gastroskopi egd skopi indikationer diagnostik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gastroskopi (EGD- skopi ) Indikationer, diagnostik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gastroskopi (EGD- skopi ) Indikationer, diagnostik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Gastroskopi (EGD- skopi ) Indikationer, diagnostik - PowerPoint PPT Presentation


 • 564 Views
 • Uploaded on

Gastroskopi (EGD- skopi ) Indikationer, diagnostik. Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder Hematemes / melena (e-varicer/ ulcus / hemorragisk gastrit Viktnedgång, matleda ( malignitet ) Dysfagi ( esofagusstriktur / malignitet ) Kräkningar postprandiellt ( pylorostenos )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gastroskopi (EGD- skopi ) Indikationer, diagnostik' - matt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gastroskopi egd skopi indikationer diagnostik

Gastroskopi (EGD-skopi)Indikationer, diagnostik

Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder

Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit

Viktnedgång, matleda (malignitet)

Dysfagi (esofagusstriktur/malignitet)

Kräkningar postprandiellt (pylorostenos)

Nytillkommen Dyspepsi hos patient äldre än 45 år

Bröstbränna, refluxsymtom

Terapiresistenta, recidiverande och långvariga symtom på GERD

UlcusVentrikuli – för diagnos, PAD och läkningskontroll

gastroskopi egd skopi indikationer diagnostik1

Gastroskopi (EGD-skopi)Indikationer, diagnostik

Diarré, bristtillstånd, viktnedgång (glutenenteropati)/isolerad B12-brist (atrofisk gastrit)

Övre GI-blödning (pos F-Hb med/utan järnbristanemi) (Haematemes och melana) – för diagnos och terapi

Röntgenologisk oklara fynd- diagnos och PAD

Dyspepsi med pos HP i faeces – även hos patient < 45 år

Kontroll av tillstånd med malignitetspotential:

Barrets esophagus, ej läkt ventrikelulcus, vissa adenom, atrofisk gastrit hos yngre

gastroskopi egd skopi indikationer terapi

Gastroskopi (EGD-skopi)Indikationer, terapi

Polypektomi

Dilatation av benign esophagusstriktur/pylorostenos

Hemostas vid blödande ulcus/annan blödningskälla

gastroskopi egd skopi f rberedelse mm

Gastroskopi (EGD-skopi)Förberedelse mm.

Fasta 4-6 timmar. Viktiga morgonmediciner kan tas med lite vatten

PPI skall helst undvikas 2 veckor före skopi (diagnostik av ulcus/esophagit och HP osäker). H2-blockerare eller antacida kan ges i väntan på skopi

Sedering vid behov med midazolam medför att pat kvarstannar 30-60 min efter undersökningen samt att bilkörning (och intellektuellt tankearbete) ej kan utföras resten av dagen

Xylocainspray erbjudes men har ingen säker effekt (Örebro 2013)

gastroskopi egd skopi kontraindikationer mm

Gastroskopi (EGD-skopi)Kontraindikationer, mm.

Absoluta saknas

Relativ: ej medverkande patient

Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjd samt närmaste tiden efter hjärtinfarkt

Ansvarsfördelning:

Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi sker utifrån mikro- och makroskopiska fynd och beslutas av endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin

att t nka p inf r gastro koloskopi och l kemedel med kad bl dningsrisk

Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk

Lågrisk-procedur

Vanlig gastro/kolo/sigmoideoskop/rektoskopi inkluderande rutinbiopsier

Kapselendoskopi

Diagnostisk ERCP

Gallstentinsättning utan sphinterotomi

Endo-USG

Anderson et al. GastrointestEndosc 2009; 70:1060

Eisen et al. ASGE guideline.GastrointestEndosc 2002;55:775-9

Zuckerman et al. ASGE guidline.GastrointestEndosc 2005;61:189-94

att t nka p inf r gastro koloskopi och l kemedel med kad bl dningsrisk1

Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk

Hög-risk-procedur

Polypektomi/endoskopisk resektion

Varixbehandling/Ballongdilatation

Endoskopisk hemostas/Endoskopisk sphinterotomi

Anderson et al. GastrointestEndosc 2009; 70:1060

Eisen et al. ASGE guideline.GastrointestEndosc 2002;55:775-9

Zuckerman et al. ASGE guidline.GastrointestEndosc 2005;61:189-94

att t nka p inf r gastro koloskopi och l kemedel med kad bl dningsrisk2

Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk

Hög-risk patient

Förmaksflimmer med klaff-fel/mekaniska klaffar/hjärtsvikt (LVF<35%)

Förmaksflimmer +hypertoni, DM, >75 år, anamnes på tromboembolisk händelse

Mekaniska klaffar i mitralis

Mekaniska klaffar + tidigare tromboembolsk händelse

Hjärtstent isatt < 1 år sedan/Akut coronartsyndrom

PCI utan stent efter hjärtinfarkt

Låg-risk patient

DVT

Biologiska klaffar

Förmaksflimmer utan klaff-fel eller svikt

Mekanisk aortaklaff

att t nka p inf r gastro koloskopi och l kemedel med kad bl dningsrisk3

Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk

ASA i standarddos (75-320-(500)mg) och övriga NSAID inkl. Persantin (Dipyridamol) sätts ut skopidagen vid både högrisk/lågrisk-ingrepp/patient

Vid behandling med Ticlid(Ticlopedine)/Plavix (Clopidrogel)/Brilique(Ticagrelor) bör alltid risken för trombos vägas mot den ökade blödningsrisken. Kardiolog bör alltid kontaktas. Om utsättning = minst 7 dagar innan ingreppet

Hos patienter med metallstent/drug-eluting stent bör ingreppet skjutas upp 6 veckor/resp 6 månader och den dubbla ak-behandlingen bör behållas, trombocyttansfussion vid behov.

bl dning versus tromboemboli

Blödning versustromboemboli

Waran(Utsättning och ev. överbryggning med LMH via AVK-mott.)

PK-INR<1.4

Större op

Regional anestesi

PK-INR<1.5

vid endoskopi med biopsi, bronkoskopi, punktion av parenkymatösa organ, tumörer eller abscesser, lumbalpunktion

PK-INR< 1.8

Ledpunktion

Dränage/punktion av bukhåla, brösthåla, subcutan vävnad, muskulatur och kärlpunktion vid angiografi

PK-INR< 2.0

Mindre hudingrepp

PK-INR< 3.0

Tandextraktion (kombineras med tranexamsyra lokalt

LMH utsättes minst 8-12 timmar innan ingreppet, Arixtra 24 timmar

(Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Pradaxa (Dabigatran); Kontakta Kardiolog/AVK-mott)

trombocyth mningens risker
Trombocythämningens risker

Sörensen R et al. Lancet 2009;374

sv righeten med uts ttning av protonpumpsh mmare
Svårigheten med utsättning av protonpumpshämmare

2011 fick 790 000 Individer, varav 59% kvinnor, i Sverige PPI, motsvarande 174 miljoner DDD; en ökning med 25% jft 2006

indikation f r ppi
Indikation för PPI
 • PPI ska endast användas vid påtagliga symtom av gastroesofageal reflux, vid ulcussjukdom eller ulkusprofylax vid ASA/klopidogrelbehandling till högriskpatienter
 • Ompröva alltid behandlingen!!
l ngtidsbehandling 4 8veckor med ppi och uts ttningsresultat
Långtidsbehandling(>4-8veckor) med PPI och utsättningsresultat
 • 14-27% klarar att avsluta beh
 • Lättare avsluta om behandlats med lägre doser eller dosnedtrappning innan utsättning
 • Av friska frivilliga som behandlats med PPI utvecklade varannan dyspeptiska symtom efter fyra till åtta veckors daglig användning av PPI-preparat
slide20
Avslutande av behandlingen kan medföra symtom påförhöjd syrasekretion (Acidrebound) vilket patienten alltid skall informeras om
 • 12 Hp- individer, 9 Hp+ individer
 • Omeprazol 40mgx1x8w

Figure . MAO in H. pylori–negative and –positive subjects before

commencing omeprazole treatment and at day 15 postomeprazole.

GASTROENTEROLOGY 1999;116:239–247

slide21
Proton-pump inhibitor therapyinducesacid-related symtoms in healthyvolunteersafterwithdrawaloftherapy
 • 120 friska voluntärer
 • 12 veckor med placebo eller 8 veckor med esomeprazol 40mg/dag + 4 veckor placebo
 • GSRS (The Gastrointestinal Symtom Rating Scale)
slide22
Proton-pump inhibitor therapyinducesacid-related symtoms in healthyvolunteersafterwithdrawaloftherapy
hur s tta ut ppi
Hur sätta ut PPI

Group a: Omeprazol 20 mg x 1 x 21

Group b: Omeprazol 20mg x 1 x 7; 10mg x 1 x 7; 10 mg vad x 7

hur s tta ut ppi1
Hur sätta ut PPI

27% PPI fria ett år efter utsättning!

hur s tta ut ppi i praktiken
Hur sätta ut PPI i praktiken
 • Lättast vid on demandbehandling
 • Trappa med hjälp av Omeprazol 10 mg under loppet av 2-10 veckor
  • 10 mg x2 i 1-2 veckor
  • 10mg x1 i 1-2-4 veckor
  • 10 mg vad i 1-2-4 veckor