kompetente barn og unge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetente barn og unge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetente barn og unge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kompetente barn og unge - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Kompetente barn og unge. Kursrekke 3 2.Samling 28.okt.2008 KOMPETANSE. Program. 1.arbeidsøkt for deltakerne: Erfaringsutveksling fra mellomperioden Etterlesing fra 1.samling 2.arbeidsøkt for deltakerne: Kompetansebegrepet Lunsj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetente barn og unge' - maurice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetente barn og unge

Kompetente barn og unge

Kursrekke 3

2.Samling

28.okt.2008

KOMPETANSE

slide2

Program

 • 1.arbeidsøkt for deltakerne: Erfaringsutveksling fra mellomperioden
 • Etterlesing fra 1.samling
 • 2.arbeidsøkt for deltakerne: Kompetansebegrepet
 • Lunsj
 • Kompetente barn og unge – Kompetansebegrepet i lys av verdiforankring, menneske- og læringssyn, nye læreplaner og praksis”

v/ Ruth Ingrid Skoglund

 • 3.arbeidsøkt for deltakerne: Kompetanse
 • Metoderefleksjon
 • Hva skal skje på egen arbeidsplass fram til neste samling?

et kompetente barn

h ydepunkt
Høydepunkt
 • Virkeligheten vår blir skapt av det vi fokuserer på og måten vi snakker om dette på
 • Vi har en innebygd trang til å fokusere på problemer, - det som er negativt, det vi ikke får til, det vi mangler osv.
 • Fokus på det vi får til (våre suksesser) gir stolthet og energi og gir oss kunnskap om hvordan vi kan få til mer av det som er bra
h ydepunkt intervju
Høydepunkt-intervju

Organisering: Gå sammen i par

Del I Oppgave:

 • Bruk 5 – 7 min. hver og fortell hverandre om en positiv ting som skjedde i mellomperidoen i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av arbeidet med verdier i personalet.
 • - hva skjedde?

- hva gjorde at det var et høydepunkt?

- hva gjorde du?

- hvordan virket det på de andre?

- hva gjorde de andre?

- hva bidrog mest til høydepunktet?

h ydepunkt intervju forts
Høydepunkt- intervju forts.

Organisering: Hel gruppe

Del II Oppgave:

Nå skal hver og en fortelle den andre sin historie. Den som eier historien skal ikke kommentere.

Bruk 5 – 7 min. på hver historie

slide6

Verdier

P3

I.v.

F.v

Individuell læring

Org. læring

P2

P1

Individuell praksis

Fellesskapets praksis

Individ

Fellesskap

slide7

Kompetanse

P3

I.v.

F.v

Individuell kompetanse

Org. kompetanse

P2

P1

Individuell praksis

Fellesskapets praksis

Individ

Fellesskap

slide8

Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.

Kunnskapsløftet,

Det arbeidende mennesket

kompetente barn og unge i barnehage og skole

KOMPETENTE BARN OG UNGE I BARNEHAGE OG SKOLE

Kurs i Bergen kommune høsten 2008

v/ Ruth Ingrid Skoglund

02.06.2014

9

hvorfor sette fokus p barn og unge som kompetente
HVORFOR SETTE FOKUS PÅ BARN OG UNGE SOM KOMPETENTE?

02.06.2014

10

Begrepet kompetent – kompetanse – hva innebærer det?

Det kompetente barn - kompetent til hva?

Synet på barnet og på læring

Læringsbegrepet – utfordret i tilknytning til Kunnskapsløftet – og ny Rammeplan for barnehagen.

barnet er kompetent
BARNET ER KOMPETENT:

02.06.2014

11

Barnet er subjekt – en person med og skaper egen identitet

Barnet er født relasjonelt, søker kontakt og samspill

Barnet er aktivt handlende, undersøkende, utforskende

Barnet er meningssøkende og meningsskapende

Barnet er sårbart og utlevert til ”verden”.

det handler om leve
”DET HANDLER OM Å LEVE”

02.06.2014

Hva gjør oss syke/ funksjonsudyktige?

Hva bidrar til helse og livskvalitet?

Hva bidrar til pedagogisk invalidisering?

Hva bidrar til kompetansefremmende læring?

Befring, 2007

12

et helhetlig l ringsperspektiv
ET HELHETLIG LÆRINGSPERSPEKTIV

02.06.2014

13

 • Viktig – kunnskap og erkjennelse om barns læring og utvikling må stadig vurderes (kritisk) opp mot offisielle mål og funksjoner barnehage og skole skal ha.

Tredelt målsetting:

 • Tilpasset opplæring for alle ut fra hensynet til barnas beste
 • Ivareta barns rett til et etisk troverdig, impuls-givende og oppvekstfremmende miljø
 • Videreføre sentrale verdier i kultur og samfunn som likestilling, demokrati og vern om enkeltmenneskets integritet.
l ring i et helhetlig perspektiv
LÆRING I ET HELHETLIG PERSPEKTIV

02.06.2014

Atferdslæring

Kognitiv læring

Holdningslæring

(holdningslager)

Sosio-

emosjonell

læring

14

Befring 2007

l ring er en totalprosess
LÆRING ER EN TOTALPROSESS

02.06.2014

15

Alle kan lære- livslang læring

Læring er en totalprosess av sammenvirkende funksjoner som omhandler atferd, kognitive, sosiale og emosjonelle egenskaper og holdninger både til seg selv, til andre, til arbeid, læring, idèer, og livsytringer.

Læring er knyttet til situasjoner, sosiale og kulturelle sammenhenger

Mennesket er intensjonalt – aktør og konstruktør i eget liv, læring og utvikling.

Læring må være meningsfylt

Læring innebærer også medlæring

kompetansefremmende pedagogikk
KOMPETANSEFREMMENDE PEDAGOGIKK

02.06.2014

16

Helhetlig pedagogisk teori med fokus på forhold

som er vesentlige for å realisere en god barnehage

og skole for alle:

 • Oppvekst og forebyggingsansvar (beskyttelse, utvikling/ læring og deltakelse)
 • Verdig og inkluderende skolemiljø
 • Kompetanseorientering
 • Opplegg for læring og liv
 • Anerkjenning og oppmuntring
 • Positiv fokusering
verdig og inkluderende barnehage og skolemilj
VERDIG OG INKLUDERENDE BARNEHAGE – OG SKOLEMILJØ

02.06.2014

17

Alle barn skal få oppleve respekt omsorg og rettferdighet.

En sentral pedagogisk oppgave å skape et trygt, inkluderende og raust oppvekstmiljø for alle barn.

Hensynet til det enkelte barns ve og vel er overordna alle andre hensyn.

Handle til beste for alle barn

Barn trenger vern om selvrespekt og følelse av egenverdi – personlig integritet

Mangfold innebærer berikelse

en pedagogisk relasjon er en anerkjennende relasjon
EN PEDAGOGISK RELASJON ER EN ANERKJENNENDE RELASJON

02.06.2014

18

Anerkjennelse – likeverdig subjekt – enkeltmenneskets ukrenkelige verdi Barn som medmenneske.

 • Barnets utvikling er avhengig av anerkjennende relasjoner.
 • Anerkjennende relasjoner - grunnleggende kvalitetskjennetegn for pedagogisk handling.
 • Pedagogisk relasjon – en relasjon som har sitt eget opphav, ikke effekt av noe annet, men er noe eget i seg selv, allerede i utgangspunktet.
 • Pedagogisk relasjon – ikke avledet fra sosiale, politiske eller økonomiske omstendigheter.
 • Respekt for barnets personlighet, opplevelsesverden - barns perspektiv
anerkjennende relasjoner forutseting for god l ring
ANERKJENNENDE RELASJONER – FORUTSETING FOR GOD LÆRING

02.06.2014

19

Personlige mål, verdsetting, anerkjenning og oppmuntring er nært relaterte begreper.

Oppmuntring - oppløftende støtte og positive tilbakemeldinger

stimulere ønskelige læringsaktiviteter

Gleden ved å få noe til.

Oppleve seg selv på en positiv måte og oppmuntre til optimisme og pågangsmot og energi.

Barnets verdsetting av seg selv grunnlag for positivt selvbilde – andres kjærlighet og anerkjennelse stor betydning.

kompetanseorientering
KOMPETANSEORIENTERING

02.06.2014

20

 • Kompetanseorientering – klargjøre hvilke former for læring og opplæring som bør ha prioritet.
 • Kompetanseorientering: grunnlag for operasjonalisering av barnehagens og grunnskolens oppgave:

Å hjelpe barn og unge til å bli funksjonsdyktige (livsdyktige??) i sin hverdag og bidra til at de blir parate til å møte framtidas utfordringer og påkjenninger. (Befring 2007) (min parentes)

kompetansem l
KOMPETANSEMÅL

02.06.2014

21

 • Stort repertoar av kunnskap, praktisk dyktighet og holdninger
 • Livskompetanse
 • Etisk og moralsk kompetanse (lære ansvar for andre)
 • Operasjonell kompetanse, lese, skrive regne, samtale (digital kompetanse)
 • Allmenn og individuell kompetanse
 • Sosio-emosjonell kompetanse

Krever et allsidig barnesentrert læringsmiljø, samhandling med hjemmebakgrunn, nærsamfunn, arbeids- og kulturliv.

Hindrer passivisering og isolasjon av skolens virksomhet

gode l ringssituasjoner og grunnleggende l ringseffekter
GODE LÆRINGSSITUASJONER OG GRUNNLEGGENDE LÆRINGSEFFEKTER.

02.06.2014

22

Positiv energi blir utløst av gode opplevelser, kan føre barn og unge inn i gode læringsspiraler i motsetning til mangelfull mestring, hemmende holdninger og lært hjelpeløshet.

Læring må ha mening

Utvikling av personlig kompetanse

Utvikling av personlig livsmestring

Å ha tiltro til egne evner og mulighet til å påvirke eget liv og sette egne mål

et lite lys kan endre et helt liv
ET LITE LYS KAN ENDRE ET HELT LIV

02.06.2014

23

Anerkjennende og positiv grunnholdning medfører gjerne større åpenhet og respektfull interesse for mangfold og variasjon hos barna

Diagnostisering kan være både nødvendig og viktig, men enhver pedagog har ansvar for å se barnet i et helhetlig perspektiv.

Kartlegge løfterike egenskaper hos barnet.

Gi barnet tro på egen kompetanse.

hva er v re en kompetent pedagog
HVA ER Å VÆRE EN KOMPETENT PEDAGOG?

02.06.2014

24

Å se barnet – anerkjennende relasjoner, ikke en profesjon, men en relasjon ( Se Tone Sævi)

Foreldre og lærere er barnets beskyttere – fordi de mer enn andre voksne verner barnet på en omtenksom måte og ser hele barnets ve og vel.

Pedagogisk relasjon – intensjon om å forstå barnets liv og situasjon bedre.

Å se barnets kompetanse – og bidra til å videreutvikle allsidig kompetanse

Å drøfte hva som er god læring i barnehage og i skole – og vite hva som er forutsetning for at god læring skal skje. Å arbeide målrettet for at alle barn skal lære og være kompetente.

er barnehagen og skolen et berikende sted v re
ER BARNEHAGEN OG SKOLEN ET BERIKENDE STED Å VÆRE?

02.06.2014

25

Skaper vi et ”berikende” livs – og læringsmiljø?

Barnet

 • trenger å bli møtt med positive forventninger for å kunne utvikle livsoptimisme og pågangsmot.
 • trenger å bli møtt med tillit tiltro for å utvikle

selvtillit og tro på egen læring

 • trenger å vite at de er verdifulle for å kunne utvikle selvrespekt og tro på egen kompetanse.
 • trenger å vite at den enkelte er viktig for læringsfellesskapet og for hverandre.
litteratur
LITTERATUR:

02.06.2014

26

Eide, B. og Winger, N. (1996) Kompetente barn og kvalifiserte pedagoger i den nye småskolen.

Befring, E. (2007).”Kva er det som som gjer den gode skolen god?” Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. I: Kaldestad, O.H; Reigstad, E; Sæther, J; Sæthre, J. (red). Grunnverdier og pedagogikk.

Sævi, T. (2007) ”Den pedagogiske relasjonen – en relasjon annerledes enn andre relasjoner”. I: Kaldestad, O.H; Reigstad, E; Sæther, J; Sæthre, J. (red). Grunnverdier og pedagogikk.

Bae, B. (2006) Å se barnet som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehagen.

Rammeplanen for Barnehagen (2006)

Kunnskapsløftet (2006)