slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arkadiusz Kowalski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Arkadiusz Kowalski - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki . Arkadiusz Kowalski. Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010. Arkadiusz Kowalski Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Wystąpienie na konferencji pt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arkadiusz Kowalski' - max


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki

Arkadiusz Kowalski

Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania

Warszawa, 14 października 2010

slide2
Arkadiusz Kowalski

Departament Rozwoju Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

Wystąpienie na konferencji pt.

„Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania”

Warszawa, 14.10.2010

slide4
„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”

Cel główny: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na współpracy

Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są:

maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów(kapitału, pracy i surowców)

wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z ulepszaniem, jak i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji i zarządzania

slide5
Efektywność zasobów

Uwarunkowania rozwoju

Efektywność pracy

Stabilne warunki makroekonomiczne

Efektywność wiedzy

Stabilny system prawa

Efektywność kapitału

Efektywność wykorzyst. zasobów nat.

Wysoka jakość infrastruktury

Promocja gospodarki

slide6
Odpowiedź na wyzwania europejskie i światowe:kształtowanie polityki rozwoju klastrów w Polsce
 • Koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej o klastry (cluster-based economic development policy)(forum OECD)
 • Wymiar terytorialny polityki rozwoju (territorial-based policy)
 • Priorytety Strategii „Europa 2020”
 • Podejście Komisji Europejskiej: wspieranie klastrów o dużym potencjale rozwoju – biegunów wzrostu dla gospodarki europejskiej

6

slide7
Dokument „Kierunki rozwoju klastrów w Polsce”
 • wypracowanie mechanizmu identyfikacji klastrów w Polsce
 • wypracowanie mechanizmu selekcji (konkurs i analiza jakościowa) najbardziej konkurencyjnych klastrów w Polsce
 • preferencje w ramach istniejącego systemu wydatkowania funduszy strukturalnych dla kluczowych klastrów w Polsce
 • utworzenie grupy ds. polityki rozwoju klastrów w Polsce
 • powiązanie wspierania klastrów z mechanizmami Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)
 • zaangażowanie w inicjatywy na rzecz internacjonalizacji klastrów

7

slide8
Dokument „Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce” – implikacje dla przygotowywanych dokumentów krajowych:
 • nowy Krajowy Program Reform (KPR)
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
 • Program Rozwoju Przedsiębiorstw
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

8

slide9
Problemy definicyjne klastrów
 • Klaster a inicjatywa klastrowa
 • Klaster czy porozumienie kooperacyjne?
 • Ponadprzeciętne zagęszczenie danego rodzaju działalności gospodarczej w danym regionie?
 • => ma to implikacje dla kształtowania działań w ramach polityki wspierania klastrów

9

slide10
… istnieje wiele definicji klastrów

Klaster (def. M. Porter) - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, jednostek naukowych, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących.

Konkurencja (competition) + kooperacja (cooperation)

= kooperencja (koopetycja) (coopetition)

slide11
Klaster a inicjatywa klastrowa
 • Inicjatywa klastrowa - mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane działanie grupy aktorów lokalnych mające na celu zainicjowanie funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązanie istotnych problemów już funkcjonującego klastra.
 • => celowe działanie mające na celu budowę sformalizowanej struktury wspomagającej sieciowanie partnerów gospodarczych i naukowych należących do spontanicznie zainicjowanego klastra lub jego zalążka.
 • Animator (koordynator) klastra – instytucja tworzona do reprezentowania członków klastra, artykulacji wspólnych interesów i zarządzania relacjami zewnętrznymi, a także wewnętrznymi.
slide12
Identyfikacja klastrów w Polsce
 • do 2009 r. program badań statystycznych statystyki publicznej nie obejmował zgrupowań podmiotów gospodarczych.
 • 2009 r.: rozszerzenie o zagadnienia związane z klastrami Formularza PNT-02 – „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle”
 • 2010 – 2011: program badań statystycznych statystyki publicznej:
  • badania wtórne klasteringu z wykorzystaniem baz danych statystycznych GUS

1 etap) metoda badania skupień (tzw. high points) oparta na współczynniku lokalizacji (LQ – location quotient) – 2010 r.

2 etap) analiza jakościowa – 2011 r.

12

slide15
polaryzacja rozwoju

od linearnego do interakcyjnego modelu procesu innowacyjnego

efekty synergii

i spillovers

nacisk (push) i ssanie (pull) innowacyjne

Koncentracja przestrzenna (wymiar geograficzny)

Bliskość

(proximity)

Interakcje

Powiązania

(linkages)

Koncentracja sektorowa

Partnerzy

15

slide16
Koncepcja Triple-helix

Przemysł

Klastry

Władze

publiczne

Nauka

16

slide17
Podejście oddolne (bottom-up approach) do roli polityki klastrowej
 • dominujące podmioty w klastrze to lokalne przedsiębiorstwa
 • działania państwa pełnią jedynie rolę pomocniczą
 • selektywne programy wsparcia:

- tworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej

- zasadne w obszarach realnych niedoskonałości rynku

- zależna od fazy rozwoju klastra.

17

ad