Download
c c m a trong n m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Các mùa trong năm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Các mùa trong năm

Các mùa trong năm

300 Views Download Presentation
Download Presentation

Các mùa trong năm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Các mùa trong năm nhóm 3, lớp 10 H Trường PTTH Chuyên Ngữ

  2. Các mùa trong năm mùa xuân

  3. Các mùa trong năm mùa hạ

  4. Các mùa trong năm mùa thu

  5. Các mùa trong năm mùa đông

  6. Nguyên nhân có các mùa - Trục Trái đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất. - Trục Trái Đất không đổi phương hướng trong không gian.

  7. 4 ngày trong năm

  8. Thời gian các mùa trong năm - Mùa xuân từ 4 hoặc 5 - 2 (lập xuân) đến 5 hoặc 6 - 5 (lập hạ). - Mùa hạ từ 5 hoặc 6 - 5 (lập hạ) đến 7 hoặc 8 - 8 (lập thu). - Mùa thu từ 7 hoặc 8 - 8 (lập thu) đến 7 hoặc 8 - 11 (lập đông). - Mùa đông từ 7 hoặc 8 - 11 (lập đông) đến 4 hoặc 5 - 2 (lập xuân).