Download
maantietoimitus 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maantietoimitus (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maantietoimitus (1)

Maantietoimitus (1)

442 Views Download Presentation
Download Presentation

Maantietoimitus (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: • rakennetaan uusi maantie tai • maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai • olemassa olevan maantien rajan määrääminen on tarpeen (ns. rajaamistoimitus)

 2. Maantietoimitus (2) • lunastustoimikuntapäättää asioistatoimituskokouksessa • lunastustoimikunta: yleensä toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä • ennen päätöksiä kuullaan asianosaisia • toimituksiavoi tiehankkeen yhteydessä olla useampia ja yhdessä tietoimituksessa voi olla useita toimituskokouksia

 3. Tehtäväjako (1) Maanmittauslaitos • vastaa rajankäynneistä (lunastustoimikunta) • vastaa toimituskartoista ja –asiakirjoista (toimitusinsinööri) • valmistaa asiakirjat • päättää korvauksista yms. (lunastustoimikunta) • rekisteröi tietoimituksen kiinteistörekisteriin

 4. Tehtäväjako (2) Tiehallintotienpitäjänä • hakee maantietoimitusta • on asianosainen toimituksessa • vastaa tien suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta • maksaa korvaukset ja tietoimituskulut

 5. Haltuunotto Toimituksen alkuvaiheessa suoritetaan omaisuuden haltuunotto • pidetään maastokatselmus • todetaan poistettavan omaisuuden määrä, laatu ja kunto • asianosaisten läsnäolo suotavaa • mahdollisuus esittää suoraan tienpitäjälle rakentamiseen liittyviä toiveita (eivät kuulu lunastustoimikunnan toimivaltaan) • haltuunottotiedot ovat perusteina korvausten määräämiselle

 6. Tien rakentaminen Tienpitäjä rakennuttaa tien hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti Rakentamisen aikana on maanomistajien hyvä yrittää sopia rakentajan kanssa mm. seuraavista asioista: • työnaikaiset vahingot, esim. räjäytys- ja kaivovahingot • pensaiden siirto-, ruokamulta- ja läjitysalueasiat

 7. Lunastus käytölle aiheutuneen huomattavan haitan vuoksi 6:9 13 12 6:9/1 11 2 1 Valkeajärvi Lunastus kaava-alueella maantie 7:4/1 21 22 30 29 7:4 Lunastuksen laajentaminen • toimituksessa voidaan lunastaa tienpitäjälle tiealueen ulkopuolisia alueita; • jos maanomistaja ei voi käyttää jäljelle jäävää tilusta hyväkseen • jos tiealue ei kaava-alueella ulotu liikenne- tai liikenneväyläalueen rajaan • lunastukset tehdään, jos asianosaiset tai tienpitäjä niitä vaatii ja lunastustoimikunta katsoo ne aiheellisiksi

 8. Tilusvaihto 6 Jokela 2:3 2:3 7 8 p 12 (1:5) p 10 - maantie 1:5 10 p 13 9 11 (2:3) Ahola 1:5 5 Tilussiirto p 15 p 11 p 13 - maantie 61 62 75 4:7 Mäki 3:5 (4:7) 76 1 2 Tilusjärjestelyt • tien rakentaminen saattaa pirstoa tiluksia haitallisesti • lunastustoimikunta voi tehdä joko asianosaisten vaatimuksesta tai viran puolesta kiinteistöjen välisiä tilusvaihtoja ja siirtää tiluksia rahavastiketta vastaan kiinteistöstä toiseen

 9. Tilan 2:6 yksityistie- oikeus lakkautettu Yksityistie- oikeus tilalla 2:7 2:6 2:7 1:7 1:6 1:8 1:16 Yksityistieoikeus Viitalantien tiekunnan osakkailla Yksityistiet ja laskuojat • Tilusten pirstoutumisen ja tieyhteyksien katkeamisen vuoksi voidaan toimituksessa • perustaa yksityistieoikeuksia (käyttöoikeusyksiköitä) • lakkauttaa tarpeettomiksi käyneitä tieoikeuksia • Lisäksi tienpitäjälle perustetaan rasiteoikeus tiesuunnitelman mukaiseen laskuoja-alueeseen. Pääsääntöisesti perustaminen tapahtuu maantietoimituksessa.

 10. uusi tie 1:17 2:6 1:16 1:17 2:6 1:17 Lakanneet maantiet (1) • syrjään jäänyt tienpitäjälle tarpeeton lakannut maantie siirtyy; • kunnalle asemakaava-alueella ja alueella, jolle on päätetty laatia asemakaava • muutoin viereisen kiinteistön tiluksiin keskiviivaperiaatteella • lakanneeseen maantiehen voidaan tarvittaessa perustaa yksityistieoikeus • tienpitäjän kunnossapitovastuu jatkuu maantien lakkaamista seuraavan vuoden lokakuun 1. päivään.

 11. Maastotyöt (Mittaus ja kartoitus) • tiealueen rajat merkitään maastoon oranssin värisillä muovipaaluilla • kadonneiden rajapyykkien osalta suoritetaan rajankäynnit • tiealueen alle jäävien rajamerkkien osalta suoritetaan rajamerkkien siirrot • maanomistajan kannattaa tarkistaa tilanne maastossa

 12. Toimituskartta Toimituksen yhteydessä syntyy (tie)toimituskartta, josta ilmenee mm. • tiealue ja siihen rajoittuvat kiinteistöt • tien suoja- ja näkemäalueet • käyttöoikeudet yksityisteihin ja laskuojiin • tehdyt tilusjärjestelyt ja lunastukset • lakanneet maantiet • tehdyt rajankäynnit ja rajamerkkien siirrot Toimituskartta on pohjana määrättäville korvauksille yhdessä haltuunottotietojen kanssa

 13. Ennakkokorvaukset Ennakkokorvausasiat käsitellään toimituksen alkuvaiheessa.. • Ennakkokorvausta maksetaan • yleensä vain vaadittaessa • ¾ lopullisesta korvauksesta • ennakkokorvaukset määrätään usein likimääräisen arvion perusteella • ennakkokorvauspäätöksestä ei voi valittaa

 14. Korvaukset (1) Lunastuskorvaus voi olla: • kohteenkorvaus (esim. maapohjakorvaus) • haitankorvaus • vahingonkorvaus Lisäksi maanomistajalle voidaan vaatimuksesta maksaa kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat etujensa valvomisesta maantietoimituksessa. Toimitusmiehet voivat määrätä vain rahakorvauksia, eivät esim. työsuorituksia tienpitäjältä

 15. Korvaukset (2) • lopulliset korvaukset käsitellään, kun toimituskartta on valmis ja mm. pinta-alat selvitetty • korvausvaatimusten jättämiselle määräaika • täyden korvauksen periaate • lähtökohtana paikkakunnalla vallitseva käypä hinta haltuunottohetken hintatasossa • yleinen hintatason nousu haltuunottohetkestä huomioidaan

 16. Korvaukset (3) • määrätään pääsääntöisesti viran puolesta • asianosaisen on kuitenkin oman etunsa vuoksi syytä olla aktiivinen erityisesti vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi • tienpitäjä ja maanomistaja voivat myös sopia korvauksista

 17. Korvausten maksaminen • Tiehallinto maksaa korvaukset toimituksen lopettamisen jälkeen; • jos maanomistaja valittaa, korvaukset maksetaan kokonaisuudessaan toimituksessa määrätyn suuruisena • jos Tiehallinto valittaa, riidanalainen korvausosa maksetaan maanomistajalle hakemuksesta tienpitäjän hyväksymää vakuutta vastaan. • korvaukset tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä

 18. Korko • korvauksille maksetaan 6 %:n vuotuinen korko • korko maksetaan haltuunotosta lukien • maksun viivästyessä yli kolmen kuukauden muuttuu korko korkolain mukaiseksi viivästyskoroksi

 19. Korvaukset ja verotus • korvaukset ja korko ovat veronalaista tuloa • asianosaisen on ilmoitettava tiedot verottajalle • tapauskohtaisesti korvaus verotetaan joko myyntivoitonverona tai maataloustulona • myös ALV-vero saattaa tulla kysymykseen • verotoimisto antaa asiasta lisätietoja

 20. Muutoksenhaku • toimituspäätöksiin voi hakea muutosta käräjäoikeuden maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen lopettamisesta • maaoikeuden päätökseen saa hakea muutoksenhakuoikeutta korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus päättää myöntääkö se valitusluvan vai ei • muutoksenhakumenettely selvitetään aina toimituksen loppukokouksessa

 21. Muuta • Maantielain mukaan korvaus maksetaan sille, joka omistaa kiinteistön korvauksen määräämishetkellä. Mikäli toimituksen aikana tapahtuu kiinteistön luovutus, on luovutuskirjaan hyvä merkitä kummalle osapuolelle korvaukset maksetaan ja toimittaa jäljennös luovutuskirjasta toimitusinsinöörille. •  Maantien alle jääneiden tilusten pinta-alat vähennetään kiinteistöjen pinta-aloista vasta kun toimitus rekisteröidään.

 22. Hankkeen käsittely kahtena eri toimituksena (1) • ensimmäinen toimitus, kun tien rakentaminen käynnistyy ja • toinen, kun tie on rakennettu Tiehankkeessa pidetään kaksi erillistä maantietoimitusta:

 23. Hankkeen käsittely kahtena eri toimituksena (2) Ensimmäisessä toimituksessa • tiesuunnitelman pohjalta laaditaan toimituskartta paikasta, johon tie rakennetaan • tehdään maastotöitä (kts. kohta Maastotyöt) • rakentamaton tiealue otetaan haltuun • määrätään maapohjakorvaukset ja muut havaittavissa olevien haittojen ja vahinkojen korvaukset • maksetaan korvaukset ja toimitus lopetetaan

 24. Hankkeen käsittely kahtena eri toimituksena (3) Tien rakennustyön jälkeen suoritettavassa toisessa toimituksessa • tarkistetaan lopulliset tiealueen rajat • suoritetaan täydentävät maastotyöt ja laaditaan muuttuneilta osin toimituskartta • käsitellään sellaiset haitan- ja vahingonkorvaukset, jotka ovat selvinneet tien rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen • tehdään tarvittaessa tilus- ja yksityistiejärjestelyt • toimitus lopetetaan ja maksetaan korvaukset

 25. Rajaamistoimitus (1) • olemassa olevan tiealueen rajatmerkitään maastoon • tiealue rajataan noin 2 metrin päähän ojan tai tieluiskan ulkoreunasta, tarvittaessa tienpitäjän osoituksen mukaan • rajauksen yhteydessä rakennetaan paikalleen tiealueen reunasta hävinneet vanhat pyykit. Muita kiinteistöiltä puuttuvia pyykkejä ei rakenneta

 26. Rajaamistoimitus (2) • tiealueesta ja siihen rajoittuvista kiinteistöistä tehdään toimituskartta ja muut asiakirjat • korvauksia maksetaan niissä tapauksissa, joissa tiealueen voidaan osoittaa levenneen alkuperäisestä leveydestään eikä korvauksia ole aiemmin käsitelty tai maksettu • mahdolliset korvaukset määrätään loppukokouksen ajankohdan hintatasossa • korko (6%) korvaukselle lasketaan toimituksen lopettamisesta • kyse yleensä hyvin pienistä levenemisistä

 27. Rajaamistoimitus (3) • korvaukset ja korko ovat veronalaista tuloa • asianosaisen on ilmoitettava tiedot verottajalle • tapauskohtaisesti korvaus verotetaan joko myyntivoitonverona tai maataloustulona • myös ALV-vero saattaa tulla kysymykseen • verotoimisto antaa asiasta lisätietoja

 28. Rajaamistoimitus (4) Toimituksesta on hyötyä sekä maanomistajalle että tienpitäjälle • kumpikin tietää hallitsemansa maa-alueen ja osaa toimia omalla alueellaan • kiinteistöjen pinta-alatiedot ovat tarkentuneet tiealueen osalta • tarkentuneet pinta-alatiedot on viety kiinteistörekisteriin