ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software) - PowerPoint PPT Presentation

package software n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software)

play fullscreen
1 / 9
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software)
209 Views
Download Presentation
marrim
Download Presentation

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ( Package Software) จัดทำโดย นางสาวปิ่นอุมา แก้วรักษา SC18B ID 50102010240 คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ตอนเรียน B 02

  2. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ มีการปรับปรุงรุ่น(version)ของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ สามารถแบ่ง Package Software ออกเป็นประเภทตามลักษณะหน้าที่ของการทำงาน ได้ดังนี้

  3. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ(Word Processing) คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ทำหน้าที่จัดการสร้างเอกสาร สิ่งพิมพ์ รายงานอย่างอัตโนมัติ มีความสามารถในการสร้างและการแก้ไขเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การแทรก การลบ การจัดข้อความ การแทรกภาพในเอกสาร การตรวจสอบคำสะกด การสร้างตาราง การสร้างจดหมายเวียน (Mail-merge) การสร้างแบบฟอร์ม เป็นต้น เหมาะสำหรับงานเอกสารในสำนักงานทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่

  4. ตัวอย่าง โปรแกรมราชวิถีเวิร์ด (RW Word) ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ DOS

  5. ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน(Presentation)ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน(Presentation) • คือ ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสไลด์หรือเป็นเฟรม(frame) เพื่อการเสนอผลงานหรือข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปมีความสามารถในการสร้างเฟรมสไลด์ จัดตัวอักษรได้หลายรูปแบบ แทรกรูปภาพในสไลด์ แทรกภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งแทรกเสียงลงในสไลด์ได้ เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในที่ประชุม การทำสื่อการเรียนการสอน การทำสไลด์โฆษณา การทำแผ่นใส เป็นต้น ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ได้แก่ Microsoft PowerPoint, Freelance Graphic ทำงานภายใต้ Windows'95 OS

  6. ตัวอย่าง การใช้ซอฟต์แวร์ PowerPoint version 7.0 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows’95

  7. ซอฟต์แวร์ตารางกระดาษคำนวณ(Spreadsheets)ซอฟต์แวร์ตารางกระดาษคำนวณ(Spreadsheets) คือโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นตารางกระดาษขนาดใหญ่ แบ่งหน้าจอออกเป็นแนวแถว(Rows) และแนวคอลัมน์(Column) จุดตัดของแต่ละแถวและคอลัมน์เรียกว่า เซลล์(Cells) แต่ละเซลล์อ้างอิงถึงโดยใช้ตัวอักษรที่บอกตำแหน่งคอลัมน์และตัวเลขแถว ภายในเซลล์สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขได้ มีคุณสมบัติสร้างสูตรการคำนวณลงในเซลล์ ทำการคำนวณได้อย่างอัตโนมัติ จัดเตรียมฟังก์ชัน

  8. การคำนวณด้านการเงินการบัญชีสำหรับสร้างสูตรคำนวณเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลไปสร้างเป็นแผนภูมิหรือกราฟได้ สามารถจัดเรียงข้อมูลได้ เหมาะสำหรับงานคำนวณทางด้านการเงินการบัญชี การคำนวณภาษี การคำนวณเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Financial Analysis Software เพราะใช้วิเคราะห์งบทางการเงินได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ • - ทำงานในระบบ DOS เช่น Multiplan, Visicalc,Lotus 1-2-3 • - ทำงานในระบบ Windows'95 เช่น Microsoft Excel, Lotus for Windows

  9. ตัวอย่าง การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel version 7.0 ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows’95