1 / 7

creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

margie
Download Presentation

creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad Creu Cymeriad ac Ystyried Cysyniadau Gweithgaredd yn seiliedig ar ‘Y Dieithryn’ gan Eleri Ll.Morris

  2. Alma Harris oed Ewch drwy’r stori eto gan wneud nodiadau ar Alma. Casglwch ffeithiau amdani a gwnewch nodiadau ar ei chymeriad. personoliaeth cartref teulu Gwaith elusennol Daliadau gwleidyddol a moesol ffrindiau diddordebau

  3. Wyt ti’n hoffi byw yn nociau Caerdydd? Gêm y Gadair Goch Dywed ychydig amdanat dy hun Dewiswch rywun neu cymerwch dro i fod yn Alma ac ateb cwestiynau’r dosbarth. Beth yw dy farn di ar y gosb eithaf? Beth yw dy ddaliadau gwleidyddol? Beth sy’n dy wneud yn hapus ac yn dy wylltio? Pam wyt ti’n hoffi gwneud cymaint o waith elusennol? Petait ti’n brif weinidog, be’ newidiet ti? Pwy yw dy ffrindiau?

  4. Creu golygfa • Ysgrifennwch olygfa wreiddiol er mwyn cyflwyno cymeriad Alma i’r gynulleidfa. • Ystyriwch.... • Lle i osod yr olygfa. • Pwy sydd yn yr olygfa. • Beth fydd Alma’n ei • wneud yn yr olygfa. • Bydd golygfa dda yn..... • Tynnu manylion o’r stori. • Cyfleu haenau person- • oliaeth, daliadau ac • emosiynau Alma.

  5. Ystyried Cysyniadau • Ystyriwch beth yw cysyniadau’r stori hon. Beth yw ei hanfod a pha themâu sy’n codi ynddi.

  6. Tasgau • Cynlluniwch ddwy olygfa, y naill cyn yr ymosodiad a’r llall ar ôl, er mwyn dangos beth fu effaith yr ymosodiad ar Alma. • Dewiswch ddwy thema sydd yn y stori ac ystyriwch sut y gallech eu defnyddio a’u datblygu yn eich sgript.

More Related