cirkev
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cirkev

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Cirkev - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Cirkev. ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. Analýza kontextu. Rozdelená Cirkev Ekleziológia poznačená Druhou svetovou vojnou a holokaustom Skúsenosť s prítomnosťou marginalizovaných skupín Globalizácia. O ekleziológii. Ekleziológia skúma rozumnosť viery v Cirkev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cirkev' - maxime


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cirkev

Cirkev

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

anal za kontextu
Analýza kontextu
 • Rozdelená Cirkev
 • Ekleziológiapoznačená Druhou svetovou vojnou a holokaustom
 • Skúsenosť s prítomnosťou marginalizovaných skupín
 • Globalizácia
o ekleziol gii
O ekleziológii
 • Ekleziológia skúma rozumnosť viery v Cirkev
 • Dva prístupy (chronologický vs. analýza situácie)
 • Dôležitosť ekleziológie (je život Cirkvi v súlade s Božím zjavením?)
teol gia cirkvi
Teológia Cirkvi
 • Založenie cirkvi: Ty si Peter; Toto robte na moju pamiatku; Turíce, tvorba kánona.
 • Biblické obrazy Cirkvi: ovčinec, Boží ľud, tajomné telo Kristovo, spoločenstvo, sviatosť spásy
 • Sviatosť spásy: znamenie vnútorného spojenia s Bohom a jednoty celého pokolenia
 • Známky Cirkvi: jedna, svätá, katolícka, apoštolská
 • Iné dôležité atribúty pravej Cirkvi: apoštolská postupnosť, jednota biskupov s pápežom, slávenie Eucharistie, vysluhovanie sviatostí.
kto tvor cirkev
Kto tvorí cirkev
 • Všetci pokrstení na základe všeobecného kňazstva
 • Laici a klérus
 • Teológia laikátu po Druhom vatikánskom koncile (Congar, Christifideles laici)
 • Klérus: služobné kňazstvo, ktoré sa od všeobecného odlišuje podstatne
 • Tri stupne všeobecného kňazstva: diakonát, presbyterát a episkopát
 • Kňaz a diakon koná vždy len z poverenia biskupa, keďže biskup je vlastným pastierom
kl rus
Klérus
 • Dôležité rozlišovať medzi stupňom služobného kňazstva a úradom, ktorý klerik alebo laik zastáva
u ite sk rad cirkvi
Učiteľský úrad Cirkvi
 • Magistérium je živé
 • Infallibilitas (prijatie pomazania Duchom Svätým, neomylnosť vo viere)
 • Indefectibillitas (neprítomnosť omylov)
 • Sensusfidei (LG 12 – veriaci ako celok sa nemýlia vo viere)
 • 1. Magistérium riadne (biskupi a rímsky veľkňaz)
 • 2. Magistérium riadne a univerzálne (biskupská synoda)
 • 3. Magistérium slávnostné a mimoriadne
neomylnos p pe a
Neomylnosť pápeža
 • Dogma definovaná na Prvom vatikánskom koncile
 • V otázkach viery a mravov
 • 3 podmienky1. Najvyšší učiteľ sa obracia k Cirkvi, aby zaviazal všetkých veriť v určitý obsah
 • 2. Hovorí s platnosťou svojej autority
 • 3. Chce vyniesť definitívny súd nad nejakou otázkou viery a mravov
vyjadrenia magist ria
Vyjadrenia Magistéria
 • 1. slávnostné vyznanie viery
 • 2. listy vo forme dekrétov (kanonizačný)
 • 3. encykliky (nedefinujú dogmy, interpretujú niektorý z aspektov viery)
 • 4. apoštolské listy (pre kategórie osôb)
 • 5. postsynodálne apoštolské exhortácie
 • 6. apoštolské konštitúcie (najslávnostnejšia forma pápežských dokumentov)
 • 7. Motuproprio (list rímskeho biskupa, prameň legislatívy)
 • 8. koncilové dokumenty
dokumenty r mskej k rie
Dokumenty Rímskej kúrie
 • Vyznanie viery
 • Dekréty
 • Inštrukcie
 • Deklarácie
 • Okružné listy
 • Direktória
 • Notifikácie