Download
anthony giddens n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anthony Giddens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anthony Giddens

Anthony Giddens

363 Views Download Presentation
Download Presentation

Anthony Giddens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anthony Giddens En av de främsta samhällsteoretikerna. StruktureringsteorinModerniteten

 2. Struktureringsteorin Fokus: Människans förmåga att reflektera över och reglera sina handlingar. Ger människan stor makt – kan förändra sitt liv. Avsåg att studera hur människan agerar socialt. Struktur System Strukturens dualitet

 3. Reflexiviteten ingår i människans medvetande. Centralt begrepp för Giddens. Måste ta hänsyn till dubbla hermeneutiken när man studerar människor – tolkning av redan tolkat material. Individer är reflexiva och likaså forskare.

 4. Struktur Består av regler och resurser. Regler: Enligt Giddens icke-formella föreskrifter om hur man ska handla. Resurser: Makten att ha valmöjligheter för handlingsalternativ. Rutiner (praktiskt medvetande) och regler håller samman vardagslivet vilket ger en struktur (skapas genom handling). Struktur och tilltro på omgivningen krävs för att känna ontologisk trygghet. Fråntas man tryggheten uppstår en kritisk situation.

 5. Makt Oskrivna regler som utvecklas ur vardagslivet är av stor betydelse.

 6. Socialt system Produceras ofta av oavsiktliga handlingar – t.ex svenska kösystemet. Uppstår genom strukturer. Strukturens dualitet Strukturer både begränsar och möjliggör sociala handlingar.

 7. Moderniteten Uppkom genom en kritik mot den materialistiska historieuppfattningen. Giddens egen tolkning av den västerländska historien.

 8. Moderniteten är något unikt jämfört med tidigare samhällsformer. • Social interaktion sker inte på samma sätt som tidigare. • Pengar har blivit abstrakta. Möjlighet till kredit sätter tiden ur spel. Förlitar oss på experter inom områden vi inte har någon kunskap om. • Identiteten är ett formbart projekt, inte förutbestämd – kan leda till ångest. • Moderniteten medför att vi måste ansvara för oss själva, exempelvis vår hälsa (folkhälsovetenskap).

 9. Modernitet, identitet och ambivalens

 10. Jagidentitet och kroppsuppfattning Människan är självbestämmande!

 11. Kritiken mot Giddens är hård. • Han samlar allt i en teori vilket begränsar. • Abstrakt. • Svåranvänd.

 12. Till sist... • Vad vill Giddens förklara? Hur människor fungerar och interagerar i samhället. • Hur förklarar han det? Genom struktureringsteorin och teorin om moderniteten. Referens: Månson 2007