civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymas apskaita ir panaudojimas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SUDARYMAS, APSKAITA IR PANAUDOJIMAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SUDARYMAS, APSKAITA IR PANAUDOJIMAS - PowerPoint PPT Presentation


  • 319 Views
  • Uploaded on

CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SUDARYMAS, APSKAITA IR PANAUDOJIMAS. 2012 m. lapkričio 21 d. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. Civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sudarymas, apskaita ir panaudojimas yra reglamentuoti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SUDARYMAS, APSKAITA IR PANAUDOJIMAS' - manjit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymas apskaita ir panaudojimas

CIVILINIO MOBILIZACINIO PERSONALO REZERVO SUDARYMAS, APSKAITA IR PANAUDOJIMAS

2012 m. lapkričio 21 d.

teisinis reglamentavimas
TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sudarymas, apskaita ir panaudojimas yra reglamentuoti

  • Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464);
  • Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 674 „Dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3403).
cmpr sudarymas
CMPR SUDARYMAS

Civilinis mobilizacinio personalo rezervas - Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veikla būtina užtikrinti mobilizacijos planuose numatytų priemonių ir veiksmų vykdymą.

Civilinės mobilizacijos institucijos ir ūkio mobilizacijos subjekto vadovai į CMPR įrašomi nuo valstybinės mobilizacinės, priimančiosios šalies paramos teikimo užduoties paskyrimo arba mobilizacinio užsakymo ar priimančiosios šalies paramos teikimo sutarties sudarymo dienos.

Kitus asmenis, kurių veikla būtina užtikrinti mobilizacijos planuose numatytų priemonių ir veiksmų atlikimą, į CMPR įrašo mobilizacijos sistemos subjekto vadovas.

reikalavimai asmenims
REIKALAVIMAI ASMENIMS

Į CMPR įrašomi asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. turintys Lietuvos Respublikos pilietybę;

2. mobilizacijos sistemos subjektuose dirbantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, kurių veikla yra būtina, kad mobilizacijos planuose numatyti veiksmai, priemonės, mobilizacinio užsakymo ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutarties sąlygos būtų tinkamai vykdomos ir valdomos;

3. nesudarę kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties;

4. nepriskirti parengtajam kariuomenės personalo rezervui.

duomenys ra omi cmpr s ra
DUOMENYS, ĮRAŠOMI Į CMPR SĄRAŠĄ

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 15 str. 5 d. ir Vyriausybės nutarimo „Dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 27 p.:

1) vardas, pavardė;

2) asmens kodas;

3) darbovietės adresas (jeigu jis skiriasi nuo mobilizacijos sistemos subjekto buveinės adreso) ir einamos pareigos;

4) telefonai susisiekti (darbo, namų ir judriojo ryšio telefono numeriai);

5) faktinės gyvenamosios vietos adresas.

cmpr esan i asmen teis s ir pareigos 1
CMPR ESANČIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS (1)

Karo prievolės įstatymo 29 str. 7 p.:

Tarnyba paskelbus mobilizaciją atidedama šiems karo prievolininkams:

7) Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo nustatyta tvarka įrašytiems į civilinį mobilizacinį personalo rezervą ir atliekantiems jiems pavestas funkcijas paskelbus mobilizaciją.

cmpr esan i asmen teis s ir pareigos 2
CMPR ESANČIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS (2)

Lietuvos Respublikos piliečiams, įrašytiems į CMPR nustatomi šie darbo ar tarnybos santykių apribojimai (Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 22 str. 3 d.):

1) išėję visų rūšių atostogų, išskyrus nėštumo, gimdymo atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, iki vaikui sueis treji metai, darbdavio sprendimu gali būti atšaukiami iš atostogų;

2) teisės aktų nustatyta tvarka darbdavys gali nustatyti viršvalandinius darbus;

3) draudžiama streikuoti;

4) paskelbus mobilizaciją draudžiama nutraukti su jais sudarytas darbo sutartis ir (ar) atleisti juos iš pareigų, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalyje ir Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3, 13, 14, 15, 16 ir 18 punktuose nustatytus atvejus.

cmpr esan i asmen teis s ir pareigos 3
CMPR ESANČIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS (3)

Vyriausybės nutarimo „Dėl civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priedas:

pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, faktinei gyvenamajai vietai, telefonams susisiekti), privaloma per 10 darbo dienų pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui;

paskelbus mobilizaciją ir teikiant priimančiosios šalies paramą privaloma atlikti pareigybės aprašyme (pareiginiuose nuostatuose) nustatytas funkcijas ir vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus.

institucijos cmpr s ra o sudarymas
INSTITUCIJOS CMPR SĄRAŠO SUDARYMAS
  • Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo pats sprendžia kiek ir kokio personalo reikia institucijos mobilizacijos planui vykdyti;
  • Civilinei mobilizacijos institucijai pavaldžių įstaigų, kurių veiksmai yra nustatyti mobilizacijos plane, vadovai ar jų įgalioti asmenys pateikia civilinei mobilizacijos institucijai savo CMPR sąrašus;
  • CMPR sąrašai turi būti parengti per 1 mėn. nuo civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos plano patvirtinimo ir pateikti derinti Mobilizacijos departamentui.
asmen supa indinimas
ASMENŲ SUPAŽINDINIMAS

Patvirtinus Rezervo sąrašą, jame esantys asmenys per 15 darbo dienų (paskelbus mobilizaciją – per 3 darbo dienas) nuo Rezervo sąrašo patvirtinimo privalo būti pasirašytinai supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis Personalo rezerve.

Asmenys, kurių dėl nedarbingumo, visų rūšių atostogų ar komandiruotės neįmanoma per nustatytą terminą supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis Personalo rezerve, su jomis supažindinami nedelsiant, kai tik grįžta į darbą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (paskelbus mobilizaciją – per vieną darbo dieną).

cmpr sud ties keitimas 1
CMPR SUDĖTIES KEITIMAS (1)

CMPR sudėtis keičiama:

kai civilinės mobilizacijos institucijos pakeičia mobilizacijos planus ir juose numato naujas arba panaikina esamas priemones ar veiksmus (naujo CMPR sąrašo projektas turi būti pateiktas MD derinti per 1 mėn. nuo mobilizacijos plano pakeitimo; visais kitais atvejais – iki liepos 15 d.);

kai Lietuvos Respublikos piliečiai naujai paskiriami (priimami) į civilinės mobilizacijos institucijos ir ūkio mobilizacijos subjekto vadovų pareigas;

cmpr sud ties keitimas 2
CMPR SUDĖTIES KEITIMAS (2)

kai valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atleidžiami iš pareigų, dėl kurių buvo įrašyti į CMPR;

kai asmenys, įrašyti į CMPR, netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

kai valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, įrašomi į parengtąjį kariuomenės personalo rezervą arba sudaro kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį.

cmpr sud ties keitimas 3
CMPR SUDĖTIES KEITIMAS (3)

Nutraukus su ūkio mobilizacijos subjektu sudarytą mobilizacinio užsakymo ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartį, Institucija, kuri ją buvo sudariusi, per 5 darbo dienas (paskelbus mobilizaciją – per vieną darbo dieną) nuo sutarties nutraukimo praneša apie tai Mobilizacijos departamentui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei panaikinus civilinei mobilizacijos institucijai skirtą valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį, arba nuo Institucijos pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo dienos, Mobilizacijos departamentas per 5 darbo dienas (paskelbus mobilizaciją – per vieną darbo dieną) išbraukia buvusios civilinės mobilizacijos institucijos ar Ūkio subjekto valstybės tarnautojus ar darbuotojus iš CMPR.

cmpr ra yt asmen duomen keitimas
CMPR ĮRAŠYTŲ ASMENŲ DUOMENŲ KEITIMAS

Civilinių mobilizacijos institucijų ar ūkio mobilizacijos subjektų personalo rezervo duomenis tvarko šių subjektų vadovų paskirti asmenys. CMPR duomenis valstybėje tvarko Mobilizacijos departamento direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai;

Pasikeitus asmens, esančio CMPR duomenims, už civilinės mobilizacijos institucijos ar ūkio mobilizacijos subjekto personalo rezervo duomenų tvarkymą atsakingi asmenys pakeičia asmens, įrašyto į CMPR, duomenis šio subjekto rezervo sąraše ir iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio pabaigos elektronine forma (Microsoft Office „Excel“ programos byloje) pateikia juos Mobilizacijos departamento darbuotojui, o šis patikslina šių asmenų duomenis valstybės CMPR duomenų bazėje.

cmpr panaudojimas 1
CMPR PANAUDOJIMAS (1)

CMPR gali būti naudojamas:

paskelbus mobilizaciją;

teikiant priimančiosios šalies paramą

Paskelbus visuotinę arba dalinę mobilizaciją, civilinės mobilizacijos institucijos vadovas:

nurodo įrašytiems į Institucijos personalo rezervą asmenims pradėti vykdyti mobilizacijos plane nurodytas priemones ir veiksmus;

prireikus nurodo asmenims, atsakingiems už įrašytų į Institucijos personalo rezervą asmenų iškvietimą, informuoti ir iškviesti reikalingus asmenis;

cmpr panaudojimas 2
CMPR PANAUDOJIMAS (2)

ne vėliau kaip per vieną dieną praneša pavaldžių įstaigų vadovams apie mobilizacijos paskelbimą ir pagal mobilizacijos planus atliktinas funkcijas, nurodo imtis visų priemonių ir veiksmų, iš jų – ir pavaldžių įstaigų personalo rezervo naudojimo, kad pagal mobilizacijos planus būtų vykdomos numatytos priemonės ir veiksmai;

ne vėliau kaip per vieną dieną praneša Ūkio subjektams, su kuriais Institucija yra sudariusi sutartis, apie mobilizacijos paskelbimą, nurodo imtis visų sutartyje nustatytų priemonių, iš jų – ir Ūkio subjekto personalo rezervo naudojimo, kad būtų vykdomi sutartiniai įsipareigojimai;

prireikus atšaukia įrašytus į Institucijos personalo rezervą asmenis iš visų rūšių atostogų, išskyrus nėštumo, gimdymo atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

prireikus teisės aktų nustatyta tvarka nustato įrašytiems į Institucijos personalo rezervą asmenims viršvalandinius darbus.