YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ    DESTEKLENMESİ
Download
1 / 19

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ ( Tebliğ No: 200 9 / 5 ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ ( Tebliğ No: 200 9 / 5 ). Yurt Dışı Fuar Yardımı (200 9 / 5 ) ‏. YARDIMIN AMACI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ ( Tebliğ No: 200 9 / 5 )' - marlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

YARDIMIN AMACI

Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

YARDIMIN KAPSAMI

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren

 • Organizatörler ve

 • Söz konusu fuar organizasyonlarına iştirak eden firma ve kuruluşlar ile

 • Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

  tarafından yapılan harcamaların, bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

MİLLİ KATILIM:Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımlarını ifade eder.

 • Türk İhraç Ürünleri Fuarı :Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları,

 • Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı :Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları,

  BİREYSEL KATILIM: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını ifade eder.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara

Bireysel Düzeyde Katılımın Desteklenmesi:

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının%50’si, 15.000 ABD Doları’nıaşmamak üzere ödenir.

Katılımcının;

 • Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ),

 • Gen mühendisliği / biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan ve

 • Üretici / İmalatçı organizasyonlar olması durumunda

  Destek oranı % 75 olarak uygulanır.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen

Fuarda Müracaat Şekli ve Belgeleri

ÖN MÜRACAAT

 • Katılımcı, Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunansektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinefuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

FUAR SONRASI MÜRACAAT

Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, katılımcı tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde, katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birliklerine intikal ettirilir.

Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

a-Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand kirasına ilişkin fatura/faturalar (aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi),

b- Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturaları

c- Boş stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından ödendiğini tevsik eden bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir),

d- Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu tevsiken nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile ürünün yurda giriş veya çıkışını tevsik eden belgenin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

e- Son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin aslı yada sureti

f- Kapasite Raporu (SDŞ ve DTSŞ’lerden statülerini belirtir belge ibrazı yeterlidir)

g- Kapasite raporu ibraz edememe özelliği olan sektörler için, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgeleri

h- Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu,  

ı- İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,  

i- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname (EK-1),

j- Katılımcıyı fuardaki temsilcileriyle, çevre standlarla, stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmişfotoğraflar,

j- Stand alınlığı ve/veya stand alanında kullanılan marka/logolara ilişkin Marka Tescil Belgesinin bir sureti,

k- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonları hariç),

l- Katılımcıya ait en yakın tarihli vergi levhasının bir örneği.


B reysel fuar katilimlarinda deste n uygulanmasi

Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

BİREYSEL FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI

KATILIMCI FİRMA

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ÖN MÜRAACAT

FUAR SONRASI MÜRACAAT

HAKEDİŞİN FİRMA BANKA HESABINA AKTARILMASI

ÖDEME TALİMATI (İNCELEME FİŞİ)

FUARA GİDİŞ – FUARDAN DÖNÜŞ

STAND TALEBİ

STAND KONFİR.

FUAR

STAND

ORGANİZATÖR

T.C.MERKEZ BANKASI


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Katılımcı Firmanın Yükümlülükleri

 • Katılımcı firma, gerek milli gerek bireysel düzeyde fuar katılımlarında, sadece Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya bahsekonu firmanın iştirakiyle yurtdışında kuruluşube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir.

 • Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Yurt dışında düzenlenen fuarlara bireysel ve/veya milli düzeyde iştirak eden katılımcının stand alınlığı ve / veya stand alanında;

 • Ticari ünvanı ve / veya tescilli markası,

 • Logosu (ticari ünvanı ve / veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla),

 • Ve / veya katılımcı ile aralarında organik bağ bulunan firmanın ticari ünvanı ve / veya fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli markası veya logosu (ticari ünvanı ve / veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla),

  yer almalıdır.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ bulunan bir firmaya (marka tescilleri firma tüzel kişiliği adına olabildiği gibi firmanın ortağı konumundaki gerçek kişi(ler)adına da olabilir) ait marka veya logonun tek başına bulunması durumunda;

 • marka/logo tescil belgesinin destek müracaatı sırasında ibraz edilmesigerekmektedir. Söz konusu markanın tescil başvurusu, Türk Patent Enstitüsünce olumlu görülerek işleme alınmış ise, ancak ilgili firma ünvanı ile birlikte alınlıkta kullanılabilir.

 • Katılımcı, stand alınlığında kendi ticari ünvanı veya tescilli markası /logosu ile beraber ekte (EK-4) yer alan sözleşme veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmanın ticari ünvanına / tescilli markasına / logosuna da yer verebilir.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

Katılımcı firmanın;

 • Stand alınlığında ve/veya stand alanı içinde katılımcının kendisine ve/veya aralarında organik bağ bulunan firmaya ve/veya ekte(EK-4) yer alanveya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesi yaptığı firmaya ait olmayan ünvan, logo veya markanın yer almasının,

 • kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesinin,

 • fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımının ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedelediğinin,

 • fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşalttığının ve/veya görevli personelini çektiğinin,

  tespiti durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

İlave Navlun Desteği

Yurt dışı fuarlara gerek Milli ve gerekse Bireysel düzeyde iştirak eden firmalardan;

 • komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründefaaliyet gösteren firmaların, fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si,

 • doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si

  katılım bedeline ilaveten desteklenir.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

 • Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.

 • ATA karnesi, Gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduğuna dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve söz konusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden çıkarılan Gümrük Tebliğine göre “bedelsiz” veya “Geçici Çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur.


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

HEDEF ÜLKE BAZINDA İLAVE FUAR DESTEĞİ

 • Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yılbelirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına20 puan ilave desteksağlanır.

 • Müsteşarlık tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir. Ancak, ihracat stratejisi çerçevesinde ilgili takvim yılı içinde de anılan listede değişiklikler yapılabilir.


Hedef lkeler
Hedef Ülkeler 

1.   A.B.D.2.   BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ3.   BREZİLYA4.   ÇİN HALK CUMHURİYETİ5.   ENDONEZYA6.   GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ7.   G. KORE8.   HİNDİSTAN9.   KANADA10. VİETNAM11. NİJERYA12. MEKSİKA13. POLONYA14. MALEZYA15. ŞİLİ


Yurt Dışı Fuar

Yardımı(2009/5)‏

PAZARLAMACI FİRMALARIN DESTEKLENMESİ

Pazarlamacı Katılımcılar;

 • İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu belgelerin noter/İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini,

 • İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/ promosyonundan sorumlu olduğunu belirten sözleşmenin (EK-4) veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesinin aslını/İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini fuar tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz eder. 

  Sözleşmenin fuar öncesinde noter aracılığıyla yapılmış olması durumunda, ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi yeterlidir.


ad