Tanyafejlesztési Program – 2012 - PowerPoint PPT Presentation

tanyafejleszt si program 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tanyafejlesztési Program – 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tanyafejlesztési Program – 2012

play fullscreen
1 / 20
Tanyafejlesztési Program – 2012
60 Views
Download Presentation
marlon
Download Presentation

Tanyafejlesztési Program – 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tanyafejlesztési Program – 2012 Tájékoztató sorozat Kállósemjén, 2012. július 17. Balogh Attila VM Stratégiai Főosztály

 2. A Program célja, forrása ANemzeti Vidékstratégia (NVS) egyik kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja A program főbb céljai: a tanyai gazdálkodás újraélesztése, megújítása annak sajátos értékeinek megmentésével, megőrzésével, a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, a 2011. évi sikeres Program folytatása. Forrása a 2012. évi költségvetésben szereplő Tanyafejlesztési Program előirányzat (nemzeti forrás) céljaihoz rendelt 1,5 Milliárd Ft keretösszeg. Jogszabályi források: 117/2012. (VI. 18.) Korm. rendelet a 2012. évi Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi felhasználásának szabályairól, valamint 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről.

 3. A Program területi lehatárolása 2012-ben támogatást nyújthatnak be: • Homokhátság települései, valamint • Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyék alföldi kistérségeinek azon települései, amelyek az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fő külterületi népességgel rendelkeznek, valamint ezen megyék tanyagondnoki szolgálatot működtető települései, amelyek legalább 2% külterületi népességgel rendelkeznek. Összesen 240 alföldi település.

 4. A Program célterületei 1. célterület: Az alföldi tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések. • Keretösszeg: 1 040 millió Ft. • Támogatás mértéke: 90%. 2. célterület: Az alföldi tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó tanyagazdaságok fejlesztése. • Keretösszeg: 400 millió Ft. • Támogatás mértéke: 75%.

 5. A Program támogatási jellemzői Pályázati eljárás keretében igényelhető támogatás. Vissza nem térítendő támogatás. Utófinanszírozással működő támogatás. Támogatási előleg igénylésére lehetőség van, a megítélt támogatás legfeljebb 25%-áig. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be. Egy tanyagazdaság esetén egy pályázat nyújtható be, azonban több támogatási céllal. Teljesen nyílt szakmai értékelés, szakmai tartalom (NVS szempontok).

 6. 1. célterület: települési és térségi fejlesztések (TP-1) Öt támogatási célra igényelhető támogatás: Tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére (indikatív keretösszeg: 450 millió Ft); A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére (indikatív keretösszeg: 300 millió Ft); A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre (indikatív keretösszeg: 120 millió Ft); A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére (indikatív keretösszeg: 100 millió Ft), valamint Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozására (indikatív keretösszeg: 70 millió Ft).

 7. TP-1/1: Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Támogatásra jogosultak: A tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági társaságok, valamint a tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, a megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok, civil szervezetek. Előnyben részesülnek a több település, tágabb térség tanyai gazdaságait összefogó fejlesztések, valamint a komplex, egyszerre több célt megjelölő fejlesztések. Indikatív keretösszeg: 450 millió Ft Az egy pályázatra jutó támogatás max. összege: Az „általános de minimis” támogatás maximális kerete három évre (folyó év és az azt megelőző két év) 200.000 Euró (~57 millió Ft).

 8. TP-1/2: Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése A támogatás igénybevételére jogosultak: A tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai. Előnyben részesülnek: a több települést összefogó fejlesztések, a közfoglalkoztatást megvalósító fejlesztések, minél hosszabb útszakasz rendszeres felújítását, karbantartását megvalósító fejlesztések; az érintett tanyai gazdaságok fejlesztéshez való hozzájárulása, szerepvállalása. Indikatív keretösszeg: 300 millió Ft Atámogatás max. összege: 10 millió Ft

 9. TP-1/3: A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések A támogatás igénybevételére jogosultak: A tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai. Előnyt jelent: megújuló energiaforrással történő megoldások mobil eszköz telepítése, a tanyai lakosok hozzájárulása az üzemeltetéshez (pl. bérleti díj), a tanyán élő gyermekes családok nagyobb aránya rendszeres szociális támogatásban részesülő állandó lakosok nagyobb aránya; Indikatív keretösszeg: 120 millió Ft A támogatás max. összege: 40 millió Ft

 10. TP-1/4: Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Támogatás vehető igénybe: 1. A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére (max. támogatás 5 millió Ft). A támogatás igénybevételére jogosultak: a tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, civil szervezetek. 2. Tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére (max. támogatás 7millió Ft). A támogatás igénybevételére jogosultak: A tanyás térségekben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek. 3. Mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, telemedicinai eszközök beszerzése tanyai lakosok számára (max. támogatás 5 millió Ft). A támogatás igénybevételére jogosultak: A tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, civil szervezetek. Indikatív keretösszeg: 100 millió Ft

 11. TP-1/5: Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása A támogatás igénybevételére jogosultak: A tanyás térségekben működő többcélú kistérségi társulások. Támogatás vehető igénybe: Tanyafelmérést, fejlesztési tervezést magában foglaló dokumentum elkészítésére a VM által összeállított egységes módszertan és tematika alapján. A legalább 3 tanyás települést magukban foglaló kistérségek önállóan pályázhatnak. Az 1-3 tanyás települést magukban foglaló kistérségek a szomszédos tanyás kistérségekkel közösen pályázhatnak. Előnyt jelent: ha még nem végeztek tanyafelmérést, ha közösségi részvételen alapuló tervezést végeznek, ha település teljes külterületére kiterjed a felmérés. Indikatív keretösszeg: 70 millió Ft A támogatás max. összege: 3 millió Ft Településenként max. 400.000 Ft

 12. 2. célterület (TP-2) : Tanyagazdaságok fejlesztései • A tanyagazdák számára (TP-2) támogatás igényelhető az alábbi célokra: • tanyai lakóépület felújítására; • gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; • gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; • karám, kerítés létesítésére, felújítására; • szaporítóanyag vásárlására, beszerzésére; • állatállomány kialakítására, bővítésére; • tanyagazdaságok energetikai megújítására; • egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására, • természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre, valamint • tanya közbiztonságát célzó kis értékű eszközök beszerzése.

 13. 2. célterület (TP-2) – Tanyagazdaságok fejlesztései • Támogatás igénybevételére jogosult: • Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó, aki a 240 tanyás település valamelyikén • életvitelszerűen tanyán él, • ahol a tanya az ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a házastársa, vagy testvére, vagy egyenes ági leszármazottja, egyenes ági felmenője vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, • a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, • 2011. évi összes – mezőgazdasági támogatásokkal kiegészített - bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és • 2011-ben a mezőgazdasági bevétele nem haladta meg a nettó 5 millió Ft-ot. • A „mezőgazdasági de minimis” támogatás maximális kerete három évre (folyó év és az azt megelőző két év) 7.500 Euró (~ 2,16 millió Ft). Indikatív keretösszeg: 400 millió Ft

 14. A legfontosabb változások a 2011. évi Programhoz képest I. Mezőgazdasági bevételek: A tanyagazdaságok esetén a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételek kiegészülnek: • az egységes területalapú támogatásokkal, • a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részével, valamint • az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatásokkal. Ezen mezőgazdasági bevételek 2011. évi együttes értéke nem haladhatja meg a nettó 5 millió Ft-ot, de el kell hogy érje a tanyagazda 2011. évi teljes bevételének legalább 50%-át!

 15. A legfontosabb változások a 2011. évi Programhoz képest II. Szerződésmódosítások: A miniszternek lehetősége van az igényeltnél alacsonyabb támogatást megítélni, azonban ilyen esetben a csökkentés arányában a nyertes pályázónak is lehetősége van a pályázati tartalom csökkentésére. A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést a fejlesztés teljes megvalósulását megelőző 60 napig lehet bejelenteni. Szerződésmódosítás támogatási előleg igénylése esetén, csak a támogatási előlegnek a nyertes pályázó számlaszámára történő megérkezését megelőző időpontban kezdeményezhető. Személyes adatváltozásból (pl. bankszámlaszám, adószám, lakóhely stb.) eredő szerződésmódosítás természetesen többszöri alkalommal is lehetséges.

 16. A legfontosabb változások a 2011. évi Programhoz képest III. Elszámolható költségek: Számviteli bizonylatokkal igazolt költségek, amelyek a támogatási döntéséről szóló értesítés kézhezvételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek. Elszámolhatók lesznek a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők személyi jellegű költségei, valamint az anyagi jellegű ráfordításaik és anyagköltségeik (pl. munkabér és járulékai, utazási költségek), amelyek ténylegesen felmerült költségként keletkeznek és munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon keletkeztek. A megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig a fejlesztés előkészítésében résztvevők személyi jellegű költségei, valamint anyagi jellegű ráfordításaik és anyagköltségeik, amelyek a pályázat postára adásáig keletkeztek. Az elszámolások benyújtására 15 nap áll rendelkezésre.

 17. A legfontosabb változások a 2011. évi Programhoz képest IV. Legfontosabb pályázattechnikai módosítások: A pályázati adatlapokat és a kötelező mellékleteket három példányban, de egy borítékban kell postára adni. Az árajánlatokon (2 db szükséges) fel kell tüntetni, hogy az eladó, az azon szereplő árat legalább 90 napig fenntartja. Az árajánlatoknak kötelezően tartalmazniuk kell tételenként a nettó és a bruttó árat is. A pályázathoz csatolt minden mellékletet (nyilatkozatok, igazoló dokumentumok, árajánlatok stb.) nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a települési Önkormányzat nevére kell kiállítani. Amennyiben már a pályázat benyújtásakor ismert a beruházással létrehozott vagyon – tulajdonostól eltérő – üzemeltetőjének, illetve bérbe, használatba vevőjének személye, azt a pályázati adatlapon jelölni szükséges és a pályázat mellékleteként csatolandó üzemeltetési, vagy bérbe adási szerződés másolatával igazolni kell.

 18. A pályázati eljárás általános menete A pályázati dokumentáció elérhetőségei: A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) honlapja (www.nakvi.hu) A www.kormany.hu portálon a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) link alatt A pályázatok benyújtása: Elektronikus úton, a NAKVI elektronikus adatlap kitöltő felületén. Kinyomtatott, mellékletekkel ellátott 1 eredeti és 2 másolati példányt postai úton a NAKVI címére kell benyújtani (1223 Budapest, Park u 2.) A pályázatokat formai és tartalmi szempontból a NAKVI pályázatkezelői értékelik. A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Vidékfejlesztési Miniszter hoz döntést. Pozitív támogatási döntés után a nyertes pályázóval a Miniszter köt hatósági szerződést. A pénzügyi elszámolást a NAKVI részére kell benyújtani. A támogatások kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végzi. A támogatott projektek ellenőrzését a NAKVI és a VM szakértői közösen végzik.

 19. A pályázati eljárás legfontosabb határidői A pályázatok benyújtásának kezdete: 2012. július 9. A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. Egyszeri hiánypótlási lehetőség, melyet a hiánypótlásra való felszólítást követő 10 naptári napon belül teljesíteni kell. A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. október 31. A nyertes pályázókkal hatósági szerződés megkötése: a támogatási döntésről szóló értesítés átvételét követő 30 napon belül. Elszámolások benyújtása, támogatás lehívása: a hatósági szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 15 napon belül. A fejlesztés befejezésének végső határideje: 2013. április 30. A fejlesztések ellenőrzése: 2013. december 31.

 20. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium www.videkstrategia.kormany.hu www. nakvi.hu