Download
marokko inviterer spanske selskaper investere n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marokko inviterer spanske selskaper å investere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marokko inviterer spanske selskaper å investere

Marokko inviterer spanske selskaper å investere

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Marokko inviterer spanske selskaper å investere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Marokkoinvitererspanskeselskaper å investere madrid holdings, bpspain Source: http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=403093

  2. Youssef Amrani, Marokkosrepresentant-utenriksminister, haroppmuntretspanskeselskaper å kopieredereslatinamerikanskemodellsomharhattsåmyesuksess. Madrid, Spania, 10 April 2013 - Youssef Amrani, Marokko 's representant-utenriksminister, haroppmuntretspanskeselskaper å kopieredereslatinamerikanskemodellsomharhattsåmyesuksess. Under et møte med spansk Minister for Foreign Affairs ogsamarbeid, José Manuel GarcíaMargallo, bemerketAmranisuksessspanskeselskaperharhatt de sisteårenei Latin-Amerikaoginvitertedemtil å eksporteredennemodellentilMarokko. "Spanskeselskaperkanduplisere sine latinamerikanskeopplevelseiMarokko". Han harogsåbemerket at hans land kunnetjenesom en "port of entry" for Maghreb, Sahel ogMidtøsten. "Determulighetertil å samarbeide. Vi vet nettverkene", sahan.

  3. Amraniunderstreket at Marokkoharstartetned "en irreversibelveien mot modernitet", og at forholdeneerbeleilig for spanskeselskapersom "harressursertiltross for krisen". Marokkanskeutenrikspolitikk diplomat bekreftet at Marokkopresenterer en rekkeforretningsmuligheter, ogmener at den spanskeøkonomienersterknoktil å investereiutlandet. Han harogsåuttalt at deter rom for nyeinitiativerisektorersomkonstruksjon, infrastruktur, finansoglandbruk. Amraniogsågarantertsikkerheten for spanskeselskaperi et strengtregelverk. Han henvisertilklagene over utpressingogekspropriasjonpresentertavspanskebedrifter med en marokkansktilstedeværelse.

  4. Amraniinnrømmet at misbrukav de marokkanskemyndigheteneispanskeselskaper med kontrakterilandet, somharførttilklagerav den foreningenavbedrifterpåvirketavutpressingiMarokko (AAEM), er "uutholdelig". "Vi ikkekan la disse ting skjemenspåsammetider vi ber for utenlandskeinvesteringer" sahan. "Deternoenmenneskersomhartattfordelavsituasjonen, men vi kommertil å kjempe mot den. Hvisdetersvindel, de ansvarligevilblistraffet"uttaltehan.

  5. Marokkoinvitererspanskeselskaper å investere Trykkkontakten: MarcaEspana Presse-ogmediekontakt MarcaEspana Serrano Galvache, 26 28033 Madrid, Espana. 512-212-1139 marcaespana@Vos-US.com http://marcaespana.es Related Group Info Videos: http://pages.rediff.com/bp-holdings-hong-kong/1802502Articles: http://chime.in/interest/bp%20holdings%20hong%20kong