Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad

play fullscreen
1 / 28
Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad
205 Views
Download Presentation
margot
Download Presentation

Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foran fra venstre: Brita Bjørgeli, Sandra Fahre, Heidi Syverstad Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Lisabeth Bakke, May Britt Solhøi, Martin Dueholm Hansen, Svein Hanssen

 2. Pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Sandra Fahre Fagernes-seminaret 2014

 3. Pasient- og brukerombudet • lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 • et uavhengig, statlig organ • finnes i alle fylker • dekker statlige og kommunale tjenester • har taushetsplikt • er gratis

 4. Formål Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet og å bedre kvaliteten i tjenestene

 5. Ombudets arbeidsmåter • informere om rettigheter og gi råd og veiledning • bistå i kontakt med tjenestetilbud • bistå med å formulere og formidle spørsmål og klager • bistå med søknad om pasientskadeerstatning

 6. Ombudets bidrag til kvalitetsarbeid • kontakt med kommunale tjenestetilbud, sykehus og fylkesmann • foredrag, undervisning og artikler • årsmelding • ta opp generelle saker med Helsedirektoratet, departement og Stortinget

 7. Hvem har rett til å bestemme? Hvem har rett til å si nei? Når nok ikke er nok .. Tema: Når er nok nok?

 8. Stat og kommune har plikt til å sørge for helsehjelp SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN §2-1 HELSEOG OMSORGSTJENESTELOVEN §3-1: • Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse – og omsorgstjenester.

 9. Samtykke • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1: Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke

 10. Behandling uten samtykke - oversikt • Helsepersonells hjelpeplikt helsepersonell §7 • Nødrett • Samtykke på vegne av andre pbrl §4-6 • Behandling med tvang pbrlkap 4A • Behandling i psykisk helsevern med tvang • (innleggelse og medisinering med tvang) psykisk helsevernlov

 11. Oppslag fra Østlandsendingen 2010

 12. Rett til å nekte behandling • Pasient- og brukerrettighetsloven §4-9: - En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. - Pasient med alvorlig overbevisning har rett til å nekte blodoverføring eller avbryte sultestreik.

 13. Mangler samtykkekompetanse • At pasienter mister evnen til å gi samtykke, bør ikke medføre at de går glipp av nødvendig behandling.

 14. Hvem kan ikke samtykke? • Psykisk eller fysisk forstyrrelse • Senil demens • Psykisk utviklingshemning • OG ÅPENBART IKKE ER ISTAND TIL Å FORSTÅ HVA SAMTYKKET OMFATTER Hvem avgjør? Den som yter helsehjelp Loven krever: Skriftlig Begrunnet Legges fram for pasient/pårørende

 15. Samtykke på vegne av andre • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-6 A Lite inngripende - omfang og varighet: • Helsepersonell avgjør B Et alvorlig inngrep for pasienten: • Er det i pasientens interesse? • Hva ville pasienten ha ønsket? • Ansvarlig helsepersonell avgjør

 16. Loven krever • Få informasjon om dette fra nærmeste pårørende hvis mulig! • Journalfør oppfatninger og vurderinger!

 17. Pasientens ønske? • Avkrefting • Depresjon • Medikamenter • Smerter og lidelse

 18. Forholdet til pårørende • Å ikke bli hørt er en gjenganger • Tillit og kritiske spørsmål • Motstridende forventninger til pårørende • Mestringsstrategier • Oppleves truende? • Vanskelig pårørende som har det vanskelig

 19. Hvem er nærmeste pårørende? • Pasient- og brukerrettighetslovens § 1-3 b. • Den pasienten selv oppgir • Hvis pasienten ikke er i stand til det: • Den som i størst utstrekning har varig, løpende kontakt. • Lovens rekkefølge: Ektefelle, ekteskapslignende samboerskap, myndige barn, foreldre, søsken osv.

 20. Pårørendes egen rett til informasjon • Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3: • Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. • kan pasienten ikke ivareta sine interesser har de nærmeste pårørende samme rett til informasjon som pasienten selv

 21. Pårørendes rett til å se pasientens journal • Samtykke fra pasient • Etter pasientens død har nærmeste pårørende rett til å se pasientens journal hvis ikke særlige grunner taler mot det, pbrl § 5-1 • Delvis innsyn

 22. Klage og erstatning • Tjenestested • Fylkesmannen • rettighetsklager • Tilsynsklager Ombudsordninger Norsk pasientskadeerstatning

 23. Hjelp mot pasientens vilje • Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A • Nødvendig helsehjelp – for å hindre vesentlig helseskade • Loven krever: • Tillitsskapende tiltak må være forsøkt • Et rimelig forhold mellom behovet for hjelp og tiltakene • Det må gjøres vedtak

 24. Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Postadresse Postboks 4326 2308 Hamar Besøksadresser GjøvikHamar Storgata 8 Statens hus, Parkgata 36 telefon 61 13 29 44 telefon 62 55 14 90 Pasient- og brukerombud Svein Hanssen (2014) www.pasientogbrukerombudet.no