univerzitn kni nica upj v ko iciach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach - PowerPoint PPT Presentation

meara
121 Views
Download Presentation

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach Moyzesova 9, 040 01 Košice tel.: +421 55 234 1608 e-mail: garlib@upjs.sk Filozofická knižnica, tel.: +421 55 234 1613 http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

 2. PRACOVISKÁ UK • Lekárska knižnica – Tr. SNP 1 • Prírodovedecká knižnica – Medická 6, Park Angelinum 9 • Filozofická knižnica – Moyzesova 9 • Knižnica na Fakulte verejnej správy - Popradská 66 • Právnická knižnica - Kováčska 26 • Rakúska knižnica – Moyzesova 9 • Európske dokumentačné centrum – Kováčska 26

 3. OTVÁRACIE HODINY Univerzitná knižnica UPJŠ má iné otváracie hodiny počas semestra, skúškového obdobia a letných prázdnin. Aktuálny stav zistíte na: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/otvaracie-hodiny/

 4. PODMIENKY REGISTRÁCIE V UK • študent, zamestnanec UPJŠ– PIK (ISIC, ITIC), občiansky preukaz • registrácia používateľa 7 €(na jeden rok od dátumu vydania); • podpísanie prihlášky – súhlas s Knižničným poriadkom, dodržiavanie Výpožičného poriadku

 5. FOND UK • domáca a zahraničná odborná, študijná literatúra z oblasti medicíny, prírodných vied, práva, verejnej správy, filozofie, psychológie, sociológie, jazykovedy; • čítačky e-kníh; • slovníky, encyklopédie; • odborné časopisy, noviny; • elektronické informačné zdroje; e-knihy; • diplomové, bakalárske, dizertačné práce. Knihy, ktoré má knižnica vo svojom fonde sa nachádzajú v online katalógu (OPAC): https://aleph.upjs.sk/F Z hlavnej web stránky UK: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/katalogy/

 6. SLUŽBY UK • výpožičné služby; • študovne; • samoobslužné kopírovanie, tlač, skenovanie; • samoobslužné vrátenie kníh - bibliobox (LK, PrávK) • wifi - bezdrôtový prístup k univerzitnej počítačovej sieti • rešeršné, referenčné a informačné služby - prístup k 13 EIZ; Spýtajte sa knižnice; Facebook • vzdelávacie podujatia: kurzy informačnej gramotnosti, školenia práce s EIZ; • medziknižničná výpožičná služba. Podľa platného Cenníka poplatkov

 7. SLUŽBY UK • Výpožičné služby • prezenčné - kniha je k dispozícii len v priestoroch študovne – nedá sa vypožičať mimo knižnicu (označené na chrbte knihy červenou páskou); • prezenčné +- je umožnená krátkodobá výpožička (na noc, počas víkendu, počas sviatkov); • absenčné– je možné si zobrať knihu na knižnicou stanovenú dobu domov. • Knihy, ktoré nie sú v daný okamih k dispozícii je možné rezervovať cez svoje používateľské konto (potrebné číslo karty ISIC príp. ITIC a ID používateľa). • Informácie, ktoré obsahuje používateľské kontov OPACu: • kontrola stavu vlastného konta, dátum výpožičiek, poplatky, predĺženie alebo rezervácia dokumentov. Podrobnejší návod: http://www.upjs.sk/public/media/4320/citatel%20novy.htm

 8. VÝPOŽIČNÉ TERMÍNY • študijná literatúra 3 mesiace • odborná literatúra/EDC3 mesiace • periodiká 10 dní • špeciálne dokumenty 10 dní • krásna literatúra 7 dní • čítačka e-kníh 14 dní • možnosť1 prolongácie (predĺženia) výpožičiek • online rezervácia • sankčné poplatky -poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu je 0,10€ za každý dokument /za každý deň omeškania. U prezenčných výpožičiek 0,30€/hodinu. Cenník poplatkov http://www.upjs.sk/public/media/1641/Priloha4.pdf

 9. EDC • súčasť informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou, ktorá združuje informačné centrá sprístupňujúce informácie o EÚ širokej verejnosti a podporuje výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie na výskumných ústavoch a vysokých školách; • fond EDC je tematicky zameraný na oblasti: európska integrácia, colná únia a obchodná politika, poľnohospodárstvo, zamestnanosť, sociálne otázky, právo, doprava, energetika, regionálna politika, životné prostredie, výskum, vzdelávanie a štatistika. Veľkú časť fondu tvorí legislatíva EÚ.

 10. RAKÚSKA KNIŽNICA • verejná knižnica založená Rakúskym kultúrnym centrom; • študijné centrum rakúskej literatúry a kultúry pre celý východoslovenský región; • fond tvorí krásna literatúra rakúskych autorov, odborné publikácie z oblasti dejín, práva, medicíny, psychológie, filozofie, ekonómie, politiky, germanistiky a učebnice nemčiny a pod. Okrem knižnej literatúry jej fond je doplňovaný 10 titulmi periodík z oblasti spoločenských, politických, kultúrnych a literárnych vied, špeciálnymi dokumentmi (CD, DVD).

 11. Tešíme sa na Vašu návštevuhttp://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/