EGZAMIN MATURALNY ’2005
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mareo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasady og lne

EGZAMIN MATURALNY ’2005Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (DU nr 26 z 14 lutego 2003)


Zasady og lne
ZASADY OGÓLNE

 • Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

 • Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania.

 • Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów.

 • Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe.

 • Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole.


Cz ustna
CZĘŚĆ USTNA

 • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny.

 • Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej.


Cz pisemna
CZĘŚĆ PISEMNA

 • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego.

 • Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego.


Lista przedmiot w do wyboru przedmiot obowi zkowy
Lista przedmiotów do wyboru (przedmiot obowiązkowy)

 • biologia

 • chemia

 • fizyka i astronomia

 • geografia

 • historia

 • historia muzyki

 • historia sztuki

 • matematyka

 • wiedza o społeczeństwie

 • wiedza o tańcu


Lista przedmiot w do wyboru przedmioty dodatkowe 1 3

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

matematyka

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

informatyka

język grecki i kultura antyczna

język grupy etnicznej

język łaciński i kultura antyczna

język obcy nowożytny

Lista przedmiotów do wyboru(przedmioty dodatkowe 1-3)


Poziom egzaminu
POZIOM EGZAMINU

 • Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu.

 • Poziom podstawowy lub rozszerzony:

  • język obcy nowożytny w części ustnej

  • wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej.

 • Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej.


Deklaracja ucznia 30 wrze nia 30 czerwca
DEKLARACJA UCZNIA(30 września, 30 czerwca)

 • wybór przedmiotów,

 • wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego,

 • wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych,

 • wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania,

 • wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych).


Organizacja egzaminu
ORGANIZACJA EGZAMINU

 • Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego = dyrektor szkoły.

 • Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły).

 • Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy.


Przygotowanie materia w do egzaminu ustnego
Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego

 • Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole

 • Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE


Warunki zdania egzaminu maturalnego
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 • Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej.

 • Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego.

 • Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym.

 • Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości.


Kiedy nowa matura
KIEDY NOWA MATURA?

Egzamin maturalny przeprowadza się od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych


Wa ne dla ucznia
WAŻNE DLA UCZNIA

 • Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły.

 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia).

 • Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin.

 • W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych.

 • Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.


Wa ne dla ucznia c d
WAŻNE DLA UCZNIA c.d.

 • Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych.

 • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników.

 • Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem.

 • Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat.

 • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.


Powtarzanie egzaminu maturalnego
Powtarzanie egzaminu maturalnego

 • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat.

 • Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy.

 • Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.


Poprawianie wyniku egzaminu
Poprawianie wyniku egzaminu

 • Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.