Download
creu gofod diogelach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Creu Gofod Diogelach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Creu Gofod Diogelach

Creu Gofod Diogelach

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Creu Gofod Diogelach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CreuGofodDiogelach Diogelu Plant, PoblIfanc ac OedolionAgorediNiwed/Bregus HyfforddiantSylfaenol

 2. Hyfforddwyr

 3. GweddiAgoriadol

 4. Materionymarferol Troiffoniausymudoliffwrdd Toiledau Allanfadȃn AmserPanad Amseru ParcCwestiynau

 5. Rhybuddiechyd • Gall yr hyfforddiantfod yn anoddiunrhyw • un ohonomarunrhywadeg • Os ydych yn teimlofeltoriadgellwchsymud o gwmpasneufyndallan • Os ydyhyn yn codi mater poenusi chi rhanwchgydarhywunrydych yn ymddiriedynddynt. Edrychwcharôleichhunan.

 6. Dodinabodeingilydd

 7. Mae hyfforddiantCreuGofodDiogelach yn anelu’chhelpui: • wybodfoddiogelu yn gyfrifoldebibawb ac yn hanfodolifod yn eglwys; • gaeldealltwriaeth well o ymarferdiogeluda o fewn yr EglwysFethodistaidd; • wybodpryddylechbryderu am ddiogelwch a llesplentyn/oedolynbregus; • adnabodrhwystraudichonol o fewn yr eglwyssy’namharuarymatebda; • werthfawrogieichcyfrifoldebirannupryder am blentynneuoedolynbregus; • fod yn ymwybodol at bwyifynd yn yr eglwysefounrhywbrydersyddgennych.

 8. Fe wnawn: • wrandohebdorriar draws; • barchuteimladau, profiad a safbwyntpobleraill; • wrandoarwahanolsafbwyntiau a chwestiynumewnfforddgadarnhaolsy’ngalluogidysgu; • barchucyfrinacheddonibaieifod yn peryglueraill; • gymrydcyfrifoldeb am eindysgueinhunan ac irannu yn ogystalâderbyndysg; • fod yn ymwybodol o effaithposibl y pwncareinhunain ac areraill.

 9. Categoriau Plant a phoblifanc Oedolionagored iniwed/bregus Pobl all fod yn risgieraill Goroeswyr camdriniaeth

 10. Categoriau Plant a phobl ifanc Oedolion all fod yn fregus Goroeswyr camdriniaeth Pobl all fod yn risgieraill

 11. Plant a phoblifanc Pawbdan 18 mlwyddoed Mae plant neuboblifanc yn caeleuhystyried yn fregus ac mewnangencaeleucadw yn ddiogeloherwyddeu hoed. Adnodd: PolisiLlawlyfr- Diogelu Plant a phoblifanc Atodiad– Cod YmarferGweithio’nddiogel NSPCC/ LlinellcymorthChildline – 0800 1111

 12. Categoriau Plant a Phobl ifanc Oedolion all fod yn agorediniwed Goroeswyr camdriniaeth Pobl all fod yn risgieraill

 13. Oedolion all fod yn agorediniwed Ni thybirfodoedolion yn agorediniwed/ yn fregusonibai fodamgylchiadauneunodweddion yn eudynodi felly. Adnoddau Polisi Diogelu OedolionBregus yr EglwysFethodistaidd

 14. Categoriau Plant a phobl ifanc Oedolion all fod yn fregus Goroeswyr camdriniaeth Pobl all fod yn risgieraill

 15. GoroeswyrCamdriniaeth • Mae llawer o boblwediproficamdriniaethyntau yn eumebydneufeloedolion. • Gall yr eglwysgynniglleirannu ac igaeliachad. • Adnoddau • AmseriWeithredu/ Time for Action 2003 • Tracing Rainbows – AdroddiadMethodistaidd 2006 • MACSAS (goroeswyrcamdriniaethrhywioliweinidogion) 0808 801 0340 • Un mewnpedwar/ One in Four 020 8697 2112 • Llinellffoncamdrindomestig/National domestic violence helpline 0808 2000 247

 16. Categoriau Plant a phobl ifanc Oedolion all fod yn fregus Pobl all fod yn risgieraill Goroeswyr camdriniaeth

 17. Pobl all fod yn risgieraill • Gall fod yn anoddintegreiddiorhainifywydeglwys. • Gall grwpiauCyfamodGofalfod yn foddialluogi y rhainifod yn rhan o eglwys. • Rhaidinifod yn ofalusoherwyddniwyddom bob amserfodpobl yn risgieraill. • Adnoddau • Diogleu plant a phoblifancApp E – polisi yr EglwysFethodistaiddardroseddwyrrhywiol • Stop it Now! Llinellffȏn 080 1000 900 www.stopitnow.org.uk

 18. Gosodcanllawiau Plant a phobl ifanc Oedolion all fod yn fregus Goroeswyr camdriniaeth Pobl all fod yn risgieraill

 19. BwriadCreuGofodDiogelachywcreuamgylchedd o fewneinheglwysiblecaiff y rhaisydd yn fregus – yn blant ac oedolion – euparchu, eugwerthfawrogi, eugwarchod a blecântwrandawiad. Mae hynwrthwraiddeinffydd Gosodcanllawiau

 20. Y mae’rArglwydd yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’rbriwedig o ysbryd(Salm 34: 18) ..gwneudbethsy’niawn, caruffyddlondeb a rhodio’nostyngediggyda’thDduw.(Micha6.8) Gadewchi’r plant ddodataffi a pheidiwch ȃ’urhwystro, oherwyddiraifel hwy y maeteyrnasnefoedd yn perthyn(Matthew 19.14) [ni all dim a grewyd] eingwahanunioddiwrthgariadDuwyngNghristIesueinHarglwydd.(Rhufeiniaid 8.39) Ysgrythurau

 21. Diogelu yn yr EglwysFethodistaidd Hyrwyddolles plant, poblifanc a rhaibregus, drwygyfundrefn o rannucyfrifoldeb am ddiogelu o fewnstrwythur o swyddogaethaueglur Osgoiniweddrwyymarferdamewngwaithgydaphlant, poblifanc ac oedolionbregus a chreucymdeithas o wyliadwriaethdeallus. Gwarchoddrwyymateb yn effeithiol pan fopryder am ddiogelu yn codi.

 22. Diogelu yn yrEglwysFethodistaidd • Atal • Amddiffyn • Hyrwyddo

 23. Y Pedair P: Atal Paratoi’rlle Pobl Polisȉau Priodoldeb arferion

 24. Y pedair P: Atal Paratoi’r lle

 25. Atal: Paratoi’rlle Mae’rcyfrifoldeb am iechyd a diogelwch yn gorffwysgydaChyngor yr Eglwys – ac rydymigyd yn cyfrannutuagato. Sicrhewchfodgennychgopio’rasesiadaurisgperthnasolargyfer yr adeilad, y gweithgaredd, ac osoesangen, yr unigolion. Ymgynghorwchȃ’chStiwardEiddo. Edrychwch am unrhywberyglon yn yr ystafelloedda’rtoiledaucynpobgweithgaredd. Byddwch yn ofaluseforentu – ymgynghorwchȃ’rpolisiau.

 26. Y Pedair P: Atal Paratoi’r lle Pobl

 27. Atal: Pobl Gwybodbethyweichswyddogaeth Bod yn effro: cydnabodpryder Gwybod at bwyifynd am gymorth

 28. Rhannupryder Gweithiwr /gwirfoddolwr yn dweudwrth y cyd-drefnyddbethmaentwedisylwi Rhywunarall yn dweudwrth y gweithiwr/ gwirfoddolwrsy’ndweudwrth y cyd-drefnydd Plentynneuoedolynbregus yn dweudwrthweithiwr/ gwirfoddolwrsy’ndweudwrth y cyd-drefnydd Mewnargyfwng gall y gweithiwrgysylltuȃ’rawdurdodauperthnasol yn uniongyrchol a dweudwrth y cyd-drefnydd yn hwyrach Gall y cyd-drefnyddddweudwrth yr awdurdodperthnasol

 29. Y Pedair P: Atal Paratoi’rlle Pobl Polisȉau

 30. Atal: Polisȉau Llawlyfr Diogelu yr EglwysFethodistaid • Diogelu Plant a phoblifanc • Diogelu oedolionagorediniwed/bregus • Canllawiauarferdaargamdrindomestig • Polisiau Diogelu safonol a • Recriwtio’nddiogel

 31. Y Pedair P: Atal Paratoi’rlle Pobl Polisȉau Priodoldeb arferion

 32. Atal : Priodoldebarferion Cofrestru a chydsyniad Caniatȃd Cadwcofnodgofalus o ddigwyddiadau Cyfrinachedd Beth os....... Nifer yr arweinwyr Yswiriant Argyfwng Diogelwchar y rhyngrwyd Cyswllt y ‘tuallani’rclwb’ Cyfathrebuȃrhieni/gofalwyr.

 33. Diogelu plant ac oedolion: mathau o gamdrin Mae pennawdar bob papur o fatharbennig o gamdrin. Nodwch: Esiamplau o gamdrin Arwyddionposibl o gamdrin

 34. Diogelu plant ac oedolion: mathau o gamdrin Ar post-its nodwchwahanolfathau o gamdriniaeth. Wedynrhowchnhwar y papur.

 35. Diogelu plant ac oedolion: mathau o gamdrin Corfforol Emosiynol Esgeulusdra Rhywiol Ysbrydolneuddefodol Ariannol /materol Camwahaniaethol Sefydliadol Camdrindomestig

 36. GwarchodBeth i’wwneudosydych yn poenifodplentynneuoedolynbregus yn caelei g/chamdrin….. Cydnabod--- caelllygadi weld a chlustiauiglywed Ymateb---- i’rpryder Cofnodi---- bethwelwyd, glywidneuddywedwyd. Atgyfeirio---- i’rboblberthnasol

 37. Eichcysylltiadau Mae’nhanfodoltrafodunrhywbrydersyddgennychgydarhywungydachyfrifoldebneuarbenigedd. Ni ddylech BYTH deimlo y dylechymdopiareichbeneichhun Y person rydych yn gyfrifoliddo/iddi Eichgweinidog cyd-drefnyddeglwys cyd-drefnyddArdal cyd-drefnydd Synod Ffȏn y cyd-drefnydd: xxxxxxxxxxx Ffȏn yr Heddlu: xxxxxxxxxxxF

 38. AmddiffynRhannupryder Gweithiwr/ gwirfoddolwr yn dweudwrth y cyd-drefnydd am eiarsylwad Rhywunarall yn dweudwrth y gweithiwr/ gwirfoddolwrsy’ndweudwrth y cyd-drefnydd Plentynneuoedolynbregus yn dweudwrthweithiwr/ gwirfoddolwrsy’ndweudwrth y cyd-drefnydd Mewnargyfwng gall y gweithiwrgysylltuȃ’rawdurdodperthnasol yn uniongyrchol a dweudwrth y cyd-drefnydd yn hwyrach Gall cyd-drefnyddddweudwrth yr awdurdodperthnasol

 39. Rhairhwystrau Mewngrwpiaumeddyliwch am rairhesymaupam : • Nadyweglwysi bob amser yn ymateb yn foddhaol • Fod plant ac oedolionbregus yn eichael yn anoddiddweud

 40. Pam na all eglwysi bob amserymateb yn foddhaol Nidydynteisiauclywed Dydihynddim yn digwydd yn y capel Mae’r person/teulu yn fawreibarch Camddeallirffiniaucyfrinachedd Awyddigadw’rpeth o fewn y capel Ddim yn gwybodefopwyiymgynghori Mae’reglwysynoifaddaunidigondemnio Diffygdeall am gyhuddiadaugau Embaras

 41. Pam nadyw plant/oedolionbregus bob amser yn dweud: • Ddim yn gwybodeifod yn gam; • Yn anabligyfathrebu; • Yn rhyddibynnolar y troseddwr; • Wediceisiodweud yn y gorffennolheblwyddiant; • Yn rhyofnuso’rcanlyniadau; • Teimlocywilydd ac euogrwydd.

 42. Astudiaethau • Beth ydych chi yn adnabod yn yr esiamplsydd yn eichgofidio? • Sutbuasech chi yn ymatebi’rgofid? • Beth fuasech chi yn gofnodi? • I bwyfuasech chi yn cyfeiriohyn?

 43. Myfyrio Beth ydech chi wediddysgu ? Beth ydech chi yn myndi’wwneud?

 44. Adborth Arȏl y myfyrdod, wnewch chi lenwi’rffurflenadborthosgwelwch yn dda. Gadewch y ffurflenar y bwrddcyngadael.

 45. Myfyrdodiorffen

 46. CreuGofodDiogelachModiwlSylfaenol Casglwcheichtystysgrifosgwelwch yn dda Peidiwchanghofiogadaeleichffurflen Diolch am roio’chamserigyflawni’rhyfforddiant