Zaji t n a utvrzen dluhu
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Zajištění a utvrzení dluhu. Rozlišuje se zajištění dluhů (zástavou, ručením, bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zaji t n a utvrzen dluhu

 • Rozlišuje se zajištění dluhů (zástavou, ručením, bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty).

 • Uznání dluhu, ani smluvní pokuta totiž hospodářsky nezajišťují pohledávku věřitele,třebaže mu poskytují jiné výhody.


Zaji ovac p evod pr va
Zajišťovací převod práva bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty).

 • § 2040 a násl.

 • Dlužník smlouvou dočasně převede své právo.

 • Podstatou zajišťovacího převodu práva je vylepšení právního postavení věřitele tím, že na něj dlužník či osoba třetí dočasně převádí své právo (včetně vlastnického) za účelem zajištění věřitelovy pohledávky.

 • Jde o převod dočasný, resp. podmíněný.

 • Týká-li se zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zajištění zápisem do tohoto seznamu; do veřejného seznamu se zapíše i dočasná povaha zajišťovacího převodu práva.


Ru en
Ručení bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty).

 • § 2018 - § 2028

 • dosavadní občanský zákoník - § 546 - § 550

 • obchodní zákoník - § 303 - § 312

 • přejímá se zejména úprava v obchodním zákoníku s malými změnami


Zaji t n a utvrzen dluhu

 • § 2018 bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty).

 • Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli dluh nesplní, stává se dlužníkovým věřitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat.

 • Nutná písemná forma.

 • § 2019

 • - doplněno, že ručení lze poskytnout i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu


Zaji t n a utvrzen dluhu

 • § 2021 odst. 2 – upřesňuje se, že bylo-li ručení ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzval

 • § 2022 – převzato z občanského zákoníku – ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem

 • § 2025 odst. 2 – převzato z občanského zákoníku – uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.


Zaji t n a utvrzen dluhu

 • Princip ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzvalakcesority – prolomen:

 • při vzniku ručitelského závazku

 • - dluhy budoucí nebo podmíněné

 • - soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu

 • - platnosti ručení nebrání, je-li závazek dlužníka neplatný pro nedostatek jeho způsobilosti zavazovat se k povinnostem, pokud o tom ručitel při převzetí ručitelského závazku věděl nebo musel vědět

 • Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje.

 • Ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a ručitel jej splnit může, nebo pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem.


Zaji t n a utvrzen dluhu


Finan n z ruka
Finanční záruka ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzval

 • - obchodní zákoník – bankovní záruka - § 313 – 322

 • § 2029 a násl.

 • - může být poskytnuta nejen bankou

 • O bankovní záruku jde v případě, byla-li poskytnuta bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem


Zaji t n a utvrzen dluhu


Zaji t n a utvrzen dluhu

 • Není upraven vztah mezi věřitelem a dlužníkem jako je tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou –vyjde se z obecné úpravy bezdůvodného obohacení


Smluvn pokuta
Smluvní pokuta tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou –vyjde se z obecné úpravy bezdůvodného obohacení

 • UTVRZENÍ DLUHU

 • § 2048 a násl.

 • - nevyžaduje se písemná forma

 • - přejímá se dosavadní úprava v občanském a obchodním zákoníku s některými upřesňujícími změnami

 • - výslovnou formulací se odstraňují pochybnosti, zda si lze sjednat jako smluvní pokutu i nepeněžité plnění

 • - je upravena absolutní odpovědnost v případě smluvní pokuty – tak jak je tomu nyní v obchodním zákoníku

 • - je upravena moderace, ale pouze na návrh dlužníka


Uzn n dluhu
Uznání dluhu tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou –vyjde se z obecné úpravy bezdůvodného obohacení

 • § 2053

 • Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

 • § 2054

 • - převzata úprava v obchodním zákoníku o konkludentním uznání dluhu