Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název dokumentu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název dokumentu:

Název dokumentu:

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Název dokumentu:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_DE.S9.07 Číslomateriálu: Název dokumentu: Velkomoravská říše Autor: PhDr. Jana Burianová Ročník: 2. Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dějepis Tematická oblast: Dějepis-V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4.ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: 10. 10. 2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

 2. Anotace: Žáci se seznámí s historií prvního státního útvaru na našem území, tj. Velké Moravy. Součástí prezentace jsou významné postavy velkomoravských knížat i kulturní dědictví Velké Moravy. Ověření získaných znalostí je provedeno v závěru formou otázek. D Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

 3. Vznik velkomoravské říše Jedná se o nejstarší státní slovanský útvar na našem území. Za zakladatele je považován kníže Mojmír I., který v roce 833 porazil nitranského knížete Pribinu a k jižní Moravě připojil západní Slovensko. D C (3)

 4. Kníže Rastislav • Pokračoval v rozšiřování území říše a dostal se do sporu s východofranckým panovníkem. Podařilo se mu ubránit nezávislost své říše a rozhodl se zřídit na Moravě vlastní církevní organizaci. Obrátil se na byzantského císaře, který r. 863 vyslal na Moravu dva učence – Konstantina (později přijal jméno Cyril) a Metoděje, původem Řeky ze Soluně. D C

 5. D C (6) (7)

 6. Působení Konstantina a Metoděje • sestavili první slovanské písmo – hlaholici • důležité části Bible přeložili do staroslověnštiny, ta se stala i bohoslužebným jazykem při mši (namísto latiny) • organizovali církevní život, šířili křesťanství – Metoděj byl papežem jmenován arcibiskupem • jeho rukou přijal křest také český kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou D C

 7. Panování Svatopluka • Za Svatopluka Velká Morava zahrnovala kromě Moravy a Slovenska také část Maďarska, Rakouska a Polska. • Po Metodějově smrti (r. 885) Svatopluk podpořil latinskou bohoslužbu, Metodějovy žáky vyhnal ze země. Ti odchází do Bulharska, tam vzniká písmo cyrilice (dnešní azbuka). D C

 8. Zánik Velké Moravy • Po smrti Svatopluka se jeho říše rozpadá. • Mojmír II. nebyl silným panovníkem • V r. 907 podlehla Velká Morava nájezdu kočovných maďarských kmenů D C

 9. Znáš pověst o Svatoplukovi? D C (5)

 10. Velkomoravská kultura • Vyspělá kultura v mnoha oblastech • Stavebnictví: velkomoravská hradiště, kostelíky Mikulčice Pohansko u Břeclavi Staré Město u Uherského Hradiště Děvín • Literatura • Řemesla: např. zlaté a stříbrné šperky – náušnice, knoflíky (tzv.gombíky), přívěsky D C

 11. Kříž z Mikulčic Velkomoravské gombíky D C (2) (1)

 12. Mikulčice – základy kamenného kostela D C (4)

 13. Zjištění získaných znalostí • Kdy a kde vznikla Velkomoravská říše? • Kdo je považován za zakladatele Velké Moravy? • Co víš o působení dalších velkomoravských knížat? • Jaký význam měl příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu? • Co víš o kultuře Velké Moravy?

 14. Zdroje použitých materiálů • Creator:Dragovit,Kříž z Mikulčic.png [online]. 2011 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_Mikul%C4%8Dic.png • Pekko,Velka Morava sperky 3.jpg [online]. 2009 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_Morava_sperky_3.jpg • Poko,Nitra moravia 833-cs.png [online]. 2011 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitra_moravia_833-cs.png

 15. Zdroje použitých materiálů • Mercy,Mikulčice-Valy 3.JPG [online]. 2008 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikul%C4%8Dice-Valy_3.JPG • Michal Maňas, Svatopluk I.jpg [online]. 2007 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svatopluk_I.jpg • Martyr,ZographensisColour.jpg[online]. 2006 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZographensisColour.jpg?uselang=cs

 16. Zdroje použitých materiálů • Mladifilozof,Cyril-methodius-small.jpg [online]. 2008 [cit.2012-10-10]. Dostupný pod licencí CreativeCommons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyril-methodius-small.jpg