Download
24 maj 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
24 maj 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
24 maj 2012

24 maj 2012

131 Views Download Presentation
Download Presentation

24 maj 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 24 maj 2012 • Internationellt LTH

 2. LUs Strategiska plan 2012–2016 Mål • Högstakvlitetiutbildning, forskning, innovation ochsamverkan med detomgivandesamhället Fyrastrategier • Gränsöverskridandesamverkan • Internationalisering • Kvalitetsutveckling • Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap

 3. Vårtuppdrag Uppdraget är att genom internationalisering skapa vidgade möjligheter för och långsiktiga relationer mellan studenter, lärare, näringsliv och universitet över hela världen. * * * ”Internationalization is the process of integrating an international, intercultural, or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education.” Knight 2003

 4. LTHs nyaarbetsordning • I den nyaarbetsordningenför LTH finnsdet en internationellkoordinatorivarjeprogramledning. • Programledningarnakommer med initiativ – internationellaavdelningenhjälper till attförverkligadem • Utgångspunktenförverksamhetenär: • STUDENTEN I CENTRUM!

 5. Mål

 6. Utbytesbalansen vid LTH

 7. Olikatyperavutlandserfarenhet

 8. Årscykel – urettintenationelltperspektiv Vi hartrehuvudprocesser under ettår: Inkommandeutbytesstudenter Utresandeutbytesstudenter Masterstudenter

 9. Årscykel – Inkommande / VårenBeröridaginteprogrammendirekt

 10. Årscykel – Inkommande / HöstenBeröridaginteprogrammendirekt

 11. Årscykel – Utresande / VårenBerörprogrammendirekt

 12. Årscykel – Utresande / HöstenBerörprogrammendirekt

 13. Årscykel – Masterprogram / VårenBerörprogrammendirekt

 14. Årscykel – Masterprogram / HöstenBerörprogrammendirekt

 15. Dubbelexamina T.I.M.E. Nätverk med 56 tekniskahögskoloriframföralltEuropa LTH haravtal med ett 10-tal Knappt 100 inkommandestudenter sedan starten 2001 Individuellastudieplanerupprättasavprogramen Dettaärettnätverksomharstorviktför LTH ochkvalitetsarbetet! Inteminstgenom den benchmarking somsker med de framståendelärosätensomingår I nätverket. https://www.time-association.org/ Kaiserslautern för Pi Kyushu för Water Resources

 16. Integration – Internationalisering på hemmaplan Idag tar vi inteemotinkommandeutbytesstudenterprogramvis Banaförflerkurser på engelskatidigareiutbildningen! Komihåg – förattkunnaerbjudavårastudenterattraktivastudie-platserutomlandsmåste vi kunnataemot de inkommande!

 17. Endast fantasinsättergränser! Fast terminutomlandsiåk 3 Internationella inriktningar Sommarkurserellerprojekt Projekttillsammans med andrauniversitet – näteterbjudermöjligheter! Lärarutbyte ????? Glöminte – föratt vi skakunnaskickautvårastudenter, måste vi taemotinkommande!

 18. Studenternas intryck ”Alla roliga människor man lärde känna och att få lära sig ett främmande språk. Man får distans till sitt eget land och lära sig se saker och ting från en annan synvinkel när man lär känna folk från andra kulturer. Jag är även mycket nöjd med allt jag lärde mig i och om den franska skolan.” Student från LTH som varit utbytesstudent i Marseille ”Annat perspektiv på utbildningen - annat sätt att tänka.Träffa nya människor med andra värden och andra prioriteringar .Fördjupade språkkunskaper. ””Efter mitt år i Grenoble måste jag säga att utbildningen på LTH håller en mycket hög standard.”

 19. Bra länkar Språkpolicy: http://www.lth.se/anstalld/internationalisering_och_spraakfraagor/spraakpolicy_och_spraakresurser/?L=0%252 Ordlistor: http://www.lth.se/anstalld/internationalisering_och_spraakfraagor/engelska_benaemningar/?L=0%252 Förutresandestudenter: http://www.lth.se/internationellt/studera_utomlands/ Förinkommandeutbytesstudenter: http://www.lth.se/english/education/exchangestudies/ Förinkommandemasterstudenter: http://www.lth.se/english/education/master/ STARS: http://www.stars.liu.se/outbound/ Praktik: http://www.lth.se/internationellt/praktik_eller_examensarbete_utomlands/