CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ - PowerPoint PPT Presentation

margie
cao ng t i ch nh h i quan khoa h th ng th ng tin kinh t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
195 Views
Download Presentation

CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUANKHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Môn: THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ ----------------------------------- Bài 2: THỦ TỤC THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ (Quy trình 52: Quy trình thông quan điện tử ban hành theo quyết định số: 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/06/2007 của Bộ Tài chính) ------------------- Biên soạn: Th.S. Võ Xuân Thể by Msc. Võ Xuân Thể

 2. Bài 2: THỦ TỤC THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ • Điều kiện Doanh nghiệp đăng ký thông quan điện tử • Cơ sở vật chất cần chuẩn bị cho thông quan điện tử • Quyền lợi của việc thông quan điện tử • Thủ tục đăng ký thông quan điện tử • Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan • Các bước mở tờ khai điện tử • Giới thiệu sơ lược hệ thống website khai điện tử by Msc. Võ Xuân Thể

 3. I. - Điều kiện Doanh nghiệp đăng ký thông quan điện tử • Có dịch vụ Khai Hải quan - Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. • Không vi phạm pháp luật về Hải quan, Thuế và quản lý tài chính (có xác nhận) • Có cơ sở hạ tầng CNTT đủ để hoạt động • Có nhân lực Khai Hải quan điện tử by Msc. Võ Xuân Thể

 4. II. - Cơ sở vật chất cần chuẩn bị cho thông quan điện tử • Máy tính đủ mạnh • MODEM • Line điện thoại chuyên dụng • Kết nối dịch vụ Internet • Máy in (laser) • Máy quét hình hoặc ghi hình kỹ thuật số (Scanner hoặc Digital Camera) by Msc. Võ Xuân Thể

 5. III. - Quyền lợi của việc thông quan điện tử • Hàng hóa có thể được thông quan trước khi làm thủ tục Hải quan bằng hồ sơ dạng bản in • Nộp chứng từ hồ sơ bản in theo định kỳ cho tất cả các lô hàng trong kỳ • Lợi điểm: - Giải phóng hàng nhanh, thủ tục tự động - Khuyến khích doanh nghiệp chấp hành pháp luật - Cung cấp thông tin kịp thời (cả 2 chiều: DN->HQ và HQ->DN), . . . by Msc. Võ Xuân Thể

 6. IV. - Thủ tục đăng ký thông quan điện tử • Đăng ký tham gia thủ tục HQ điện tử: - Lấy phiếu từ website: www.customs.gov.vn- Nộp kèm bản sao (các chứng từ liên quan)- Chậm nhất 3 ngày Hải quan điện tử sẽ có trả lời • Chi cục HQĐT cấp CA = chứng thực khai điện tử- Thông qua tài khoản đăng nhập • Thực hiện khai khai điện tử cho các lô hàng và định kỳ nộp HS bản in by Msc. Võ Xuân Thể

 7. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan Có nhiều hình thức kết nối thông tin DN và HQ- Qua Internet thông qua các Trung tâm VAN (Value Added Network)- Kết nối gián tiếp qua quay số (Dial Up)- Trực tiếp tại trụ sở Hải quan (Intranet) by Msc. Võ Xuân Thể

 8. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.1. Kết nối thông quan VAN (Internet): DN -> HQ by Msc. Võ Xuân Thể

 9. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.1. Kết nối thông quan VAN (Internet): HQ -> DN by Msc. Võ Xuân Thể

 10. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.1. Kết nối thông quan VAN (Internet) q Chi cục Hải quan điện tử: - Tiếp nhận tờ khai điện tử - Giải mã dữ liệu và kiểm tra thông tin TK - Cấp số tiếp nhận và phân luồng TK - Gửi thông báo cho DN thông qua VAN q Trung tâm VAN q  Doanh nghiệp by Msc. Võ Xuân Thể

 11. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.1. Kết nối thông quan VAN (Internet) q Chi cục Hải quan điện tử: q Trung tâm VAN • Trung gian giao dịch thông quan điện tử giữa HQ và DN • Cung cấp hạ tầng truyền thông và các dịch vụ kết nối thông tin • Xác thực thông tin giữa các bên tham gia vào dịch vụ • Bảo mật thông tin giao dịch điện tử • Tiếp nhận và mã hóa TK của DN sau đó gửi đến HQ Điện tử q  Doanh nghiệp by Msc. Võ Xuân Thể

 12. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.1. Kết nối thông quan VAN (Internet) q Chi cục Hải quan điện tử: q Trung tâm VAN q  Doanh nghiệp • Sử dụng phần mềm WebApp khai báo các thông tin TK ĐT • Kèm chứng từ (scan): file • Gửi hồ sơ HQ điện tử đến Chi cục HQ ĐT qua TT VAN • Tiếp nhận thông báo của HQĐT thông qua TT VAN by Msc. Võ Xuân Thể

 13. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.2. Kết nối gián tiếp (Dial Up) • Xem hướng dẫn trên máy tính by Msc. Võ Xuân Thể

 14. V. - Kết nối thông tin giữa Doanh nghiệp và Hải quan 5.3. Kết nối trực tuyến (online) qua Intranet • Xem hướng dẫn trên máy tính by Msc. Võ Xuân Thể

 15. VI. – Các bước mở Tờ khai điện tử Bước 1 :- Khai tờ khai hải quan điện tử -Nhận thông tin phản hồi - Thực hiện theo hướng dẫn thủ tục hải quan Bước 2 : - Xuất trình chứng từ hải quan điện tử Bước 3 : - Xuất trình hàng hóa Bước 4 : - Đóng dấu xác nhận đã thông quan điện tử Bước 5: - Hoàn chỉnh hồ sơ hải quan - Bổ sung thông tin để xác nhận thực xuất/thực nhập by Msc. Võ Xuân Thể

 16. The end Where there is a will, there is a way! by Msc. Võ Xuân Thể