Funeral Prayers sefardic - hebrew version - PowerPoint PPT Presentation

masadamemorialchapels
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funeral Prayers sefardic - hebrew version PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funeral Prayers sefardic - hebrew version

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Funeral Prayers sefardic - hebrew version
121 Views
Download Presentation

Funeral Prayers sefardic - hebrew version

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. יִּנֵבי ִּ ש ְ ת תֶו ָ מ י ִּ ת ְ ע ַ דָי י ִּ כ יָ ח לָכ ְ ל ד ֵ עֹומ תיֵב ו . ( ל בויא ‘ גכ )‘ FUNERAL PRAYERS SEFARDIC – HEBREW VERSION ————————————————————- MASADA MEMORIAL CHAPELS 2005 CONEY ISLAND AVE. BROOKLYN , NY 11223 TEL. (718) 336-3636

 2. GRAVE LOCATION RECORD ידרפס חסונ - היוולהה עסמ תעב תוליפת 1 NAME: _______________________________________ שי תיבהמ רטפנה תא םיאצומ רשאכ תיבהמ תאצויש היוול : . םירמואו תיבה ןתפמ לע : ןלצרופ ) ( סרח ילכ רובשל םיגהונ CEMETERY: __________________________________ לארשי לובגב רבש דוע היהי אלו ונטלמנ ונחנאו רבשנ חפה ." " LOCATION & ROUTE DIRECTION:_______________ היוולהה עסמ רדס : רמוא ןזחה היוולה עסמ תליחתב : ______________________________________________ וי ָ מ ָ ע ְ פ ְך ֶ ר ֶ דְל ם ֵּ שַיְו ְךֵּ ל ַ הְי ויָנָפְל ק ֶ דֶצ ." " ( ) די הפ םילהת , SECTION:_______BLOCK: ______ GRAVE NO. ____ ' ) הנשמה תא רמוא ןכמ רחאל : א הנשמ , ג קרפ ' , תובא תכסמ ( : ר ֵּ מ ֹ וא ל ֵּ אְלַלֲה ַ מ ןֶ ב אָי ְ ב ַ קֲע " ה ָׁ ת ַּ א ןי ֵּ אְו םי ִ רָׁב ְ ד ה ָׁ של ְ ש ִ ב לֵּ כ ַּ ת ְ ס ִ ה YAHRTZEIT DATE: ____________________________ ה ָׁ ת ַּ א י ִ מ יֵּנְפִלְו ְךֵּל ֹ וה ה ָׁ ת ַּ א ן ָׁ אְל ו , ָׁ תאָׁ ב ןִי ַּ א ֵּ מ ע ַּ ד , ; ה ָׁ ריֵּבֲע י ֵּ דיִל אָׁב ‎ ה ָׁ ת ַּ א ן ָׁ אְל ו ה ָׁ ח ור ְ ס הָׁ פ ִ ט ִ מ , ָׁ תאָׁ ב ןִי ַּ א ֵּ מ - ן ֹ ו ב ְ ש ֶ חְו ןי ִ ד ן ֵּ תִל די ִ ת ָׁ ע . ןי ִ ד ן ֵּ תִל די ִ ת ָׁ ע ה ָׁ ת ַּ א י ִ מ יֵּנְפִלְו ה ָׁ עֵּל ֹ ותְו ה ָׁ מ ִ ר , רָׁפ ָׁ ע ם ֹ וק ְ מִל , ְךֵּל ֹ וה - NAME: _______________________________________ ." א וה ְך ורָׁ ב ש ֹ וד ָׁ ק ַּ ה םי ִ כָׁל ְ מ ַּ ה יֵּכְל ַּ מ ְךֶל ֶ מ יֵּנְ פִל ן ֹ ו ב ְ ש ֶ חְו - םיאבה םיקוספה תא ןכמ רחאלו : . 2 CEMETERY: __________________________________ ם ָ ד ָ א יֵּנ ְ ב יֵּכ ְ ר ַ ד לָ כ ל ַ ע ת ֹ וח וק ְ פ ָךיֶני ֵּ ע ר ֶ שֲא , הָ יִליִלֲע ָ ה ב ַ ר ְו הָצ ֵּ ע ָ ה לֹדְ ג , " LOCATION & ROUTE DIRECTION:_______________ א לְו י ִ ר וצ יָנֹדֲא ר ָ שָי י ִ כ דיִ ג ַ הְל , . ויָלָלֲע ַ מ י ִ ר ְ פִ כְו ויָכ ָ ר ְ ד ִ כ שי ִ אְל ת ֵּ תָל ______________________________________________ ם וח ַ ר א והְו . ְך ָ ר ֹ וב ְ מ יָנֹדֲא ם ֵּ ש י ִ הְי ח ָ קָל יָנֹדֲאַו , ן ַ תָנ יָנֹדֲא , ֹ ו ב ה ָ תָלְו ַ ע . ֹ ות ָ מֲח לָ כ רי ִ עָי אֹלְו ." ֹ ו פ ַ א בי ִ ש ָ הְל הָ ב ְ ר ִ הְו , תי ִ ח ְ שַי אֹלְו ן ֹ ו ָ ע רֵּ פַכְי , SECTION:_______BLOCK: ______ GRAVE NO. ____ היוולה עסמ תליחתב דוע םירדנ תרתה רטפנל תושעל םיגהונ YAHRTZEIT DATE: ____________________________ םותי שידק תרימא ינפל . אמלש אהי . םותי שידק םילבאה םירמוא ןכמ רחאל / 1 24

 3. A LIST OF DAYS WHEN YIZKOR IS TO BE RECITED AFTER SHACHARIT — MORNING SERVICES FOR THE FOLLOWING YEARS: אָ ב ַ ר ה ֵּ מ ְ ש ש ַ ד ַ ק ְ תִי ְו ל ַ דַ ג ְ תִי . : םילבאה . ן ֵּ מ ָ א : להקה Shavuot 2nd Day Year Passover 8th Day Yom Kippur Sept. 23 Shemini Aseret Oct. 5 , ה ֵּ ת וכְל ַ מ ְךיִל ְ מַי ְו ה ֵּ ת וע ְ ר ִ כ א ָ ר ְ ב י ִ ד א ָ מְל ָ ע ְ ב , : םילבאה . ן ֵּ מ ָ א : ה ֵּ חי ִ ש ְ מ ב ֵּ ר ָ קי ִו . הֵּנ ָ ק ְ רֻּ פ ח ַ מ ְ צַיְו , להקה April 11 May 25 2015 , ל ֵּ א ָ ר ְ שִי תיֵּ ב לָכ ְ ד יֵּ י ַ ח ְ ב ו ן ֹ וכי ֵּ מ ֹ וי ְ ב ו ן ֹ וכיֵּ י ַ ח ְ ב : םילבאה April 30 June 13 Oct. 12 Oct. 24 2016 . ן ֵּ מ ָ א : . ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ א ְ ו בי ִ ר ָ ק ן ַ מ ְז ִ ב ו אָלָגֲעַ ב להקה ְך ַ ר ָ ב ְ תִי אָ י ַ מְל ָ ע י ֵּ מְל ָ עְל ו םַל ָ עְל ְך ַ ר ָב ְ מ א ָ ב ַ ר ה ֵּ מ ְ ש א ֵּ הְי . : םילבאה April 18 June 1 Sept. 30 Oct. 12 2017 . הֶ ל ַ ע ְ תִי ְו ר ָ ד ַ ה ְ תִי ְו . א ֵּ שַנ ְ תִיְו . ם ַ מ ֹ ור ְ תִיְו . ר ַ אָ פ ְ תִיְו . ח ַ ב ַ ת ְ שִיְו . April 7 May 21 Sept. 19 Oct. 1 2018 . ן ֵּ מ ָ א : א וה ְךי ִ ר ְ ב . , א ָ ש ְ ד ֻּ ק ְ ד ה ֵּ מ ְ ש לָ ל ַ ה ְ תִי ְו להקה א ָ ת ָ מֱחֶנ ְו א ָ ת ָ ח ְ ב ְ ש ֻּ ת . א ָ ת ָ רי ִ ש . א ָ תָכ ְ ר ִ ב לָ כ ן ִ מ אָ ל ֵּ עְל . : םילבאה April 27 June 10 Oct. 9 Oct. 21 2019 . ן ֵּ מ ָ א : ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו א ָ מְל ָ ע ְ ב ן ָ רי ִ מֲא ַ ד . להקה April 16 May 30 Sept. 28 Oct. 10 2020 ה ָ ע ו שי ִו ע ָ ב ָ שְו םיִ י ַ ח אָ י ַ מ ְ ש ן ִ מ א ָ ב ַ ר א ָ מָל ְ ש א ֵּ הְי . : םילבאה . הָל ָ צ ַ הְו חַוי ֵּ ר ְו ה ָ רָ פַכְו ה ָ חיִל ְ ס ו הָ ל ֻּ אְג ו ה ָ א ופ ְ ר ו אָבָזי ֵּ שְו ה ָ מ ָ חֶנ ְו April 4 May 18 Sept. 16 Sept. 28 2021 ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ א ְ ו ל ֵּ א ָ ר ְ שִי ֹ ו מ ַ ע לָכְל ו ונָל . . ן ֵּ מ ָ א : להקה April 23 June 6 Oct. 5 Oct. 17 2022 ם ֹ ול ָ ש ה ֶ ש ֹ וע רוחאל תועיספ שולש םיעסופ ) : ( םילבאה וניֵּל ָ ע ם ֹ ול ָ ש ה ֶ שֲעַי וי ָ מֲח ַ ר ְ ב א וה וי ָ מ ֹ ור ְ מ ִ ב , April 13 May 27 Sept. 25 2023 Oct. 7 ל ֵּ א ָ ר ְ שִי ֹ ו מ ַ ע לָ כ ל ַ עְו , . ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו 23 2

 4. ץוחב - , םרובעב הקדצ תתל םירדונו םיבורקה תומשנ " חספ לש ינימשה םויב םג תועובש לש ינשה םויבו ( ורסיא - גח .) םייחב םיאצמנ םהירוהש , ה תרימא תעשב תסנכה תיבמ םיאצוי " רוכזי ." . יקרפ להקהו ןזחה םירמוא היוולה עסמ ךלהמב . 3 םירמוא ץראל " רוכזי : םיליהת , םיללפתמה ןיבמ הלא : ‘ אצ קרפ וני ֵּ דָׁי ה ֵּ שֲע ַּ מ ו וניֵּל ָׁ ע וני ֵּ הֹלֱא יָׁנֹדֲא ם ַּ עֹנ י ִ הי ִ ו " תוינשמ דומיל לֵּצ ְ ב ן ֹ ויְל ֶ ע ר ֶ ת ֵּ ס ְ ב ב ֵּ שֹי : והֵּנְנ ֹ ו כ וני ֵּ דָׁי ה ֵּ שֲע ַּ מ ו וניֵּל ָׁ ע הָׁנְנ ֹ ו כ גהנמהו , ' רטפנה תמשנ יוליעל תוינשמ דומלל םיגהונ רטפנה לש ומש תוביכרמש תוינשמ יקרפ דומלל ז קרפמ תונורחאה תוינשמ עברא םידמול ךכ רחאו נ תויתואב תוליחתמ םהש תואווקמ תכסממ . ש . מ . תליפת םירמוא וירחאלו " אנא " םירמוא םינבהו , ֹ ו ב ח ַּ ט ְ ב ֶ א י ַּ הֹלֱא . , י ִ ת ָׁ ד וצ ְ מ ו י ִ ס ְ ח ַּ מ יָׁנֹדֲאַּל ר ַּ מ א , ןָׁנ ֹ ול ְ תִי י ַּ ד ַּ ש ְךָׁל ְך ֶ סָׁי ֹ ות ָׁ ר ְ ב ֶ א ְ ב , ת ֹ ו ו ַּ ה רֶב ֶ ד ִ מ , ש וקָׁי חַּ פ ִ מ ָׁךְלי ִ צַּי א וה י ִ כ ד ַּ חַּ פ ִ מ א ָׁ רי ִ ת אֹל ֹ ו ת ִ מֲא ה ָׁ ר ֵּ חֹס ְ ו הָׁ נ ִ צ . . ה ֶ ס ְ ח ֶ ת ויָׁפָׁנ ְ כ ת ַּ ח ַּ תְ ו . ה " ןנברד שידק ." ד ו שָׁי ב ֶ ט ֶ ק ִ מ , ךֹלֲהַּי לֶפֹאָׁ ב רֶב ֶ ד ִ מ , ם ָׁ מ ֹ וי ף ועָׁי ץ ֵּ ח ֵּ מ , הָׁלְיָׁל . םירחא םיבורק שידקה םירמוא םינב ןיאשכו רבקה לע תוחטתשה ק ַּ ר , שָׁ גִי אֹל ָׁךיֶל ֵּ א . ָׁךֶני ִ מי ִ מ הָׁבָׁב ְ ר ו ףֶל ֶ א ָׁך ְ ד ִ צ ִ מ לֹ פִי . םִי ָׁ רֳהָׁצ רבקה לע תורבקה תיבב רקבל תולעל גוהנ תליפתו םיליהת יקרפ םירמואו " אנא " םיריכזמו םימחר אלמ ל ." ןיינמ שישכו , , י ִ ס ְ ח ַּ מ יָׁנֹדֲא ה ָׁ ת ַּ א י ִ כ . ה ֶ א ְ ר ִ ת םי ִ ע ָׁ ש ְ ר ת ַּ מֻּ ל ִ ש ְ ו , טי ִ ב ַּ ת ָׁךיֶני ֵּ ע ְ ב ב ַּ ר ְ קִי אֹל עַּגֶנְ ו , ה ָׁ ע ָׁ ר ָׁךיֶל ֵּ א הֶ נ ֻּ א ְ ת אֹל . ָׁךֶנ ֹ וע ְ מ ָׁ ת ְ מ ַּ ש ן ֹ ויְל ֶ ע - א תליפתב ותמשנ " שידק םירמוא . תולבא יגהנמ םִיַּ פַּ כ ל ַּ ע . ָׁךיֶכ ָׁ ר ְ ד לָׁכ ְ ב ָׁך ְ ר ָׁ מ ְ שִל ךָׁ ל הֶ וַּצְי ויָׁכ ָׁ אְל ַּ מ י ִ כ , ָׁךֶלֳה ָׁ א ְ ב . ןורכיזה םויב ןיאושינ תחמשב ףתתשהל אל םיגהונ סֹמ ְ ר ִ ת , ְךֹר ְ ד ִ ת ן ֶ תֶפָׁו ל ַּ ח ַּ ש ל ַּ ע . ָׁךֶלְג ַּ ר ןֶב ֶ אָׁ ב ף ֹ ו ג ִ ת ןֶ פ , ךְנ וא ָׁ שִי ונמז . י ִ מ ְ ש ע ַּ דָׁי י ִ כ והֵּבְ ג ַּ שֲא , וה ֵּ טְ לַּפֲאַּו ק ַּ ש ָׁ ח י ִ ב י ִ כ . ןיִ נ ַּ תְ ו רי ִ פ ְ כ םג הרובקה םויב אלו התימה םויב אוה ןורכיזה םוי ינש רחא ותרובק הרחאתנ םאו הנושארה הנשב םיגהונה םנשי הרובקה םויב ןושארה ןורכיזה םוי תא עובקל , התימה םויב וירחאלש םינשבו . הטושפ הנשב רדאב רטפנ םא , שי תרבועמ הנשב א רדאב ןורכיזה םוי עובקל םיגהונה ,' םיגהונה שיו םהינשב עובקל םירימחמ שיו . 22 , הנושארה הנשב רתוי וא םימי , ְך ֶ רֹא . וה ֵּ ד ְ בַּכֲאַּו והֵּצְ ל ַּ חֲא , ה ָׁ רָׁצ ְ ב י ִ כֹנ ָׁ א ֹ ו מ ִ ע , והֵּנֱע ֶ א ְ ו יִנ ֵּ א ָׁ ר ְ קִי , וה ֵּ עי ִ ב ְ ש ַּ א םי ִ מָׁי ְך ֶ רֹא . י ִ ת ָׁ ע ו שי ִ ב וה ֵּ א ְ ר ַּ א ְ ו , וה ֵּ עי ִ ב ְ ש ַּ א םי ִ מָׁי ." י ִ ת ָׁ ע ו שי ִ ב וה ֵּ א ְ ר ַּ א ְ ו ,' ב רדאב 3

 5. בוט ןיינמ םיגהונה שי םילכ תכסממ לק קרפ ‘ : " יָׁנדֲא : יָׁנֹדֲא ָׁךי ִ תא ָׁ ר ְ ק םי ִ ק ַּ מֲע ַּ מ ִ מ ת ֹ ולֲע ַּ מ ַּ ה רי ִ ש ד כ קרפ תא דומלל " תונתונה תוינשמ הרשע תוינשמה לש ןניינמ תמייתסמ הז קרפב הנשמ לכו םישולש )" עבש ליכמה - רואמו םזימיטפואל חתפ : בוט " , " וא " הורהט ." תינעתו רהוז יקרפ ןורכזה לעב רמוא דומילה רחאל תודע יאצוי לש תוליהקב - שודקה רהוזה ךותמ םיקרפ ןורכזה ןורכזה םוי לילב םייתסמה , הדועס םיכרוע רטפנל הבכשא " ו " ךריבש ימ לכמו - ענמהל יואר םוקמ ןיי תייתשו רשב תליכאמ , םיגנעמה םירבד ראשו , ב ומכ " ( ם ִ א : יָׁנ ונֲח ַּ ת ל ֹ וקְל ת ֹ וב ֻּ ש ַּ ק ָׁךיֶנְז ָׁ א הָׁניֶי ְ ה ִ ת יִל ֹ וק ְ ב ה ָׁ ע ְ מ ִ ש , ן ַּ ע ַּ מְל ה ָׁ חיִל ְ ס ַּ ה ָׁך ְ מ ִ ע - י ִ כ : דמֲעַּי י ִ מ יָׁנדֲא הָׁי - ר ָׁ מ ְ ש ִ ת ת ֹ ונ ֹ וֲע אירטמגב " םילמב " רוהט י ִ ש ְ פַּנ : י ִ תְל ָׁ ח ֹ וה ֹ ורָׁב ְ דִלְו י ִ ש ְ פַּנ ה ָׁ תְ ו ִ ק יָׁנֹדֲא י ִ תיִ ו ִ ק : א ֵּ רָׁ ו ִ ת יָׁנֹדֲא - ל ֶ א ל ֵּ א ָׁ ר ְ שִי ל ֵּ חַּי : ר ֶ ק בַּל םי ִ ר ְ מ ש ר ֶ ק בַּל םי ִ ר ְ מ ש ִ מ יָׁנדאַּל ןנברד שידק ." םויב דומלל םיגהונ חרזמה דומילה רחאל , " " - ת ֶ א ה ֶ ד ְ פִי א והְו : ת וד ְ פ ֹ ו מ ִ ע הֵּ ב ְ ר ַּ הְו ד ֶ ס ֶ ח ַּ ה יָׁנֹדֲא - ם ִ ע - י ִ כ . .." וי ָׁ ת ֹ ונ ֹ וֲע ל כ ִ מ ל ֵּ א ָׁ ר ְ שִי תליפת םירמואו " תיבה ינב לש םדובכל הז םויב םימצה שי , : םג רמול םיגהונ שי . 4 . ַ חֹכ ְ ב אָ נ ָ א . :) ץ " תי ג בא " ( ה ָׁ ר ור ְ צ רי ִ ת ַּ ת . ָׁךֶני ִ מְי תַּל ודְ ג " " ן :) טש ע רק " ( א ָׁ ר ֹ ונ ונ ֵּ רֲה ַּ ט . ונֵּבְ ג ַּ ש , ָׁך ֶ מ ַּ ע . תַּ נ ִ ר לֵּ ב ַּ ק . ףוגה תא הנשה םויב ןהכ :) ש כי ד " " גנ ( ם ֵּ ר ְ מ ָׁ ש תַּבָׁב ְ כ . ָׁך ֶ ד וחִי י ֵּ ש ְ ר ֹ ו ד . ר ֹ ו בִג אָׁנ םוקמל תכלל וילע ןהוכ אוה ןורכזה לעבש הרקמב וליאכ ול בשחנ רבדהו תצ ר " ג :) טב " ( םֵּל ְ מָׁ ג די ִ מ ָׁ ת . ָׁך ֶ ת ָׁ ק ְ ד ִ צ י ֵּ מֲח ַּ ר . ם ֵּ רֲה ַּ ט םֵּכ ְ רָׁ ב רבקה תא םיאור ונממ ומצע רבקה לע חטתשה תומשנ תרכזה - " רוכזי " הריטפה םוימ הנש הפלחש רחאל " תומשנ תרכזה " , רוכזי ." םירופיכה םוי , ינימש - תרצע תועובשה גחו . תומשנה תרכזה תא ( םירוהל , תויחא ) הרותה תאירק רחאל םיכרוע תא םיריכזמ םיללפתמה , . :) ע נט ב " קח " ( ָׁך ֶ ת ָׁ דֲע ל ֵּ הַּנ . ָׁך ְ ב וט ב ֹ ור ְ ב . ש ֹ וד ָׁ ק ןי ִ ס ָׁ ח :) זפ ל " ק " גי ( ָׁך ֶ ת ָׁ ש ֻּ ד ְ ק י ֵּ ר ְ כ ֹ וז . הֵּנ ְ פ ָׁך ְ מ ַּ עְל . ה ֶ אֵּ ג די ִ חָׁי ורכז תא םילעמ םג העודיה הליפת תסנכה תיבב תרמאנ וז הליפת הרות תחמש ) , , ב םג רטפנה לש ינשה המשב " :) יצ ו " ת " קש ( ת ֹ ומ ולֲע ַּ ת ַּ ע ֵּ ד ֹ וי . ונ ֵּ ת ָׁ קֲעַּצ ע ַּ מ ְ ש ו . לֵּ ב ַּ ק ונ ֵּ ת ָׁ ע ְו ַּ ש ד ֶ עָׁו םָׁל ֹ ועְל ." ֹ ות וכְל ַּ מ ד ֹ וב ְ כ ם ֵּ ש , , ְך ורָׁ ב - רמואו ( םיגחב : , חספ לש יעיבש , השא , םיחא , תונב " , םינב , לעב ." ףסומ תליפת ינפלו 21 4

 6. תא עובקל ורזחי אקווד הריטפה ךיראת יפל . , הריטפל היינשה הנשה ןמ לחה הנשה םוי " : םג םירמוא השיא לש היוולבו . 5 ךיראת " ב ֹ וט וה ְ תַּל ָׁ מְ ג , ה ָׁ ר ְ כ ִ מ םיִניִנ ְ פ ִ מ קֹח ָׁ ר ְ ו , אָׁצ ְ מִי י ִ מ לִי ַּ ח ת ֶ ש ֵּ א " " ריטפמ " ו רוביצ חילש ץֶפ ֵּ ח ְ ב ש ַּ ע ַּ תַּו , םי ִ ת ְ ש ִ פ ו ר ֶ מֶצ ה ָׁ ש ְ ר ָׁ ד ָׁ היֶ י ַּ ח י ֵּ מְי לֹ כ . , ע ָׁ ר אֹלְ ו הרותל ןורכזה לעב הלוע הנשה םוי ינפלש תבשב הנורחאה היילעה תא ורובע , ה " ריטפמ " ה תאירקב םג הכזיש ידכ " הרטפה " , יוליעל הליעומה ינפל רובעל ןורכזה לעב גהונ ןכ תבש לילב תבש תלבקב הביתה , ףסומ תליפתב ןכו ל הלעש רחאל " ריטפמ " לו " הרטפה ." תיברע תליפתב םג רוביצ חילש שמשמ ןורכזה לעב תילבקה תרוסמה יפלש העשה איה תרוסמה יפלש העשה איה םונהיגל תומשנה תורזוח תילבקה , הדופ ןבה תליפתו הז שנועמ וירוה תומשנ תא . , ם ָׁ ק ָׁ תַּו . ה ָׁ מ ְ חַּל אי ִ ב ָׁ ת ק ָׁ ח ְ ר ֶ מ ִ מ , ר ֵּ ח ֹ וס ת ֹ ו יִנֳאָׁ כ ה ָׁ תְי ָׁ ה ָׁ היֶ פַּ כ . , " םירמוש ו " ה ֶ ד ָׁ ש ה ָׁ מ ְ מָׁז ָׁ הי ֶ ת ֹ ורֲעַּנְל קֹחְ ו ה ָׁ תיֵּבְל ף ֶ ר ֶ ט ן ֵּ ת ִ תַּו . , הָׁלְיַּל ד ֹ וע ְ ב רטפנה תמשנ . ָׁ היֶנ ְ ת ָׁ מ ז ֹ וע ְ ב ה ָׁ רְג ָׁ ח , . ם ֶ רָׁ כ ה ָׁ ע ְ טָׁנ ָׁ היֶ פַּכ י ִ ר ְ פ ִ מ , וה ֵּ ח ָׁ ק ִ תַּו , תבש התוא לש הָׁלְיַּ לַּב הֶ ב ְ כִי אֹל , ה ָׁ ר ְ ח ַּ ס ב ֹ וט י ִ כ ה ָׁ מֲע ָׁ ט ָׁ הי ֶ ת ֹ וע ֹ ורְז ץ ֵּ מ ַּ א ְ תַּו . , תבש יאצומ לש ה ָׁ ש ְ רָׁ פ הָׁ פַּ כ . ְךֶלָׁפ וכ ְ מ ָׁ ת ָׁ היֶ פַּכְ ו , ר ֹ ו שי ִ כַּב ה ָׁ חְ ל ִ ש ָׁ הי ֶ דָׁי . ה ָׁ רֵּנ , םונהיגל תומשנה תורזוח לָׁכ י ִ כ , גֶל ָׁ ש ִ מ ה ָׁ תיֵּבְל א ָׁ רי ִ ת אֹל . ן ֹ וי ְ ב ֶ אָׁל ה ָׁ חְ ל ִ ש ָׁ הי ֶ דָׁי ְ ו , יִנ ָׁ עֶל . ה ָׁ ש ובְל ן ָׁ מָׁ ג ְ ר ַּ א ְ ו ש ֵּ ש , הָׁ ל ה ָׁ ת ְ ש ָׁ ע םי ִ דַּב ְ ר ַּ מ . םיִנ ָׁ ש ש ובָׁל ה ָׁ תיֵּ ב המשנ רנ ה ָׁ ת ְ ש ָׁ ע ןי ִ ד ָׁ ס . ץ ֶ ר ָׁ א יֵּנ ְ קִז ם ִ ע ֹ ו ת ְ ב ִ ש ְ ב , הָׁל ְ עַּ ב םי ִ ר ָׁ ע ְ שַּ ב ע ָׁ ד ֹ ונ רנ תיבבו תסנכה תיבב םיקילדמ ןורכזה םויב תועש עבראו םירשע ךשמב קלדיש . ןיא הנשה םוי רבע םא םג , םיחינמ אלא ומצעמ ךעדיש דע קלוד ותוא . רמוא ןורכזה לעב תוליפתה שולש לכב . ןיבו תירחש רחאל תוינשמ יקרפ תסנכה תיבב םידמול תיברעל החנמ , תוינשמה יקרפ תא דומלל םיגהונ , םיחתופה רטפנה לש יטרפה ומש תא תוביכרמה תויתואב . קרפה ךותמ תוינשמ עברא דומלל םיגהונ ןכמ רחאל תא תוביכרמ ןהישארש השולש " , " הווקמ " , " ליבטה ." 20 ם ֹ ויְל ק ַּ ח ְ ש ִ תַּו , ה ָׁ ש ובְל ר ָׁ ד ָׁ הְ ו זֹע . יִנֲעַּנ ְ כַּל הָׁנ ְ תָׁנ ר ֹ וגֲחַּו , ר ֹ ו כ ְ מ ִ תַּו , המשנ , הז רנ םיבכמ הָׁ י ִ פ ֹ וצ . הָׁנ ֹ ו שְל ל ַּ ע ד ֶ ס ֶ ח ת ַּ ר ֹ ותְ ו , ה ָׁ מ ְ כ ָׁ ח ְ ב ה ָׁ ח ְ תָׁ פ ָׁ הי ִ פ . ן ֹ ורֲח ַּ א ָׁ היֶנָׁב ומ ָׁ ק . לֵּכאֹת אֹל ת ול ְ צ ַּ ע ם ֶ חֶל ְ ו , ה ָׁ תיֵּ ב ת ֹ וכיִלֲה שידק " " תיִל ָׁ ע ְ ת ַּ א ְו , לִי ָׁ ח ו ש ָׁ ע ת ֹ ונָׁ ב ת ֹ ו ב ַּ ר . הָׁלְל ַּ הְיַּו הָׁל ְ עַּ ב ָׁ ה ור ְ ש ַּ אְ יַּו , . רטפנה לש ותמשנ יוליעל אי ִ ה יָׁנֹדֲא ת ַּ א ְ רִי ה ָׁ ש ִ א , י ִ פֹ י ַּ ה לֶב ֶ הְ ו ן ֵּ ח ַּ ה ר ֶ ק ֶ ש . הָׁנָׁ לֻּ כ ל ַּ ע ָׁ הי ֶ שֲע ַּ מ םי ִ ר ָׁ ע ְ שַּב ָׁ ה ולְל ַּ הי ִ ו ." ָׁ הי ֶ דָׁי י ִ ר ְ פ ִ מ הָׁל ונ ְ ת , . לָׁ ל ַּ ה ְ ת ִ ת , תואווקמ תכסמב יעיבשה המשנ הלמה – " לפנ " " 5

 7. תולבא יגהנמ םיגהונ םא וא בא תומ לע םילבאה . ראש לע םילבאה דבלב דחא שדוח תולבאה יניד לכב םיגהונ םיבורק הנשה לכ תכשמנה . , תודמעמ רדס םייקל םיגהונ שי היוולה עסמ ךלהמב . 6 םישדוח רשע םינש ךשמב - םיגהונ שיו . םימעפ 7 היוולה עסמ ךשמב רוצעל ; ונייהד , הטימהש םעפ לכש םילשורי גהנמ . םיימעפ קר רוצעל " שידק ה תרימאל טרפ " ) תסנכה תיבל רטפנ סינכהל ןיא ( תסנכ תיב דיל תרבוע ףתתשמ לבאה ןיא לבאה ישדוח רשע רודיב יעוריאו םיעפומ . אל םיגהונ םישדח םיטיהר וא םילכ , אלא ענמהל םיגהונ ןכ םינש ךרואל תוחמשב , תוגיגח םידגב שוכרל , יחרכה ךרוצל ( הדובע - ' ) א הנשמ , ' ג קרפ תובא תכסמ , ( : םירמואו םירצוע , “ ... ר ֵּ מ ֹ וא ל ֵּ אְלַּלֲה ַּ מ ןֶ ב אָׁי ְ ב ַּ קֲע " .) . ןוזמ וא וז הפוקתב השדח הריד רובעלמ , : ןידה קודיצ םירמוא ןכמ רחאלו . 7 ןידה קודיצ םירמוא ןיא ןונחת םירמוא ןיאש םימיב ָׁךי ֶ טָׁ פ ְ ש ִ מ ר ָׁ שָׁי ְ ו . ויָׁכ ָׁ ר ְ ד לָׁכ ְ ב יָׁנֹדֲא קי ִ דַּצ םָׁל ֹ ועְל ק ֶ דֶצ ָׁך ְ ת ָׁ ק ְ ד ִ צ , ת ֶ מֱא ָׁך ְ ת ָׁ ר ֹ ות ְו . ו ָׁ ד ְ חַּי וק ְ דָׁצ . ן ֹ וטְל ִ ש ְךֶל ֶ מ רַּב ְ ד ר ֶ שֲאַּ ב , : , יָׁנֹדֲא ה ָׁ ת ַּ א קי ִ דַּצ וי ָׁ שֲע ַּ מ לָׁכ ְ ב די ִ ס ָׁ חְו ת ֶ מֱא יָׁנֹדֲא י ֵּ ט ְ פ ְ ש ִ מ , ןזח תויהלו הביתה ינפל רובעל לבאה בויח תונושה תוליפתב , הלוכ הנשה לכב ךשמנ . תיב לש עובקה ןזחהש םיגהונה שי ומוקמ תא ספות לבאה ןיאו , . , תודע ןיב תסנכה םא ףא - , חרזמה , דימת ללפתמ בייח " ךכב , ֹ ו ש ְ פַּנְו . ן ֵּ ה ה ֶ שֲע ַּ ת ה ַּ מ ֹ ול ר ַּ מאֹי י ִ מ ו . א וה ם ָׁ ש ל ֹ ודָׁגְו ןֹט ָׁ ק ןי ִ מֲאַּי אֹל וי ָׁ דָׁבֲעַּ ב , הָׁלֳה ָׁ ת םי ִ שָׁי ויָׁכ ָׁ אְל ַּ מ ְ ב ו ה ָׁ עֵּל ֹ ו ת ם ָׁ ד ָׁ א ןֶב ו . ויָׁכ ָׁ ר ְ ד לָׁכ י ִ כ ֹ ולֳעָׁ פ םי ִ מ ָׁ ת ר ו צ ַּ ה א וה ר ָׁ שָׁיְו קי ִ דַּצ לֶו ָׁ ע ןי ֵּ א ְו הָׁנ ומֱא ל ֵּ א . ת ֶ מֱא ָׁ ה ןָׁ י ַּ ד ו נֶבי ִ שְי י ִ מ ו ד ָׁ ח ֶ א ְ ב א והְו ויָׁנֹדֲא ֵּ מ י ִ ש ְ פ ָׁ ח דֶב ֶ ע ְו . ש ֹ ונֱא י ִ כ ף ַּ א , . . אוה " , ש ַּ עָׁ יַּו ה ָׁ תְ ו ִ א םימיב רוביצ חילש שמשמ וניא לבאה שמשמ וניא ןכו " לעב ךרבל ךירצ םהב םימיב הרותב האירקל , תאז םע ה ָׁ מ ִ ר טָׁ פ ְ ש ִ מ , , ללה " ה תא םיארוק םהב " , , ארוק תכרב " " ק ֶ דֶצ וי ָׁ טָׁ פ ְ ש ִ מ לָׁכ י ִ כ ל ַּ ע ֵּ מ ה ָׁ ע ְ מ ִ ד םי ִ הֹלֱא יָׁנֹדֲא ה ָׁ ח ָׁ מ ו רֵּ ב ִ ד יָׁנֹדֲא י ִ כ ץ ֶ ר ָׁ א ָׁ ה לָׁ כ ל ַּ ע ֵּ מ רי ִ סָׁי ֹ ו מ ַּ ע תַּ פ ְ ר ֶ חְו . ל ַּ ט י ִ כ רָׁפ ָׁ ע יֵּנ ְ כֹ ש ונְ נ ַּ ר ְו וצי ִ ק ָׁ ה אֹלְו ן ֹ ו ָׁ ע רֵּ פַּכְי ם וח ַּ ר א והְו , ת ֶ מֱא ָׁ ה ןַּ י ַּ ד ְך ורָׁ ב ת ֶ מֱאֶו ק ֶ דֶצ טֵּפֹ ש חַּצֶנָׁל תֶו ָׁ מ ַּ ה עַּ ל ִ ב , ." ונייחהש םינשה שדוחב - , . ת ֶ מֱאֶו םירמוא ןיא הריטפל רשע רטפנה תמשנ יוליעל תוינשמ דומלל יוארה ןמ לבא ןבה רמאי דומילה רחאל " ןנברד שידק ." , שידק " " , םיִנָׁ פ לָׁ כ . ן ומ וקְי י ִ תָׁלֵּבְנ ָׁךי ֶ ת ֵּ מ וי ְ חִי לי ִ פ ַּ ת םי ִ אָׁפ ְ ר ץ ֶ ר ָׁ אָׁו , . , ָׁךֶ ל ַּ ט תֹר ֹ וא הנשה םוי תעיבק לע עבקנ הנשה םוי - יָׁנֹדֲא ֹ ות ָׁ מֲח לָׁ כ רי ִ עָׁי אֹל ְ ו . ֹ ו פ ַּ א בי ִ ש ָׁ הְל הָׁ ב ְ ר ִ הְו , ונ ֵּ א ְ ר ָׁ ק ם ֹ וי ְ ב ונֵּנֲעַּי ְךֶל ֶ מ ַּ ה , תי ִ ח ְ שַּי ה ָׁ עי ִ ש ֹ וה . הריטפה לש ירבעה ךיראתה יפ הרובקל הריטפה ןיב רתוי וא םיימוי ופלח םא , הרובקה ךיראת יפל הנשה םוי תא םיעבוק . םלוא 19 . , 6

 8. ,ז"ט ,ג"ל :םילהת-יקרפ העבש םירמוא רבקל ךומס , רחאו - תא םירמוא ךכ רטפנה לש ומש תא םיביכרמה םיקוספה , ךותמ לע רדוסמה - ףלאה תויתוא יפ - תיב . אמלש אהי : םותי שידק םירמואו / (page 2) ל " ק , ד " ק , א " צ , ב " ע י " ז , , ט יק רומזמ " דע תמאה ןייד ךורב תכרבו העירקה תא םיחוד תליפת תא םירמוא שידק" םג םירמוא ןיינמ שי םאו ,"חוכב אנא" ."םימחר אלמ לא" תליפתו "םותי רבק דיל דומלל םיגהונ תוינשמ יקרפ המכ רטפנה , תויתואב םיחתופה תויתוא תאו רטפנה םש תא תוביכרמה נ . ש . מ . ה םותי שידק ," הבכשא תליפתו , םירמוא םהב םימיב קר תרמאנה " ןונחת ." םהב םירמואש םימיב " ןונחת ," תמאה ןייד תכרב חסונ : ללוגה תמיתס רחאל . ןייד םלועה ךלמ וניהולא ינדא התא ךורב " , חרזמה תוליהקמ המכב תמאה ." םירמוא ןכמ רחאל " חספ וא תוכוס דעומ דעומל תאז םיחודו םירמוא ןיא םהב םירחא םימיב רמועב ג , ט " טבשב ו , רבקה תא דוקפל םילוע . , לוחב לח יעיבשה םויה םא רבקה תא דוקפל םיגהונ אל . שארב ומכ - שדוח , ל " ןסינ שדוח לכבו ) - , רתוי רחואמ ( " , ןונחת באב ו " ט " םילשורי גהנמ יפל םירופו הכונחב רבקל היילע הדעה גהנמב יולת רבדה תודעה ראש םילוע . תונפל םילבאל רתומ תפוקת םרובע הליחתמ התעמ .)םימי העבש רבכ ופלח הנממ( "םישולש"ה , רבקה תא םידקופש רחאל םהיקוסיעל . 7 18

 9. . ב ידרפס חסונ הרובקה תעב תוליפת - ראשי םא הנבלה שדקל לבאל ןיא תונוש תוכרב ול רתומ ראשי אל םאבו רמאי אל לבא שדקלו ץוחב תאצל " םכילע םולש ." למוגה " , ךרבל ול רתומ ןכו שדח ירפ לע , תכרבו " בוטה ביטמהו ." , ולבא ימי רחא שדקל ןמז חינהל םיגהונש תומיוסמ אשידק תורבח שי ותוא םיפיקמו רבקה דיל עקרקה לע רטפנה 7 תונוש תוליפת םירמואו תופקה . םיאיקבה אשידק הרבחה ישנאל רוסמ הז גהנמ תכרב ךרבל ול רתומ " ונייחהש " תכרב " הז להונב . העבשה םוי רוביצהש רבקל רטפנה םידירומשכ םיגהונ שי רמאי תליפת ללפתהל םיגהונ םילבאה םיבשוי ןכמ רחאל דימו תירחש , םהילע םיווצמ םיללפתמהו " : םיריקי ומוק ." , יעיבשה םוי לש ורקובב תודימ : ן ו נ ַ חְו ם וח ַ ר ל ֵּ א . םי ִ פָלֲאָל ד ֶ ס ֶ ח רֵּצֹנ . ה ֵּ קַנְו . 13 ד ֶ ס ֶ ח ב ַ רְו םִיַ פ ַ א ְך ֶ ר ֶ א ה ָ א ָ ט ַ חְו ע ַ שֶפָו ן ֹ ו ָ ע א ֵּ שֹנ . יָנֹדֲא . יָנֹדֲא . ת ֶ מֱאֶו : : רמאל וגהנ םידרפסהו ְךָ ל הֶי ְ הִי הָוֹהְי י ִ כ ף ֵּ ס ָ אֵּי אֹל ְך ֵּ ח ֵּ רי ִ ו ְך ֵּ ש ְ מ ִ ש ד ֹ וע א ֹ ובָי אֹל ְךֵּל ְ ב ֶ א י ֵּ מְי ומְל ָ ש ְ ו םָל ֹ וע ר ֹ ואְל : ו נ ֶ מֲחַנ ְ ת ֹ ו מ ִ א ר ֶ שֲא שי ִ א ְ כ ומ ָ חֻּנ ְ ת םִַל ָ ש ורי ִ ב ו םֶכ ְ מ ֶ חַנֲא י ִ כֹנ ָ א ןֵּ כ : תופקה םישוע אל ןונחת םירמוא ןיאש םימיב םירמוא אלו 13 תודימ . תכרב וכרביו העירק ושעי ללוגה תמיתס רחאל תמאה ןייד ךורב . תמאה ןייד תכרב חסונ : ןייד םלועה ךלמ וניהולא ינדא התא ךורב תמאה ." ורמאי םילבאה םע ןזחה ללוגה תמיתס רחאל ןיא ןונחת םירמוא ןיאש םימיב ןידה קודיצ םירמוא : (page 6) התשענ םהב םידגבה תא םיפילחמ םילבאה ימי לכ ךשמב ושבל םתואש םידגב ,"העירק"ה םישדח אלו םיליגר םידגב םישבולו . םחנל םיאב ןיאש תבשב ןכו םימחנמ ול ןיאש ימ תסנכה תיבל תאצל ךרדהש ןמזב תולבאה תקספנ הליפתה רחא . לע הבוח וניאש - הכלהה דצ יפ , םויב הריקי רבק תא תדקופ הבורקה החפשמהש יעיבשה . 17 " העבש " ה " , ןידה קודיצ , , גהנמ םייק 8

 10. אסכ לע הבישי לספסו אסכ יבג לע תבשל ןיא , לודגה שידק םירמוא ןידה קודיצ רחאל אתדחתאל דיתע אוהד :" ה ָ ב ַ ר ה ֵּ מ ְ ש ש ַ ד ַ ק ְ תִיְו ל ַ דַג ְ תִי יֵּי ַ חְל ן ֹ וה ְ תַי א ָ ק ָ ס ַ אְל ו אָי ַ ת ַ מ אָי ְ ח ַ אְל ו א ָ ת ְ ד ַ ח ְ ת ַ אְל די ִ ת ָ ע א וה ְ ד א ָ מְל ָ ע ְ ב , הָ וַג ְ ב הַלָכי ֵּ ה לֵּל ְ כ ַ שְל ו , ר ַ ק ְ ע ֶ מְל ו ה ָ ר ְ ת ַ אְל אָי ַ מ ְ ש ִ ד אָנ ָ חְל ו פ אָב ָ ת ַ אְל ו , ְךיִל ְ מַיְו ה ֵּ ר ָ קיִו ה ֵּ ת וכְל ַ מ ְ ב א וה ְךי ִ ר ְ ב א ָ ש ְ ד וק , ה ֵּ חי ִ ש ְ מ ב ֵּ ר ָ קיִו הֵּנ ָ ק ְ ר ו פ ח ַ מ ְ צַיְו ור ְ מ ִ אְו בי ִ ר ָ ק ן ַ מְז ִ ב ו אָלָגֲעַ ב ל ֵּ א ָ ר ְ שִי תיֵּ ב לָכ ְ ד יֵּ י ַ ח ְ ב ו ן ֹ וכי ֵּ מ ֹ וי ְ ב ו ן ֹ וכיֵּי ַ ח ְ ב ן ֵּ מ ָ א . ךומנ אסיכ לע קר רתומ םינורזמו םירכ יבג לע וא מ . העשב קר םויה לכ תבשל בייח וניא לבאה , ול רשפא םויה ראשבו תיבב בבותסהלו דומעל . " " ס םישולשמ םימחנמה ולצא םיאצמנש םֵּל ְ ש ורי ִ ד א ָ ת ְ ר ַ ק יֵּנ ְ ב ִ מְל ו א ָ מְל ָ ע א ָ ע ְ ר ַ א ֵּ מ ה ָ א ָ ר ְ כ ונ אָנ ָ חְל ו פ , חוליגו תרופסת םישולשה לכ ךשמב חלגתהלו רפתסהל לבאל ןיא םיינרופיצ ץצקמב וא םירפסמב וינרופיצ ץוצקל ןיא םישולשה ךשמב וילגר לש ןיבו וידי לש ןיב , לבא רתומ וידיב וא וינישב ץוצקל , ליחתהל םג רתומו וינישב וא וידיב רומגלו ילכב הציצקה . תיבהמ האיצי ךרוצל םג העבשה ךשמב ותיבמ תאצל לבאל ןיא ותיבב ןיינמ רדסל תורשפא ןיא םאו ללפתהלו תסנכה תיבל תכלל ריתהל שי םוקמב ןושיל ול השקשכ הלילב ותיבל תאצל ול רתומ תובוחרב םיאצמנ םניא רבכ םדא ינבש העשב . תוחמשב תופתתשה םישולשה ךשמב תוחמשב ףתתשהל לבאל ןיא , הלימ תירבבו תולבאה תנש ךשמב םירוה לע לבאלו ךותב םג ףתתשהל רתומ וידלי תפוחב וא ונב לש תוחמשב ףתתשהל רשפאש םירקמ םנשי בר םע ךכ לע ץעייתהל שיו . 16 . , ר ֵּ אָ פ ְ תִיְו חַ ב ַ ת ְ שִיְו ְך ַ רָ ב ְ תִי א וה ְךי ִ ר ְ ב א ָ ש ְ ד ֻּ ק ְ ד ה ֵּ מ ְ ש לָ ל ַ ה ְ תִיְו הֶ ל ַ ע ְ תִיְו ר ָ ד ַ ה ְ תִיְו א ֵּ שַנ ְ תִיְו ם ֵּ מ ֹ ור ְ תִיְו , א ָ מְל ָ ע ְ ב ן ָ רי ִ מֲא ַ ד א ָ ת ָ מ ֶ חֶנְו א ָ ת ָ ח ְ ב ְ ש ֻּ ת א ָ ת ָ רי ִ שְו א ָ תָכ ְ ר ִ ב לָ כ ן ִ מ אָל ֵּ עְל ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו . . אָ י ַ מְל ַ ע י ֵּ מְל ָ עְל ו םַל ָ עְל ְך ַ רָב ְ מ הָ ב ַ ר ה ֵּ מ ְ ש א ֵּ הְי לָ כ ל ַ עְו ן ֹ והי ֵּ די ִ מְל ַ ת י ֵּ די ִ מְל ַ ת ל ַ עְו ן ֹ והי ֵּ די ִ מְל ַ ת ל ַ עְו ןָנָ ב ַ ר ל ַ עְו ל ֵּ א ָ ר ְ שִי ל ַ ע ר ַ תֲא לָכ ְ ב י ִ דְו ןי ֵּ ד ָ ה א ָ שי ִ ד ְ ק א ָ ר ְ ת ַ א ְ ב א ָ ת ְ שי ִ ד ְ ק א ָ תְי ַ ר ֹ וא ְ ב ןי ִ ק ְ ס ַ ע ְ ד ןא ַ מ יֵּי ַ חְו י ֵּ מֲח ַ רְו א ָ ד ְ ס ִ חְו אָנ ִ ח אָ ב ַ ר א ָ מָל ְ ש ן ֹ והְל ו ן ֹ וכְל ו אָנָל אֵּ הְי ה ָ ע ְ ר ַ אְו אָי ַ מ ְ ש ִ ב י ִ ד ן ֹ וה ובֲא ם ָ דֳק ן ִ מ אָנ ָ ק ְ ר ופ ו י ֵּ חיִו ְ ר יֵּנ ֹ וז ְ מ ו יֵּכי ִ רֲא ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו . , הווצמ תוליפתב , . שידק רמולו רוביצב העבשה וב םיבשויש , ר ַ תֲאַו , ה ָ מ ָ חְנ ו ה ָ ע ו שיִו עַב שְו םי ִ ב ֹ וט םיִ י ַ חְו אָי ַ מ ְ ש ן ִ מ הָ ב ַ ר א ָ מָל ְ ש א ֵּ הְי לָ כ ל ַ עְו וניֵּל ָ ע הָלָ צ ַ הְו חָו ֶ ר ְו ה ָ רָ פַכְו ה ָ חיִל ְ ס ו הָ ל ֻּ אְג ו ה ָ א ופ ְ ר ו אָבְזי ִ שְו ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו ל ֵּ א ָ ר ְ שִי . העבשה . ל ֵּ א ָ ר ְ שִי לָ כ ל ַ עְו וניֵּל ָ ע ם ֹ ול ָ ש וי ָ מֲח ַ ר ְ ב ה ֶ שֲעי א וה וי ָ מ ֹ ור ְ מ ִ ב ם ֹ ול ָ ש ה ֶ ש ֹ וע ן ֵּ מ ָ א ור ְ מ ִ אְו . 9 , תולבאה ךשמב

 11. הרות דומלת תודגאו תוכלה ארמג הנשמ ך בויא רפסמ ץוח תולבא תוכלה דומלל רתומ ןבומכ רתומ םוי לכב רמול ליגר םא םיליהת . רטפנהמ הליחמ אשידק הרבחה ישנא ושקבי ןכמ רחאל לכמ רטפנה רורחש ללוכה םהל עודיה חסונה יפ לע הבכשה ןזחה רמוא ןכמ רחאל רוציקב וז הבכשה רמול תמה תמשנל רתוי ליעומו בוט :) נ " , הרותב אורקל ןיא . הב רבח היהש הרבח , תבש ללוכ העבשה לכ ךשמב ( המודכו הכיא . רסומ ירפסו . שֶפֶנ ל ַ ע ם ֵּ ח ַ רי ִו ל ֹ ומ ְ חַי ְו ס ֹ וחָי א וה וי ָ ת ֹ ו י ִ ר ְ ב לָ כ ל ַ ע ם ֵּ ח ַ ר ְ מ ַ ה , ו נ ֶ חיִנ ְ ת יָנֹדֲא ַ ח ור ( השאל - הָ נ ֶ חיִנ ְ ת ) ן ֶ ד ֵּ ע ןַג ְ ב ." " השקבו הליפת ךרדב ורמואשכ םולש תליאש העבשה ךשמב םדא םושל םולש רמול ןיא ומולשב לאש לבא אוהש עדוי וניאש םדא , תשולשב ול תונעל ןיא םינושארה תולבאה ימי , ול עידוי קר תונעל רתומ םימיה שולש רחאו . תכרב ןוגכ תוכרב ראש ורבחל לחאל לבאל רתומ לבאל לחאל םירחאל רתומ ןכו , הזל הז םילחאמשכ די טישוהל םג םירתומו . ןיא םישולשה ךשמב לבאל תונורוד חולשל , לע לבאלו תולבאה תנש לכ ךשמב םירוה . חולשל ןיא םירופב וליפא חולשל ךירצ לבאה לבא העבשה ךותב . םתשיבלו םידגב תסיבכ םידגב ץהגל וא סבכל לבאל ןיא , םירחאל ןיא ןכו םתוא שבול וניא םא םג וידגב תא ץהגלו סבכל םדוק הסבכמל וידגב רסמ םא םסבכל םהל רתומ . םידגב שובלל ןיא םדוק וסבוכ םא םג העבשה ךשמב םיסבוכמ לבאה לש ותיב ינב ( םילבא םניאש ) םידגב שובלל םירתומ ןכו םיסבוכמ . 15 .) פ בפ " ל ֶ ש ה ָ מ ָ שְנ ו ַ ח ור ( וז הבכשה םירמוא םימש תאריבו המכחב לודג םדאל הָׁני ִ ב ם ֹ וק ְ מ הֶז י ֵּ א ְו : ם ָׁ ד ָׁ א י ֵּ ר ְ ש ַּ א הָׁנ וב ְ ת קי ִ פָׁי ם ָׁ ד ָׁ א ְו : ָׁ תְנַּפָׁצ ר ֶ שֲא ָׁך ְ ב וט ב ַּ ר ה ָׁ מ ם ָׁ ד ָׁ א יֵּנ ְ ב דֶגֶנ : ָׁך ְ ד ְ ס ַּ ח ר ָׁ קָׁ י ה ַּ מ ן וי ָׁ סֱחֶי ָׁךיֶפָׁנ ְ כ לֵּצ ְ ב ם ָׁ ד ָׁ א יֵּנ ְ ב ו : ָׁך ֶ תיֵּ ב ן ֶ ש ֶ ד ִ מ ןֻּי ְו ְ רִי , ב ֹ וט ן ֶ מ ֶ ש ִ מ ם ֵּ ש ב ֹ וט , ם ֹ ו י ִ מ תֶו ָׁ מ ַּ ה ם ֹ וי ְו , ת ֶ א ְו א ָׁ רְי םי ִ הֹלֱא ָׁ ה ת ֶ א ם ָׁ ד ָׁ א ָׁ ה לָׁ כ הֶז י ִ כ ר ֹ ומ ְ ש וי ָׁ ת ֹ ו ְ צ ִ מ : ד ֹ ובָׁכ ְ ב םי ִ די ִ סֲח וזְל ְ עַּי , הָׁנ ֹ וכְנ ה ָׁ ח ונ ְ מ . הָׁנ ֹ ויְל ֶ ע הָׁבי ִ שי ִ ב . תַּלֲע ַּ מ ְ ב םי ִ רי ִ הְז ַּ מ ו םי ִ רי ִ א ְ מ ַּ עי ִ ק ָׁ ר ָׁ ה ר ַּ ה ֹ וז ְ כ . ץ ו ל ִ ח ְ ו ע ַּ שֶ פ ת ַּ ק ָׁ ח ְ ר ַּ הְו . ע ַּ שֶי תַּב ָׁ ר ְ ק ַּ הְו . הָׁנ ֹ וע ְ מ ןֵּכ ֹ ו ש יֵּנ ְ פִ ל ִ מ . אָׁב ָׁ ט א ָׁ קָׁל וח ְו . יֵּ י ַּ חְל ם ֵּ ש ַּ ה שֶפֶנ תַּבי ִ שיִו תַּצי ִ ח ְ מ ו תַּנ ְ מ א ֵּ ה ְ ת ם ָׁ ש ן ֶ ד ֵּ ע ןַּג ְ ב ו נ ֶ חיִנ ְ ת יָׁנֹדֲא ַּ ח ור . ר ָׁ ט ְ פ ְ ת ִ א ְ ד א ָׁ ע ְ ר ַּ א ְו אָׁ י ַּ מ ְ ש הי ֵּ רא ָׁ מ א ָׁ הָׁלֱא ת וע ְ ר ִ כ ןי ֵּ ד ָׁ ה א ָׁ מְל ַּ ע ן ִ מ . ְךֶל ֶ מ ויָׁל ָׁ ע ם ֵּ ח ַּ רְי וי ָׁ מֲח ַּ ר ְ ב םי ִ כָׁל ְ מ ַּ ה יֵּכְל ַּ מ . ויָׁל ָׁ ע ל ֹ ומ ְ חַּיְו ס ֹ וחָׁיְו . ר ֶ ת ֵּ ס ְ ב ו ויָׁפָׁנ ְ כ לֵּצ ְ ב וה ֵּ רי ִ ת ְ סַּי וי ָׁ מֲח ַּ ר ְ ב םי ִ כָׁל ְ מ ַּ ה יֵּכְל ַּ מ ְךֶל ֶ מ ֹ ולָׁכי ֵּ ה ְ ב ר ֵּ קַּבְל ו יָׁנֹדֲא ם ַּ ע ֹ ונ ְ ב ת ֹ וזֲחַּל ֹ ולֳה ָׁ א . ןי ִ מָׁ י ַּ ה ץ ֵּ קְל ו ֹ ות ָׁ מ ְ שִנ םיִ י ַּ ח ַּ ה ר ֹ ור ְ צ ִ ב ר ֹ ור ְ צִי ְ ו . ֹ ותָׁלֲחַּנ א וה יָׁנֹדֲא . ם ֹ ול ָׁ ש ַּ ה ויָׁל ֵּ א הֶוָׁ לִי ְ ו בי ִ ת ְ כ ִ ד ְ כ : ל ַּ ע וח ונָׁי ם ֹ ול ָׁ ש א ֹ ובָׁי ֹ ו מ ִ ע םי ִ ב ְ כ ֹ ו ש ַּ ה ל ֵּ א ָׁ ר ְ שִי יֵּנ ְ ב לָׁכ ְ ו א וה ן ֵּ מ ָׁ א ר ַּ מאֹנְו ן ֹ וצ ָׁ ר י ִ הְי ןֵּכ ְ ו ." 10 : םאו , " אֵּצ ָׁ מ ִ ת ןִי ַּ א ֵּ מ ה ָׁ מ ְ כ ָׁ ח ַּ הְו , ְךָׁ ב םי ִ ס ֹ וחַּל ָׁ תְל ַּ עָׁ פ , ה ָׁ מ ְ כ ָׁ ח אָׁצ ָׁ מ ָׁךי ֶ א ֵּ ריִ ל , םי ִ הֹלֱא , , , תונעל ול רוסאש : ם ֵּ ק ְ ש ַּ ת ָׁךיֶנ ָׁ דֲע ל ַּ חַּנ ְו : , המודכו בוט לזמ ע ָׁ מ ְ שִנ לֹ כ ַּ ה רָׁב ָׁ ד ף ֹ וס ֹ ודְלָׁ ו ִ ה ם ָׁ ת ֹ וב ְ כ ְ ש ִ מ ל ַּ ע ונְ נ ַּ רְי םי ִ ר ֹ וה ְ ט ו םי ִ ש ֹ וד ְ ק . םי ִ מָׁצֲע . םי ִ מ ָׁ שֲא ת ַּ רָׁ פַּכְו הָׁניִנֲחַּו הָׁל ְ מ ֶ חְו . אָׁ ב ַּ ה םָׁל ֹ וע ָׁ ה . ם ָׁ ח ור ְ מ ַּ ה ב ֹ ו ט ַּ ה ( ינולפ ) : , תונמ חולשמ לבאל . . העבשה ךותב לבא השענש , . וה ֵּ ק ְ שַּי ויָׁנ ָׁ דֲע ל ַּ חַּ נ ִ מ ו ֹ ות ָׁ ח ונ ְ מ ד ֹ ובָׁ כ םי ִ שָׁיְו . ם ֹ ול ָׁ ש הֶי ְ הִי ֹ ובָׁ כ ְ ש ִ מ ל ַּ ע ְו . ֹ וחֹכְנ ְךֵּלֹה . ת ֹ וחיִל ְ ס ַּ הְו םי ִ מֲח ַּ ר ָׁ ה לַּל ְ כ ִ ב . . וה ֵּ די ִ מֲעַּי לבא השענש . , םהידגב סבכל םירתומ . ם ָׁ ת ֹ וב ְ כ ְ ש ִ מ

 12. ןונחת םירמוא ןיאש םימיב קרפ ורמוי הז םוקמב לודגה שידק םירמוא ןיא ט קרפ ללכ ךרדב " ז : הכאלמ הרוחסב קסעתהלו הכאלמ תושעל ןיא לושיבו היפא ןוגכ תיבה תוכאלממ , םילכ תחדה םיכירצ םה קסע וא תונח לבאל שישכ ידי לעו ףתוש ול שי םאו דספה ףתושל היהי קסעה תריגס , םע ץעייתהל שי קסע תחיתפ ירשפא םינפוא ולאב בר . הכיסו הציחר םירק םימב םג ףוגה לכ ץוחרל ןיא , וילגרו וידי וינפ אפורה יוויצב האופר ךרוצל , וב ןיאש הלוחב םג םימח םימב ץחרתהל רתומ התולבא ימיב הליבט ןמז הנמדזנש השא םימח םימב םג ץוחרל תרתומ לבא העבש תריפסל םינבל שובלל ידכ םיצוחנה תומוקמב ךרוצל החשמב וא ןמשב ופוג ךוסל ןיא האופר ךרוצל וא העיזה ריבעהל ידכ לבא םישולשה לכ ךשמב רפאתהל השאל ןיא , ץוח העבש ירחא האושנ השאמ . שדוחה ךלהמב הלכל רתומ ןיכודישב תדמועה הרוחבל היאושינל ןושארה העבשה ךותב םג רפאתהל . םילענמ תליענ , ימוגמ םיילענ לבא ( ילענ רתומ רועמ קלח םוש םהב ןיא םא דבמ וא . תושיא ייח תושיא ייחב תבש ללוכ העבשה ךשמב רוסא לבאה , קושינו קוביח ןוגכ תוברק ראשב םג רימחהל שיו תחא הטימב הנישו . 14 ץוח , , םיליהת . תיבה ןויקנו , העבשה לכ םירוגס תויהל י ִ כ ל ֵּ א יִנ ֵּ ר ְ מ ָׁ ש דִו ָׁ דְל ם ָׁ ת ְ כ ִ מ לַּ ב י ִ תָׁב ֹ וט ה ָׁ ת ָׁ א יָׁנדֲא יָׁנֹדֲאַּל - ָׁךיֶל ָׁ ע : לָׁ כ י ֵּ רי ִ ד ַּ אְו ה ָׁ מ ֵּה ץ ֶ ר ָׁ אָׁ ב - י ִ צ ְ פ ֶ ח - םָׁב : ו ב ְ רִי לַּ ב ור ָׁ ה ָׁ מ ר ֵּ ח ַּ א ם ָׁ ת ֹ וב ְ צ ַּ ע - ם ָׁ ד ִ מ םֶ היֵּ כ ְ סִנ ְךי ִ ס ַּ א ל ַּ ע ם ָׁ ת ֹ ומ ְ ש - י ָׁ תָׁפ ְ ש : תָׁנ ְ מ יָׁנֹדֲא יִל ָׁ ר ֹ ו ג ְךי ִ מ ֹ ו ת ה ָׁ ת ַּ א י ִ ס ֹ וכְו י ִ קְל ֶ ח : ול ְ פָׁנ םיִלָׁבֲח - יִל יָׁל ָׁ ע ה ָׁ ר ְ פ ָׁ ש תָׁלֲחַּנ : ת ֶ א ְך ֵּ רָׁבֲא - יָׁנֹדֲא י ָׁ ת ֹ ויְל ִ כ יִנ ור ְ סִי ת ֹ וליֵּל : י ִ תיִ ו ִ ש לַּ ב יִני ִ מי ִ מ י ִ כ די ִ מ ָׁ ת י ִ דְגֶנְל יָׁנֹדֲא - ט ֹ ו מ ֶ א : ןֵּכָׁל ף ַּ א י ִ ד ֹ וב ְ כ לֶגָׁ יַּו י ִ בִל ח ַּ מ ָׁ ש - ח ַּ טֶבָׁל ן כ ְ שִי י ִ ר ָׁ ש ְ ב : י ִ כ אֹל ל ֹ וא ְ שִל י ִ ש ְ פַּנ בזֲע ַּ ת - ת ֹ וא ְ רִל ָׁך ְ די ִ סֲח ן ֵּ ת ִ ת ת ֶ א ת ֹ וח ָׁ מ ְ ש עַּב ש םיִ י ַּ ח ח ַּ רא יִנ ֵּ עי ִ ד ֹ ו ת - ָׁךיֶנָׁ פ חַּצֶנ ָׁךְני ִ מי ִ ב ת ֹ ומ ִ עְנ ." ְ ת ְ ר ַּ מ ָׁ א םי ִ ש ֹ וד ְ קִל ךָׁב י ִ תי ִ ס ָׁ ח : - " - ר ֶ שֲא ת ֶ א א ָׁ ש ֶ א - לַּב ו - , םירק םימב קר רתומ ף ַּ א םי ִ מ ִ עְ נַּ ב - ף ַּ א יִנָׁצ ָׁ עְי ר ֶ שֲא - . הנכס , לובטל הרוסא . םייקנ גונעת , . - אֹל ת ַּ ח ָׁ ש : רתומ אמלש אהי : םותי שידק ורמאי ןכמ רחאלו / (page. 2) רוע לש םיילענ לוענל ןיא ) סינט 11

 13. השאל הבכשה , , ָׁ הי ֶ דָׁי י ִ ר ְ פ ִ מ הָׁל ונ ְ ת , העבשה ימיב לבאה יללכ תמייתסמ תמה רבקנש רחא " תונינאה " יו םישולשו העבש םינומ הז דעוממו " המחה תעיקש רחא דימ רבקנ רטפנה םא ( ) תא בישחהל ןיידע רשפא . םיליחתמ הז ןמז רחאל תרחמל קר תולבאה ןיינמ . לש החפשמ בורק םא הרובקהו היוולהה דעומב ריעב אצמנ אל רטפנה , תולבאב ליחתהל וילע יתמ בר םע ץעייתהל שי . םילבאתמ ימ לע םירוה דלי לע םילבאתמ , חא , תוחא , היערו לעב . וילע םילבאתמ ןיא תמש םוי םישולשמ תוחפ קונית . םיבורק הנומש לע לבאתהל םיבייח םינידה יפל תוחא , השיא , ןב , תב , לעב . ךא תולבא ימי םישולש הניה תולבאה תפוקת המימת הנש תכשמנ לבאה תפוקת םא וא בא לע . לבאה לע םירוסיא רוסא לבאהש םירבדה םה הלא תולבא יגהנמ תולבאה ימי תעבש ךשמב םהב : הכאלמ , הציחר תושיא ייח , הרות דומלת , םתשיבלו םידגב סוביכ , לע הבישי חוליגו תרופסת , תיבהמ האיצי , תוחמשב תופתתשה . 13 ה ָׁ ר ְ כ ִ מ םיִניִנ ְ פ ִ מ קֹח ָׁ רְו : אי ִ ה יָׁנֹדֲא ת ַּ א ְ רִי ה ָׁ ש ִ א םי ִ ר ָׁ ע ְ שַּב ָׁ ה ולְל ַּ היִו אי ִ ה היֵּל י ִ ד א ָׁ ת ונ ָׁ מֲח ַּ ר ְ ד אָׁנ ָׁ מֲח ַּ ר א ָׁ מְל ַּ עְו ןי ֵּ ד ָׁ ה א ָׁ מְל ַּ ע אָׁ י ַּ מְל ָׁ ע ואי ִ ר ְ ב ְ ת ִ א הי ֵּ ר ְ מי ֵּ מ ְ ב ו ן ָׁ ד ְ ב ַּ ע ְ ד ת ֹ ו יִנ ָׁ ד ְ ס ַּ חְו ת ֹ ו יִנ ָׁ ק ְ דַּצ היֵּ ב זַּנְג ו י ֵּ ת ָׁ א ְ ד ר ַּ מאֵּי היֵּפ ְ ק ות ְ ב ו הי ֵּ ר ָׁ קי ִ ב ו הי ֵּ ר ְ מי ֵּ מ ְ ב ו הי ֵּ ת וע ְ ר ה ָׁ ד וב ְ כ ַּ ה ה ָׁ ש ִ א ָׁ ה שֶפֶנ ן ָׁ ר ְ כ ו ד י ִ ה ֹ ומ ָׁ דֳק ל ַּ עי ֵּ מְל ת ַּ ר ָׁ מ ת ֶ דֶ ב ְ כִ נ ַּ הְו ה ָׁ ע ונ ְ צ ַּ הְו ( תינולפ ) הָׁוֹהְי ַּ ח ור ןי ֵּ ד ָׁ ה א ָׁ מְל ַּ ע ן ִ מ ת ַּ ר ָׁ טְ פ ְ ת ִ א ְ ד א ָׁ ע ְ ר ַּ אְו אָׁ י ַּ מ ְ ש הי ֵּ ר ָׁ מ א ָׁ הָׁלֱא ת וע ְ ר ִ כ . ְךֶל ֶ מ ַּ ה ָׁ היֶל ָׁ ע ל ֹ ומ ְ חַּיְו ס ֹ וחָׁי וי ָׁ מֲח ַּ ר ְ ב . ם ֹ ול ָׁ ש ַּ ה ָׁ היֶל ֵּ א הֶוָׁ לִיְו ם ֹ ול ָׁ ש הֶי ְ הִי הָׁבָׁ כ ְ ש ִ מ ל ַּ עְו . בי ִ ת ְ כ ִ ד ְ כ : ם ֹ ול ָׁ ש א ֹ ובָׁי ֹ וחֹכְנ ְךֵּלֹה . ת ֹ ונ ְ ב לָׁכְו אי ִ ה םי ִ מֲח ַּ ר ָׁ ה לַּל ְ כ ִ ב ה ָׁ מ ִ ע ת ֹ וב ְ כ ֹ ו ש ַּ ה ל ֵּ א ָׁ ר ְ שִי ן ֵּ מ ָׁ א ר ַּ מאֹנְו ן ֹ וצ ָׁ ר י ִ הְי ןֵּכְו ." םילבאל רמוא להקהש הרובקה רחאל םיגהונ : ומחונת םיימשה ןמ " אָׁצ ְ מִי י ִ מ לִי ַּ ח ת ֶ ש ֵּ א י ִ פֹ י ַּ ה לֶב ֶ הְו ן ֵּ ח ַּ ה ר ֶ ק ֶ ש " הליחתמו ב דע , תולבאה " . " לָׁ ל ַּ ה ְ ת ִ ת : ָׁ הי ֶ שֲע ַּ מ : שדוח תוקד יצחו הרשע שולש תולבא ןיינמל םויה ותוא ן ֶ ד ֵּ ע ןַּג ְ ב הָׁ נ ֶ חיִנ ְ ת . . א . ב , חא , םא , בא : םהו ג . ם ָׁ ת ֹ וב ְ כ ְ ש ִ מ ל ַּ ע וח ונָׁי . ת ֹ וחיִל ְ ס ַּ הְו . . א " , םילענמ תליענ , הכיסו , םולש תליאש לספסו אסיכ , 12