1 / 20

A helyi nkorm nyzatok feladatai a telep l si es lyegyenlos gi programmal kapcsolatban k sz tette: Burk n dr. Nagy Be

Jogszablyi httr. Az egyenlo bnsmdrl s az eslyegyenlosg elomozdtsrl szl 2003. vi CXXV. trvny (Ebktv.) mdostsa 2009. vi CIX. Tv -63/A 118/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az eslyegyenlosgi szakrtok kpzsi kvetelmnyeirol119/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az Orszgos Eslyegyen

larue
Download Presentation

A helyi nkorm nyzatok feladatai a telep l si es lyegyenlos gi programmal kapcsolatban k sz tette: Burk n dr. Nagy Be

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenloségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

  2. Jogszabályi háttér Az egyenlo bánásmódról és az esélyegyenloség elomozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)– módosítása 2009. évi CIX. Tv -63/A § 118/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az esélyegyenloségi szakértok képzési követelményeirol 119/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az Országos Esélyegyenloségi Szakértoi Névjegyzékrol 120/2010. (IV. 16.) Korm. rend. A helyi esélyegyenloségi program elkészítésének szempontjairól Szociális és munkaügyi miniszter kiadásában: Szempontrendszer és Gyakorlati útmutató Helyi Esélyegyenloségi Programok Megalkotásához Esélyegyenloségi szakértoi képzési követelmények Elérhetoség: www.afsz.hu (Út a munkához program menüpont) A Szempontrendszer és gyakorlati útmutató elérheto a fooldalról is. (Aktuális hírek)A Szempontrendszer és gyakorlati útmutató elérheto a fooldalról is. (Aktuális hírek)

  3. Ebktv. 63/A § Megállapította: 2009 évi CIX. Tv. A helyi önkormányzat valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló esélyegyenloségi programot fogad el, melyet két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Hatályba lépés: 2010. május 1. Ha a többcélú kistérségi társulás programja egy kérdést már rendez (társulásba bevitt feladat tekintetében!), azt a települési programokban nem kell megjeleníteni.

  4. Jelentosége a pályázatok szempontjából A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereibol, az európai úniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelo, hatályos esélyegyenloségi programmal rendelkezik! Elozményei:Az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) közoktatási pályázatainál az OKM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak integrált oktatást nyújtó intézmények részesülhetnek támogatásban. (2007) Minden település és intézmény közoktatási esélyegyenloségi tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetueket célozza (nem közvetlenül a romákat). A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: a hátrányos helyzetu illetve halmozottan hátrányos helyzetu gyerekeket célozza. Ahol a hátrányos helyzetu gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, a terv az OKM felügyelte Educatio Kht. által megbízott közoktatási esélyegyenloségi szakérto ellenjegyzésével válik hivatalossá. Az ÚMFT 2008. utáni városfejlesztési pályázatainál az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak anti-szegregációs intézkedéseket tervezo települések részesülhetnek támogatásban. (2008) Minden település integrált városfejlesztési stratégiát, annak részeként anti-szegregációs tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetueket célozza. A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: az alacsony státuszú lakosságot célozza. A terv az SZMM felügyelte ESZA Kht. által megbízott településfejlesztési esélyegyenloségi szakérto ellenjegyzésével válik hivatalossá. A leghátrányosabb helyzetu kistérségek programjában az OKM, az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy olyan projekt-csomagok részesülhetnek támogatásban, amelyek csökkentik, de legalább is nem növelik a kistérségen belüli egyenlotlenségeket. (2008-2009) Elozményei:Az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) közoktatási pályázatainál az OKM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak integrált oktatást nyújtó intézmények részesülhetnek támogatásban. (2007) Minden település és intézmény közoktatási esélyegyenloségi tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetueket célozza (nem közvetlenül a romákat). A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: a hátrányos helyzetu illetve halmozottan hátrányos helyzetu gyerekeket célozza. Ahol a hátrányos helyzetu gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, a terv az OKM felügyelte Educatio Kht. által megbízott közoktatási esélyegyenloségi szakérto ellenjegyzésével válik hivatalossá. Az ÚMFT 2008. utáni városfejlesztési pályázatainál az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy csak anti-szegregációs intézkedéseket tervezo települések részesülhetnek támogatásban. (2008) Minden település integrált városfejlesztési stratégiát, annak részeként anti-szegregációs tervet készít. A tervezés a hátrányos helyzetueket célozza. A tervezés statisztikai adatokra tud támaszkodni: az alacsony státuszú lakosságot célozza. A terv az SZMM felügyelte ESZA Kht. által megbízott településfejlesztési esélyegyenloségi szakérto ellenjegyzésével válik hivatalossá. A leghátrányosabb helyzetu kistérségek programjában az OKM, az SZMM és az NFÜ érvényesítette, hogy olyan projekt-csomagok részesülhetnek támogatásban, amelyek csökkentik, de legalább is nem növelik a kistérségen belüli egyenlotlenségeket. (2008-2009)

  5. Figyelem! A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezo társulása esetén a társulást alkotó minden önkormányzatnak rendelkeznie kell ilyen esélyegyenloségi programmal!

  6. Határidok Az elobbi rendelkezések a 2010. július 1.-ét követoen meghirdetett pályázatokra vonatkoznak. A leghátrányosabb helyzetu kistérségekben levo (a Közép-Mo. régióban nincs ilyen, lsd. 48/2009 Korm. Rend.), valamint a húszezer lakos feletti települések esetében 2010. július 1-tol, míg egyéb települések esetében 2011. január 1-tol esélyegyenloségi szakértot kell bevonni a helyi esélyegyenloségi program elokészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába. Az esélyegyenloségi szakérto véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenloségi programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához. Az esélyegyenloségi szakérto véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenloségi programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához.

  7. Már meglévo esélyegyenloségi programok esetén Ha a helyi önkormányzat vagy társulás az Ebktv. 2010 április 30.-ig hatályos 63§ (5) bek. szerinti esélyegyenloségi programot fogadott el, akkor a programot 2011. június 30.-ig kell felülvizsgálni és módosítani vagy új esélyegyenloségi programot elfogadni.

  8. Esélyegyenloségi program tartalma Helyzetelemzés: a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérol; Intézkedési terv: a helyzetelemzés alapján a problémák komplex kezelése érdekében megteendo intézkedések meghatározása Az intézkedési tervben meg kell határozni a végrehajtás felelosét, határidejét és a költségek forrását. A program készítése során gondoskodni kell a helyi önkormányzat egyéb fejlesztési terveivel, koncepcióival, valamint a közoktatási esélyegyenloségi tervvel való összhang megteremtésérol.

  9. Kire terjed ki a program? Hátrányos helyzetu csoportok különösen: (120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet szerint) Mélyszegénységben élok Romák Fogyatékos személyek Nok Az egyes felsorolt csoportok esélyegyenlotlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellozhetok, ha egyértelmuen megállapítható, hogy ilyen esélyegyenlotlenség nincs jelent, vagy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel ez tovább nem csökkentheto.Az egyes felsorolt csoportok esélyegyenlotlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellozhetok, ha egyértelmuen megállapítható, hogy ilyen esélyegyenlotlenség nincs jelent, vagy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel ez tovább nem csökkentheto.

  10. A program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: az egyenlo bánásmód követelményének érvényesülését segíto intézkedésekre az oktatás és a képzés során a jogellenes elkülönítés megelozésére, az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlo esélyu hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlo esélyu hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetuek munkaero-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. A fenti rendelkezéseket az Ebktv. 63/A § (3) bek tartalmazza. Részletes kifejtésük a módszertani útmutatóban található, amely lépésrol lépésre végigvezet a fontosabb kérdéseken. Jobbára a szakérto fogja elvégezni, bár a döntés jogát meghagyja a tv. Az önkormányzatnak.A fenti rendelkezéseket az Ebktv. 63/A § (3) bek tartalmazza. Részletes kifejtésük a módszertani útmutatóban található, amely lépésrol lépésre végigvezet a fontosabb kérdéseken. Jobbára a szakérto fogja elvégezni, bár a döntés jogát meghagyja a tv. Az önkormányzatnak.

  11. Az eljárás menete Szakérto kirendelése (FSZH) Szakértoi helyzetelemzés Önkormányzat (kistérségi társulás) által elfogadott helyzetelemzés Intézkedési tervjavaslat (szakérto által) Esélyegyenloségi program elfogadása (önkorm, kist.) Szakértoi véleményezés Közzététel (esélyegyenloségi programot és véleményt) Hatósági bizonyítvány (Egyenlo Bánásmód Hatóság) Megpróbáltam a célszeru eljárásrendet leírni. Több jogszabályban találhatók meg az elemei: Ebktv., és a 120/2010 (IV.16.) Korm. Rendelet a helyi esélyegyenloségi program elkészítésének szempontjairól.Megpróbáltam a célszeru eljárásrendet leírni. Több jogszabályban találhatók meg az elemei: Ebktv., és a 120/2010 (IV.16.) Korm. Rendelet a helyi esélyegyenloségi program elkészítésének szempontjairól.

  12. Szakérto kirendelése . A helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás kérheti a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (FSZH) FSZH nyolc munkanapon belül kirendeli az Országos Esélyegyenloségi Szakértoi Névjegyzékben szereplo szakértot Nem lehet szakérto a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, képviselo-testületi tagja, jegyzoje, bizottságának külso tagja, az önkormányzat által foglalkoztatott személy, valamint ezeknek közeli hozzátartozója, illetve akitol tárgyilagos szakvélemény nem várható el. Az esélyegyenloségi szakértoi névjegyzéket az FSZH vezeti. Elvileg az FSZH honlapján megtalálható (nekem még nem sikerült megnyitni. Jelenleg a képzésük, vizsgáztatásuk zajlik (szintén az FSZH-ban). Júl. 1. –ig várhatóan megteremtik a feltételeit a szakérto kirendelésének. Figyelem: szakértot igénybe venni 2010.júl. 1.-tol a 20.000. fo lakos feletti településeken kötelezo, (régiónkban nincs leghátrányosabb helyzetu kategóriába sorolható kistérség); a többi települések ill.kistérségi társulások esetén 2011. jan. 1.-tol kötelezo szakérto igénybevétele; de ok is kérhetik az FSZH-tól szakérto kirendelését. Az o esetükben ha van szabad kapacitás, akkor teljesíti az FSZH az igényt. A szakérto az FSZH-val áll szerzodésben, és úniós forrásból kapja szakértoi díját –legalábbis a jelenlegi állás szerint. (Nincs errol szó a jogszabályokban.)Az esélyegyenloségi szakértoi névjegyzéket az FSZH vezeti. Elvileg az FSZH honlapján megtalálható (nekem még nem sikerült megnyitni. Jelenleg a képzésük, vizsgáztatásuk zajlik (szintén az FSZH-ban). Júl. 1. –ig várhatóan megteremtik a feltételeit a szakérto kirendelésének. Figyelem: szakértot igénybe venni 2010.júl. 1.-tol a 20.000. fo lakos feletti településeken kötelezo, (régiónkban nincs leghátrányosabb helyzetu kategóriába sorolható kistérség); a többi települések ill.kistérségi társulások esetén 2011. jan. 1.-tol kötelezo szakérto igénybevétele; de ok is kérhetik az FSZH-tól szakérto kirendelését. Az o esetükben ha van szabad kapacitás, akkor teljesíti az FSZH az igényt. A szakérto az FSZH-val áll szerzodésben, és úniós forrásból kapja szakértoi díját –legalábbis a jelenlegi állás szerint. (Nincs errol szó a jogszabályokban.)

  13. Szakértoi helyzetelemzés A szakérto helyzetelemzés során megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevo településeken, illetve a megyében élo hátrányos helyzetu társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élok, romák, fogyatékos személyek és nok, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlotlenségi problémákkal küzd. A helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és az adott közfeladat társulási formában történo ellátása esetén más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel jár el. A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenloségi szakérto felhasználja a KSH, a Foglakoztatási Szolgálat, a települsé a társulás , illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált adatait, valamint más rendlekzésére álló nyilvántartásokat. A helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és az adott közfeladat társulási formában történo ellátása esetén más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel jár el. A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenloségi szakérto felhasználja a KSH, a Foglakoztatási Szolgálat, a települsé a társulás , illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált adatait, valamint más rendlekzésére álló nyilvántartásokat.

  14. Helyzetelemzés elfogadása A szakértoi helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el.

  15. Intézkedési tervjavaslat Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakérto intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlotlenségek csökkentésére.

  16. A helyi esélyegyenloségi program elfogadása A szakérto által elokészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás elfogadja a helyi esélyegyenloségi programot. A helyi önkormányzat illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakérto a helyzetelemzését és az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el.

  17. A szakértoi véleményezés A szakérto az elfogadott helyi esélyegyenloségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy alkalmas-e az esélyegyenlotlenségek csökkentésére. Jelentosége: ha javaslattól eltérnek, utólagos kontrollt biztosít.Jelentosége: ha javaslattól eltérnek, utólagos kontrollt biztosít.

  18. Közzétételi kötelezettség A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a helyi esélyegyenloségi programot és a szakértoi véleményt saját honlapján és az Egyenlo Bánásmód Hatóság honlapján közzéteszi. Tehát a végleges programot, és az azt követo szakértoi véleményt a saját, és az Egyenlo Bánásmód Hatóság honlapján is közzé kell tenni. Tehát a végleges programot, és az azt követo szakértoi véleményt a saját, és az Egyenlo Bánásmód Hatóság honlapján is közzé kell tenni.

  19. Hatósági bizonyítvány Az Egyenlo Bánásmód hatóság adja ki negyvenöt munkanapon belül A polgármester, megyei közgyulés elnöke, társulási tanács elnökének kérelmére Azt vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. Rendelkezéseinek megfelelo, hatályos helyi esélyegyenloségi programmal Az EBH a hatósági bizonyítványokat a honlapján közzéteszi Feltételezhetoen a pályázatokhoz valamiképpen igazolni kell, hogy az esélyegyenloségi program megfelel az Ebktv.-nek. A szakérto csak véleményez, az EBH viszont közhiteles módon igazolja ezt a tényt.Feltételezhetoen a pályázatokhoz valamiképpen igazolni kell, hogy az esélyegyenloségi program megfelel az Ebktv.-nek. A szakérto csak véleményez, az EBH viszont közhiteles módon igazolja ezt a tényt.

  20. Esélyegyenloségi program felülvizsgálata Ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges, vagy a program elfogadását vagy felülvizsgálatát követo két év eltelt. Felülvizsgálat kiterjed arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, és a lejárt határideju intézkedések teljesülésének és eredményeinek felmérésére. Új szakérto szükséges! (aki az eredeti program elokészítésében, vagy véleményezésében nem muködött közre. A helyi önkormányzat a felülvizsgálat eredményeképpen módosítja a programot,vagy újat fogad el. A helyi esélyegyenloségi program idoarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben megjelenített helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenloségi prograkot felül kell vizsgálni. (Ebktv. 63 /A (4) bek. A dián megjelölt szöveg a 120/ 2010 ( IV. 16 ) Korm. Rend. – nem egészen ugyanaz!-kibovíti a felülvizsgálati kötelezettséget azzal, ha a körülmények megváltoztak- önkorm. Ill. társulás felelossége ennek észlelése. Fontos, hogy nem járhat el ugyanaz a szakérto, aki az eredeti program elokészítésében részt vett! Új szakérto kirendelését kell kérni az FSZH-tól.A helyi esélyegyenloségi program idoarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben megjelenített helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenloségi prograkot felül kell vizsgálni. (Ebktv. 63 /A (4) bek. A dián megjelölt szöveg a 120/ 2010 ( IV. 16 ) Korm. Rend. – nem egészen ugyanaz!-kibovíti a felülvizsgálati kötelezettséget azzal, ha a körülmények megváltoztak- önkorm. Ill. társulás felelossége ennek észlelése. Fontos, hogy nem járhat el ugyanaz a szakérto, aki az eredeti program elokészítésében részt vett! Új szakérto kirendelését kell kérni az FSZH-tól.

  21. Köszönöm a figyelmet!

More Related