izvje taj o nov anom toku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU - PowerPoint PPT Presentation

matana
222 Views
Download Presentation

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

 2. Izvještaj o novčanom toku utemeljen je na novcu i novčanim ekvivalentima • Novac: gotovina u blagajni, novac na žiro-računu i drugim bankovnim računima uključujući prekoračenja • Novčani ekvivalenti: likvidna, lako i brzo unovčiva kratkoročna ulaganja koja nisu pod utjecajem značajnog rizika promjena vrijednosti s rokom dospjeća do 3 mjeseca. • Svrha i koristi: • Procjena sposobnosti društva za ostvarenje budućeg čistog novčanog toka • Ocjena sposobnosti društva za ispunjenje obveza vjerovnicima, plaćanje dividendi te ocjena potreba za vanjskim financiranjem • Ocjena uzroka razlika neto dobiti i čistog novčanog toka, povezivanje novčanih primitaka i izdataka • Procjena učinaka novčanog toka te nenovčanih investicijskih i financijskih aktivnosti tijekom razdoblja na financijski položaj društva • Mogućnost usporedbe sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova različitih društava • Eliminacija učinaka različitih računovodstvenih postupaka pri istim transakcijama i događajima

 3. Sastavlja se temeljem: poslovne, investicijske (ulagateljske) i financijske aktivnosti • Poslovne aktivnosti: aktivnosti primarno usmjerene na proizvodnju i prodaju proizvoda i roba te pružanje usluga. • Investicijske aktivnosti: aktivnosti stjecanja i otuđivanja dugotrajne imovine i drugih ulaganja, koja nisu novčani ekvivalenti (ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosne papire te ostalu dugotrajnu imovinu, odobravanje kredita kao i povrat ulaganja te povrat glavnice odobrenih kredita). • Financijske aktivnosti: aktivnosti koje rezultiraju promjenama veličine i sastava glavnice i dugova društva (emisija dionica, zaduživanje, otkup dionica, isplata dividendi, povrat dugova).

 4. Promjene novca i novčanih ekvivalenata posljedica su promjena obveza, kapitala ili nenovčane imovine A=P novac, novčani ekvivalenti + nenovčana imovina = obveze + kapital novac, novčani ekvivalenti = obveze + kapital - nenovčana imovina povećanje novca = povećanje ili povećanje ili smanjenje i novčanih ekvivalenata obveza glavnice nenovčane imovine smanjenje novca smanjenje ili smanjenje ili povećanje i novčanih ekvivalenata = obveza glavnice nenovčane imovine

 5. Novčani primici i izdaci po pojedinim aktivnostima • Poslovna aktivnost novčani primici • od prodaje proizvoda, robe, usluga ili kratkoročnih ulaganja koja nisu novčani ekvivalenti • od kamata i primljenih dividendi • od naplate šteta od osiguranja, naplate po rješenju sudskih sporova novčani izdaci • za nabavu sirovina i materijala, usluga • za plaće • za poreze, doprinose, carine, članarine, kazne, penale • za kamate • ostalo: za karitativne svrhe, novčani povrati kupcima i sl.

 6. Investicijska aktivnost novčani primici: • od prodaje ulaganja u dužničke vrijednosne papire, prodaje zajmova, povrata glavnice odobrenih zajmova, prodaje vlasničkih vrijednosnih papira • od ulaganja (kamate, dividende, udjeli, naknade i sl.) • od prodaje materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine novčani izdaci: • ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosne papire, za kupnju dugova, plasmani i zajmovi drugim subjektima • za kupnju materijalne i nematerijalne imovine.

 7. Financijska aktivnost novčani primici: • od emisije vlasničkih vrijednosnih papira (dionica) • od emisije dužničkih vrijednosnih papira (obveznica, zadužnica), primljenih kredita novčani izdaci: • za dividende, otkup vlastitih emitiranih dionica (trezorskih), • za otplatu kredita (samo glavnice zajma)

 8. Metode sastavljanja izvještaja o novčanom toku • Direktna i indirektna metoda: temeljna razlika je u iskazivanju novčanog toka od poslovnih aktivnosti • Direktnom metodom iskazuju se osnovne vrste novčanih primitaka i izdataka od poslovnih aktivnosti, nakon toga zbroj odnosno novčani tok. • Indirektnom metodom novčani tok od poslovnih aktivnosti utvrđuje se neizravno, tj. prilagodbom neto dobiti društva za učinke od a) povećanja ili smanjenja zaliha, potraživanja i obveza, b) amortizacije dugotrajne imovine, prihoda i rashoda od prodaje dugotrajne imovine (koji se odnose na investicijske aktivnosti), prihodi i rashodi od otpisa dugova (financijske aktivnosti).

 9. “XY” d.d. Izvještaj o novčanom toku (direktna metoda) – 1.1 – 31.12.200x A Poslovne aktivnosti Primici od naplate potraživanja 500 Primici od naplate u gotovini 100 Izdaci za obveze dobavljačima -200 Izdaci za plaće -100 Novac ostvaren iz poslovanja 300 Izdaci za kamate - 50 Izdaci za poreze -100 Novac prije izvanrednih stavki 150 Primici od naknade šteta od osiguranja 20 Novčani tok od poslovne aktivnosti 170 B Investicijske aktivnosti Izdaci za stjecanje dionica -30 Izdaci za kupnju opreme i građevinskih objekata -120 Primici od prodaje opreme i građevinskih objekata 200 Primici od prodaje dionica i obveznica 70 Primici od dividendi 50 Primici od kamata na plasmane 20 Novčani tok od investicijske aktivnosti 190

 10. C Financijske aktivnosti Primici od emisije dionica 400 Primici od emisije obveznica 200 Primici od primljenih kredita 150 Izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica -250 Izdaci za otplatu obveza za financijski lizing -50 Izdaci za otkup trezorskih dionica -20 Izdaci za isplate dividendi -10 Novčani tok od financijske aktivnosti 420 Čisti novčani tok (A+B+C) 780 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 100 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 880 Povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata 780

 11. Zadatak • Sastavite izvještaj o novčanom toku trgovačkog društva “AB” direktnom (izravnom) metodom temeljem sljedećih podataka: • naplaćena potraživanja 20 000 • izdaci za carine 1 000 • ulaganje u obveznice 7 000 • dani krediti 8 000 • povrat danih kredita 2 000 • izdaci za dividende 4 000 • izdaci za nabavljene strojeve 10 000 • izdaci za kamate 2 000 • plaćeni računi za komunalne usluge 3 000 • prodane dionice društva “C” 7 000 • otplata primljenih kredita 9 000 • izdaci za plaće 6 000 • emitirane dionice 22 000 • primici od prodaje licence 19 000

 12. Literatura • Grupa autora: Računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2003. str. 82 - 95