slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงการสำคัญ สำนักโภชนาการ ปี 2554 PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงการสำคัญ สำนักโภชนาการ ปี 2554

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

โครงการสำคัญ สำนักโภชนาการ ปี 2554 - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

โครงการสำคัญ สำนักโภชนาการ ปี 2554. โครงการสำคัญปี 2554. โครงการคนไทยไร้พุง โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และ การเจริญเติบโตของเด็ก อายุ 0-18 ปี. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงการสำคัญ สำนักโภชนาการ ปี 2554' - mea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
โครงการสำคัญปี 2554
 • โครงการคนไทยไร้พุง
 • โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
 • โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง
 • โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และ การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี
slide3
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทยยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
slide4

ยุทธวิธีการดำเนินงานคนไทยไร้พุง ปี 2554

 • ผลักดันยุทธศาสตร์ “สุขภาพดีวิถีไทย” เข้าสู่คณะรัฐมนตรี
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง ลดอ้วน ลดโรค
 • พัฒนามาตรฐาน DPAC ระดับ รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป /รพ.ชุมชน
 • จำนวนตำบล / รพ.ชุมชน / รพ.ทั่วไป / รพ. ศูนย์ ที่มี DPAC
 • การนำ Best Practice ขององค์กร โรงเรียน โรงพยาบาล
 • และท้องถิ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล
 • 6. ปรับกระบวนทัศน์การทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาวิทยากรระดับเขต
 • และประสิทธิผลการดำเนินการ
slide5
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

 • รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 , n=20,290ราย)
 • สำนักงานสำรวจประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
slide6
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

กิจกรรม

 • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อปท. และแกนนำ ให้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่อง 3อ.(4 ภาค)
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กร โรงเรียน โรงพยาบาล และท้องถิ่น เพื่อขยายผล
 • รณรงค์สร้างกระแสจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี
  • สร้างกระแสผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ (ผลิตสปอตและเผยแพร่ พิธีกรพูดประชาสัมพันธ์ในรายการต่างๆ รายการสัมภาษณ์ ข่าวการถ่ายทอดพิธีเปิด/ปิดงาน )
  • สนับสนุนจังหวัดดำเนินการสร้างกระแส
slide7
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

กิจกรรม

4.การผลิตและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

5.รณรงค์สร้างกระแส ตรวจวัดไขมันร่างกายและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมอนามัย

6.ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

7.พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ พฤติกรรมเสี่ยง ลดอ้วน ลดโรค ( อสม. 1.2 ล้านคน)

slide8
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

ปัจจัยการสนับสนุน

1.นโยบายที่ชัดเจน

2.ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ความสำคัญ

3.เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมีการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น

5.มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สนับสนุน

slide9
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2553

 • มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานงานและเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 • มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด
 • สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเดือน มี.ค. 53 ทำให้หัวหน้าส่วนราชการบางหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมรับทราบการดำเนินงานตามโครงการฯ
slide10
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ปี 2553

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการสร้างแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักและทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • สถานการณ์การเมืองในเดือน พ.ค. 53 มีการชุมนุมก่อความไม่สงบในหลายจังหวัด เช่น อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร ขอนแก่น และเชียงใหม่ เป็นต้น ทำให้การวัดรอบเอวและชั่งน้ำหนักในกลุ่มหัวหน้าหน่วยราชการได้รับผลกระทบ
slide11
โครงการคนไทยไร้พุง ปี 2554

การแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

ข้อเสนอแนะ

 • มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักอย่างทั่วถึง ในทุกช่องทางการสื่อสารและต่อเนื่อง
slide12
โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และ การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี

ยุทธศาสตร์เด็กไทยมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตสมวัยยุทธศาสตร์เด็กไทยมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตสมวัย
slide13

เป้าหมายการดำเนินงานปี 54

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

slide14

เป้าหมายการดำเนินงานปี 54

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

slide15
โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน ปี 2554

 • พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการสื่อสารสังคม
  • จัดประชุมเรื่องการสื่อสารการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กสู่สาธารณะให้กับผู้สื่อข่าวและนักการสื่อสาร
  • ผู้สื่อข่าวและนักการสื่อสารศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
  • จัดทำเว็บไซด์ เว็บบอร์ด เครือข่ายการเจริญเติบโตของเด็ก
 • สร้างกระแสสังคม
  • สื่อสารสู่สาธารณะเรื่อง การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก

อายุ 0-18 ปี อย่างต่อเนื่อง

  • สร้างกระแส “วัยเด็กวัยรุ่นสูงหุ่นดี” โดยผ่านสื่อทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
slide16
โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน ปี 2554

 • สร้างระบบติดตามและประเมินผล
  • ประชุมพัฒนาระบบการติดตาม จัดทำคู่มือและเครื่องมือในการติดตาม
  • ดำเนินการติดตามและประเมินผล
   • ส่วนกลาง
   • ศูนย์อนามัย 12 เขต
slide17
โครงการเด็กไทยเติบโตสมวัย ฉลาดแข็งแรง

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน ปี 2554

 • ศึกษาวิจัยและพัฒนา
  • เตรียมพื้นที่สำรวจภาวะอาหารและโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-18 ปี
 • ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดมาตรการทางสังคมหรือนโยบายสาธารณะที่จะทำให้หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-18 ปี ได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
 • ประสานงานและร่วมดำเนินงานกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
slide18
โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน ปี 2554

 • ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯในพื้นที่นำร่อง
 • จัดเวทีถอดบทเรียนระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-18 ปี
 • พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี
 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขด้านเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี จำนวน 54 จังหวัด
 • จัดทำและสนับสนุนเครื่องมือประเมิน และสื่อสิ่งพิมพ์
slide19
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานปี 53

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

 • ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังในพื้นที่ย้ายหรือเปลี่ยนงานและไม่ได้ส่งมอบงานต่อ
 • พื้นที่รอโปรแกรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-18 ปี ที่สมบูรณ์ จึงยังไม่ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ
slide20
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

เด็กไทยมีพัฒนาการ

และการเจริญเติบโตสมวัย

 • ติดตามการดำเนินงานในช่วงต้นปีงบประมาณ
 • เร่งการพัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังฯ
slide21
งานตามพระราชดำริ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

slide23
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางการดำเนินงาน

 • กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ชุมชน แกนนำและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องและยั่งยืน
 • Universal Salt Iodization : USI (เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า) โดยจัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้เกลือบริโภค เกลืออุตสาหกรรมอาหารและเกลืออาหารสัตว์เสริมไอโอดีนอย่างมีคุณภาพ
slide24
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางการดำเนินงาน

 • พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพโรงงาน / แหล่งผลิต / นำเข้าเกลือและเกลือบริโภค โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการไอโอดีนแห่งชาติและสาธารณะเป็นระยะ
 • ผู้บริหารนโยบายทุกหน่วยงานและทุกระดับให้ความสำคัญกับการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตลอดจนร่วมมือกันอย่างบูรณาการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึง
slide25
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางการดำเนินงาน

 • สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเกลือเอกชนและแกนนำชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
 • กลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

1) ใช้กลไกคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ติดตาม กำกับ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2) ผลักดันหมู่บ้าน/ชุมชนคนไทยฉลาดด้วยไอโอดีน โดยการประสานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ตามแผนสุขภาพตำบลของกองทุนสุขภาพตำบล

slide26
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

การสนับสนุนการดำเนินงาน

 • สนับสนุนชุดทดสอบไอโอดีน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย ( ตามงบประมาณ ) เพื่อตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในร้านค้าและครัวเรือน
 • สนับสนุนชุดทดสอบไอโอดีนจำนวน 500 ชุดให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 25 จังหวัด เพื่อตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนหญิงตั้งครรภ์
slide27
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

การสนับสนุนการดำเนินงาน

 • สนับสนุนสื่อ แผ่นพับ การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย ซึ่งได้แก่
  • แผ่นพับมารู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกันกันเถอะ
  • แผ่นพับคุณรู้จักเกลือเสริมไอโอดีนแล้วหรือยัง
  • บทความสั้นวิทยุ เรื่อง เด็กไทยจะฉลาดเพราะไม่ขาดไอโอดีน ,Mr ไอโอดีนผจญภัยในเมืองเอ๋อ
 • พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 4, 6, 10 และ 11 เพื่อตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
slide28
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินโครงการในปี 53

 • การขาดความต่อเนื่องของนโยบายทางการเมืองและราชการ
 • ประชาชนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
 • การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล
 • การประสานงานของแต่ละหน่วยงานน้อย
 • ความตระหนักของประชาชนต่อการใช้เกลือเสริมไอโอดีนยังไม่แพร่หลาย นอกจากนี้เกลือที่ไม่เสริมไอโอดีนยังมีราคาถูกกว่า ทำให้ประชาชนที่ยากจนบริโภคเกลือที่ไม่มีคุณภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหารบางประเภทใช้เกลือเม็ดในการผลิตซึ่งขั้นตอนการเสริมไอโอดีนในเกลือเม็ดจะมีขั้นตอนยุ่งยากและเติมไอโอดีนได้ไม่ทั่วถึง
slide29
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 เกลือบริโภค

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการให้เกลือบริโภคมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

1.1 ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 153/2537 ให้เกลือบริโภคเป็นอาหารมาตรฐาน

1.2 จัดทำแนวทางปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข ที่ 153/2537 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ประกอบการเกลือ

slide30
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 เกลือบริโภค

1.3 ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกลือทั่วประเทศ

1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักรู้และบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนโดยสื่อสารผลของไอโอดีนที่มีต่อสมอง พัฒนาการเด็ก และคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย

slide31
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 เกลืออุตสาหกรรมอาหาร

 • คณะกรรมการอาหารและยากำลังศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการเสริมไอโอดีนในเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • เตรียมเสนอเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • ศึกษาวิจัยเพื่อทราบขอบเขตการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในอุตสาหกรรมอาหาร ( ประเภทอุตสาหกรรม, ปริมาณที่ใช้ )
slide32
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 เกลืออาหารสัตว์

กรมปศุสัตว์กำลังจะจัดทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ โดยกำหนดระดับไอโอดีน ต่ำสุด/สูงสุดที่ควรจะมีในอาหารสัตว์

เบื้องต้นจะรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาหารสัตว์พิจารณาตัดสินใจ และแจ้งต่อไปยังองค์การค้าโลก ( World Trade Organization )

slide33
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 การควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ณ โรงงาน/แหล่งผลิต / ร้านค้า และในครัวเรือน

 • ควรจัดทำมาตรฐานโรงงาน / แหล่งผลิตเกลือ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยการบังคับใช้ตามกฎหมาย ควรให้มีคณะทำงานร่วมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพโรงงานและคุณภาพเกลือ
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควบคุมและประเมินคุณภาพโรงงาน / แหล่งผลิตเกลือ และเกลือที่โรงงานและร้านค้า
 • กรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินคุณภาพเกลือในครัวเรือน
slide34
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 • โปตัสเซียมไอโอเดต ที่เสริมในเกลือ

พ.ศ. 2554 : กรมอนามัยไม่ได้จัดงบประมาณซื้อโปตัสเซี่ยมไอโอเดต ให้ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งว่ามิใช่ภารกิจกรมอนามัยในการดังกล่าว

อย่างไรก็ตามกรมศุลกากรแจ้งว่าได้ยกเว้นภาษีนำเข้าโปตัสเซี่ยมไอโอเดตเพื่อสนับสนุนการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ

slide35
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

แนวทางแก้ไขปัญหา

 • มาตรการอื่นๆ
  • ส่งเสริมให้มีการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา ขนมขบเคี้ยว ไข่ไก่ และปลาร้า
  • มีการใช้น้ำไอโอดีนเข้มข้นสำหรับผสมน้ำดื่มในพื้นที่ทุรกันดาร
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนาและวิจัยวิตามินเสริมไอโอดีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มฝากครรภ์ และระหว่างเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งในหญิงวัยเจริญพันธุ์
  • มีระบบการเฝ้าระวังที่สามารถติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อการดำเนินงานที่ฉับไว ทันเวลา
  • มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่อง “ไอโอดีนกับการพัฒนาสติปัญญา”