es m izgl t bas programmas sektor l programma comenius un vado o speci listu m c bu braucieni n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES M ūžizglītī bas programmas sektorālā programma Comenius un vadošo speciālistu Mācību braucieni PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES M ūžizglītī bas programmas sektorālā programma Comenius un vadošo speciālistu Mācību braucieni

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

ES M ūžizglītī bas programmas sektorālā programma Comenius un vadošo speciālistu Mācību braucieni - PowerPoint PPT Presentation

may-saunders
119 Views
Download Presentation

ES M ūžizglītī bas programmas sektorālā programma Comenius un vadošo speciālistu Mācību braucieni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ES Mūžizglītības programmas sektorālā programma Comenius un vadošo speciālistu Mācību braucieni Rīga, 2010.gada 24.septembris

 2. Rīga, 2010.gada 24.septembris

 3. Kas var iesaistīties Comenius programmā ? • Vispārizglītojošās izglītības iestādes (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, profesionālās vidusskolas, speciālās skolas), • Pilsētu un novadu domes un to izglītības departamenti, • Pedagoģiskie darbinieki, • Topošie skolotāji, • Skolēni Rīga, 2010.gada 24.septembris

 4. Ko piedāvā Comenius? • Skolu partnerības projektus un to sagatavošanas braucienus • ComeniusRegiopartnerības projektus • Individuālāsprofesionālās pilnveides stipendijas • Comeniusasistentūrastopošajiem skolotājiem • Comenius asistenta uzņemšanu skolā • Skolēnu individuālo mobilitāti uz partnerskolu Rīga, 2010.gada 24.septembris

 5. Skolu partnerības Daudzpusējas vai divpusējassadarbības projekti starp skolām par jebkuru visas puses interesējošu tēmu, ar mērķi veicināt Eiropas dimensiju izglītībā. Skolu partnerības palīdz skolēniem un skolotājiem iegūt un uzlabot prasmes ne vien projekta tematiskajā jomā, bet arī komandas darbā, sociālajās attiecībās, projektu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanā. Piedalīšanās dažādu valstu skolu partnerībā dod skolēniem un skolotājiem arī iespēju izmantot svešvalodas un vairo viņu motivāciju apgūt valodas. Rīga, 2010.gada 24.septembris

 6. Soļi līdz veiksmīgai Comenius partnerībai • partneri • ideja un tēma • sagatavošanas brauciens • Brauciens uz partnerskolu, lai satiktos ar potenciālajiem partneriem • Kontaktsemināri, ko organizē Nacionālās Aģentūras • lomu sadalījums • pieteikuma izveidošana Rīga, 2010.gada 24.septembris

 7. Sagatavošanas brauciens • Finansējuma pieprasījumu iesniedz skola • Sagatavošanas braucieniem ir fiksēti pieteikumu iesniegšanas termiņi • Kontaktsemināriem tiek izziņoti papildus termiņi Rīga, 2010.gada 24.septembris

 8. Comenius partnerības Divpusēja vai daudzpusēja (Ilgums 2 gadi) Finansiāls atbalsts projekta aktivitātēm Finansējuma apmērs atkarīgs no mobilitāšu skaita Rīga, 2010.gada 24.septembris

 9. Comenius skolu partnerību finansējums Rīga, 2010.gada 24.septembris

 10. COMENIUS Regio partnerības • Mērķis: veicināt starptautisku sadarbību starp divu valstu institūcijām, kas atbildīgas par skolu izglītību vietējā vai rajonu mērogā • Nodrošina iespēju šādām institūcijām strādāt kopā pie abpusēji interesējošas tēmas • Iespējamās tēmas: skolas menedžments, skolotāju tālākizglītība, skolēnu, imigrantu integrācija izglītībā, uzņēmējdarbība izglītībā, skolas priekšlaicīgas pamešanas novēršana u.c. Rīga, 2010.gada 24.septembris

 11. Comenius Regio partnerību finansējums Rīga, 2010.gada 24.septembris

 12. Profesionālās pilnveides stipendijas • Šīs aktivitātes mērķisirpalīdzēt uzlabot skolu izglītības kvalitāti, sniedzot iespēju skolu darbiniekiem iziet apmācību valstī, kurā viņi nestrādā vai nedzīvo Rīga, 2010.gada 24.septembris

 13. Profesionālāspilnveides stipendijas • Profesionālās pilnveides kursi http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ • Kolēģu darba vērošana un prakse partnerskolā • Eiropas līmeņa konference (aktīva līdzdalība) • Valodas apguves kursi • personālam, kas aktīvi iesaistīts Comenius partnerības darbā, • skolotājiem, kas pārkvalificēti, • skolotājiem, kas māca svešvalodā • pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kas māca svešvalodu, • mazāk izplatīto valodu skolotājiem ( ilgums 1 – 6 nedēļas) Rīga, 2010.gada 24.septembris

 14. Kādus izdevumus sedz stipendija? • Ceļa izdevumus • Kursu maksu • Iztikas izdevumus atbilstoši organizatora norādītajam un nepārsniedzot EK noteiktās normas • Valodniecisko sagatavošanos tiem, kas nav valodu skolotāji Rīga, 2010.gada 24.septembris

 15. Comenius asistentūras Studentiem – topošajiem skolotājiem: Darba pienākumi: • Paaugstināt skolēnu svešvalodu prasmes, mācot valodas vai citus mācību priekšmetus svešvalodā; • Izgatavot mācību materiālus; • Papildus nodarboties ar mazāk spējīgiem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem ar grūtībām svešvalodu apguvē; • Sniegt informāciju par asistenta dzimto zemi; • Palīdzēt sagatavot un/vai īstenot Comenius skolu partnerības projektu starp uzņemošo skolu un skolām no citām valstīm. Skolām - asistenta uzņemšana skolā Rīga, 2010.gada 24.septembris

 16. Comenius asistentūras finansējums • Stipendijas saņem asistenti. Stipendija sedz ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus, valodniecisko, pedagoģisko un kultūras sagatavošanos • Ar uzņemošajām skolām NA līgumus neslēdz un finansējumu nepiešķir Rīga, 2010.gada 24.septembris

 17. Comenius skolēnu individuālā mobilitāte • Dod iespēju skolēniem 3-10 mēnešus mācīties citā Mūžizglītības dalībvalsts skolā; • Drīkst piedalīties vismaz 14 gadus veci skolēni, kas mācās pilnu laiku atbilstošā skolā (skolēnus izvēlas nosūtošās skolas) • Tikai starp skolām, kas šobrīd ir vai ir bijušas iesaistītas Comenius partnerībās • 2010./2011. m.g. piedalās 13valstis: Austrija, Beļģija (De), Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Itālija, Luksemburga, Norvēģija, Spānija, Zviedrija un Latvija. No 2011./2012.m.g. Iesaistās vēl:Beļģijas franču kopiena, Lihtenšteina, Polija, Slovākija, Slovēnija • Pieteikumu iesniedz nosūtošā skola. Viena nosūtošā skola var nosūtīt skolēnus uz vienu vai vairākām uzņemošām skolām • Pirmās skolēnu mobilitātes sāksies 2010./2011.mācību gadā Rīga, 2010.gada 24.septembris

 18. Kādam nolūkam paredzēts finansējums? • Nosūtošās skolas administratīviem izdevumiem -150 eiro par katru skolnieku • skolēna valodas sagatavošanas izmaksām - 120 eiro par katru skolnieku • uzņemošās skolas administratīviem izdevumiem – 500 eiro par katru skolnieku • Skolēnu dalībai: ceļa izdevumi – 100% ikmēneša pabalsts – atkarīgs no valsts Rīga, 2010.gada 24.septembris

 19. Mācību braucienu programma Caurviju programmas Mācību brauciens: • Jaunas, mūsdienīgas informācijas iegūšana par izglītības nozares attīstību citās valstīs • Citu dalībvalstu pieredzes apgūšana par izglītības sistēmām • Vietējā, reģionālā un valsts līmeņa izglītības nozares vadītāju iespēja sava darba pārskatīšanai un modificēšanai šīs pieredzes apguves rezultātā Kā var iesaistīties: • Saņemot stipendiju braucienam (Latvijai – 31 stipendija, kopējais budžets: 48 000 Eur) • Organizējot uzņemošo braucienu (Katrā katalogā – 3 uzņemošie braucieni uz Latviju) Rīga, 2010.gada 24.septembris

 20. Mācību brauciena iespējamie dalībnieki • administratīvais personāls vietējā, reģionālajā un valsts līmenī (t. sk. ministrijās un valdības departamentos) • izglītības iestāžu vadītāji • izglītības inspektori • izglītības nozares padomnieki • skolotāju izglītotāji • vecāku komiteju vadītāji • profesionālās izglītības iestāžu un apmācības centru vadītāji; • valsts un reģionālo pārvaldes iestāžu attīstības aģentūru pārstāvji; • vietējās pārvaldes institūciju pārstāvji; • pētnieki, profesionālās izglītības un apmācības programmu veidotāji, metodiskie darbinieki; • arodbiedrību pārstāvji; • dokumentālisti/informācijas dienestu darbinieki; • darba devēju organizāciju pārstāvji; • arod- un profesionālo asociāciju, nozaru un sociālo partneru organizāciju pārstāvji, uzņēmumu cilvēkresursu un personāla vadības pārstāvji. Rīga, 2010.gada 24.septembris

 21. Tuvākie pieteikumu iesniegšanas datumi • Skolēnu individuālā mobilitāte – 2010.g. 1.decembris (2011./2012.m.g) • Mācību brauciena organizēšana – 2010.g. 8.oktobris (katalogs 2011./2012.) • Mācību brauciena stipendija – 2010.g. 15.oktobris (braucieni no 2011.g. III-VII) • Partnerības projekti – 2011.g. februāra vidus • Comeniusasistentūras – 2011.g. janvāra beigas • Comenius profesionālās pilnveides kursi: Rīga, 2010.gada 24.septembris

 22. Paldies par uzmanību! Baiba Sermuliņa Comenius un Grundtvig programmu nodaļas vadītāja Mācību braucienu programmas kordinatore Valsts izglītības attīstības aģentūra Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 E-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv, tel . 67814329 Mājas lapa: www.viaa.gov.lv Rīga, 2010.gada 24.septembris