pl no anas dokumentu uzraudz ba un rezultat vie r d t ji ievads n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītāji IEVADS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītāji IEVADS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītāji IEVADS - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītāji IEVADS. Inga Vilka , LU EVF Publiskās pārvaldes katedras asociētā profesore Inga.vilka@ppk.lv Seminārs Kuldīgā, 2012.gada 12.janvārī. Prezentācijas struktūra. Plānošanas dokumentu uzraudzības ieviešana Latvijā

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītāji IEVADS' - draco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pl no anas dokumentu uzraudz ba un rezultat vie r d t ji ievads

Plānošanas dokumentu uzraudzība un rezultatīvie rādītājiIEVADS

Inga Vilka,

LU EVF Publiskās pārvaldes katedras asociētā profesore

Inga.vilka@ppk.lv

Seminārs Kuldīgā, 2012.gada 12.janvārī

Kurzemes plānošanas reģions

prezent cijas strukt ra
Prezentācijas struktūra
 • Plānošanas dokumentu uzraudzības ieviešana Latvijā
 • Jautājuma aktualitāte šodien
 • Kāpēc nepieciešama plānošanas uzraudzība un novērtēšana
 • Rezultatīvo rādītāju teorētiskie aspekti

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

pl no anas uzraudz bas un nov rt anas ievie anas s kums latvij
Plānošanas uzraudzības un novērtēšanas ieviešanas sākums Latvijā
 • MK 22.04.1997. noteikumi Nr.153 “Noteikumi par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem”
 • Valsts pārvaldes reformas stratēģija no 2001. līdz 2006.gadam (apstiprināta MK 10.07.2001.). Kā viens no uzdevumiem izvirzīts uz rezultātu, nevis uz procesu (uz funkciju veikšanu) orientētas darba kultūras attīstīšana
 • Politikas plānošanas pamatnostādnes (2001)
 • ĪUMVRL S pasūtīts pētījums “Rezultatīvo rādītāju ieviešana valsts pārvaldē”, LU pētnieku grupa E.Vanaga vadībā (2001)
 • Pamatnostādnes par ES strukturālo instrumentu vadības, uzraudzības, novērtēšanas un kontroles sistēmu (2002)
 • Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes (2003)

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

no 2003 gada zi ojuma
No 2003.gada ziņojuma*:

Līdz šim Latvijā uz rezultātu orientēta politikas vadība nav bijusi plaši izplatīta. Tādas sistēmas, kas nav orientēta uz rezultātu, viens no lielākajiem trūkumiem ir tas, ka netiek iegūta un lietota pilnvērtīga informācija par to, kas tiek paveikts ar ministrijām un citām valsts institūcijām no valsts budžeta piešķirto finansējumu.

* Inga Vilka. Ziņojums “Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana Latvijā”, sagatavots Latvijas – Somijas bilateriālā projekta “Latvijas reģionālās attīstības uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveide” Reģionālās attīstības komponentes ietvaros, Rīga 2003.

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

jaut juma aktualit te odien
Jautājuma aktualitāte šodien

Vai varam teikt, ka šobrīd Latvijā politikas vadība ir orientēta uz rezultātu?

Vai orientācija uz rezultātu notiek visos publiskās pārvaldes līmeņos un institūcijās?

Vai sekojam līdzi tam, kā tiek ieviesti apstiprinātie plāni?

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

modernu vad bas sist mu raksturo
Modernu vadības sistēmu raksturo
 • Stratēģiskā vadība
 • Plānošana
 • Uzraudzība un novērtēšana

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

uzraudz ba
Uzraudzība
 • Uzraudzība (uzraudzīšana, monitorings) ir regulāra un sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude, lai sekmētu lietderīgu un efektīvu vadīšanas lēmumu pieņemšanu
 • Jebkura plānošanas dokumenta (stratēģijas, koncepcijas, programmas, plāna) ieviešanas uzraudzība ir pastāvīgs process, kam jāturpinās visu plāna īstenošanas laiku

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

pl na steno anas uzraudz ba ir svar ga jo t
Plāna īstenošanas uzraudzība ir svarīga, jo tā:
 • dod iespēju noteikt, vai plāns tiek ieviesta kā iepriekš plānots
 • demonstrē darbības plāna progresu un sasniegumus
 • palīdz pārskatīt jau paveikto
 • identificē jaunas problēmas un iespējas, kam veltīt tālāku izpēti un darbības
 • nodrošina sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju

Uzraudzības procesā apkopotā informācija ir pamats novērtējuma veikšanai

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

nov rt jums
Novērtējums
 • Novērtējums (novērtēšana, izvērtējums) ir nepieciešams, lai novērtētu ieguldīto resursu (tajā skaitā finanšu) efektivitāti, pasākumu ietekmi u.t.t.

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

slide10
Uzraudzība

Novērtējums

Vai plānotais ir sasniegts un cik daudz no plānotā ir sasniegts?

Vai varam būt apmierināti ar paveikto un sasniegto?

 • Kas ir paveikts?
 • Kas ir sasniegts?

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

laba uzraudz bas sist ma uzrauga
Laba uzraudzības sistēma uzrauga
 • Resursu ieguldījumus – laiku un naudu, lai nodrošinātu saprātīgu budžeta tērēšanu
 • Rezultātus (sasniegumus), izmantojot rezultatīvo rādītājus, lai novērtētu progresu saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem
 • Uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pamatā ir rezultatīvie rādītāji.

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

nov rt ana
Novērtēšana
 • Novērtēšana ietver darbības plāna izpildi raksturojošo datu (ko nodrošina uzraudzības sistēma) analīzi un interpretāciju ar mērķi noskaidrot sasniegumus un attiecīgās jomas vājās vietas.
 • Novērtēšana ir kas vairāk nekā vienkārša informācijas apstrāde. Tā ir arī analīze par to, kas un kāpēc notika.
 • Novērtēšanas ietvaros parasti nosaka arī plāna (projekta, programmas, stratēģijas) efektivitāti.

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

efektivit te
Efektivitāte
 • Ekonomiskā efektivitāte (efficiency)

Ekonomiskā efektivitāte parāda attiecības starp izmantotajiem resursiem un izpildes rādītājiem. To mēra kā resursu patēriņu (izmaksas, cilvēkdienas u.t.t.) uz vienu izpildes rādītāja vienību

 • Funkcionālā efektivitāte (effectiveness)

Funkcionālā efektivitāte parāda, cik lielā mērā programma (aktivitāte, uzdevums) ir sasniegusi rezultāta un ietekmes vēlamo kvalitāti atbilstoši programmas mērķiem un vīzijai

Nav nekā muļķīgāka kā efektīvi no ekonomiskā viedokļa veikt kaut ko tādu, kas nevienam vairs nav vajadzīgs

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

slide14

Rezultātu sasniegšanas rādītāji

Sabiedrība

Ekonomika

Vide

Vajadzības Problēmas

Jautājumi

Ietekmes rezultāti

(impact)

Politikas rezultāti

(outcomes)

Programma

Organizācija

Institūcija

Mērķi

Resursi

(inputs)

Darbības rezultāti

(ouputs)

Ekonomiskā efektivitāte

Rezultatīvie rādītāji

Funkcionālā efektivitāte

Saistībastarppolitikasnoteikšanas un īstenošanasprocesu, rezultātiem un rezultatīvajiemrādītājiem

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

r d t ji
Rādītāji
 • Ieguldījumu rādītāji (resursu rādītāji) (input)
 • Darbības jeb izpildes rādītāji (output)
 • Rezultātu rādītāji (outcome)
 • Ietekmes rādītāji (impact)

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

ieteikumi
Ieteikumi
 • Veiciet gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo analīzi, jo ir svarīgi kombinēt gan kvantitatīvo izvērtēšanu, gan kvalitatīvo novērtēšanu
 • Iesaistiet vadītājus un darbiniekus rezultatīvo rādītāju noteikšanā un pilnveidošanā
 • Ik gadus novērtējiet un modificējiet rezultatīvos rādītājus
 • Nelietojiet pārāk daudz un pārāk maz rezultatīvo rādītāju
 • Maksimāli izmantojiet darbības novērtēšanas datus

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

sasniegto r d t ju sal dzin anas b ze
Sasniegto rādītāju salīdzināšanas bāze
 • plāna rādītāji
 • iepriekšējo periodu rādītāji
 • citu institūciju rādītāji
 • citu valstu analoģisko institūciju rādītāji
 • privātā sektora rādītāji
 • normatīvi

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

audita uzraudz bas un nov rt anas saist ba ar ieguld jumiem un rezult tiem
Audita, uzraudzības un novērtēšanas saistība ar ieguldījumiem un rezultātiem

Ieguldījumi

(inputs)

Darbības rezultāti

(outputs)

Rezultāti /ietekme

(outcoms, impuct)

Audits, kontrole

Uzraudzība, monitorings

Kvalitātes, vadības un efektivitātes novērtēšana

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.

uzraudz bas un nov rt anas sist ma
Uzraudzības un novērtēšanas sistēma
 • Veidojot uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, jānosaka ne tikai rādītāji, ko regulāri apkopos un analizēs, bet arī kārtība (process) kā uzraudzība un novērtēšana tiks veikta, kādas institūcijas, struktūrvienības tiks iesaistītas, kādas atskaites un cik bieži tiks gatavotas u.t.t.
 • Uzraudzības un novērtēšanas sistēma dod iespēju plāna īstenotājiem informēt sabiedrību par veiktajām aktivitātēm un sasniegumiem
 • Veicot novērtēšanu jābūt gataviem veikt izmaiņas plānošanas dokumentā

Kurzemes plānošanas reģions,

Kuldīgā, 12.01.2012.