FONS
Download
1 / 29

DOCUMENT DE SÍNTESI Març 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

FONS SOCIAL EUROPEU. IMPLANTACIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’INTERIOR DEL MONTSIÀ (ADELIM), MARC ESTRATÈGIC I PRIORITATS D’ACTUACIÓ. DOCUMENT DE SÍNTESI Març 2007. 1. INTRODUCCIÓ. Diversificar i promoure els diferents sectors econòmics als municipis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOCUMENT DE SÍNTESI Març 2007' - malory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FONS

SOCIAL

EUROPEU

IMPLANTACIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’INTERIOR DEL MONTSIÀ (ADELIM), MARC ESTRATÈGIC I PRIORITATS D’ACTUACIÓ

DOCUMENT DE SÍNTESI

Març 2007


Motivaci inicials i objectius

1. INTRODUCCIÓ

 • Diversificar i promoure els diferents sectors econòmics als municipis.

 • Canalitzar les iniciatives o actuacions per al desenvolupament de l’interior del Montsià

 • Revitalitzar els municipis a tots els nivells

 • Evitar la pèrdua i envelliment de la població

 • Revalorització el sector de la pagesia i de la ramaderia.

 • Promoció i diversificació del sector industrial

 • Creació d’un sector turístic unitari desenvolupat i de qualitat

 • Millora de la cohesió social entre les poblacions de l’estudi

 • Millora de l’oferta formativa i educativa

 • Promoció de vincles i col·laboracions entre els diferents sectors econòmics i entre les diferents poblacions de l’estudi

MOTIVACIÓ INICIALS I OBJECTIUS

Voluntat supramunicipal dels Ajuntaments implicats de crear una figura estable

de promoció del desenvolupament econòmic integrada per tots ells

La disposició d’un marc estratègic d’actuacions

Estructurar la creació de l’Agència de Desenvolupament Local del Montsià


1. INTRODUCCIÓ

CONTINGUTS DE LA IMPLANTACIÓ DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’INTERIOR DEL MONTSIÀ (ADELIM), MARC ESTRATÈGIC I PRIORITATS D’ACTUACIÓ

Diagnosi socioeconòmica

Anàlisi territorial

Anàlisi sectorial

Anàlisi socioeconòmica

Identificació dels punts crítics

Diagnosi estratègica

Identificació d’oportunitats

Definició d’objectius

Procés de participació

Primera Proposta estratègica

Creació de l’Àgència de Desenvolupament Local

Plantejament d’eixos estratègics

Document de síntesi

MARC ESTRATÈGIC

DEFINITIU

Desenvolupament Operatiu: Proposta estratègica definitiva


Proc s i metodologia

2. ESTRUCTURA

PROCÉS I METODOLOGIA

Diagnosi socioeconòmica

Treball de camp

Treball de gabinet

Gener-febrer 2007

Entrevistes individuals

Procés de participació

Desembre - Gener 2007

Diagnosi estratègica

Treball de gabinet

Proposta

estratègica

Febrer 2007

Document de síntesi

Treball de gabinet

Març 2007


Una economia amb creixement alentit i

3. DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA

UNA ECONOMIA AMB CREIXEMENT ALENTIT (I)

Agricultura

 • Envelliment pagesia

 • Tendència a caràcter de temps parcial

 • Dificultats en la comercialització: cítrics

 • Dispersió de la indústria implantada al territori

 • Indústria de dimensions petites i mitjanes

 • Protagonisme del moble dins del sector

Indústria

 • Construcció moderada respecte altres zones

 • Augment nombre de treballadors al sector

 • Necessitat de planificar i ordenar el desenvolupament urbanístic

Construcció


Una economia amb creixement alentit ii

3. DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA

UNA ECONOMIA AMB CREIXEMENT ALENTIT (II)

Serveis

 • Creixement modest del sector

 • Dificultat de la viabilitat del comerç tradicional

 • Forta competència comercial de ciutats properes com: Tortosa, Amposta, Tarragona, Reus i Barcelona.

 • Manca de model de desenvolupament turístic

 • Infrastructures turístiques actuals escasses

 • Voluntat d’apostar cap al turisme rural

Turisme


Disfunsions de l oferta laboral

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

DISFUNSIONS DE L’OFERTA LABORAL

Taxes d’ocupació baixes

Manca de llocs de treball qualificats

Caràcter familiar de les empreses

Atracció laboral de municipis propers

Manca de formació

Fuga d’efectius

del territori

Evolució demogràfica negativa


Un territori amb una din mica tendendial fr gil

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

UN TERRITORI AMB UNA DINÀMICA TENDENDIAL FRÀGIL

Envelliment població i dificultats de regeneració

Pèrdua de pes específic del sector serveis en conjunt

Taxes d’ocupació laboral baixes

Poca oferta d’alotjament i gastronomia

Baixa capacitat d’atracció d’inversions al territori

Manca de connectivitats efectives amb les vies ràpides

Baix ús de les noves tecnologies

Pèrdua de sòl agràri

Creixement restringit del sector industrial

Baix nivell de renda


Un territori amb potencial positiu

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

UN TERRITORI AMB POTENCIAL POSITIU

Situació geogràfica estratrègica

Potencial turístic elevat

Taxes de creixement importants en els sectors industrials i construcció

Proximitat a eixos de comunicació viària i ferroviària interregionals

Tendència a la tercialització de l’economia

Elevat potencial del sector de l’oli

Interès general del foment de l’indústria

Posicionament comercial i de serveis de Santa Bàrbara


Pol tiques de desenvolupament i evoluci tendencial

4. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT I EVOLUCIÓ TENDENCIAL

 • Voluntat conjunta inicial

 • Afebliment econòmic

 • Personalitat diferenciada

 • Voluntat de complementarietat de les polítiques

 • Problemàtica social similar entre municipis

 • Voluntat d’impulsar actuacions més ajustades i efectives a les necessitats del propi territori

Estructuració

d’una ADL a

l’Interior del Montsià

(ADELIM)

Línies, programes i actuacions estratègiques


Objectius de l ag ncia pel desenvolupament local de l interior del montsi

5. ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA

OBJECTIUS DE L’AGÈNCIA PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’INTERIOR DEL MONTSIÀ

Impulsar i canalitzar el desenvolupament econòmic des de la proximitat al territori.

Suport a les iniciatives econòmiques públiques i privades que sorgeixen a la zona de l’ADELIM

Captar sinèrgies en forma d’inversions al territori

Facilitar la gestió en els àmbits administratius

Dinamitzar els agents del territori

Disposar d’una estructura possibilista i adaptada a la realitat


Estructura de l ag ncia adelim

5. ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA

ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA ADELIM

Comitè executiu

Àmbit representatiu

Consell consultiu (o comissions de tipus sectorial)

ADELIM

Àrea administrativa

Àmbit tècnic i administratiu

Altres tècnics municipals

Equip tècnic independent

Marc estratègic

 • Infraestructures públiques

 • Coordinació serveis locals

 • Gerent

  Director+Tècnic/s

  Àmbit sociolaboral

  Àmbit de promoció i desenvolupament


  Atribucions de l mbit t cnic i administratiu

  5. ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA

  ATRIBUCIONS DE L’ÀMBIT TÈCNIC I ADMINISTRATIU

  • Difondre el paper de l’Agència de l’ADELIM en el territori

  • Conduir la gestió dels programes d’actuació

  • Coordinació amb altres tècnics municipals

  • Dirigir els programes específics relacionats amb l’Agència ADELIM

  • Bona entesa amb altres administracions supramunicipals

  • Coordinar els programes a nivell intersectorial

  • Representativitat de l’Agència per delegació del Comitè Executiu

  • Proporcionar suport tècnic a les actuacions

  • Assessorar als agents del territori, tant privats com públics

  • Establir contactes amb altres agències de caràcter similar

  • Avaluar i fer un seguiment de les actuacions desenvolupades des de l’Agència


  Principals objectius de la proposta

  6. PROGRAMA ESTRATÈGIC

  PRINCIPALSOBJECTIUS DE LA PROPOSTA

  1) Revalorització del sector de la pagesia i de la ramaderia

  2) Promoció i diversificació del sector industrial

  3) Creació d’un sector turístic unitari desenvolupat i de qualitat

  4) Foment del creixement demogràfic dels municipis evitant la pèrdua d’efectius de població

  5) Revitalització dels municipis a tots els nivells

  6) Millora de la cohesió social entre les poblacions de l’estudi i del sentiment de pertinença al territori

  7) Millora de l’oferta formativa i educativa adequant-la a les necessitats del territori

  8) Promoció de vincles i col.laboracions entre els diferents sectors econòmics i entre les diferents poblacions de l’estudi


  Plantejament de la proposta

  6. PROGRAMA ESTRATÈGIC

  PLANTEJAMENT DE LA PROPOSTA

  PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ I DEFINICIÓ DE LES LÍNIES PRIORITÀRIES DE L’ADELIM

  116 Actuacions

  7 Eixos estratègics

  18 Programes

  Integren els grans objectius o àmbits d’actuació en els que cal incidir de forma estratègica

  Constitueixen recomenacions de caràcter més concret

  Orientats en la consecució dels eixos estratègics definits, i agrupats de forma sectorial

  Alta (Projectes estratègics)

  Mitjana

  Nivells de prioritat de les actuacions

  Altres nivells de prioritat

  Altres possibilitats


  Eixos estrat gics de la proposta

  7. DESPLEGAMENT OPERATIU

  EIXOS ESTRATÈGICS DE LA PROPOSTA


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 1

  1.1

  Revalorització del producte local i cerca d’impuls dels processos de transformació a partir de l’animació dels tècnics de l’ADELIM

  1.1.1.Cerca de fórmules de diferenciació dels productes locals respecte de la produció de les comarques o zones veïnes

  1.1.2.Foment de la producció ecològica i integrada a la zona

  1.1.3.Identificació, per part dels tècnics, dels productes agrícoles i ramaders de qualitat singular

  1.1.4.Suport i recerca d’ajudes econòmiques per a la modernització continuada de les instal·lacions de les cooperatives i la seva agrupació

  1.1.5.Promoure l’estudi d’iniciatives per dignificar els productes agraris i els processos productius per tal de revaloritzar el sector agrari

  1.1.6.Impuls de la millora i de la tipificació de la qualitat de la carn i dels productes ramaders singulars i diferenciats

  1.1.7.Inclusió de la promoció d’aquests productes agrícoles i ramaders identificats com d’elevada qualitat

  1.1.8.Suport a l’envasat de producte fresc i/o transformat a la zona

  1.1.9.Foment de la creació o implantació d’empreses de transformació i comercialització de derivats dels productes agrícoles i ramaders

  1.1.10. Foment de l’associacionisme i les relacions tècniques i comercials


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 1

  1.2

  Rendibilització de les explotacions en general i implantació de fórmules de diversificació

  1.2.1.Generalització progressiva de la figura de l’enginyer agrònom i de l’enginyer tècnic agrícola amb caràcter col·lectiu

  1.2.2.Millora de la xarxa de rec cap a les explotacions agràries com a rec de suport

  1.2.3.Foment de les visites i missions empresarials cap a altres zones productores similars.

  1.2.4.Regulació tècnica i legislativa de les diferents explotacions ramaderes

  1.2.5.Foment del relleu generacional a les explotacions agràries

  1.2.6.Facilitar i animar a la reconversió en les explotacions agropecuàries, d’alguna part dels horts i granges a activitat turística i educativa

  1.2.7.Incentivació de la continuïtat i l’aparició d’explotacions mixtes amb complementarietat de l’activitat agrícola i ramadera

  1.2.8. Creació de rutes d’interès en aquelles explotacions que es puguin considerar singulars

  1.2.9. Facilitar els tràmits per a la contractació en origen de treballadors de fora del país

  1.3

  Millora dels aspectes de comercialització dels productes locals

  1.3.1.MILLORA DELS CANALS DE COMERCIALITZACIÓ DE LES COOPERATIVES I PROFESSIONALITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES COMERCIALS EN GENERAL

  1.3.2.Millora de la comercialització directa en les cooperatives

  1.3.3.Potenciació dels productes en el propi mercat local (promoció local)

  1.3.4.Creació d’una agrobotiga virtual de caire associatiu entre els agents productors


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 2

  2.1

  Consens del model industrial territorial de l’ADELIM

  2.1.1.PAUTAR L’OFERTA DE SÒL INDUSTRIAL A TRAVÉS D’UN PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL PER AL CONJUNT DE L’ADELIM

  2.2

  Foment de la captació de noves empreses

  2.2.1.DESENVOLUPAMENT D’UN VIVER D’EMPRESES A LA REGIÓ AMB VOCACIÓ D’INCENTIU CAP A NOVES INICIATIVES INDUSTRIALS

  2.2.2.Creació d’una reserva de sòl industrial idònia que es contempli en els diferents plans d’ordenació municipals des d’una perspectiva territorial supramunicipal

  2.2.3.Promoció activa i prioritària dels polígons industrials existents abans de l’impuls de nous asssentaments similars

  2.2.4.Reducció dels impostos municipals en els primers anys d’implantació d’empreses

  2.2.5.Millora de l’accessibilitat general i urbana dels assentaments industrials existents

  2.2.6.Millora de la implicació de les empreses en la formació dels treballadors per tal d’adequar la formació a les necessitats de les mateixes

  2.2.7.Promoure per part del tècnic de l’ADELIM la captació d’empreses mitjançant reunions i trobades amb empreses concretes de sectors sensibles

  2.2.8. Minimització dels sobre costos de transport de les empreses per tal d’afavorir-ne la seva implantació


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 2

  2.3.1.Facilitació a la instauració de noves empreses industrials o de serveis amb activitats complementàries a l’activitat del sector del moble

  2.3.2.Agilització dels tràmits per desenvolupar ampliacions i reubicacions d’empreses ja existents a l’entorn dels municipis de l’ADELIM

  2.3

  Potenciació de branques industrials específiques

  2.3.3.Creació de campanyes i iniciatives de promoció conjuntament amb altres sectors econòmics

  2.3.4.Contribució a la promoció de la figura del “Moble de la Sénia” com a marca promocional que integri tots els agents de la comarca

  2.3.5.Foment de l’especialització del sector del moble dins de la pròpia comarca per diversificar l’oferta existent

  2.3.6.Promoure la instauració d’una millor senyalització i panells direccionals referents al sector del moble

  2.3.7. Assessorament en els mecanismes de millora de la qualitat, i per associar una imatge de qualitat al sector industrial


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 3

  3.1

  Definició del model turístic a desenvolupar al conjunt de municipis de l’ADELIM

  3.1.1.ELABORACIÓ D’UN PROGRAMA ESPECÍFIC SOBRE TURISME

  3.1.2.CATALOGACIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS PER ANALITZAR-NE EL SEU POTENCIAL COM A FONT D’ATRACCIÓ AL TERRITORI

  3.1.3.Creació d’un fòrum de debat i participació obert a tots els agents implicats en el sector com a sistema consultiu i de millora de les possibles actuacions sorgides

  3.2

  Adequació i millora de l’oferta turística existent

  3.2.1.Estructuració operativa en una primera fase dels diferents productes turístics existents

  3.2.2.Incentivació del model firal actual com a element d’atracció turística

  3.2.3.Especialització d’algun tècnic de l’ADELIM per aconseguir un millor aprofitament dels recursos turístics

  3.2.4.Millora de la senyalització informativa i direccional a les vies de comunicació existents

  3.2.5.Incentivar la formació dels diferents agents del sector cap a la millora de la qualitat del seu servei

  3.2.6.Creació de distintius de qualitat específics de la zona

  3.2.7.Promoció de tota la subcomarca de la Plana com a complement de l’oferta més massificada del litoral del Montsià

  3.2.8.Promoció de l’associacionisme general a tot el sector turístic i a les seves branques específiques


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 3

  Creació de nova oferta turística a la zona

  3.3

  3.3.1.Facilitar el desenvolupament de les activitats turístiques emergents en el marc rural a nivell de plans d’ordenació urbanística municipal.

  3.3.2.Aprofitament dels catàlegs existents derivats dels POUM

  3.3.3.Tematització a mig termini del territori des d’un punt de vista de vertebració de recursos turístics

  3.3.4.Fomentar els vincles amb els altres sectors econòmics i socials de la regió per a la creació d’una nova oferta turística

  3.3.5.Potenciar la reconversió de masies a residències casa de pagès

  3.3.6.Recerca de la fórmula més viable per a la creació de la figura del guia turístic conjunt de la Plana

  3.3.7.Promoure la preservació dels antics traçats ferroviaris per a un futur aprofitament com a vies verdes o ecosenders

  3.3.8.Promoure la creació d’una xarxa de museus, en conveni amb l’ADELIM


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 3

  3.4

  Promoció i divulgació de l’oferta turística

  3.4.1.CREACIÓ D’UNA OFICINA DE TURISME ESPECÍFICA I IMPLANTACIÓ DE DIFERENTS PUNTS FÍSICS D’INFORMACIÓ ARREU DEL TERRITORI

  3.4.2.Creació d’una imatge corporativa i d’un eslògan de la Plana

  3.4.3.Edició de material informatiu i promocional de la regió i distribució a les principals oficines de turisme dels voltants

  3.4.4.Incentivar la promoció turística dels agents particulars de manera conjunta

  3.4.5.Promoció de la zona incidint en la seva situació geogràfica central en relació als recursos existents al voltant

  3.4.6.Integració de tota l’oferta turística existent a les xarxes i canals de promoció generals de la comarca del Montsià, de les Terres de l’Ebre o de Catalunya

  3.4.7.Elaboració d’una pàgina web amb promoció turística de la regió i enllaços als principals agents del sector

  3.4.8. Promoció de les festes d’arrel cultural i fires presents als municipis

  3.4.9. Cerca i identificació d’algun fet històric rellevant de la zona o recuperació d’alguna tradició


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 4

  4.1.1.COORDINACIÓ ENTRE ELS RESPONSABLES TÈCNICS MUNICIPALS DE LES DIFERENTS POBLACIONS DE L’ADELIM I ELS EQUIPS REDACTORS DELS POUM

  4.1

  Definició del model urbà a seguir pel territori

  4.1.2.Incentivar a nivell polític la redacció dels diferents documents urbanístics locals ajustats al model territorial proposat en el conjunt de l’ADELIM

  4.1.3.Limitació del creixement urbà extensiu i fomentar el model urbà intensiu moderat

  4.1.4.Foment de polítiques de rehabilitació de cases velles

  4.1.5.Seguiment i concreció de les actuacions que afavoreixin la creació d’habitatge social o habitatge protegit

  4.1.6.Foment de polítiques que afavoreixin la creació d’habitatge de lloguer

  4.1.7.Fomentar la creació d’un fòrum de desenvolupament del territori que permeti avançar cap a un model socioeconòmic i territorial sostenible

  4.2

  Vertebració dels serveis bàsics que potenciïn el territori de l’ADELIM

  4.2.1.Millora en la coordinació i optimització dels serveis mèdics presents als diferents municipis

  4.2.2.Millora de les prestacions de l’administració local dels diferents municipis

  4.2.3.Millora dels serveis educatius i de formació als diferents municipis

  4.2.4.Optimització i millora dels equipaments socials, culturals i esportius presents als diferents municipis


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 4

  4. 3

  Facilitar la mobilitat de la població al territori

  4.3.1.Coordinació dels diferents plans de mobilitats existents o futurs de cada un dels municipis de l’ADELIM

  4.3.2.Foment de la millora de la xarxa de carreteres, prenent una posició conjunta entre els municipis ADELIM sobre la prioritat en les millores

  4.3.3.Foment del transport públic amb millors horaris i combinacions


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 5

  5.1

  Dotació d’eines per la captació de noves oportunitats i tasques de promoció del comerç local i de qualitat

  5.1.1.Incentivació del consum responsable i d’abast local entre els sectors de la població

  5.1.2. Creació de sistemes de formació dels diferents agents en camps específics que millorin l’atenció al client i a la pròpia activitat

  5.1.3.Promoció de “ La fira del comerç al carrer “ conjuntament amb tots els municipis

  5.2

  Proteccíó del comerç local

  5.2.1.CREACIÓ D’UNA CAMPANYA GLOBAL DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ A LA ZONA

  5.2.2. Promoció de la reducció de la pressió fiscal derivada directament dels ajuntaments i gestió, conjuntament amb altres organismes, d’ajuts en la línia de millorar el petit comerç

  5.2.3.Elaboració d’un estudi comercial conjunt entre els municipis, que avaluï i adeqüi la oferta existent a la demanda i les mancances del sector

  5.2.4.Promoure l’adequació i senyalització de les zones d’aparcament, les vies d’accés, i altres elements bàsics de la mobilitat

  5.2.5.Adequació horària dels establiments comercials als horaris laborals de la població

  5.2.6.Promoció de l’especialització dels comerços per a diferenciar i fer més competitiva la seva oferta i per ampliar els mercats de cada població al conjunt del territori ADELIM

  5.2.7.Gestió per a l’obtenció de Santa Bàrbara de la categoria de municipi turístic, o en el seu cas, buscar fórmules per tal d’aconseguir els permisos per modificar les obertures d’establiments


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 6

  6.1

  Millora dels serveis a través de la mancomunitat entre els diferents municipis

  6.1.1.CREACIÓ I GESTIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL CONJUNTA

  6.1.2.Promoure la creació del servei mancomunat de llar d’infants entre els municipis integrants de l’ADELIM

  6.1.3.Foment de xarxes de casals d’infants i de joves en els períodes de vacances i festius com l’estiu i el Nadal

  6.1.4.Mancomunació de serveis sociosanitaris

  6.1.5.Foment de la pàgina web de l’ADELIM com a eina dinàmica i activa d’informació de cadascun dels pobles integrants

  6.1.6.Gestionar i promoure l’educació ambiental al conjunt dels municipis amb programes específics de temàtica ambiental variada

  6.1.7.Foment del servei de recollida d’animals per part de les administracions competents

  6.1.8.Promoció de compres de maquinària i equipaments municipals de manera conjunta de tots els municipis de l’ADELIM per aconseguir millors preus i augmentar-ne l’aprofitament


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 6

  6.2

  Promoció de la relació entre els habitants de la regió ADELIM i el sentiment de pertinença al territori

  6.2.1.Gestió i millora dels serveis ofertats pel Punt d’Informació Juvenil , que s’hauria de fer conjunta a tota la població

  6.2.2. Promoure mitjans per tal d’afavorir la integració i l’establiment de vincles entre la població nouvinguda i la població d’acollida

  6.2.3.Creació dels mitjans necessaris per facilitar la mobilitat entre els pobles en les festivitats o actes com les fires i festes majors

  6.2.4.Foment de la creació de vincles entre les emissores de ràdio existents per tal d’augmentar l’abast de les seves retransmissions

  6.2.5.Disseny d’un mitjà informatiu propi de l’Agència i del territori

  6.2.6.Millora i dignificació de les àrees de lleure per tal de crear espais on es puguin desenvolupar activitats lúdiques


  ACTUACIONS O PROJECTES

  PROGRAMES

  EIX ESTRATÈGIC 7

  7.1

  Millora de la formació general i de la oferta dirigida als sectors desafavorits

  7.1.1.FOMENT DE LA CREACIÓ DE CURSOS I CICLES FORMATIUS GENÈRICS DE TEMÀTIQUES RELACIONADES AMB ELS PRINCIPALS SECTORS

  7.1.2.Implicació de les empreses rellevants de la Plana en la participació activa, en la decisió i elaboració dels diferents cursos i cicles formatius

  7.1.3.Incentivació de la formació de les noves tecnologies (TIC) com a eines bàsiques i en desenvolupament

  7.1.4.Participació dels agents socioeconòmics en l’anàlisi de la situació sociolaboral del territori de l’ADELIM i de la oferta formativa existent als voltants de la regió

  7.1.5.Incentivació del paper de la dona en les activitats econòmiques locals

  7.1.6.Ampliació de l’oferta de formació específica per a la inserció de la població immigrant

  7.1.7.Incentivació de la formació específica i adaptada a la gent gran, de caràcter conjunt, com a mitjà d’apropament de la població de la regió ADELIM


  ad