na zen evropsk ho parlamentu a rady es 764 2008 o vz jemn m uzn v n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
mallory-flores

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, o vzájemném uznávání Ministerstvo průmyslu a obchodu Setkání kontaktních osob 26.05.2010

 2. Neharmonizovaná sféra • Zásada vzájemného uznávání • Čl. 34 (28) a 36 (30) Smlouvy o EU • Judikatura Soudního dvora EU Výrobky vyrobené a uvedené na trh jednoho členského státu mají přístup na trh jiného státu K omezení může dojít pouze na základě stanovených důvodů veřejného zájmu

 3. Problémy při aplikaci zásady vzájemného uznávání • Orgány členských států vyžadují splnění požadavků národních předpisů, např. provedení dalších zkoušek, předložení dokumentů aj. • Opatření je nepřiměřené • Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno • Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit

 4. Nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání • Stanoví procesní postupy, které spr. orgán musí dodržet, omezuje-li volný pohyb výrobku (zvl. úprava dle § 1/2/ spr.ř) • Přednost před vnitrostátní právní úpravou • Účinné od 13. května 2009

 5. Působnost Nařízení • Vztahuje se na rozhodnutí správního orgánu, které na základě technického pravidla - zakazuje uvést výrobek na trh - nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku - nařizuje stažení výrobku z trhu

 6. Technické pravidlo Čl. 2 odst. 2 Nařízení • Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu - které není předmětem harmonizace (neexistuje vyčerpávající seznam) - a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při uvádění dodrženo, a stanoví - požadované vlastnosti (úroveň jakosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.) - jiný požadavek (podmínky použití, recyklace aj.) pokud by mohl mít významný vliv na uvedení na trh

 7. Procesní postup při přijímání rozhodnutí I. • Písemné oznámení příslušnému podnikatelskému subjektu, že hodlá přijmout rozhodnutí dle čl. 2 Nařízení • Zamýšlené rozhodnutí musí být podpořeno vědeckými či technickými argumenty pro použití některého z důvodů uvedených v čl. 34 a 36 SEU (veřejná bezpečnost, ochrana života a zdraví, aj.) • V oznámení musí být upřesněno technické pravidlo, na jehož základě je rozhodnutí přijímáno • Příslušný úřad si může vyžádat informace o výrobku (jeho vlastnosti, snadno dostupné informace o uvedení)

 8. Procesní postup při přijímání rozhodnutí II. • Podnikateli je poskytnuto alespoň 20 pracovních dnů k uplatnění připomínek (zvl. úprava dle § 36 spr.ř) • Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno + zohlednění podnikatelových připomínek • Rozhodnutí se zároveň oznamuje i Evropské komisi

 9. Uvedení výrobku na trh Judikatura ESD užívá termín „vyroben nebo uveden na trh“ Nařízení se vztahuje jen na případy uvedení na trh V případě vyrobení se uplatňuje zásada vzájemného uznávání -nespadá však pod Nařízení -

 10. Uvedení výrobku na trh – konkrétní příklady Ruský výrobek dovezený do Estonska - procleno v Estonsku, směřuje do ČR » první uvedení až v ČR (požadavek registrace) Výrobek vyrobený v ČR - neuvedeno na trh v ČR, směřuje do Maďarska » první uvedení až v Maďarsku Čínský výrobek dovezený do SRN a) uvedeno na trh v SRN, konkrétní výrobek ze SRN distribuován do ČR » první uvedení v SRN b) typově stejný výrobek dovezen přímo z Číny do ČR » první uvedení v ČR -

 11. Děkuji Vám za pozornost JUDr. Tomáš Stehlík Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU stehlik@mpo.cz Tel: 224 853 088