slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa. Struktur. Nivå I (Spansk I) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 1 Nivå II (byggjer på nivå I) (Spansk II) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 2 Rundskriv F-003-06

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LÆREPLAN I SPANSK / FRAMANDSPRÅK Hovudprinsippa' - maree


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktur
Struktur
 • Nivå I (Spansk I) – 225 årstimar over to år: Mundos nuevos 1
 • Nivå II (byggjer på nivå I) (Spansk II) – 225 årstimar over to
 • år: Mundos nuevos 2
 • Rundskriv F-003-06
 • Elevar som har gjennomført nivå I i grunnskolen og som byrjar med eit nytt språk i den vidaregåande opplæringa, skal ha nivå I
 • Elevar som ikkje har har gjennomført nivå II i grunnskolen, skal ha nivå I og nivå II i den vidaregåande opplæringa, dvs. 365 årstimar over tre år (Spansk I+II)
 • ”Departementet ta ikke sikte på å forslå at det skal inngå krav om andre fremmedspråk enn engelsk i minimumskravene til generell studiekompetanse”
st meld nr 30 og innst st nr 228
St.meld. nr. 30 og Innst. St. nr. 228
 • Kompetansemål: Mål for kva elevane skal kunne meistre etter avslutta opplæring på ulike trinn
 • Klare, tydelege mål for faget (grunnlag for dialog)
 • Gjennomgåande løp med tydeleg progresjon
 • Grunnleggjande ferdigheiter skal integrerast i kompetansemåla
 • Måla skal utformast slik at dei gir rom for fleire vegar til målet
 • Eitt målnivå: Forenkling av målhierarkiet
m l p kompetanseniv
Mål på kompetansenivå
 • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne…
kompetanse
Kompetanse
 • OECD
 • Kompetanse er «evna til å meistre ei kompleks utfordring eller utføre ein kompleks aktivitet eller ei kompleks oppgåve» – på konkrete område innanfor utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det personlege planet
f lgjer
Følgjer
 • Mindre detaljerte planar
 • Skolane avgjer organisering og arbeidsmåtar
grunnleggjande ferdigheiter
Grunnleggjande ferdigheiter
 • Ferdigheiter i lesing, skriving, regneferdigheiter og tallforståing
 • Ferdigheiter i engelsk
 • Digital kompetanse
 • Læringsstrategiar og motivasjon
 • Digitale verktøy
 • Sosial kompetanse
spr kl ring
Språklæring
 • Innsikt i eiga språklæring og språkbruk
 • utvikle føremålstenlege læringsstrategiar
 • definere eigne læringsbehov
 • formulere mål
 • velje arbeidsmåtar
 • bruke hjelpemiddel
 • vurdere arbeidsprosess og måloppnåing
kommunikasjon
Kommunikasjon
 • Formidling av meining gjennom fremmendspråket
 • Fem ferdigheiter: lytting, lesing, skriving, samanhengjande munnleg produksjon og spontan munnleg samhandling
 • Språkleg repertoar: ordtilfang, syntaks og tekstsamanheng
 • Spesifikke språklege ferdigheiter for å meistre ulike kommunikasjonssituasjonar
 • Nye medium
 • Bruk av språket på tvers av fag og emne
spr k kultur og samfunn
Språk, kultur og samfunn
 • Kulturforståing i vid meining
 • ”sentrale emner knyttet til ulike sider ved
 • målspråklandenes samfunnsliv og kultur”
spr kl ring1
Språklæring
 • utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket
 • undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket
kommunikasjon 1
Kommunikasjon (1)
 • bruke språkets alfabet og tegn
 • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere
 • delta i enkle, spontane, samtalesituasjoner
 • presentere ulike emner muntlig
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
kommunikasjon 2
Kommunikasjon (2)
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • kommunisere med forståelig uttale
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
kommunikasjon 3
Kommunikasjon (3)
 • tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
spr k kultur og samfunn1
Språk, kultur og samfunn
 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
verba i kompetansem la
Verba i kompetansemåla
 • lese, delta, presentere, giuttrykkfor, forstå, bruke, kommunisere, skrive, drøfte, gjøreredefor, beskrive …
spr k kultur og samfunn2
Språk, kultur og samfunn
 • drøftesider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og
 • levemåter i språkområdet og i Norge
 • drøftesider ved livsvilkår og aktuelle
 • samfunnsforhold i språkområdet
 • gjøre rede forsider ved geografi og historie i
 • språkområdet
 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi
 • uttrykk for opplevelser knyttet til dette
 • drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan
 • fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse
vurdering
Vurdering
 • Éin samla standpunktkarakter
 • Lokalt gitt munnleg eksamen og/eller sentralt gitt skriftleg eksamen