kran al usg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRANİAL USG PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRANİAL USG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

KRANİAL USG - PowerPoint PPT Presentation


 • 1705 Views
 • Uploaded on

KRANİAL USG. Dr. Şükriye Vural. Kranial USG, yenidoğan ve bebeklik döneminde kranial yapıları değerlendirmede kullanılan oldukça uygun bir tanı ve takip yöntemdir. Kranial USG. BT ve MR’ye göre avantajlıdır.(portabl,düşük maliyet, radyasyon içermemesi,sedasyona ihtiyaç duyulmaması)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KRANİAL USG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kran al usg

KRANİAL USG

Dr. Şükriye Vural

slide2
Kranial USG, yenidoğan ve bebeklik döneminde kranial yapıları değerlendirmede kullanılan oldukça uygun bir tanı ve takip yöntemdir.
kranial usg
Kranial USG
 • BT ve MR’ye göre avantajlıdır.(portabl,düşük maliyet, radyasyon içermemesi,sedasyona ihtiyaç duyulmaması)
 • Hemorajisi olan prematür infantlarda, yüksek spesifite ve sensitivite
 • Kitle, enfeksiyon sekelleri, beyin anomalilerinin tanı ve takibinde
kran al usg end kasyonlari
KRANİAL USG ENDİKASYONLARI
 • Hidrosefali
 • İntrakranial kanama
 • Konjenital anomaliler
 • Hipoksik hasar
 • Konvülsiyonlar
 • Mikrosefali
 • İntrakranial basınç artışı
 • Travma
 • İntrauterin enfeksiyon
 • Menenjit sonrası akuaduktus stenozu,apse,ventrikülit, subdural effüzyon gibi sekellerin ekartasyonu
sonograf k tarama tekn kler
SONOGRAFİK TARAMA TEKNİKLERİ
 • Tarama anterior fontanelden yapılır.
 • 7.5 mHz’lik transduserler kullanılır.(Yoksa 5 mHz)
 • Standart tarama şekli koronal ve sagital plandadır.
 • Aksiyel tarama da yapılabilir.
konjen tal anomal ler
KONJENİTAL ANOMALİLER

I-CHİARİ MALFORMASYONLARI

Chiari I:

 • En hafif tip
 • Çocuklarda ve yetişkinlerde
 • Cerebellar tonsiller herniasyon
 • 4. ventrikül normal lokalizasyonda
 • Siringomyeli
slide15
Chiari II (Arnold Chiari Deformitesi)
 • En yaygın tip
 • Yenidoğan ve bebeklik döneminde
 • Ektopik serebellar tonsiller
 • Beyin sapı ve inferior serebellar vermiste aşağı yerleşim
 • 4. ventrikülde kaudale yer değiştirme ve genişleme
 • Hidrosefali
 • Siringomyeli + meningosel/meningomyelosel ile birliktelik
 • Hipoplazik posterior fossa
 • Hipoplazik/penetre falks serebri (interdigitasyon)
 • Kemik anomalileri (Laküner kafa,klivus ve petroz kemikte çentiklenme,geniş ve deforme foremen magnum)
slide16
Chiari III :
 • Tüm arka beyin ektopik
 • Serebellum yüksek tip servikal meningosel içerisindedir.
 • Chiari IV :
 • Çok nadir
 • Cerebellumda şiddetli hipoplazi
slide20
II-DANDY-WALKER MALFORMASYONU
 • Foramen Magandi ve Luschkalarda agenezi
 • 4. ventrikülde kistik dilatasyon
 • Hidrosefali
 • Posterior fossada genişleme
 • Hipoplastik serebellar hemisferlerde, anterolaterale yer değiştirme
 • Korpus kollozum agenezisi (sık)
 • Rudimenter/agenezik inferior vermis
 • Tentorium,straigt ve transvers sinuste elevasyon
 • Posterior fossada kemik değişiklikleri
 • % 68 olguda diğer anomaliler (+) (Mikrosefali,ensefalosel,infindubular hamartom, akuaduktus stenozu,posterior fossa lipomu,heterotopi..)
slide21
Ayırıcı tanı:

Mega sisterna magna

Retroserebellar araknoid kist

Epandimal kist

Kistik hemanjioblastom

Kistik astrositom

 • Dandy-Walker Varyantı:

Malformasyondan daha sıktır.

Hidrosefali çok az/yoktur.

slide24
III- KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİ

-Parsiyel/komplet

-SSS anomalileri ile birliktelik (+)

(Orta hat kistleri, lipomlar, mikrosefali, polimikrogyri..)

-Sonografik bulgular:

-Korpus kallosum yokluğu

-Lateral ventriküllerde parelelleşme, ventriküller arası mesafede genişleme,lateral ventrikül iç kenarlarında konkav görünüm

-Frontal hornlarda daralma, oksipitalde göreceli genişleme (kolposefali)

-3. ventrikülde dilatasyon ve superiora extansiyon

Septum pellisudum ve cingulat gyrus yokluğu

slide27
IV-HOLOPROSENSEFALİ
 • Gebelik 4-8 hf, prosensefalonun divertükülasyonunda yetersizlik
 • Alobar, semilobar, lobar
 • Yüz ve kalvaryum anomalileri (+)
 • ALOBAR:

-En ciddi tip

-Separasyon yoktur.Orta hatta at nalı biçimli ventrikül, periferinde ince primitif serebral parankim

-İnterhemisferik fissür yokluğu

-Serebral hemisferler ve talamuslarda füzyon

-3. ventrükül yok/az gelişmiş

-Pakigyri o.b

-Fasial anomaliler (+)

slide28
SEMİLOBAR

-Tek ventrikül (+), ancak daha fazla beyin parankimi mevcut

-Sepere oksipital boynuzlar

-İnterhemisferik fissürde, posteriora doğru oksipital korteks içine gelişme

-Korpus kallosum agenezisi

-Rudimenter 3. ventrikül

-Fasial anomaliler daha az

 • LOBAR

-En hafif tip

-İki serebral hemisfer ve iki ventrikülde parsiyel seperasyon

-Anterior hornlarda füzyon, oksipital hornlarda seperasyon

-Septum pellusidum yokluğu

slide30
V-HYDRANENSEFALİ
 • Fetal gelişim sırasında bilateral İCA oklüzyon
 • BOS dolu kalvaryum
 • Serebral kortekste total destrüksiyon
 • Talamus,beyin sapı,serebellum,posterior koroid pleksus, komplet/inkomplet falks izlenebilir.
 • Karotislerde doopler sinyali alınmaz

Ayırıcı tanı: Porensefali

Alobar prosensefali

Masif hidrosefali

h drosefal
HİDROSEFALİ
 • BOS absorbsiyonunda azalma / yapım artışı sonucu ventrikül volümünde aktif ve progresif artış
 • 1- İntraventriküler obstrüktif hidrosefali (nonkomminike)

2- Ekstraventriküler obstrüktif hidrosefali (komminike)

 • Ety:Enfeksiyon, hemoraji, konjenital anomaliler(akuadukt stenozu), foramen monro fibrozisi, tümörler, travma
 • Tanı: -Sagital ve koronal görüntülerde ventriküler çap artışının izlenmesi

-Aksiyel görüntülerde ventriküler oranın 1/3’den fazla olması

germ nal matr x hemoraj ler
GERMİNAL MATRİX HEMORAJİLERİ
 • Prematüre infantlarda sık
 • Y.d döneminde hemorajinin belirlenmesinde, takibinde, komplikasyonların tanımlanmasında US en etkin tetkikdir
 • Sonografik incelemede : -Akut dönemde hemoraji homojen, hiperekojen

-Koroidde fokal, hiperekojen genişleme

-Eski hemoraji daha az ekojen

-Rezolüsyon sonrası nekroz/subepandimal kist/porensefali

slide35
SINIFLAMA:
 • Grade I: Subepandimal hemoraji
 • Grade II: Hidrosefali olmaksızın intraventriküler kanama
 • Grade III: Hidrosefali + İntraventriküler kanama
 • Grade IV: Hidrosefali var/yok + intraparankimal kanama
slide39

:

SUBDURAL ve EPİDURAL KANAMALAR:

US ile görüntülenebilmesi için en az 1 cm olmalı

 • Supratentoriyal koronal ve sagital görüntülerde İnfratentorial posterior fontanel ve f.magnumdan izlenir.
 • US’de bilateral/unilateral hipoekoik sıvı koleksiyonları

SAK:

 • US ile iyi tanınmayabilir.
 • Sulkus ve fissürlerde genişleme, ekojenitede artış
per ventr k ler l komalas
PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALASİ
 • Hipoksi/iskemiye sekonder beyaz cevherde nekroz
 • Frontal ve parietooksipital bölgede sık
 • Sonografide:

-Başlangıç normal

-2 hf periventriküler beyaz cevher ekojenitesinde artış

-3 hf bu bölgede kistik değişiklikler

-Kistler tek/multipl, bilateral ve simetriktir

slide42
ENFARKT:
 • Nadirdir.
 • Sıklıkla ACM dağılım alanındadır.
 • Sonografide:İlk 2 hf

-Ekojenik parankim

-Ödem

-Gyral alanların netliğinde azalma

-Arterial pulsasyonda azalma

-Doopler sinyallerinde azalma

 • 2 hf sonra:

-Ekojen alaanlarda kistik değişiklikler

-Atrofi ve ventriküler genişleme

ÖDEM:

-Parankimde diffüz artmış ekojenite

-Ventriküler kompresyon

-Parankimal detaylarda silinme

-

enfeks yonlar
ENFEKSİYONLAR
 • KONJENİTAL
 • 1) CMV:

En sık

Prenatal beyin gelişiminde ciddi hasar

Sonografide:-Mikrosefali

-Periventriküler ekojenite artışı (erken)

-Periventriküler kalsifikasyonlar (tipik)

- Subepandimal sekel kistler

 • 2) HERPES:

Mikrosefali

Saçılmış tarzda parankimal kalsifikasyonlar

Periventriküler beyaz cevherde kistik ensefalomalasi

slide46
3) TOKSOPLAZMA:
  • Şiddetli nörolojik hasar
  • Parankimde saçılmış kalsifikasyonlar
  • Bazal ganglion ve periventriküler kalsifikasyonlar
  • Hidrosefali
  • Şiddetli vakalarda multikistik ensefalomalasi, porensefali

4) RUBELLA:

  • Mikrosefali
  • Subepandimal kistler
  • Bazal ganglionlarda ekojen kalsifikasyonlar
slide49
AKKİZ
 • 1) MENENJİT:

-İnceleme komplikasyonlara yönelik

-Serebrit/infarkt parankim alanlarında yama/diffüz tarzda ekojenite artışı

-Sulkus ve gyruslar arasında artmış ekojenite

-Hidrosefali, ekstraaksiyel sıvı birikimi o.b

 • 2) VENTRİKÜLİT:

-Ventrikül içinde ekojen debrisler,fibröz septalar

-Epandimal hat boyunca ekojenite artışı

-Hidrosefali

ntrakran al k tleler
İNTRAKRANİAL KİTLELER

1) BEYİN TÜMÖRLERİ:

 • İnfantlarda 2. en sık neoplazm
 • 2 yaş altında çoğu konjenital
 • Kibas + suturlarda açılma
 • US ile kitle lokalizasyon, boyut, komşuluk, kistik/solid/vasküler kompanentler
 • Çoğu tümör ekojenik
 • Obstriktif hidrosefali
slide57
2)KİSTİK LEZYONLAR

A) Araknoid kist:

 • En yaygın gerçek
 • Araknoidin iki tabakası arasına sıkışmış bos alanları
 • Primer / sekonder
 • Yerleşim: -Orta kranial fossa anteriorunda

-Suprasellar bölge

-Posterior fossa

-Qadrigeminal bölge

-Serebral konveksite

-İnterhemisferik fissürde

slide58
B) Porensefalik kist:
 • Ety: Parankimal hemoraji, enfeksiyon,cerrahi
 • Beyin nekrozu + kavitasyon
 • Ventriküler sistemle devamlılık

C) Koroid pleksus kistleri:

 • Asemptomatik
 • Koroid pleksus içinde iyi sınırlı kistik kitle
 • Obstrüktif hidrosefali olabilir.

D) Subepandimal kistler:

 • Hemoraji,enfeksiyon, bazı sendromlarla ilişkili
 • En sık neden germinal matrix kanaması
slide62
3) GALEN VEN ANEVRİZMASI:
 • Lateral ventriküller arasında, anekoik kistik kitle
 • 3.ventrikül arkasında geniş galen veni izlenir.
 • Konjestif kalp yetmezliği+kranial üfürüm
 • Tanı: Doopler yararlı