Download
statuut werknemer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATUUT WERKNEMER PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATUUT WERKNEMER

STATUUT WERKNEMER

146 Views Download Presentation
Download Presentation

STATUUT WERKNEMER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester 2007-2008

 2. STATUUT WERKNEMER • Sven Doms • Loopbaanonderbreking • Sociaal verlof • Sandra Maes • Tijdskrediet • Vrouwenproblematiek • Julie Verbist • Handicap • Margot Collet • Onbetaald verlof • Ziekte • Guy Cools • Tbs • Politiek verlof • Steven De Pourcq • Interim-uren • Overuren

 3. Margot Collet Verlof zonder weddeZiekte

 4. Structuur • Verlofzonderwedde • Definitie • Opgelet! • Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Definitie • Arbeidsongeschiktheid • Verplichtingen van de werknemer • Controle • Loon Margot Collet

 5. Verlofzonderwedde • Verlofzonderwedde is nietwettelijkgeregeld • Definitieuitsocialezekerheidsreglementering:Onderverlofzonderweddeverstaat men de afwezigheid op het werkzonderloonbehoudwegensschorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomstingevolgeeengemeenschappelijkakkoordtussenwerkgever en werknemer. Margot Collet

 6. Verlofzonderwedde • Zelfalles met je werkgevermoetafspreken • Werkgevernietverplichtom je verlofzonderwedde toe tekennen • Modaliteiten(vanafwanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledigeafwezigheid,…) duidelijkschriftelijkvastleggen Margot Collet

 7. Verlofzonderwedde • Opgelet! • Je werkgever je nietbelettenomeenanderebetrekkinguittevoerenterwijl je bij hem in dienst bent • Zolangje gebonden bent door eenarbeidsovereenkomst, mag je jewerkgevergeenconcurrentieaandoen • Je bent nietbeschermdtegenontslag • Word je betrapt op daden van concurrentie, dankan je mogelijkerwijsonslaanwordenwegensdringendereden. Margot Collet

 8. Verlofzonderwedde • Opgelet! • Verlofzonderweddeteltvaaknietmeebij de opbouw van bepaalderechten • Bij de berekening van vakantiedagen • Voor de berekening van eeneindejaarspremie Margot Collet

 9. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Definitie:Het kangebeurendateenwerknemerwegenseenziekte of ten gevolge van eenongevaltijdelijkzijnwerknietkanuitvoeren. In datgevalwordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomstgeschorst. Tijdenseeneersteperiodekan de werknemeraanspraakmaken op een loon ten laste van zijnwerkgever, het gewaarborgd loon, daarnaontvangthijeenvergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ditbeginsel is voorallewerknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldtooktijdens de proefperiode. Margot Collet

 10. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • WN verkeert in onmogelijkheidwerkteverrichten • Werk= voorwerp van arbeidsovereenkomst • Arbeidsongeschiktheid op medischegronden • Tijdelijk van aard • Ookwanneer WN schuldheeftaanongeschiktheid (uitz. Zieverder) Margot Collet

 11. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Verplichtingen van de werknemer • Werkgever op de hoogtebrengen • Hoe en wanneernietwettelijkbepaald • Ziearbeidsreglementvoornadereomschrijving • Geensanctievoorzienvoorniet-naleving • Bijniet-nalevingbeschouwt WG, WN alsonwettigafwezig: geenrecht op loon Margot Collet

 12. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Geenwettelijkeverplichting tot afgiftegeneeskundiggetuigschrift • Indienopgenomen in CAO of arbeidsreglement of op vraag van WG: welverplicht • Opsturen of afgevenbinnen twee werkdagen • Sanctie: nietbinnenvoorgeschreventermijn, geenrecht op loon voorongewettigdedagen Margot Collet

 13. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Controle • Controlegeneesheer gaat na of werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is • Gebonden aan beroepsgeheim • Bij meningsverschil tussen behandelende arts en controlearts: derde geneesheer die knoop doorhakt Margot Collet

 14. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Loon • WN heeft gedurende bepaalde periode recht op loon ten laste van werkgever • Nadien uitkering ten laste van ziekteverzekering • Voorwaarden, periode en bereking zijn verschillend voor werklieden en bedienden Margot Collet

 15. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Geengewaarborgd loon bijsportongevalwaarbij WN vergoedingontving • Geengewaarborgd loon bijzwarefout • Indienderdeaansprakelijk: WG rechtvorderinginstellen tot terugbetaling van loon Margot Collet

 16. Arbeidsongeschiktheidwegensziekte of ongeval • Bedienden: recht op gewoon loon gedurende de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid • Geenanciënniteitsvoorwaarde • Geencarensdag Margot Collet

 17. Bronnen • http://www.vacature.com/art4210(laatstgeraadpleegd op 7 januari 2008) • http://www.werk.belgie.be/(laatstgeraadpleegd op 5 januari 2008) • Matthijssens, Ria en Vanoppen André, Antwoordenpocketarbeidsvragen. - Diegem : ced. samsom, 1997. - 494 p. Margot Collet

 18. Guy Cools TBSPolitiek verlof

 19. Tbs • tbsde (v.)1. (in Nederland, juridisch) terbeschikkingstelling2. (in België) terbeschikkingstelling (recht van een boventallig ambtenaar op wederindienstneming en op wachtgeld in afwachting hiervan; disponibiliteit)(Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14de ed. - Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005) Guy Cools

 20. Tbs (onderwijssector) • Wie? • Vastbenoemde personeelsleden(enkele uitzonderingen) • Wat? • Een personeelslid kan aan de inrichtende overheid vragen de uitoefening van zijn opdracht gedurende een periode op te schorten omwille van persoonlijke redenen Guy Cools

 21. Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen • Een personeelslid kan op zijn verzoek ter beschikking gesteld worden voor zijn volledige opdracht met het oog op de overgang naar zijn rustpensioen. • Volledig • Deeltijds Guy Cools

 22. Tbs>p • Onderscheid • Geboortedatum • vóór 1 september 1947 • na 31 augustus 1947 en vóór 1 september 1954 • na 31 augustus 1954 • Uitgeoefend ambt (bij b en c) Guy Cools

 23. Tbs>p : gemeenschappelijk • Voorwaarden • Vast benoemd • Vastgelegde leeftijd bereikt hebben (zie verder) en hun ambt in hoofdambt uitoefenen • Minstens 20 dienstjaren • Nog geen aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Schatkist Guy Cools

 24. Tbs>p : gemeenschappelijk • Begin, duur, omvang en einde • Ingangsdata (HO): 1.10, 01.01 en 01.04 • Onomkeerbaar • Voor alle opdrachten waarvoor het personeelslid als vastbenoemde titularis is in hoofdambt in het onderwijs • Tot op de datum dat het personeelslid kan genieten van het rustpensioen ten laste van de Schatkist Guy Cools

 25. Tbs>p : gemeenschappelijk • Gevolgen • Personeelslid blijft administratief aan de school of het centrum verbonden • De betrekking die het personeelslid bekleedde, wordt vacant: zij kan worden toegewezen volgens de geldende reglementering • Wachtgeld(toelage) • Gelijk aan zoveel vijfenvijftigsten of zestigsten van het/de laatste activiteitssalaris(toelage) als hij op de datum van zijn tbs dienstjaren telt, evenredig met de berekening van het pensioen, nl. 1/55 of 1/60 • Bedrag van de wachtgeld(toelage) blijft, op de indexaanpassingen (consumptieprijzen) na, onveranderd tijdens de hele duur van de tbs • Geen anciënniteitsopbouw gedurende tbs Guy Cools

 26. Tbs>p : gemeenschappelijk • Gevolgen • Winstgevende bedrijvigheid • Beperkte winstgevende activiteit mag • Onderwijs: onderwijsopdracht in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan • Beroepsbezigheden buiten het onderwijs kunnen zonder verlies van het recht op wachtgeldtoelage worden uitgeoefend, indien het activiteiten betreft die in de stelsels der rustpensioenen toelaatbaar zijn Guy Cools

 27. Tbs>p : gemeenschappelijk • Gevolgen • Berekening rustpensioen • De periode van terbeschikkingstelling wordt voor de berekening van het rustpensioen in aanmerking genomen, overeenkomstig de opdracht uitgeoefend vóór de terbeschikkingstelling Guy Cools

 28. Tbs>p : specifiek • Personeelsleden geboren vóór 01.09.1947 • Tbs vanaf 55 jaar • Personeelsleden geboren ná 31.08.1947 en vóór 01.09.1954 • Kleuteronderwijzer: vanaf 56 jaar • Andere ambten: vanaf 58 jaar • Voorafgaand daaraan kunnen zij echter een bijkomende periode van tbs genieten (bonus, vanaf 55 jaar) Guy Cools

 29. Tbs>p : specifiek • Personeelsleden geboren ná 31.08.1954 (hoger onderwijs: 30.09.1952) • Kleuteronderwijzer: vanaf 56 jaar • Andere ambten: vanaf 58 jaar • Geen bonus Guy Cools

 30. Tbs hoger onderwijs • Wie? • Leden van het onderwijzend personeel en van het administratief en technisch personeel • Anderen • 3 vormen van tbs>p • Idem als boven • Na ten minste 20 dienstjaren • 30 jaar -> 20 jaar • Ingangsdatum: begin academiejaar • Tijdelijk overgangsstelsel tot 31 december 2001 Guy Cools

 31. Politiek verlof • Uit Wegwijzer sociale wetgeving:"Werknemers uit de privésector (behalve het gesubsidieerd onderwijs) die bepaalde politieke mandaten uitoefenen hebben het recht om met behoud van loon afwezig te zijn op het werk gedurende die tijd die nodig is om hun mandaat te vervullen. Dit verlof is wel beperkt tot een aantal dagen per week. (...) Het verlof wordt slechts toegekend voor de uitvoering van opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van het mandaat of de functie." Guy Cools

 32. Politiek verlof • Uit Codex arbeidsrecht 2007-2008 :“Art. 2. § 1. De werknemers die lid zijn van een provincieraad, een agglomeratieraad, een federatieraad, een gemeenteraad, [een districtsraad,] [de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, een raad voor maatschappelijk welzijn, van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap] of die het ambt bekleden van voorzitter van één van die instellingen of lid zijn van hun uitvoerend college, hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat of ambt uit te oefenen. § 2. [Paragraaf 1 is niet van toepassing op de bestendig afgevaardigden.]” Guy Cools

 33. Politiek verlof (onderwijssector) • Wat? • Het politiek verlof stelt het personeelslid vrij van zijn onderwijsopdracht om zich te wijden aan een politiek mandaat • Wie? • vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden • Onderscheid • Van ambtswege (verplicht) • Op verzoek Guy Cools

 34. Politiek verlof (onderwijssector) • Hoger onderwijs – OP • Geen recht op politiek verlof • Kunnen wel een politiek mandaat cumuleren met hun opdracht in de hogeschool • Voltijds • Cumulatieregeling • Lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestraad, van de Commissie van de Europese Gemeenschap, van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau; het ambt van gouverneur, vicegouverneur, adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, of van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest, of van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente van meer dan 50.000 inwoners • Opdracht wordt deeltijds (anders tbs of loopbaanonderbreking) Guy Cools

 35. Politiek verlof (onderwijssector) • Hoger onderwijs – OP • Deeltijds • Vallen niet onder cumulatieregeling • Naast hun opdracht kunnen zij hun politiek mandaat uitoefenen • Tbs of loopbaanonderbreking mogelijk Guy Cools

 36. Politiek verlof (onderwijssector) • Hoger onderwijs – ATP • Wel politiek verlof • Van ambtswege: • het lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestparlement, van de Commissie van de Europese Gemeenschap, van een regering op federaal, gemeenschaps- of gewestniveau • het ambt van gouverneur, vicegouverneur, adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, of van bestendig afgevaardigde of van staatssecretaris in het Brusselse Gewest, of van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter in een gemeente van meer dan 50.000 inwoners • Op verzoek: • voor de uitoefening van een mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van een gemeente, of voorzitter of lid van het vast bureau van de districtsraad, ongeacht het aantal inwoners Guy Cools

 37. Politiek verlof (onderwijssector) • Hoger onderwijs – ATP • Begin: datum van de eedaflegging • Einde: uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt • Gevolgen • Geen recht op salaris • Periode telt wel mee voor de berekening van de geldelijke anciënniteit Guy Cools

 38. Bronnen • De Vos, Marc e.a. - Codex arbeidsrecht 2007-2008. - Brugge : die Keure, 2007 • Heyvaert, Johan ; Janssens, Guy. - Onderwijszakboekje 2007/2008. - Mechelen : Wolters-Plantyn, 2007 • Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14de ed. - Antwerpen : Van Dale Lexicografie, 2005 • Wegwijzer sociale wetgeving [Themanummer]. - (Vakbeweging ; 659). - Brussel : ACV, 2007 Guy Cools

 39. Steven De Pourcq Interim-uren (lokale overheid)overuren

 40. Interim-uren bovenop de normale opdracht (lokale overheid) • Bij ziekte/afwezigheid kan er een interim aangesteld worden. Hiervoor kan iemand van buitenaf gezocht worden of deze uren kunnen verdeeld worden onder interne medewerkers, met dezelfde functie. • Als je fulltime aangesteld bent, kan je per week tot 10 uur extra aangesteld worden. Een halftimer kan per week maximaal 26 uur meer aangesteld worden. Steven De Pourcq

 41. Overuren (overheid + privé) • Als werknemers de normale arbeidsduur op dag- of weekbasis overschrijden, dan is er sprake van overuren. Volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is het presteren van overuren verboden voor – de meeste – werknemers uit de privésector en bij de overheid. • Het verbod tot het presteren van overuren zoals opgenomen in de Arbeidswet, is van toepassing op alle personen die, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het ‘gezag’ van een ander persoon. Steven De Pourcq

 42. Overuren (overheid + privé) • Slechts enkele categorieën werknemers mogen wettelijk overuren presteren: • vertegenwoordigers • dienstbodes • leidinggevenden • personeel met een autonome beslissingsbevoegdheid • personeel uit vertrouwensposten • overheidspersoneel dat niet werkzaam is in de medische en verzorgingssector • overheidspersoneel uit instellingen zonder industriële of commerciële activiteit Steven De Pourcq

 43. Overuren (overheid + privé) • Op het verbod zijn enkele uitzonderingen voorzien: • Buitengewone vermeerdering van werk • Onvoorzien noodzakelijk werk • Dringend werk aan machines en materialen • Werk n.a.v. een (dreigend) ongeval • Werk dat niet onderbroken mag worden • Werk aan inventarissen en balansen Steven De Pourcq

 44. Overuren (overheid + privé) • In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon. Werknemers mogen tot op zekere hoogte zelf kiezen welke compensatie ze krijgen voor hun gepresteerde overuren: afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen ze 65 à 130 overuren laten uitbetalen. Steven De Pourcq

 45. Bronnen • www.ejustice.just.fgov.belaatst geraadpleegd op 4/01/2007 • www.vacature.comlaatst geraadpleegd op 4/01/2007 • http://www.netonline.be/ondernemen/detail.asp?id=784laatst geraadpleegd op 4/01/2007 • Personeelsdienst CVO Antwerpen-Zuid Steven De Pourcq

 46. Sven Doms Loopbaanonderbreking (overheid)Sociaal verlof

 47. Loopbaanonderbreking • Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA Sven Doms

 48. Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? De « gewone » volledige loopbaanonderbreking De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof Loopbaanonderbreking Sven Doms

 49. Gewone loopbaanonderbreking • Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden Sven Doms

 50. Gewone loopbaanonderbreking • Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: • in België; • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); • in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn • Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België Sven Doms