slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Art. 2012. évi módosítása Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna Dr.Bobonka Kornél PowerPoint Presentation
Download Presentation
Art. 2012. évi módosítása Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna Dr.Bobonka Kornél

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
marlon

Art. 2012. évi módosítása Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna Dr.Bobonka Kornél - PowerPoint PPT Presentation

121 Views
Download Presentation
Art. 2012. évi módosítása Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna Dr.Bobonka Kornél
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Art. 2012. évi módosítása Készítette: Zsólyominé Fekete Zsuzsanna Dr.Bobonka Kornél

 2. Képviseleti szabályok • Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet: munkaviszonyban álló jogtanácsos és megbízás alapján eljáró személy is. • Állandó meghatalmazottakra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezve → csak az adózó bírságolható • A képviseleti jog megszűnéséneknapján még a meghatalmazott jogosult az adóhatósági iratok átvételére • Megszűnés meghatalmazotti bejelentése esetén írásbeli értesítés az adózónak

 3. Bejelentés, változás bejelentés • Bejelentendő adatok köre bővül: • Zrt. 50 %-ot meghaladó, vagy minősített többségi befolyással rendelkező részvényesek adatai • Kft és Zrt. esetében az a tény, ha a tag/részvényes szavazati jogának mértéke az 50 %-ot meghaladja, vagy minősített többségi befolyással rendelkezik • CB bejegyzésre kötelezett: jegyzett tőke • Fióktelep bejelenti: külföldi vállalkozás adatai • Magyarországi tényleges üzletvezetés helye, ha ez alapozza meg a magyar adóügyi illetőségét • Több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét

 4. Bejelentés, változás bejelentés • A jogi személy nélküli gazdasági társaság, kft, egyesülés, közös vállalat tulajdonosainak, amennyibennincs adóazonosító jelük, az annak megállapításához szükséges adatokat • A munkáltató iskolaszövetkezet a MT. szerint megkötött munkaszerződéssel létesített munkaviszony keretében személyesen közreműködő tagjával kapcs.: • munkaszerződés megkötésének napján: szövetkezet adószáma, tag adóazonosító jele, tb. azonosító, nappali tagozatos tanuló/hallgató diákigazolvány száma • jogviszony megszűnését 8 napon belül

 5. Bejelentés, változás bejelentés • Elektronikus iratok, bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye • Az egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek a bejelentendő tevékenységi köreit nem szakmakódon, hanem ÖVTJ-n (önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke) kell bejelenteni

 6. Bejelentés, változás bejelentés • Készpénzfizetés bejelentése a nem kapcsolt vállalkozások között: 2 millió Ft-ra csökkent • Munkaerő kölcsönzés: a kölcsönző jelenti be • Kezdete: a foglalkoztatást megelőző napon, legkésőbb a foglalkoztatás napján bejelenti a munkavállaló, kölcsönbe adó adatait, foglalkoztatás kezdetét • megszűnése: a befejezést követő napon • Magánszemély, ha nincs biztosítási jogviszonya, köteles az adóhatósághoz bejelentkezni → határozat nélküli előírás

 7. Bejelentés, változás bejelentés • Vámazonosítószám igénylése: Art. alapján • Állami adóhatóságtól és vámhatóságtól is kérhető VPID • Kérhető a bejelentendő adatok hitelességét bizonyító okiratok bemutatása • Megtagadja: valótlan, hiányos adatok • Art. hatályát kiterjeszti: az adótitokra, valamint adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekre. Adatnyilvántartások egyesítése: 2012.06.30.

 8. Bejelentés, változás bejelentés • Változás bejelentés: • a tényleges üzletvezetés helyének áthelyezése más államba (hely, időpont) • kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése – 15 napon belül • adószám megállapítása megtagadható: adóregisztrációs eljárás során megállapítják, hogy annak törvényi akadálya van

 9. Adószám felfüggesztés, törlés • 1. Felfüggesztés esetkörei leszűkültek 3 esetre: • Postai küldemény 2x címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza, illetve postai levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen- hirdetményi úton a honlapon közli (később a törlést is) • Helyszíni eljárás során hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a székhelyen nem található (kikerült a székhelyszolgáltatás és székhelytől eltérő kp. ügyintézés helye) • Bevallási, vagy befizetési kötelezettségét az adóhatóság felhívására 365 napon belül nem teljesíti • A felfüggesztés időtartama 15 nap • Az adószám felfüggesztést és törlést elrendelő határozatot hirdetményi úton csak a honlapon teszik közzé (15/8 nap)

 10. Adószám felfüggesztés, törlés • 2. Az adószám törlése felfüggesztés nélkül: • Esetei: • A bejelentett székhely nem valós • Nem jelentett be szervezeti képviselőt • Adózó ellenőrzése során hitelt érdemlően megállapítják, hogy a szervezeti képviselő nem valós személy • A törlésről, a törlő határozat megsemmisítéséről CB és Okmányiroda értesítése és a törvényességi felügyeleti eljárás, illetve ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárás kérése. • Ha be nem jelentett szervezeti képviselő miatt törlik az adószámot, újabb adószám nem állapítható meg, a többi esetben közvetlenül az adóhatóságtól kérhet adószámot a kérelem napjával.

 11. Adóbevallás • Munkáltatói adó-megállapítás: a munkáltató minden év 02.12.-ig adatot szolgáltat az ezt választó magánszemélyekről • Ha amagánszemély 53. bevallást is bead, nyilatkoztatás (15 napos határidővel): igazolja, hogy nem volt jogosult munkáltatói adó-megállapításra. Ha nem válaszol: akkor sem dolgozzuk fel az 53. bevallást, ha azt hamarabb nyújtotta be, mint ahogy a munkáltatói adó megállapítást továbbítja. Ha igazolja a feltételt: 53. bevallás feldolgozása, és a kiutalásra rendelkezésre álló határidő az igazolás benyújtásától számít. • Egyszerűsítet bevallás választásának feltétele bővül: belföldi lakcímet, vagy elektronikus levélcímet - már a 2011. évről is!!

 12. Adóbevallás • Ha az adózó az adóév során nyújtott be 31.§(2) bekezdés szerinti bevallást, az adóév minden hónapjában be kell adnia (08 vagy NY) • Magánszemély (nem áfa-alany, nem vállalkozó) a bevallási késedelmét eredményesen menti ki, ha az adó-megállapításhoz nemzetközi egyezmény vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges. • NY: csak esedékességig lehet benyújtani • Bevallás pótlása: ellenőrzés megkezdése előtti napig

 13. Adóbevallás • Soron kívüli adóbevallás: • A cégbejegyzésre nem kötelezett adózó va. nélküli jogutód nélküli megszűnése esetén az elhatározást követő 30 napon belül • Ha az adózó a tevékenység szünetelése alatt szűnik meg (30 nap)

 14. Befizetések, kiutalások • Nincs kamatfizetés, ha a jogosulatlanul igényelt adó a 30 %-ot meghaladja • A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezettek bankkártyával (POS terminálon is) csak az alábbi esetben fizethetik adójukat: • eljárási illeték • igazgatási, szolgáltatási díj • adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás regisztrációs díja • egyszerűsített foglalkoztatás közteher fizetése • letétire történő fizetés (állami adó és vámhatóságnál fennálló tartozás)

 15. Befizetések, kiutalások • az önellenőrzés időpontjában már hatályon kívüli adónemet egyéb befizetés/támogatás adónemen kell bevallani és befizetni. • az állami adóhatósági végrehajtás során behajtott összegeket először a „tiltott adónemekre” kell elszámolni (szja előleg, levont szja, járulék) • Elévült túlfizetés adózói kérelemre is átvezethető

 16. Hatósági eljárás • Hatósági iratok kézbesítése • A kézbesítési vélelem új esete: „ismeretlen helyre költözött” • az ügygondnok kijelölésére vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezve • A hatósági irat kézbesíthető meghatalmazott képviselővel rendelkező adózónál az adózó részére is. - egyidejűleg kell postázni. Ha mindketten átveszik, a kézbesítéshez kapcsolódó joghatások az 1. időpontban állnak be. • Magánszemély adózó kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet nyújthat be, ha nem vehette át az iratot önhibáján kívül (régebben nem szerzett róla tudomást) • Az adózó akkor is benyújthat kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet, ha a kézbesítési vélelem beálltáról a fizetési felszólításból, vagy a végrehajtási eljárás megindulása alapján szerez tudomást,. – azaz nemcsak a vh.-ról való tudomásszerzést követően!!

 17. Hatósági eljárás • Illetékkel kapcsolatos kedvezmény, vagy mentesség igénybe vételét kérheti az illetékkiszabó határozat kiadmányozását követően, de a jogerőre emelkedést megelőzően - kiegészítő határozat – ezzel együtt lesz jogerős az I. fokú határozat • Csoportos áfa adóalanyiság időtartama alatt sem fizetési könnyítés, sem méltányosság nem engedélyezhető. • Az szja bevallásban csak akkor kérhető 4 havi részletfizetés, ha a bevallást május 20.-ig benyújtja, illetve az első részletet május 20.-ig meg kell fizetni.

 18. Felügyeleti intézkedés • A ng. miniszterhez benyújtott felügyeleti eljárás iránti kérelmet ellenjegyeztetni kell. Ha ez elmarad, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. • Felügyeleti intézkedés iránti kérelmet a felettes adóhatóság, az adópolitikáért felelős és a NAV felügyeletére kijelölt miniszter érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, ha: • a bíróság már felülvizsgálta az adóhatósági döntést (ez új) • a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte • Ugyanakkor ezek a személyek mellőzik a felügyeleti intézkedést, ha nem állapítanak meg jogsértést (eddig elég volt ennek valószínűsítése)

 19. Végrehajtás • Végrehajtható okirat: egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó bejelentés is. • Végrehajtási átvezetéssel rendezhető az adók módjára behajtandó köztartozások és az eljárási költség is. Ekkor végzést kell hozni. Kiegyenlítési sorrend adó és vámhatóságnál nyilvántartott túlfizetés esetén: a nála nyilvántartott tartozásra az esedékesség sorrendjében, a maradékot tartozás arányosan kell felosztani a köztartozás jogosultjai között. • Ha a túlfizetés nem nyújt minden tartozásra fedezetet, a sorrend a következő: tiltott adónemek esedékesség szerint/ tartozásarányosan – egyéb adótartozás esedékesség szerint – köztartozás jogosultjai tartozásarányosan

 20. Végrehajtás • A Vht. 103.§-a szerint lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt legkésőbb az árverési hirdetmény kitűzésével egyidejűleg intézkedik az adóhatóság. • A zálogjogosultat a gépjármű (és nem a törzskönyv) lefoglalásától számított 6 hónap elteltével hívja fel a bekapcsolódásra • Ingatlan árverésnél a 10 %-os előleg befizetését csak akkor kell hitelt érdemlően igazolni, ha az összeg az árverésig nem érkezett meg az adóhatósághoz, de az árverést megelőzően az átutalásról az adózó intézkedett. • Elektronikus árverésnél a nyertest csak elektronikus úton értesítik, postai úton nem. • A vh. eljárás felfüggesztése: felettes szerv hivatalból

 21. Végrehajtás • AMBK: nem negyedévenként, hanem a fizetési határidő leteltét követő 15 nap elteltével. • Értékhatárok: a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság esetén 5.000 Ft, egyéb esetben 10.000 Ft. • Az AMBK-ra eddig sem lehetett fizetési kedvezményt engedélyezni, de most az Art. rendezi ezt: • ha a kérelmet az adóhatósághoz nyújtja be, azt 5 napon belül meg kell küldeni a behajtást kérőnek • ha a kérelmet a behajtást kérőnél terjeszti elő: haladéktalanul értesíteni az adóhatóságot • ezekben az esetekben az Art. szerinti szünetelési szabályok az irányadók • a döntésről, a szünetelés tényéről, időtartamáról, a tartozás pontos összegéről a jogerőt követően a döntés megküldésével értesíti az adóhatóságot. • ha az adózó teljesít, a behajtást kérő visszavonja a megkeresést. ha nem teljesít, ennek tényéről és az összegről, amire a vh. tovább folytatódik.

 22. Egyéb • Adó-megállapításhoz való jog 6 hónappal meghosszabbító tényezők köre bővül: ha a bíróság, másodfokú szerv,felügyeleti intézkedés során új eljárásra utasít. • Nem kell késedelmi pótlékot felszámítani az alábbi esetekben, amikor az illeték törlésre kerül: • illeték kiszabása után az egy éven belül eladott másik lakás értékének beszámítása miatt • jogügylet felbontás miatt • eredeti állapot helyreállítása miatt került az illeték törlésre • Az elektronikus bevallók e kötelezettség keletkezésétől kezdve elektronikusan teljesíti: bejelentést, változás bejelentést, illetve fizetési kedvezmény iránti kérelmét. -2013-tól

 23. Egyéb • Ügyfélkapun keresztül a magánszemély hozzáférhet a munkáltató, kifizető által róla közölt adatokhoz. (kifizető is) • A közbeszerzésekkel kapcsolatos kifizetésekhez adott igazolásnál: • a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásra is kiterjed • Kezesség esetén a mögöttes felelősség megállapítás határozattal történik akkor is, ha a meg nem fizetett adóért való kezességétkülön törvény írja elő (pl. áfa tv. 150.§-a szerinti kezesi felelősség) – egyértelműsítő rendelkezés

 24. Felszámolás, végelszámolás, csőd • A felszámoló mellett a végelszámoló is a va. kezdetétől gyakorolja az adózókat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. A jogsértés miatt (ide tartozik az együttműködési kötelezettség megszegése is) a végelszámolót és felszámolót kell szankcionálni, kivéve, ha a mulasztás az érdekkörén kívüli okokra vezethető vissza. • Változásként kell bejelenteni: - egyszerűsített va. megindítása, megszűntetése, működés továbbfolytatása – megegyezően a CK-ban közzétett közleménnyel • Felszámolás és végelszámolás esetén soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik olyan bevallással kapcsolatban, melynek benyújtása a soron kívüli bevallás benyújtásakor még nem esedékes.

 25. Felszámolás, végelszámolás, csőd • A végelszámoló/felszámoló nyújt be bevallást megszűnést követő 30 napon belül a a felmondási védelem alatt álló munkavállalók jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos munkabért és bérjellegű juttatásokat terhelő adókról és járulékokról • A közbeszerzések megvalósításához kapcsolódó kifizetések esetén: • ha az adózó felszámolás alatt áll, nem kell a visszatartást vele szemben érvényesíteni • Va. és fa. esetén csak a záró bevallásban kérhető kiutalás, melyet 60napon, egyszerűsített va. és fa. esetén 45 napon belül kell kiutalni (esedékességtől/benyújtástól) • A hivatalbóli átvezetés kiterjesztése a va. és a csődeljárás eseteire is.

 26. Felszámolás, végelszámolás, csőd • Nem kell közzétenni a felszámolás, illetve csődeljárás alatti adózók adatait, ha 100 millió Ft összegű adóhiányt állapítottak meg terhükre. • A mnyp.-i követelések tekintetében a 2012. január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában járunk el hitelező képviselőjeként. • Nem kötelező az ellenőrzés felszámolás alatt. • Felszámolást lezáró bevallások utólagos ellenőrzése: eltérő időpontban benyújtott bevallások esetén az ellenőrzést az egyes adókötelezettségekről szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni • Végelszámolás esetén a társasági és osztalékadóról szóló bevallás kézhezvételétől számított 60/45 napon belül kell befejezni

 27. Felszámolás, végelszámolás, csőd • Fa. és va. záró bevallások ellenőrzésének határidejének számítása: • önellenőrzés: önellenőrzés időpontjától • 34.§. szerinti javítás, vagy hiánypótlás elrendelése: kijavítástól, vagy a javítás tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésétől, e határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől, illetve a hiánypótlás teljesítésétől, vagy ha a hiánypótlás elmarad, a kitűzött határidő utolsó napjától kell számítani • Fa. esetén ha a tevékenység záró bevallások, vagy a tevékenységi időre vonatkozó ellenőrzés során új eljárásra utasításra, vagy ismételt ellenőrzésre kerül sor, az ellenőrzés 1 éven túl is befejezhető. Korlát: fa. záró bevallás (+ eltérő időpontban benyújtott bevallás)

 28. Felszámolás, végelszámolás, csőd • Ha va. alatt álló adózó az ellenőrzési jegyzőkönyv átadása előtt a továbbműködését határozza el, ezen határozatról való tudomásszerzést követően az általános szabályok alkalmazandók • A bírság kiszabásával egyidejűleg az adózót teljesítésre hívja fel: ha a bírság kiszabásakor az adózó va. vagy fa. alatt áll, nem kell új határidőt megadni a mulasztás pótlására • Sztv. szerinti beszámoló letétbe helyezése, közzététele, költségtérítési díj fizetése miatti felszólítás és szankció nem alkalmazható va. és fa. alatt álló adózóknál • A csődeljárás, a va. és fa. alatti adóknak a befizetési és bevallási kötelezettségüket a Cstv. és a 33.§(6) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteniük

 29. Köszönöm a figyelmet!