Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 st PowerPoint Presentation

1 st

116 Views Download Presentation
Download Presentation

1 st

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EÂ TEØO! XUOÁNG LAØM LAÏI CAÙI NAØY THEO HEÄ MEÙT CHÖ KHOÂNG PHAÛI HEÄ INCHES 1st

 2. ISO officially began operations on 23 February 1947. http://www.iso.org

 3. What ISO's name means "International Organization for Standardization" "IOS" in English "OIN" in French for Organisation internationale de normalisation the Greek isos, meaning "equal". Therefore, whatever the country, whatever the language, the short form of the organization's name is always ISO.

 4. 1st

 5. 1st

 6. Bieân soaïn vaø ban haønh caùc loaïi tieâu chuaån Khuyeán khích caùc nöôùc treân theá giôùi aùp duïng 1. TIEÂU CHUAÅN SAÛN PHAÅM ISO 6935-2-91 ISO 6892:84 2. TIEÂU CHUAÅN HEÄ THOÁNG ISO 9000 ISO 14000 3. TIEÂU CHUAÅN VEÀ QUY PHAÏM AN TOAØN THOÁNG KEÂ 23 February 1947.

 7. 9003 9002 9001 IS0 9000:1987 IS0 9000:1994 IS0 9000:2000

 8. The ISO 9000 : 2000 Family ISO 9000:2000 Quality Management Systems – Fundamentals & Vocabulary ISO 9001:2000 Quality Management Systems – Requirements ISO 9004:2000 Quality Management Systems –Guidelines for Performance Improvement

 9. 1st

 10. LÔÏI ÍCH VIEÄC AÙP DUÏNG ISO 9001 • Ñaït ñöôïc söï coâng nhaän cuûa quoác teá theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 trong lónh vöïc , saûn xuaát dòch vuï , giaûng daïy & nghieân cöùu khoa hoïc. • Kieåm soaùt vieäc thöïc hieän söù maïng, taàm nhìn, muïc tieâu, giaù trò cuûa toå chöùc => taïo ra söï khaùc bieät • Kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng mang tính heä thoáng • Caûi tieán & naâng cao chaát löôïng saûn phaåm/dòch vuï • Ñaùp öùng caùc nhu caàu, mong ñôïi cuûa khaùch haøng 1st

 11. 1st

 12. Chaát Löôïng Laø Gì ? Möùc ñoä taäp hôïp caùc ñaëc tính voán coù ñaùp öùng caùc yeâu caàu • Ñaëc tính : Ñaëc tröng ñeå phaân bieät • Yeâu caàu : Nhu caàu hay mong ñôïi ñaõ ñöôïc coâng boá , ngaàm hieåu chung hay baét buoäc 1st

 13. SÖÏ THOÛA MAÕN CUÛA KHAÙCH HAØNG Söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng veà möùc ñoä ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

 14. MÖÙC ÑOÄ THOÛA MAÕN • TUYEÄT VÔØI NGAÏC NHIEÂN THÍCH THUÙ THOÛA MAÕN • KHOÂNG THOÛA MAÕN 1st

 15. 1st

 16. THOÛA MAÕN KHAÙCH HAØNG • THUAÄN TIEÄN 1st

 17. THOÛA MAÕN KHAÙCH HAØNG CHÍNH XAÙC JIT Inchem 1st

 18. THOÛA MAÕN KHAÙCH HAØNG • THAÂN THIEÄN Visite visit 1st

 19. THOÛA MAÕN KHAÙCH HAØNG LÔØI KHUYEÂN DV kem theo Loi ich 1st

 20. COÂNG TY ( NHAÂN VIEÂN ) ÑIEÀU KIEÄN LAØM VIEÄC LÖÔNG KHAÙCH HAØNG CHAÁT LÖÔÏNG GIAÙ

 21. QC SAI HOÛNG SAI HOÛNG BEÂN NGOAØI SAI HOÛNG BEÂN TRONG

 22. CAÛI TIEÁN LIEÂN TUÏC ZQC

 23. COÙ GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ISO 9000 ISO 14000 GMP – Good Manufacturing Practice HACCP : SA 8000 - OHSAS 18000 …….. KHOÂNG COÙ GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN TQM – Total Quality Management JIT - Just in Time TPM – Total Productive Maintenance KAIZEN ZD - Zero Defect ZQC - Zero Quality Control ………….. CAÙC LOAÏI HEÄ THOÁNG 1st

 24. GIAÛI THÖÔÛNG CHAÁT LÖÔÏNG MALCOLM BALDRIGE 1st

 25. COÂNG TY TAÂN HOAØNG MYÕ K H A C H H A N G K H A C H H A N G YEÂU CAÀU 5.5 Act 8.5 5.2 5.1 5.3 Plan 8.4 5.4 8.3 6.1 8.2.4 6.2 CHECK 8.2.3 6.3 8.2.2 DO 6.4 8.2.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 SP 7.1 4.2.3 4.2.4 4.1

 26. NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ • MUOÁN COÙ SAÛN PHAÅM TOÁT THÌ PHAÛI COÙ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ TOÁT • LAØM ÑUÙNG NGAY TÖØ ÑAÀU & KHOÂNG NGÖØNG CAÛI TIEÁN

 27. MUÏC ÑÍCH CUÛA ISO 9000 • THOÛA MAÕN KHAÙCH HAØNG THOÂNG QUA HAØNH ÑOÄNG : • KHAÉC PHUÏC , • PHOØNG NGÖØA & • CAÛI TIEÁN

 28. BAØI TAÄP 1/. XAÙC ÑÒNH CHÖÙC NAÊNG BOÄ PHAÄN LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑIEÀU KHOAÛN NAØO CUÛA ISO. 2/. COÙ BAO NHIEÂU CHÖÕ “PHAÛI” , “ SHALL “ TRONG ISO