The albanian commercial law
Download
1 / 75

The Albanian commercial law - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

The Albanian commercial law. E drejta tregtare. E drejta tregtare eshte teresia e rregullave qe rregullojne marredheniet juridike, te cilat lindin midis subjekteve tregtare dhe midis ketyre subjekteve dhe subjekteve te tjera jo tregtare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Albanian commercial law' - mare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
The albanian commercial law

The Albanian commercial law

enkeleda olldashi


E drejta tregtare
E drejta tregtare

 • E drejta tregtare eshte teresia e rregullave qe rregullojne marredheniet juridike, te cilat lindin midis subjekteve tregtare dhe midis ketyre subjekteve dhe subjekteve te tjera jo tregtare.

 • Ne keto rregulla percaktohen subjektet e se drejtes, te cilet mund te konsiderohen si subjekte tregtare, llojet e ketyre subjekteve, procedurat e krijimit te tyre, regjistrimit etj.

enkeleda olldashi


Ligji nr 9901 date14 04 2008 per tregtaret dhe shoqerite tregtare
Ligji nr.9901,date14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”

Ky ligj percakton si me poshte;

 • parimet e pergjithshme

 • perkufizimin e subjektit tregtar

 • format e shoqerive tregtare

 • menyrat e funksionimit dhe drejtimit te tyre (zmadhimi apo zvogelimi i kapitalit, pranimi apo largimi i ortakeve ose aksionereve, ndarja e fitimit dhe kotrrollit te tij)

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare
Subjekte tregtare

 • A. Individet ose personat fizike, ne formen e parashikuar ne ligj, qe kryejne nje veprimtari apo aktivitet tregtare.

  *neni 2 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 22/a i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • B. Personat juridike.

  *neni 3 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 22 i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • Pasojat juridike qe vijne nga veprimtaria e personit fizik apo juridik bien ne menyre te drejtperdrejte mbi ta.

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare1
Subjekte tregtare

 • Personatfizikqeushtrojnenjeveprimtariekonomike, e cilalidhet me zanatin e tyreose me njeveprimtaribujqesore…… osetregtaret e vegjel (shites ambulant, karrocier, shoferinjemjetiprivatetj ) nukkonsiderohentregtare ne kuptimin e ligjit 9901, dt.14.04.2008 (neni 2/2; 2/3; 2/4).

 • Subjektet e tedrejtespublikekurkryejneveprimtaritregtare u nenshtrohenrregullavetelegjislacionit ne fushentregtare, pornukmundtekonsiderohensitregtare.

enkeleda olldashi


Subjekte tregtare2
Subjekte tregtare

 • Ata qenukmarrinpjesedirekte ne veprimettregtarenukmundtekonsiderohentregtare p.sh., ortaket e shoqerivetregtare, pasiatajaneinvestitoretemjetevekryesore.

  *Ne shoqeritekolektivetegjitheortaketkanecilesine e tregtarit.

  *Veprimtaria e shoqerisekryhetnepermjetstrukturaveteposacmeteshoqerisetregtare, tecilatmundesojnezhvillimin e aktivitetitregtare.

enkeleda olldashi


Veprime tregtare
veprime tregtare

 • konsiderohet blerja me qellim rishitje

 • shitja qe rrjedh nga nje blerje e mepareshme e bere me qellim rishitje

 • cdo veprim shkembimi i lidhur me nje veprim tjeter shkembimi

 • cdo akt i sipermarrjeve industriale, te ndertimit, te shfrytezimit te minierave, te transportit, te siurimeve, te magazinimit, te shfaqeve publike, te reklames, te botimit e te shtypshkrimit joartizanal

enkeleda olldashi


Veprime tregtare1
veprime tregtare

 • cdo operacion bankar dhe kembimi

 • te gjitha operacionet ndermjetese tregtare

 • edhe veprimet ndihmese me ane te te cilave tregtaret realizojne veprimtarine e tyre duhet te konsiderohen si veprime tregtare.

 • Veprimi konsiderohet tregtare edhe nese ai eshte i tille vetem per njeren pale ne marredhenie.

 • Veprimet qe lidhen me aktivitetet bujqesore nuk konsderohen si tregtare per sa kohe qe ato nuk kryhen si sipermarrje apo me qellim shitjeje(neni 2/3 i ligjit.....).

enkeleda olldashi


Shoqeria tregtare
Shoqeria tregtare

 • Personat juridik sipas;

  a.neni 3 ligjit 9901, dt.14.04.2008 dheneni 22/c ligjit 9723,dt.03.05.2007- shoqeritetregtare.

  b. nenit…te K.C dheneni 22/b ligjit 9723,dt.03.05.2007- shoqerite e thjeshta

  Shoqerite tregtare mund te themelohen nga dy ose me shume persona, te cilet merren vesh nepermjet nje kontrate per te destinuar ne nje sipermarrje te perbashket pasurite ose sherbimet e tyre, me qellim qe te ndajne fitimin ose te perfitojne nga te ardhurat qe mund te rrjedhin prej saj.

enkeleda olldashi


Emertimi tregtar
Emertimi tregtar.

 • Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqeria anonime mund te themelohet nepermjet aktit te vullnetit te shprehur nga nje person i vete.

 • Shoqeriakolektivedhekomanditenukmundtekrijohennganjeortakivetem.

 • Karakteri tregtare i nje shoqerie percaktohet nga forma ose nga objekti i saj.

enkeleda olldashi


Interesi i shoqerise

”Interesi i shoqerise”

realizimi i sipermarrjes se perbashket ;

ndarja e fitimit te realizuar nga sipermarrja e perbashket.

Ky eshte shkaku i lindjes se shoqerive tregtare, te cilen doktrina e konsideron dhe si nje nder elementet e kontrates tregtare.

enkeleda olldashi


Llojet e shoqerive
Llojet e shoqerive

A.Shoqerite kolektive dhe shoqerite komandite -shoqeri te personit;

B. Shoqerite me pergjegjesi te kufizuar dhe shoqerite aksionere- shoqeri te kapitalit.

 • Keto shoqeri konsiderohen te tilla per shkak te formes se tyre, pavaresisht se cfare objekti apo veprimtarie ato ushtrojne.

 • A mund te themi qe interesi i krijimit te shoqerive te persont eshte i ndryshem nga ato te kapitalit ?

enkeleda olldashi


Shoqerite tregtare
Shoqerite tregtare

A. Ne shoqerite e personit vendimet merren me unanimitet

B. Ne shoqerite e kapitalit vendimet merren nga shumica.

A. Ne shoqerite e personit ortaket pergjigjen pa kufizim dhe solidarisht per borxhet e shoqerise duke perfshire ne kete pergjegjesi dhe pasurine e tyre personale.

B. Ne shoqerite e kapitalit pergjegjesia e ortakeve perpara te treteve eshte e kufizuar deri ne masen e pasurise se destinuar prej secilit ortak ne shoqeri.

*Diskutim mbi pergjegjesine solidare- neni 423 i K.C

enkeleda olldashi


Shoqerite kolektive dhe shoqerite komandite
Shoqerite kolektive dhe shoqerite komandite

A/1. E drejta e cdoortaku per teadministruarshoqerine, e cilalidhet me riskunqecdoortakmerrpersiper ne rasthumje (neni 22 dhe 31/1 iligjit 9901, dt.14.04.2008).

*Nesenjeortaknukeshte administrator aikatedrejteteinformohet ne cdokohepersonalisht per veprimtarine e shoqerisesidhetenjihet me llogaritedhedokumentat e shoqerise.

* Heqja e tedrejtes se administrimit - e drejta e admnistrimitmundtehiqetvetem me vendimgjykate (neni 35/2 iligjit 9901, dt.14.04.2008 )

A/2. e drejta e njeose me shumeortakeve me pergjegjesitepakufizuar per teadministruarshoqerine (neni 56 dhe 59/1 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

*Ortaket me pergjegjesitekufizuarnukmundteadministrojne.

enkeleda olldashi


Shoqeria kolektive
Shoqeriakolektive

Perkufizimi- neni 22 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

a. Kreditoretkanegaranci me temadhe ne lidhje me shlyerjen e borxheveteshoqerise.

A eshtekjonje e drejteekzekutimi e menjehershme ?

 • Shih neni 40 iligjit 9901, dt.14.04.2008

 • dhenenet 581 dhe 588 te K.P.C (kodii procedures civile).

  b. e drejta e ortakevetemerren me aktivitettregtare. Kjollojshoqeriaeshtenjebashkimtregtareshaponjebashkimindividesh, teciletzhvillojnetenjejtinaktivitettregtare (ne ndryshimngategjithashoqerite e tjera).

enkeleda olldashi


Shoqerite tregtare1
Shoqerite tregtare

Ceshtje per diskutim ne auditore:

 • 1. Lloji i kontributi te ortakeve - neni 25 dhe 28 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 dhe neni 33 i ligjit 9723,dt.03.05.2007.

 • Ortaket jane te lire qe t’i transferjone te drejta e tyre brenda shoqerise dhe sipas rastit mund te kerkojne edhe nje vleresim nga eksperte te mases se ketyre te drejtave kur per to bien dakord me mirekuptim (neni 30).

 • Per nje rast te tille duhet ti referohen edhe statutit.

 • Ky transferim behet me shkrim dhe regjistrhet ne rregjistrin tregtare.

enkeleda olldashi


Shoqeria kolektive1
Shoqeria kolektive

Ceshtje per diskutim ne auditore:

 • 2. Prishja e shoqerise (pushimi i aktivitetit te shoqerise) – neni 43 dhe neni 47 i ligjit 9901, dt.14.04.2008.

 • 3. Largimi i ortakut- neni 44 si dhe; 44/a + 51; 44/c+ 45; 44/ç +46 te ligjit 9901, dt.14.04.2008.

 • 4. Kur shoqeria mbetet me nje ortak te vetem – neni 50 i ligjit 9901, dt.14.04.2008 (referohuni pikes (2) dhe (3) te me siperme)

enkeleda olldashi


Llojet e organeve
Llojet e organeve

 • Asambleja e ortakeve, e cila perben organin me te larte vendim-marres ne shoqeri.

 • Menyra e marrjes se vendimeve neni 36.

 • Organet drejtuese, te cilat administrojne pasurine e shoqerise dhe drejtojne ate e zhvillojne aktivitetin ekonomik te shoqerise nen mbikqyrjen e asamblese ose organeve te pasacme te krijuara per kete qellim.

enkeleda olldashi


Shoqeria komandite
Shoqeria komandite

Ceshtje per diskutim ne auditore:

Perkufizimi – neni 56 i ligjit 9901, dt.14.04.2008

Ndryshimi ndermjet perkufizimit te mesiperm dhe atij ne nenin 22 per shoqerine kolektive ne lidhje me ;

a. garancite ndaj kreditoreve- referohuni neneve:24;40;56;60;64/1 etj.

b. lloji i kontributeve apo menyra e krijimit te kapitalit

c. administrimi i shoqerise- referohuni neneve : 31; 32;33;59;60;61;64/2,3 etj.

*Dispozitat qe rregullojne shoqerine kolektive vlejne edhe per kete lloj shoqerie, pervec rasteve kur parashikohet ndryshe (neni 56/2)

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

19


Shoqeria komandite1
Shoqeria komandite

Ceshtje per diskutim ne auditore:

Prishja e shoqerise – referohuni nenit 43 qe parashikon prishjen e shoqerise kolektive.

Largimi i ortakeve- referohuni nenit 44 dhe 67 duke e analizuar kete te fundit si reference krahasimore.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

20


Veshtrim krahasues mbi shoqerite kolektive
Veshtrimkrahasuesmbishoqeritekolektive

Forme e shoqerise, ne tecilentrashegimtaret e ortakuttevdekurmundtevazhdojneaktivitetintregtaretetrashegimlenesittetyre.

Biznesibazuar ne lidhjenfarefisnoredhebesiminreciprokose sic njihet me emrin “arsyesociale”.

Shoqeri, e cilaruancilesitekarakterizueseteaktivitetittregtarenga “mosbesnikeria” e mundshme e ortakevenepermjet:

Reciprocitetit

Konsensusit

Tegjithaketo e pengojneortakunapoortaketqetezhvillojneaktivitetkonkurencialjashtekesajshoqerie (neni 17 iligjit 9901, dt.14.04.2008 .

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

21


Shoqeria kolektive2
Shoqeria kolektive

Struktura drejtuese:

 • Administratore te shoqerise jane te gjithe ortaket e saj (neni 31-35)

  Struktura e pergjegjesise:

 • Administratoret e shoqerise kane pergjegjesi solidare per cdo dem te shkaktuar (neni 38).

 • Pergjegjesia personale e ortakeve (neni 40 dhe 423-435 K.C)

 • Pergjegjesia e ortakut te ri (neni 42)

enkeleda olldashi


Veshtrim krahasues mbi shoqerite komandite
Veshtrimkrahasuesmbishoqeritekomandite

Vlen me shume per sipermarrjet e vogladhetemesme

Pjesemarrjeteortakeveqeduantebejnenjeinvestimtekufizuar ne shoqeri pa marrepjese ne administrimin e saj.

Pjesemarrje se pakunjepersoni, icilitepergjigjetdheteadministrojepersonalishtshoqerine.

“Shoqerihibrite”

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

23


Shoqeria komandite2
Shoqeriakomandite

Strukturadrejtuese:

Administriminukkakarakterkolektiv (neni 59 dhe 64).

Struktura e pergjegjesise:

Nukkapergjegjsisolidare.

Ortaket e kufizuarpergjigjenpersonalishtperparakreditoreve per aqsaeshtekontributiityre (neni 62).

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

24


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar neni 68 104
Shoqeria me pergjegjesitekufizuarneni 68-104

 • Shoqeria me pergjegjesitekufizuarmundtethemelohetngadisa persona (ortake), teciletjanepergjegjesndajkreditoreveteshoqerisederi ne masen e kontributevetetyre ne kapitalinthemeltare.

 • Shoqeria me pergjegjesitekufizuarmundtethemelohetedhenganje person (ortakivetem), iciliushtronivetemtegjithekompetencat, qeligji u njehortakeveteshoqerise me pergjegjesitekufizuardhepergjigjetperparakreditoreveteshoqerise me tegjithevleren e kapitalittesaj (neni 71).

 • Perkufizimimundteformulohet duke iureferuarneneveneni 3; 68/1;71 etj.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuarkapitali dhe kontributet

Çeshtjet per diskutimrrethneneve 68;69;70 teligjit 9901, dt.14.04.2008 dheneneve 26/3;28/4;35 teligjit 9723,dt.03.05.2007.

Çeshtja :

1. Llojet e kontributeveteortakeve:

a. Krahaskontributeve ne mjetefinaniare, duke perjashtuarletrat me vleretetregtueshme, ortaketmundtekontribuojne ne kapitalinthemeltareedhenepermjetkontributeve ne natyre(neni 68/5).

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet1
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

 • Per cdokontribut ne natyreduhettebehetvleresiminganjeekspert, emerimiitecilitmundtebehet me unanimitetin e tegjitheortakeveosenepermjetcaktimittetijngagjykata me kerkesen e njengaortakeveteshoqerise (neni 68/6).

 • Rregullimiikesajmarredhenieje midis ortakeveparashikohet ne dispozitatstatusuore.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet2
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja:

2. Vlera e kapitalit.

 • Ne shoqerite me pergjegjesitekufizuarvleraminimale e kapitalitthemeltaretedepozituarnukduhettejete me e vogel se 100 leke.

 • Ortaketmundtevendosinqe, gjatezhvillimitteveprimtarisetregtareteshoqerise, tezmadhojnekapitalin e saj, poashtu ta zvogelojne ate sipasrastit, porjoposhtkufirit minimal tepercaktuar me ligj.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet3
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja :

3. Zoterimi i kuotave (neni 72- 75).

* Kalimet e kuotave pronesore rregjistrohet (brenda 30 ditesh nga dita e kontrates se kalimit te tyre) ne QKR.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

29


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet4
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kapitali dhe kontributet

Çeshtja:

4. Zmadhimi i kapitalit.

 • Zmadhimi i kapitalit mund te vije si rezultat i mjeteve ne te holla ose i atyre ne natyre (ortakeve nuk u njihen kontributet nepermjet sherbimeve), te cilat duhet qe te faktohen. Vleresimi i mjeteve ne natyre duhet te behet nga nje ekspert. Emerimi i ekspertit behet nga gjykata me kerkesen e bere nga administratori. Aktin e vleresimit eksperti ia paraqet per miratim asamblese se ortakeve (neni 81/1 gr “ë”).

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Mbledhje e ketyre te mirave duhet qe te iniciohet nepermjet nje vendimi te marre nga asambleja e ortakeve te shoqerise.

 • Ne vendim duhet te shprehet masa e kontributeve te shtuara te cdo ortaku, bashkengjitja apo thithja e kesaj vlere te kapitalit themeltare, si dhe pasqyrimi i drejte i saj ne formulen e shperndarjes se fitimit dhe dividentit vjetor ne favor te kontribuesve (neni 81/2).

 • Adminnistratori autorizohet qe te depozitoje kete vendim prane zyrave perkatese te rregjistrit tregtare.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar1
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja:

4’. Zvogelimi i kapitalit.

 • Zvogelimi i kapitalit te shoqerise paraitet si nje procedure me e nderlikuar, pasi ky sjell pasoja per te tretet.

 • Ky proces iniciohet nepermjet vendimit te asambles se ortakeve. Vendimi i mesiperm duhet te jete i mbeshtetur dhe nga akti i ekspertit kontabel te autrizuar.

 • Nje vendim i tille duhet te shikohet dhe ne raport me te drejtat e kredidhenesve te kasaj shoqerie, te cileve duhet ti merret nje miratim paraprak me shkrim per te realizuar kete veprim.

 • Kreditoret kane te drejte te kerkojne reklamimin e nje vendimi te tille ose shlyerjen e menjehershme te kredise ose vendosjen e garancive te tjera.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar kuotat e kapitalit nenet 73 74 75
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar( kuotat e kapitalit nenet 73;74;75)

Çeshtja :

5. Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltare

 • Ne keto lloj shoqerish ky lloj transferimi duhet te vertetohet me akt noterial.

 • Transferimi i pjeseve te kapitalit mund te behet per shkak te trashegimise midis paraardheseve dhe pasardhesve etj.

 • Transferimi mund te behet edhe per shkak te ndarjes se pasurise midis bashkeshorteve, ne rast se kjo pasuri kategorizohet si e tille (e fituar gjate marteses nga njeri prej baskehorteve)

  * Duhet ti referohemi gjithmone statutit, pasi ne te mund te parashikohen klauzola te tjera.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar2
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

 • 6. Organet e shoqerise me pergjegjesitekufizuar.

  a. Asamblejanenet 81-94

  Vendosmbipolitikat e biznesit.

  Emeron, shkarkon….. Adminstratoret.

  Vendos per ndryshimetstatusuore.

  Ushtronfunksionembikqyrese, per sa u takonadministratoreve.

  b. Administratoretnenet 95-98

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar3
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

7. Pavlefshmeria e shoqerise;

 • A. kontrata e shoqeriseapoaktiithemelimitnukeshtefirmosurngathemeluesitapoteautorizuari e tyre me aneteprokures.

 • B. permbajtja e aktit e themeimitnukeshtesipaskerkesaveteligjitadresa, objekti, kontributet, masa e kaitalitetj)

 • C. pa aftesiajuridike e ortakeveapo e ortakuttevetem

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar4
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja :

8. Pavlefshmeria e akteve te shoqerise;

 • A. nuk eshte respektuar forma e kerkuar per pergatitjen e aktit

 • B. nuk eshte respektuar procedura e nxjerrjes se tij

 • Mos respektimi i rregullve te parashikuara ne vete statutin e shoqerise.

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar5
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

Çeshtja:

9. Prishja e shoqerise (neni 99);

 • kurpermbushetafatiiparashikuar ne statut

 • Kureshtepermbushurqellimiikrijimitdhekjosjelldheshuarjen e veteshoqerise

 • Mosfunksionimidheparregullsia e veprimtarise se asambles se ortakeve per njekohetegjate.

 • Zvogelimiikapitalitposhteminimumitekerkuarngaligji

 • Kurshoqeriashpallet e falimentuar

 • Cdoshkaktjeteriparashikur ne statut

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar6
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Ne dallimngashoqeritetregtaretepersonit, vazhdimesia e shoqerise me pergjegjesitekufizuarnukcenohet;

 • A. ngavdekja e ortakeve,

 • B. deklarimiaposhpallja e tyresite pa afte

 • C. heqja e se drejtes se ushtrimitteprofesionittregtare

enkeleda olldashi


Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar7
Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar

 • Shderrimiinjeshoqerie me pergjegjesitekufizuar ne njeshoqerikolektiveosekomanditekerkonmiratiminunanimteortakee, ndersashnderrimi ne shoqeriaksionerekerkonmiratimin e percaktuar ne ligj per ndryshimetstatutore.

 • Ne tedyjarastetduhetqetecaktohetnjeekspert per shnderrimin, icilimundtezgjidhetngagjykata.

 • Cdoshderrimibere ne kundershtim me rregullateshteipavlefshem.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere
ShoqeriaAksionere

 • Shoqeriaaksionerepercaktohetsinjeshoqeritregtare, e cilamundtethemelohetnganjeosedisaortake (aksionere), teciletmundtejene persona fizikeosejuridike.

 • Aksioneretjanepergjegjesndajtetretevederi ne masen e kontributittetyre ne kapitalinthemeltare (neni 105).

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere1
Shoqeria Aksionere

 • Ndarja e kapitalitthemeltareteshoqeriveaksionere ne njesiteemetuarasiaksione.

 • Cdopjese e kontributitteaksionerevethemeluesduhettejete e plotpjesetueshme me vleren e percaktuardhemiratuarteaksionit “etalon”, apovleren nominative tenjeaksioni (neni 109 dheneni 36 iligjit 9723, dt.03.05.2007).

 • Madhesia e njeaksioni per shoqeriteaksionereduhettepermendet ne statutin e saj (dispozitatnukpermendinminimunin e vleres se aksionit)

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere2
Shoqeria Aksionere

 • Ne statutduhetteparshikohen:

 • procedurat e transferimitteaksioneve,

 • struktura e shoqerise,

 • zgjedhjaapoemerimiianetareveteKeshillitMbikqyresdheteatijteAdministrimit(ne varesitemodelittezgjedhur) sidheadministratoreve,

 • rregullat per shperndarjen e dividentit,

 • quorumetdheshumicaqekerkohet per turespektuar per thirjen e asamblese se aksionereveetj.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere3
Shoqeria Aksionere

 • Kontributet ne mjetefinanciaremundteparaqiten ne formen e letrave me vlere ?

 • Kjopyetjeshtrohet sot ne praktikenjuridike.

 • Po, edhepsetreguiletrave me vlere ne Shqiperieshteivarfer. Kytreg sot lidhetkryesisht me shitjenapoblerjen ne tregtebonovetethesaritapoletrave me vlereqesubvenciononshteti, sic mundtejenebonot e privatizimit.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere organet
ShoqeriaAksionere(organet)

 • Ortaketjaneteorganizuar ne Asamble, qemundtemblidhet ne afatekohorevjetore, poredhe ne rastetevecantakur e kerkojnerrethanatdhenevojat e veprimtarise se shoqerise.

 • Vendimet e Asamblese se ortakevejanetedetyrueshme per ekzekutimngaKeshilliMbikqyresoseKeshilli Administrative. AtomundteemerojnedheshkarkojnedheanetareteketijKeshilli.

 • Diskutimrrethndryshimevendermjet K.M dhe K.A sipasneneve (135-153 dhe 154-167)

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere4
ShoqeriaAksionere

 • Ndarja e shoqeriveaksionere me ofertepublikedhe me oferte private, kushtezohetngamarrjaparasysh e dykerkesaveligjore.

 • 1.Madhesine e kapitalitthemeltare ne momentinapoditen e firmosjes se statutitteshoqerise (vleraminimale e kapitalitthemeltareteshoqerise me ofertepublikeduhettejete 10 milonleke, ndersa per shoqerite me oferte private 2 milionleke).

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere5
ShoqeriaAksionere

 • 2.Mundesine e tregetimitteaksioneveteshoqerisesipasperkatesise.

  Avantazhet e Shoqeriseaksionere me ofertepublike:

 • a.Vetemshoqerite me ofertepublikekanetedrejteqenepermjetproceduravetezmadhimittevazhdueshemtekapitalittetyre, tebejneofertapublike ne perputhje me kerkesatdheproceduratligjore. Kjosjelldherregjistrimin e aksionevetetyre ne menyrezyrtare ne tregjet e letrave me vlere, sic eshte bursa.

 • Njeoferteletrash me vlerequhet “publike” kurajo u behet me shume se 100 personave.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere6
ShoqeriaAksionere

 • b. Shoqeriteaksionere me ofertepublikemundteautorizojnebankat, institucionetfinaniareqetregtojneletra me vlere, apoedheagjentet e licensuar, qemerren me tregtimin e letrave me vlere, sikurseedheveteshoqeriamundtekryejepublikimindheshperndarjen e aksioneve ne vendet e lejuarangaligji per keteqellim duke perjastuarbursen.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere7
ShoqeriaAksionere

 • c. Shoqeriteaksionere me ofertepublikeshfaqen me solide ne treg, kushtezuarkjodhengamasa e kapitalitthemeltare.

 • d. regjistrimiityre ne tregun e letrave me vlere e ben me terheqese, sidomos per lojtaret e bursavedhetregjeveteletrave me vlere.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere8
ShoqeriaAksionere

 • e. Investitoretdhekreditoret e tyregezojnenjembrojtje me teqendrueshme se sashoqeria me oferte private.

  Psetek ne numriishoqeriveaksionere me ofertepublikenukeshte ne raportin e duhur me shoqerite pa ofertepublike ?

 • Numriishoqeriveaksionere me ofertepublikeeshtedisa here me ivogelsesaish.a me oferte private per shkakte;

  a. mosgarantimittetregutteletrave me vlere (edhepsekuadriligjor ne ketellojaktivitetieshteiplote)

  b. teproceduraveteprivatizimittepasuriveapondermarrjeveshteteroreapotjetersimitityre ne njeformetjeter.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere9
ShoqeriaAksionere

c. Niveliiuletikontributittesistemitbankartenivelittedyte, i cii mundtekontribonte ne tregtiminaksionevedheteletrave me vlere, duke luajturrolin e “ndermjetesit”.

Kerkesen per autorizimin e tregetimit e aksioneveduhet ta bejeveteshoqeriaaksionere me ofetepublike.

 • Tegjitheshoqeriteqenukpermbuhinkushtet e mesipermekonsiderohensishoqeri me oferte private.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere10
ShoqeriaAksionere

Ndryshimiiformes se shoqeriseaksionere.

 • Ne rast se njeshoqeriaksionere me ofertepublike do teshnderrohej ne njeshoqeriaksionere me oferte private kujdesivecanteduhettetregohet ne procedurat e ketijshnderrimi.

 • Kyshnderrimkushtezotngafshirjaapodaljen e sajngalista e tregtuesveteaksioneveterregjistruaraapotepublikuarasipasrastit.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere11
ShoqeriaAksionere

 • Zvogelimi i kapitalit ne kete rast (duke pasur parasysh qe kapitali i saj i meparshem ka qene disa here me i larte), duhet te motivohet ne mbeshtetje te dispozitave ligjore, duke mos cenuar ne asnje rast interesat e te treteve apo te kreditoreve te shoqeri.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere12
ShoqeriaAksionere

Ndryshimiiformes se shoqeriseaksionere.

 • Ne rast se njeshoqeri me oferte private do teshnderrohet ne shoqeri me ofetepublikeduhettezmadhojekapitalin e saj ne vlerenminimaletekerkuarngaligjidheterregjistrohet ne listen e shoqerivetekesajkategoriepranetrejeveteletrave me vlere

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere13
ShoqeriaAksionere

 • Ne asamblenethemelueseteshoqeriseaksionere me ofertepublike, duhettemarripjesecdoaksionere, pavaresishtnganumriiaksionereveapomadhesiaqeperfaqesonkontributititij ne kapitalinthemeltartekesajshoqerie.

 • Ne rasttepamundesise se pjesmarrjes se njeortakuthemelues ne asamblenethemeluese, kyortakmundteperfaqesohetnganjeortaktjeterthemeluesosenganjeperfaqersuesipajisur me prokure.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere14
ShoqeriaAksionere

 • Asambleja ne mbledhjen e sajemeronanataret e keshilllitmbikqyresteshoqerise; emeronekspertinkontabel; vendosmbidaten e mbledhjes se KeshillitMbikqyresetj.

 • Diskutimrrethneneve 135;136;137.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere15
ShoqeriaAksionere

 • Ne rast se shoqeria nuk themelohet brenda 6 muajve nga data e depozitimit te projekt-statutit ne gjykate, depozituesit e fondeve kane te drejten e terheqjes se fondeve duke bere zbritjen e shpenzimeve.

 • Thirja apo mbledhja e asamblese themeluese perseri do te detyronte ortaket qe te benin ri-depozitimit e fondeve sipas procedurave te percaktuara.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere16
ShoqeriaAksionere

 • Ortaket e shoqeriseqekontribojnenepermjetsendevetepaluajtshme e humbsintitullin e pronesisembiketosende.

 • Pas rregjisrimitteshoqerise ne gjykatefinalizohetdhetransferimi i titujvetepronesise ne emerteshoqerisepranezyraveterrregjistimittepasarivetepalajtshme.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere17
ShoqeriaAksionere

 • Themelimiishoqerive me oferte private eshte me ithjeshte ne proceduraregjistrimi se aiiatyre me ofertepublikepasi;

 • a. per ketoshoqerinukkerkohetdepozitimiiprojekt –statutitparaprakisht ne gjykate;

 • b. nukkerkohethartimiibuletinittenenshkrimeveteaksionereve;

 • c. asambleja per themelimin e shoqerisenukkonsiderohetsi e jashtezakonshmeajoeshtenjeasamble e zakonshme, fakticili del dhengamenyra e hartimitteprocesverbalittekesajmbledhjeje.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere18
ShoqeriaAksionere

 • Shlyerja e kontributeve nga ana e ortakeve mund te kryhet dhe me para, per te cilat mjafton te leshohet nje certifikate apo deshmi ne favor te depozituesve.

 • Ne rast te kontributeve ne natyre eshte gjykata, e cila cakton nje ekspert per vleresimin e tyre.

 • Raporti i ekspertit i vihet ne dispozicion secilit prej aksionereve 3 dite perpara firmosjes se statutit.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli i administrimit
ShoqeriaAksionere(KeshilliiAdministrimit )

Shoqeriteaksioneredrejtohengjateushtrimitteaktivitetittetyreekonomikdhetregtarenga:

 • KeshilliiAdministrimit+ administratoretose

 • KeshilliMbikqyres + administratoret, teciletperbejneorganetdrejtueseteshoqerise (neni 134).

 • KeshilliiAdministrimitperbentrupenekzekutiveteshoqerisedheka per detyretepermbushetegjithavendimet e asamblese.

 • KeshilliiAdministrimitgezontedrejtenedhetemarrjes se vendimevengaana e tij me qellimpermbushjen e fuksioneveekzekutive(neni 154/a).

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli mbikqyres
Shoqeria Aksionere(Keshilli Mbikqyres)

KeshilliMbikqyresperbentrupenekzekutiveteshoqerisedheka per detyretepermbushetegjithavendimet e asamblese, pornukgezontedrejten e marrjes se vendimeve (neni 167.1).

Diskutimrreth neneve154;155;163/2,3;164 dhe 135/c;145/2.

enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

61


Shoqeria aksionere administratoret
Shoqeria Aksionere (administratoret)

 • Administratore e shoqeriseduhettejenevetempersonatfizike. Ata mundtejeneedheaksionereteshoqerise.

 • Administratoriapoadministratoretlidhinnjekontratepune me KeshillinMbikqyres. NdermjetfunksionitteadministratoritdheanetaritteKeshillitMbikqyreskapapajtushmeri. Administratoret ne shoqerite me dynivelekryejnedhedisafunksionete K.A.

 • KeshilliMbikqyreseshtenjetrupkontrolluese.

 • Emerimidheshkarkimiiadministratoritapoadministratoreveeshtekopetence e KeshillitdheAsamblese. diskutimrrethneneve 136/2;143/1;154/f;158;163/2,3;164;167.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere administratori
ShoqeriaAksionere (administratori)

*Shkarkimiiadministratoritmundtebehet per shkaqeqelidhen me ;

 • a. pa-aftesine e tij ne kryerjen e funksioneve,

 • b. humbjen e besimitngaana e Asamblese se aksionereve,

 • c. veprime me fajterende, tecilat e ngarkojne me pergjegjesiciviledhepenale,

  * Shkarkimimbetet ne fuqiderisagjykatateshprehet per pavlefshmerine e aktitteshkarkimit, ne rast se aieshteankimuar ne gjykatengaana e vetepersonit.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli mbikqyres1
ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • NumriianetareveteKeshillitMbikqyresduhettejeteiplotpjestueshem me tredhenukduhettejete me imadh se 21.

 • Anetaret e ketijkeshillimundtejene persona fizikose persona juridik.

 • Nukperjashtohetqenja e njeaksionerisianetare ne KeshillinMbikqyres.

 • Diskutimrrethneneve 166;167

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli mbikqyres2
ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Emrat e anetaretekeshillitshenohen ne statut. Kyrregullvlen per ataqezgjidhenngaanetaretaksionerethemeluesteshoqerise ne mbledhjen e jashtezakonshme/zakonshmesipasrastit.

 • Kohezgjatja e funksionitteanetaritteKeshilliteshtejo me shume se 3 vjet me tedrejterizgjedhje.

 • Anetaret e Keshillitjaneteemeruar (ngaana e aksionereve) dhetezgjedhur.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli mbikqyres3
ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Rastet e shkarkimitteanetaritteKeshillit;

 • A. ne rastin e plotesimittemandatit,

 • B. ne rastin e vdekjesnatyroretepersonitfizikaposhuarjes se personitjuridik,

 • C. ne rastdoreheqje,

 • D. ne rastin e shuarjes se veteshoqerise.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere keshilli mbikqyres4
ShoqeriaAksionere (KeshilliMbikqyres)

 • Emerimet e berangaana e Keshillitinenshtrohenmiratimitngaana e asamblese.

 • AnetareteKeshillitMbikqyresmundtejene persona jashteshoqerisedhetepunesuar ne shoqeri.

 • Konsiderohensitepunesuar ne keteshoqeridheataperpara se tezgjidhenduhettekenepaturnjekontratepunetepaktentremuajperpara dates se zgjedhjes se tyre. Te punesuaritsezonalnukmundtekenetedejtetezgjidhensianetaretekeshillit.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere ekspert t kontab l
ShoqeriaAksionere (ekspertëtkontabël)

 • Kontrollifinanciareiaktivitetitteshoqeriseeshtenjeprocesirendesishemjovetem per tevleresuarpunen e administratoreve, poredhenjeburiminformacioni per KeshillinMbikqyresdheAsamblene e ortakeve.

 • Ekspertikontabeliautorizuareshtenjeprofesionistipanvaruriregjistruarsiitille ne bazeterregullave ne fuqi.

 • Ai ushtronkryerjen e kontrollitteshoqerisetregtare, ndermarrjeveapoorganizatavetetjera, tecilatdetyrohenngaligji per ketekontrollose e kerkojnevete ate.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere ekspertet kontabel
Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Ekspertikontabeliautorizuarnukduhettengaterohet me ate teekspertitkontabeltemiratuar, icili ka tedrejtevetemtepergatisellogaritevjetoretesubjektittregtare, te jape konsulenceekonomike e financiare,porjotikontrollojeato.

 • Ekspertikontabelimiratuarmundtejetenje person fizikipunesuar ne shoqeri me anetenjekontratepune, e ciladepozitohet ne organettatimore.

 • Ekspertikontabeliautorizuarnukduhettekonsiderohetsiipunesuar ne shoqeri.

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere ekspertet kontabel1
Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Ekspertikontabeliautorizuarmundtejete person fizikosejuridik.

 • Per shoqeritaksionere me ofertepublikekerkohendyekspertekontabelteautorizuar, ndersa per ato pa ofertepublikenje ( per aqkoheqevlera e kapitalitthemeltarenukeshtembivleren e parashikuar )

enkeleda olldashi


Shoqeria aksionere ekspertet kontabel2
Shoqeria Aksionere (ekspertet kontabel)

 • Kategoria e personaveqenukmundteushtrojnedetyren e ekspertitkontabelteautorizuar;

 • A. aksioneretthemelues

 • B. anetaret e KeshillitteAdministrimit

 • C. anetaret e KeshillitMbikqyres

enkeleda olldashi


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

72


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

73


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

74


enkeleda olldashi

enkeleda olldashi

75


ad