Dialogm te 18 oktober 2011
Download
1 / 33

Dialogmöte 18 oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Dialogmöte 18 oktober 2011. Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse Christoph Lukkerz , processledare Nätverk Social Ekonomi Skåne www.socialekonomiskane.se. Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dialogmöte 18 oktober 2011' - malini


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dialogm te 18 oktober 2011
Dialogmöte 18 oktober 2011

Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse

Christoph Lukkerz, processledare

Nätverk Social Ekonomi Skåne

www.socialekonomiskane.se


Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg


Bakgrund
Bakgrund sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Det finns en stor mångfald av organisationer i den sociala ekonomin i Göteborg.

Organisationerna engagerar många medborgare kring gemensamma intressen.

Engagemanget bygger socialt kapital.


Bakgrund1
Bakgrund sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Göteborgs Stad har en lång tradition av

att samverka med och stödja organisationerna

Sedan 2008: Strategiskt utvecklingsarbete inom området social ekonomi

Sedan 2010: Samverkansrådet Idékom


Samverkansr det id kom
Samverkansrådet sociala ekonomins organisationer i Göteborg Idékom

Idékom – 18 ledamöter – mandattiden 2 år

Företrädare från organisationer som representerar bredden i den sociala ekonomin – utses av GSE (Göteborgsregionens Sociala Ekonomin)

Politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad – utses av staden

Idékom ledde arbetet kring framtagande och förankringen av denna överenskommelse.


V rdegrund f r samverkan
Värdegrund för samverkan sociala ekonomins organisationer i Göteborg

 • Social ekonomi

 • bidrar till samhörighet mellan människor,

 • ökar individens möjligheter till personlig utveckling samt

 • utgör ett forum för deltagande i demokratiska processer.

 • En levande demokrati präglas av mångfald, människors lika värde, medmänsklighet, ansvarstagande samt möjlighet till påverkan.

 • Samverkan förutsätter stor tydlighet kring överenskommelsen samt ömsesidig respekt för organisationernas villkor och för stadens ansvar och skyldigheter.


Vad r en verenskommelse
Vad är en ÖVERENSKOMMELSE? sociala ekonomins organisationer i Göteborg

VILJEYTTRING som syftar till att STÄRKA FÖRUTSÄTTNINGARför SAMVERKAN och ENGAGEMANG


Vad r en verenskommelse1
Vad är en ÖVERENSKOMMELSE? sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Öppenhet & Insyn

Långsiktighet

Mångfald

?!

Principer

Övergripande

Kvalitet

Dialog

Integritet & Oberoende

Ett ramverk kring all samverkan


Parterna i verenskommelsen
Parterna i överenskommelsen sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Göteborgs Stad Sociala Ekonomins Organisationer


Definition social ekonomi
Definition: Social Ekonomi sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp för ”organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsak-ligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande samman-slutningar.

Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft."

Källa: Regeringens utredning ”Social ekonomi – tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt” 1999 och bygger på den terminologi som tillämpas inom Europeiska Unionen.


Verenskommelsens vision
Överenskommelsens VISION sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Göteborg är en staddär medborgarna engagerar sigoch där engagemangettas tillvara.


M l med verenskommelsen
Mål med överenskommelsen sociala ekonomins organisationer i Göteborg

Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg genom;

- att skapa förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan,

- att stärka den sociala ekonomins roll som opinionsbildare och röstbärare samt

- att öka den sociala ekonomins möjlighet att vara en aktör i välfärdsutvecklingen.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

1. Integritet och oberoende

2. Dialog

3. Kvalitet

4. Långsiktighet

5. Öppenhet och insyn

6. Mångfald


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt1
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

1. Integritet och oberoende

Respekt för organisationernas integritet, initiativförmåga och självbestämmande.

Kommunens stöd och stimulans till den sociala ekonomin utformas med utgångspunkt i organisationernas integritet och oberoende.

Organisationerna ska kunna ha en kritiskt granskande roll utan att riskerar sin samverkan med eller sitt ekonomiska stöd från det offentliga.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt2
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

2. Dialog

Ökat kunskapsutbyte som grund för gemensamt utvecklingsarbete.

Ömsesidig respekt för varandras perspektiv och förutsättningar samt tillvaratagande av varandras resurser.

Öppna, återkommande och präglad av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt.

Sociala ekonomins organisationer tidigt delaktiga i kartläggnings- och planeringsprocesser.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt3
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

3. Kvalitet

Närheten till medlemmar och brukarna och deras perspektiv är den sociala ekonomins främsta kvalitet.

Organisationerna avgör och säkrar själva kvaliteten i sin egen verksamhet utifrån organisationens värdegrund och syfte.

Sker verksamhet på uppdrag av staden är det staden som anger kraven på kvalitet och tillgänglighet.

Kvalitet behöver följas upp och utvärderas. På så sätt kan verksamheter utvecklas och jämföras.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt4
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

4. Långsiktighet

Bred politisk förankring av beslut som påverkar grundläggande villkor för organisationerna.

Göteborgs Stad ska underlätta organisationernas planering genom att ha långsiktighet som grund för sina insatser.

Samverkan ger bästa resultat när det finns kontinuitet i hur effekter, resultat, engagemang och idéer tas tillvara.

Principen om långsiktighet ger förutsättningar för förnyelse och nytänkande inom den sociala ekonomin.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt5
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

5. Öppenhet och insyn

Tillgänglig information och öppenhet är förutsättning för engagemang och förtroende.

Organisationerna ska enkelt kunna följa kommunens handläggning av ärenden som berör dem

Göteborgs Stad ska inom ramen för antagna riktlinjer för bidragsgivning och villkor för upphandling kunna följa organisationernas verksamhet och resultat. OBS! Principen om Integritet och oberoende.


6 principer f r parternas msesidiga f rh llningss tt6
6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt sociala ekonomins organisationer i Göteborg

6. Mångfald

Mångfald av organisations- och föreningsformer.

Mångfald av perspektiv genom organisationers engagemang i olika frågor och sin kunskap om och närhet till olika mål-grupper och deras behov.

Mångfald av aktörer genom sociala ekonomi som komplement och alternativ till offentlig verksamhet.

Bred representation av båda parter i olika typer av samverkan.


Principerna skall tillsammans med därtill kopplade åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.


Taganden och tg rder
Åtaganden och åtgärder åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

Hur kommer vi dit? Vem behöver göra vad? När är vi framme?


Taganden
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

Skapa konkreta åtgärdsplaner kopplade till följande åtaganden

Kunskapsökning inom Göteborgs Stad

Kunskapsökning inom den Sociala Ekonomin

Förstärkt samspel och tidigt samråd

Stärka Sociala Ekonomins förutsättningar

Dialogforum och dialogformer

Samhällsutveckling och utvecklingsfrågor

Alternativa finansieringsformer

Mångfald av utförare

Samverkan inom Social Ekonomi

Delaktighet

Jämställdhet och mångfald

Spridning av överenskommelsen

Uppföljning och utvärdering


Taganden1
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

Skapa konkreta åtgärdsplaner kopplade till följande åtaganden

Kunskapsökning inom Göteborgs StadGS ökar sin kunskap om den sociala ekonomins organisationers villkor, förutsättningar och behov samt om organisationers erfarenheter, deras särskilda kvalitet och betydelse för samhället. (Principerna om mångfald, kvalitet)

Kunskapsökning inom den Sociala EkonominSE ökar sin kunskap om organisation och beslutsvägar inom den offentliga sektorn och om olika påverkansmöjligheter för att kunna bli en aktiv aktör i samhällsutvecklingen.(Principerna om kvalitet, mångfald, långsiktighet)


Taganden2
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

 • Förstärkt samspel och tidigt samrådParterna utvecklar tillsammans modeller för förstärkt samspel och tidigt samråd, såväl på hela stads nivå som på stadsdelsnivå. För att göra det möjligt för den sociala ekonomins organisationer att i ett tidigt skede kunna följa och delta i planeringsprocesser ser staden över och utvecklar formerna för samverkan i anslutning till planering och framtagande av beslutsunderlag. (Principerna om dialog, öppenhet och insyn)

 • Stärka Sociala Ekonomins förutsättningarGS stärker förutsättningarna för den sociala ekonomins utveckling genom att aktivt samverka med och stödja den sociala ekonomins organisationer, samt genom inbjudan till brukarmedverkan och medborgardialog.(Principerna om dialog och mångfald)


Taganden3
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

 • Dialogforum och dialogformerParterna utvecklar gemensamt olika forum och former för informationsspridning och dialog för att öka delaktigheten och stärka demokratin. Samverkansrådet Idékom ska fungera som motor i det fortsatta, gemensamma utvecklingsarbetet. (Principen om dialog)

 • Samhällsutveckling och utvecklingsfrågorParterna identifierar viktiga samhällsbehov och utvecklingsfrågor samt för en dialog kring dessa. (Principerna om dialog, mångfald)

 • Finansieringsformer för den sociala ekonominParterna ser över möjligheter till och vid behov utveckla finansieringsformer för den sociala ekonomins organisationer. (Principen om långsiktighet)


Taganden4
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

 • Mångfald av utförareGS ser över möjligheten att utforma upphandlingsförfarandet på sådant sätt att hänsyn tas till den sociala ekonomins organisationers mervärde.(Principen om mångfald)

 • Samverkan inom den sociala ekonominSE ökar kontinuerligt konkreta samarbeten sinsemellan, för att skapa synergi och för att utveckla och stärka de egna verksamheterna.(Principerna om dialog, öppenheten och insyn, mångfald)

 • DelaktighetSE verkar för ett brett engagemang och en stor delaktighet bland sina medlemmar i dialogen med kommunen genom att vara öppna, transparenta, tydliga i kommunikation och värderingar. (Principerna om dialog, öppenheten och insyn, mångfald)


Taganden5
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

 • Jämställdhet och mångfaldParterna verkar för att öka jämställdhet och mångfald utifrån gällande diskrimineringsgrunder i alla delar av sina verksamheter samt genom rekrytering, för att återspegla stadens befolkningsstruktur. (Principen om mångfald)

 • Spridning av överenskommelsenParterna gör överenskommelsen känd hos stadens politiska organ, förvaltningar och bolag, samt hos organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg och inspirera till lokala dialoger i stadsdelarna. Den sociala ekonomins organisationer verkar för att många organisationer ansluter sig till denna överenskommelse. (Principerna om dialog, långsiktighet, mångfald)


Taganden6
Åtaganden åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

 • Uppföljning och utvärdering av överenskommelsenParterna ska följa upp och utvärdera överenskommelsen regelbundet. Åtaganden, åtgärder och det praktiska genomförande ska följas upp årligen. Överenskommelse ska externt utvärderas var fjärde år och vid behov revideras. Parterna lämnar årligen en skriftlig rapport till Idékom som sammanställer och presenterar sammanfattningen på ett årligt dialogforum för erfarenhetsutbyte och rapportering.Löpande avstämning kring åtaganden och åtgärdar görs i samband med Idékommöten.(Principen om kvalitet)


Vilka kan ansluta sig och hur
Vilka kan ansluta sig och hur? åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

Organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg kan ansluta sig.

Ladda ner blanketten på: www.idekom.org

Idékom måste bekräfta anslutningen innan den gäller.


Synpunkter fr gor
Synpunkter & Frågor åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

?!


Workshop grupper
Workshop-Grupper åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

Detta är bra i förslaget

Förbättringspunkter


TACK! åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.


Överenskommelsen åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.om vad? - Rubrik

Anledning till överenskommelsen? - Bakgrund

Överenskommelsen mellan vem? Mandat? – Parterna

Varför just sociala ekonomins organisationer? - Värdegrund

Vad är överenskommelsen– vad är den inte? - Innebörd

VARFÖR överenskommelsen och till VAD? – Syfte, Mål, Resultat, Effekt

VAD vill vi uppnå? - Vision

På vilket sätt samverkan? Förhållningssätt – 6 Principer

HUR kommer vi i mål? VÄGEN DIT? – Åtaganden

VEM behöver GÖRA vad och varför? – Roller och ansvar

Har alla gjort sitt? Har målen uppnåtts? - Uppföljning


ad