Download
energikrav i teori og praksis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energikrav i teori og praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energikrav i teori og praksis

Energikrav i teori og praksis

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Energikrav i teori og praksis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energikrav i teori og praksis Frode Styve Eta Energi AS ByggArena 2012, 19. oktober 2012, Haugesund

 2. Vi står foran en stor global utfordring ! IPCC (Intergovernmental Panel om Climate Change) Globale utslipp av CO2 må reduseres med 50-85% innen 2050 for å holde global temperaturstigning under 2 grdC IEA (International Energi Agency) Det globale energibehov er antatt å dobbles mot 2050.Vekst i energibehov vil dekkes av fossilt brensel.

 3. ”20 – 20 – 20 by 2020” EU skal innen 2020 oppnå: 20 % reduksjon i utslipp av CO2, 20 % reduksjon i energibruk og 20 % andel fornybar energi Norske mål: 30 % reduksjon i utslipp av CO2 2/3 deler skal oppnås hjemme Klimanøytralitet innen 2050. Virklemidler. Både ”gulrot og pisk” Lover og forskrifter Avgifter Støtteordninger

 4. Energikrav i byggeforskriften - Fra TEK97 til TEK07 og TEK10. - Krav til U-verdier og tetthet skjerpet. - Mer effektiv varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg. - Mininimum andel fornybar energi til oppvarming er i TEK10 hevet fra 40 % til 60 %. - Varslet ny TEK15. - Ambisjon om passivhus standard innen 2020 (TEK20 ?).

 5. Energibehov til oppvarming Fra om lag 100 kWh/m2år (TEK97) Til ca 50 kWh/m2år (TEK07/10) Neste ca 15 kWh/m2år (TEK15)

 6. Utfordring - TEK10 og energi til oppvarming Lavt energibehov til oppvarming kombinert med krav om bruk av fornybar energi. Relativt tunge investeringer i varmeanlegg kreves for å dekke stadig synkende behov for energi. Prisen på energi må stige mye, og en må være villig til å tenke langsiktig for å oppnå lønnsomhet. Sparer en leilighet 5.000 kWh/år gjennom bruk av varmepumpe kan denne besparelse forsvare en investering på ca kr 60.000,- ved energipris på 100 øre/kWh (ved 20 år og 6,0 % pa.). Klarer en å bygge et varmeanlegg i en leilighet for kr 60.000 ,- ?

 7. Hva med TEK15 ? Enda større utfordringer ? • Ytterligere innskjerping vil vel gjøre det enda vanskeligere å oppnå lønnsomhet ? Ikke nødvendigvis • Tradisjonelt bygges et varmeanlegg for å kompensere for bygningsmessige svakheter. Radiator under vindu og i soner utsatt for trekk, osv. • En må tenke nytt. Finne nye tekniske løsninger og bli bedre på integrert planlegging - bygg og tekniske anlegg – for å oppnå godt termisk inneklima. • Det kan være langt gunstigere å kompensere i ”uheldige” soner med bygningstekniske løsninger utover forskriftens krav fremfor å ”overdimensjonere” varmeanlegg. • Lete etter andre synergier ? (F.eks. ved å kutte bereder i leilighet unngås kostnad for denne og en frigjør samtidig om lag 1m2. Hva er en kvadratmeter verdt ?)

 8. Tradisjonelt varmeanlegg Skisse: Sintef

 9. Forenklet varmeanlegg Skisse: Sintef

 10. Varmeanlegg passivhus Skisse: Sintef

 11. Varmeanlegg i bygg med lavt energibehov • Små varmeanlegg med punktoppvarming (en eller få radiatorer). • Gulvvarme kun i utvalgte rom. • Felles varmesentral i leilighetsbygg – gjerne prefab. og utendørs slik at minimalt byggareal kreves. • Anleggene må være enkle å betjene og kreve minimum vedlikehold. • Leilighetsbygg / seksjonerte bygg. Måling av energi levert til hver leilighet.

 12. Teknisk sentral i leilighet • Teknisk skapMerk • Varmt tappevann - Med vannmåler • Radiator- og gulvvarmekurs - Måler for termisk energi • - b=700 d=150 h=x00 - Ingen bereder dvs. frigjort areal !!!!!

 13. Radiatorer- er ikke som før !

 14. Eta Energi AS www.eta.no kan bistå ifm. alle energispørsmål Takk for oppmerksomheten !