Ñoâi Deùp
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Ñoâi Deùp. Baøi thô ñaàu anh vieát taëng em Laø baøi thô anh keå veà ñoâi deùp. Khi noãi nhôù ôû trong loøng da dieát Nhöõng vaät taàm thöôøng cuõng vieát thaønh thô. Hai chieác deùp kia gaëp nhau töï bao giôø Coù yeâu nhau ñaâu maø chaúng rôøi nöûa böôùc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maxima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Baøi thô ñaàu anh vieát taëng em

Laø baøi thô anh keå veà ñoâi deùp

Khi noãi nhôù ôû trong loøng da dieát

Nhöõng vaät taàm thöôøng cuõng vieát thaønh thô


Hai chieác deùp kia gaëp nhau töï bao giôø

Coù yeâu nhau ñaâu maø chaúng rôøi nöûa böôùc

Cuõng gaùnh vaùc nhöõng neûo ñöôøng xuoâi ngöôïc

Leân thaûm nhung xuoáng caùt buïi cuøng nhau

Cuøng böôùc, cuøng moøn, khoâng keû thaáp ngöôøi cao

Cuøng chia seû söùc ngöôøi ñôøi chaø ñaïp

Daãu vinh nhuïc khoâng ñi cuøng ngöôøi khaùc

Soá phaän chieác naøy phuï thuoäc chieác kia


Neáu ngaøy naøo moät chieác deùp maát ñi

Moïi thay theá ñeàu trôû neân khaäp khieãng

Gioáng nhau laém nhöng ngöôøi ñôøi seõ bieát

Hai chieác naøy chaúng phaûi moät ñoâi ñaâu

Cuõng nhö mình trong nhöõng luùc vaéng nhau

Böôùc huït haãng cöù nghieâng veà moät phía

Daãu beân caïnh ñaõ coù ngöôøi thay theá

Maø trong loøng noãi nhôù cöù cheânh veânh


Ñoâi deùp voâ tri khaéng khít song haønh

Chaúng theà nguyeàn maø khoâng heà giaû doái

Chaúng höùa heïn maø khoâng heà phaûn boäi

Loái ñi naøo cuõng coù maët caû ñoâi

Khoâng theå thieáu nhau treân böôùc ñöôøng ñôøi

Daãu moãi chieác ôû moät beân phaûi traùi

Nhöng toâi yeâu em bôûi nhöõng ñieàu ngöôïc laïi

Gaén boù ñôøi nhau vì moät loái ñi chung


Hai maûnh ñôøi thaàm laëng böôùc song song

Seõ döøng laïi khi chæ coøn moät chieác


Chæ coøn moät laø khoâng coøn gì heát

Neáu khoâng tìm ñöôïc chieác thöù hai kia ...

Điều này cũng như tôi và em!- phải không nào!- ĐT.AMĐ


ad