v deck rada 21 9 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vědecká rada 21.9.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vědecká rada 21.9.2010

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Vědecká rada 21.9.2010 - PowerPoint PPT Presentation

masao
91 Views
Download Presentation

Vědecká rada 21.9.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vědeckárada21.9.2010 Václav Votava proděkan pro VaV

 2. ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Heleny ZÍDKOVÉ, Ph.D. ZČU/FST/KTO

 3. Ing. Helena Zídková, Ph.D.ZČU/FST/KTO • Narozena: 17.3.1953 • Stav : Vdaná • Vzdělání: Ing. – VŠSE Plzeň, Fakulta elektrotechnická - 1977 Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní – 2006 • Bydliště: Čechova 31, Plzeň

 4. ODBORNÁ PRAXE 1977 – 79 stážistka na Katedře el. strojů (KES), VŠSE Plzeň • odborná stáž ve VÚET Plzeň 1981 – 1993 odb. asistentka na KES (VŠSE resp. ZČU) 1993 – 1997 odb. asistentka PF, katedra technické výuky 1997 – 2001 odb. asistentka na KTO, změna zaměření 2001 – 2003 konzultantka poradenské firmy CENTIA QUALITY 2003 – dosud odb. asistentka na KTO, odd. Řízení kvality

 5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1 vysokoškolské skriptum 7 příspěvků na tuzemské konferenci 3 příspěvky na zahraniční konferenci 4 příspěvky v tuzemském časopise 7 příspěvků ve sbornících seminářů ISQ Praha, konaných v rámci programu Národní politiky pro kvalitu

 6. PROJEKTY SpoluřešitelkaFRVŠ 2001 – Inovace studijního zaměření Zabezpečování jakosti, řešitel doc. Ing. F. Zvoneček, Ph.D. Spoluřešitelka grantu GA 101/07/0751 Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I. (2007-2009), řešitel prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Řešitelka 6 dokončených projektů – zaměření na systémy QMS, EMS Spoluřešitelka 8 projektů - zaměření na systémy QMS, EMS Spoluřešitelka a realizátorka zaměření Zabezpečování jakosti na bakalářském studiu na FST Spoluřešitelka a realizátorka Certifikátového programu Zabezpečování jakosti na ZČUv součinnosti s ČSJ Spoluřešitelka systému řízení kvality na FST jako pilotního programu na ZČU, podle ČSN ISO 9001:2008 a ISO IWA 2

 7. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST • Koncepce a realizace 4 předmětů pro studijní zaměření Zabezpečování jakosti • Výuka 5 předmětů na KTO v letech 1997 – dosud • Vedení průměrně 3 diplomových prací ročně od 1997 - dosud • Vedení průměrně 8 bakalářských prací ročně • Vedení 2 doktorandů od r. 2009 • Pomocná školitelka 7 doktorandů od 2006 • Zvané přednášky: ČR – 6; zahraniční – 1 • Vysokoškolské skriptum – 1 • Výukové podpory – 4 pro Bc. a Mgr. Studium • Lektorka ČSJ

 8. DALŠÍ AKTIVITY Členka České společnosti pro jakost (ČSJ) Členka České metrologické společnosti Členka Odborné skupiny pedagogů při ČSJ Členka Klubu manažerek při ČSJ Členka pracovní skupiny pro management rizik ve strojírenství Držitelka certifikátu ČSJ Manager jakosti (QM) – 3 recertifikace Držitelka certifikátu ČSJ Manager EMS (oba certifikáty mají mezinárodní platnost)

 9. BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT

 10. OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

 11. HABILITAČNÍ PRÁCE MANAGEMENT RIZIK V INTEGROVANÝCH SYSTÉMECH ŘÍZENÍ

 12. NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. - UTB Zlín, DT Ostrava Členové: prof. Ing. Karel Jandečka,CSc. – ZČU v Plzni prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - ČVUT Praha prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – VŠB Ostrava prof. Ing. František Holešovský, CSc. – UJEP Ústí nad Labem

 13. TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1. Integrovaný management z pohledu řízení rizik 2. Management rizik v pojetí předpisu ONR 49002-1 „Management rizik pro organizace a systémy“ 3. Využití nástrojů řízení v managementu rizik

 14. INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

 15. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Kateřina KIDOROVÁ Obor: Stavba strojů a zařízení Téma: Model Based Calibration of the Torque Structure of Electronic Control Unit for Modern Gasoline Engines Školitel: doc.Ing. Ladislav Němec, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: 25.6.2010 Stanovisko komise: obdržela akademický titul „doktor“ Počet členů: 10 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné : 10 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 16. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KTO Ing. Miroslav ZETEK Obor: Strojírenská technologie – technologie obrábění Téma: Zvyšování řezivosti nástrojů pomocí PVD technologií Školitel: doc.Ing. Josef Škarda, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: 15.3.2010 Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 13 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné : 10 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 17. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Jiří KLEKNER Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Metodika stanovení nákladů na přepravní cesty ve výrobě Školitel: doc.Ing. Jana Kleinová,CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: 1.6.2010 Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 8 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné : 8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 18. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Marek BUREŠ Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích Školitel: prof.Ing. Edvard Leeder, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: 1.6.2010 Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné : 6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 19. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Jan ROUBAL Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Řízení nákladů životního cyklu produktu Školitel: doc.Ing. Jana Kleinová,CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: 1.6.2010 Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné : 8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 20. OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Zbyněk ČERNÝ Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Návrh metodiky podporující plánování a optimalizaci zásobovací strategie síťových organizací na horizontální úrovni spolupráce Školitel: doc.Ing. Michal Šimon, Ph.D. Forma: prezenční Obhajoba dne: 1.6.2010 Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné : 6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

 21. Změna tématu dizertační práce Katedra KMM Doktorand: Ing. Daniela HAUSEROVÁ Původní téma: Vývoj struktury nízkolegovaných vysokopevných ocelí s využitím nových metod tepelného zpracování Původní školitel: prof.Dr.Ing. Bohuslav Mašek Nové téma: Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování Nový školitel: Dr.Ing.Zbyšek Nový 21

 22. Změna tématu dizertační práce Katedra KTO Doktorand: Ing. Libor ŠANDA Původní téma: Návrh metodiky měření velkých průměrů v provozních podmínkách Původní školitel: doc.Ing. František Zvoneček, Ph.D. Nové téma: Řízení kvality v návaznosti na Customer Relationship Management Nový školitel: doc.Ing. František Zvoneček, Ph.D. 22

 23. PŘÍŠTÍ VR7.12.2010 23

 24. DĚKUJI ZA POZORNOST