slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemise avalik arutelu 11.07.2007 kell 18.00 Vanamõisa Seltsimajas E PowerPoint Presentation
Download Presentation
AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemise avalik arutelu 11.07.2007 kell 18.00 Vanamõisa Seltsimajas E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemise avalik arutelu 11.07.2007 kell 18.00 Vanamõisa Seltsimajas E - PowerPoint PPT Presentation


  • 358 Views
  • Uploaded on

AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemise avalik arutelu 11.07.2007 kell 18.00 Vanamõisa Seltsimajas Evelyn Pesur kiirguse peaspetsialist Keskkonnaministeerium. Kronoloogia:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemise avalik arutelu 11.07.2007 kell 18.00 Vanamõisa Seltsimajas E


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AS Steri kiirgustegevusloa muutmisetaotluse menetlemise avalik arutelu

11.07.2007 kell 18.00

Vanamõisa Seltsimajas

Evelyn Pesur

kiirguse peaspetsialist

Keskkonnaministeerium

slide2

Kronoloogia:

Saue Vallavalitsus väljastas 26.08.2003 projekteerimistingimused laohoone ehitusprojekti koostamiseks.

15.07.2004. esitas AS Maru Ehitus Steriliseerimiskeskuse eelprojekti, mille lähteandmeteks 26.08.2003 Saue Vallavalitsuse määratud projekteerimistingimused.

09.08.2004 esitati Saue Vallavalitsusele keskkonnamemorandum.

slide3

Saue Vallavalitsus määras 31.08.2004 steriliseerimiskeskuse projekteerimistingimused.

22.09.2004 Saue Vallavalitsuse korraldusega anti AS-le Maru Ehitus ehitusluba ehitise püstitamiseks.

04. ja 09.01.2006 väljastas Keskkonnaministeerium AS-ile Steri kiirgustegevusload nr 06/001 ja 05/362.

10.01.2006 Saue Vallavalitsuse korraldusega väljastati AS-le Steri kasutusluba.

slide4

23.02.2006 sai Keskkonnaministeerium AS Steri taotluse, mille kohaselt sooviti muuta kiirgustegevusluba nr 06/001 (taotleja soovis kiirgusallika hoidmise asemel selle kasutamise lubamist).

16.03.2006 teatas Keskkonnaministeerium AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse avatud menetluse algatamisest.

06.04.2006 algatas Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise asjas.

slide5

Keskkonnaministeerium väljastas 04.06.2006 AS-ile Steri kiirgustegevusloa nr 06/54 kõrgaktiivse kinnise kiirgusallika hoidmiseks.

31.05.2006 toimus AS Steri kõrgaktiivse kinnise kiirgusallikaga steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu ning 11.09.2006 aruande avalik arutelu.

27.12.2006 väljastati kiirgustegevusluba nr 06/096 kõrgaktiivse kinnise kiirgusallika hoidmiseks.

slide6

29.05.2007 kiitis Keskkonnaministeerium heaks AS-i Steri keskkonnamõju hindamise aruande.

08.06.2007 teatas Keskkonnaministeerium AS-i Steri kiirgustegevusloa taotluse ning loa eelnõu avatud menetluse jätkumisest, mille käigus sai ajavahemikul

22.06– 06.07.2007 tutvuda asjassepuutuvate dokumentidega ning esitada ettepanekuid.

slide7

Avalikkusele välja pandud dokumendid:

AS Steri kiirgustegevusloa eelnõu, käskkirja eelnõu, seletuskiri (kokkuvõte AS Steri inglisekeelsest taotlusest: tegevuse eesmärk, iseloomustus jne);

AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotlus;

AS Steri kiirgustegevusloa taotlus;

Andmed kiirgusallikate kohta;

Andmed pangagarantiide, allika remontimise, hooldamise ja äraviimise kohta;

AS Steri kvaliteedi käsiraamat (eesti k, inglise k), väljavõtted kvaliteedisüsteemi protseduuridest;

Andmed kiirgustöötajate koolituse kohta;

Kiirgusvarjestuse arvestus, kiirgusseirel kasutatavad aparaadid;

Protokollid;

Muud (avalikustamise teated).

slide8

Otsuse tegemisel on aluseks järgmised õigusaktid:

Kiirgusseadus

Hädaolukorraks valmisoleku seadus

Vabariigi Valitsuse 17.05.2004. a määrus nr 193 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad“

Keskkonnaministri 29.04.2004. a määrus nr 41 „Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid“

Keskkonnaministri 08.07.2004. a määrus nr 86 „Kiirgustöötaja kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“

Keskkonnaministri 14.07.2004. a määrus nr 93 „Sekkumis- ja tegutsemistasemed ning hädaolukorrakiirituse piirmäär kiirgushädaolukorras“

slide9

Otsuse tegemisel on aluseks järgmised õigusaktid ja lisadokumendid:

Keskkonnaministri 07.09.2004. a määrus nr 113 „Radionukliidide aktiivsustasemed ning kiirgusallika asukohaks olevatele ruumidele, ruumide ja allika märgistamisele esitatavad nõuded“

Keskkonnaministri 15.02.2005. a määrus nr 10 „Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused“

Keskkonnaministri 26.05.2005. a määrus nr 45 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdooside seire ja hindamise kord ning radionukliidide sissevõtust põhjustatud dooside doosikoefitsientide ning kiirgus- ja koefaktori väärtused“

Keskkonnamõju hindamise aruanne

Kiirguskeskuse eksperthinnang

Saue Valla riskianalüüs ja kriisireguleerimise plaan

slide10

Keskkonnaministeeriumi poolt ette valmistatud käskkirja ja loa eelnõu ning seletuskirja sisu:

Väljastada AS-ile Steri (registrikood 10961321, aadress Kurvi tee 406a, Alliku küla, Saue vald) kiirgustegevusluba nr 07/048 kõrgaktiivse kinnise kiirgusallika kasutamiseks loas sätestatud tingimustel.

slide11

1.1. Kiirgustegevuse eesmärk ja õigustus

AS-i Steri kavandatava kiirgustegevuse eesmärk on tööstusliku gammasteriliseerimisseadme kasutamine, näiteks ühekordseks kasutamiseks ettenähtud meditsiinitarvete steriliseerimiseks gammakiirgusega. Gammakiirgus lähtub radioaktiivsest ainest radioaktiivse lagunemise tulemusena. Maailmas on kasutusel erinevaid steriliseerimismeetodeid, kuid valmistoodete, sisemisi õõnsusi omavate toodete, teflonit või vedelikke sisaldavate toodete steriliseerimiseks on kõige otstarbekam kasutada gammakiirgust, kuna teiste meetodite abil ei ole võimalik selliseid tooteid steriliseerida. Pärast steriliseerimise protsessi lõppemist ei jää kiiritatav objekt radioaktiivseks, samuti ei teki jääk-kiirgust.

slide12

Reeglina on ühekordseks kasutamiseks ning kaubandusvõrku suunatavad tarvikud valmistatud plastikust või sisaldavad plastikust komponente. Sellised meditsiinitarvikud pakendatakse tootjatehases hermeetiliselt plastikusse ning need omakorda suurematesse pappkastidesse. Taoliselt pakendatud kauba termiline või keemiline steriliseerimine on raskesti teostatav või teostamatu, kuna keemiline steriliseeriv agent ei suuda läbida pakendmaterjale ning termilise steriliseerimise korral ei talu plastik kõrgeid temperatuure.

Tööstusliku steriliseerimisseadme töövõime ületab sageli ühe riigi vajadused ning rahvusvaheline koostöö on selles valdkonnas tavaline.

slide13

1.2. Kiirgusallikas ja kiirgusallika asukohaks olevad ruumid

AS Steri hakkab kasutama steriliseerimiseks kõrge aktiivsusega radioaktiivset ainet koobalt-60 (Co-60)

Kiirgusallikas asetseb eraldi ruumis ning selle asukohaks oleva ruumi uks on varustatud süsteemiga, mis välistab seadme sisselülitamise, kui uks ei ole suletud, ja lülitab töötava kiirgusseadme automaatselt välja, kui uks avatakse. Kiirgusohutuse tagamiseks töökohal on loodud nõuetekohased kontrolliala ja jälgimisala, mis on piiritletud ja tähistatud (kontrolliala seinte, lae, lukustatavate uste, kiirgusohumärgiste ja hoiatusvalgustitega; jälgimisala kiirgusohumärgistega). AS-i Steri poolt kasutusele võetava kiiritusseadme hooldust ning kiirgusallika installeerimist ja reinstalleerimist teostab Hungaroster Co., Ltd. Hungaroster Co., Ltd omab Eestis kehtivat kiirgustegevusluba.

slide14

1.3. Kiirgusallika ohutustamise kava

Kiirgusallikas, mida enam ei kasutata tagastatakse peale kasutamise lõpetamist tootjale. AS-i Steri ja tootja vahel sõlmitud lepingud, esitatud kuluarvestused kiirgusallika Eestist äravedamise kohta ja nendele vastavad pangagarantiid tagavad, et kiirgusallikas tagastatakse peale kasutamise lõpetamist tootjale. Seega viiakse kiirgusallikad ohutult peale kasutamise lõppu Eestist ära ning kiirgusallikate kasutamise lõpetamisel ei teki selliseid radioaktiivseid jäätmeid, mis jääksid Eestisse.

slide15

1.4. Kiirgusseire kava ja andmed kiirgusseireks kasutatavate seadmete kohta

Kiirgusseire ulatust ja tingimusi täpsustati KMH käigus ning kiirgustegevuse eripärale vastav kiirgusseire on tagatud. Doosikiiruse seire raames teostab AS Steri kiirgustöötajate doosi seiret ja töökoha seiret. Iga AS-i Steri kiirgustöötaja on kohustatud kandma isikudosimeetrit, millega tagatakse kiirgustöötajate isikudooside pidev seire.

AS-i Steri kiiritusrajatises on tagatud pidev töökoha (kontrolli- ja jälgimisala) seire. Selleks on paigaldatud kontrollialale kaks statsionaarset kiirgustaseme mõõteseadet.

slide16

Ettevõtte töötajad on varustatud kaasaskantavate kiirgustaseme mõõteseadmetega, millega teostatakse seiret ka väljaspool kontrolliala.

AS Steri tootmishoone seina välispinnal teostatakse kiirgusfooni pidevat seiret valgusindikaatoriga varustatud mõõteseadmega, mis võimaldab elanikel hinnata kiirguse taset kolme värvi tule (rohelise, kollase või punase) süttimise alusel, samuti kasutatakse kuuldavat alarmi juhul, kui kõrgenenud kiirgusfooni tõttu tuleb piirkonnast lahkuda.

AS Steri teostab kiirgusfooni süstemaatilist maa-alaseiret ning hädaolukorra pidevat seiret.

slide17

Kiirgusseire nõuded

Kiirgustegevusloa omaja tagab:

1igale kiirgustöötajale isikudosimeetri ja otsenäitava-dosimeetri;

A-kategooria kiirgustöötajate isikudosimeetrite kontrolli üks kord kuus, B-kategooria kiirgustöötajate isikudosimeetrite kontrolli üks kord kolme kuu jooksul;

kontrolliala doosikiiruse pideva seire, mida teostatakse kiiritusruumi statsionaarselt installeeritud seadmetega;

basseinis oleva vee pideva kiirgusseire;

jälgimisala doosikiiruse seire, mida teostatakse vähemalt üks kord kuus kiirgusallika varjestusasendis ja kiirgusallika kiiritusasendis;

rajatise välisseina doosikiiruse pideva seire;

slide18

Kiirgusseire nõuded

doosikiiruse seire väljaspool rajatist sagedusega vähemalt üks kord kuus;

jälgimisalal ja väljaspool rajatist teostatud kiirgusseire koondtulemuste esitamise Kiirguskeskusele aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks;

rajatise välisseina doosikiiruse seire tulemuste kajastamine AS Steri kodulehel sagedusega 1 kord nädalas, jälgimisalal, kontrollal, basseinis ja väljaspool rajatist teostatud kiirgusseire tulemuste kajastamine 1 kord kuus;

seiretulemuste dokumenteerimise ja säilitamise vähemalt kiirgustegevusloa kehtivusaja jooksul.

slide19

1.5. Kiirgusohutushinnang ja meetmed kiirgusohutuse tagamiseks

Kiirgustegevuse muudatuse taotluse menetlemisel esitas AS Steri kiirgusohutushinnangu, milles käsitleti kiiritusrajatist osaliselt või täielikult purustavaid looduslikke ja inimtekkelisi tegureid. Kiirgusohutushinnangu alusel on potentsiaalse kiirituse ohu tekke tõenäosus väike.

Tõsise avarii tekkimise tõenäosus on hinnanguliselt suurusjärgus 10-3, mis tähendab, et aset võib leida üks selline sündmus 1000 aasta kohta. Keskkonnarisk on sellisel juhul madal, kuna see ei ulatu hoonest väljapoole ja puudutab ainult kiirgustöötajaid.

slide20

KMH-s käsitleti kavandatava tegevuse rakendamisel intsidentide, avarii- ning hädaolukorra tekkimise tõenäosust ning nendega kaasnevat mõju. Leiti, et hädaolukorra, kui suurima võimaliku õnnetuse tekkimise tõenäosus (näiteks lennuki kukkumine steriliseerimiskeskusele) on väga väike – suurusjärgus 10-5, mis tähendab, et selline sündmus võib aset leida üks kord 100 000 aasta kohta.

Veel väiksem on tõenäosus, et intsidentide või hädaolukorra tekkimisel satub kiirgusallikas väljapoole AS Steri tootmishoonet, muutudes seeläbi ohtlikuks ümberkaudsetele elanikele või keskkonnale. Saue valla riskianalüüsi alusel liigitatakse AS Steri tootmistegevusest lähtuv risk väga väikeseks. Näiteks hinnatakse võimalust, et allakukkunud lennuk purustab kiirgusallika asukohaks oleva punkri tõenäosusega 10-12.

slide21

Kiirgusohutuse ja kiirgusallika turvalisuse tagamiseks on rakendatud asjakohased meetmed:

1) on paigaldatud elektrilised ja mehhaanilised lukustussüsteemid;

2) kiiritusruumi uksed on varustatud süsteemiga, mis välistab seadme sisselülitamise, kui uksed ei ole suletud ja lülitab töötava kiirgusseadme automaatselt välja kui uksed avatakse;

3) alarmeeritud viibeaeg, enne kui kiirgusseade hakkab liikuma varjestusasendist kiiritusasendisse;

4)  kiiritatava kauba sisenemise ja väljumise ava juurde kiiritusruumi on paigaldatud kiirgusseireseade, mis alarmeerib süsteemi tõrgetest ja vajadusel seiskab protsessi;

5) on piiritletud ja tähistatud kontrolli- ja jälgimisalad;

slide22

6) on tagatud kiirgustöötajate isikudoosi seire;

7)on tagatud hooneümbruse kiirgusseire;

8) kiirgustöötajad on saanud vastavasisulise väljaõppe;

9) on välja töötatud avariist ja hädaolukorrast teavitamise ja registreerimise kord;

10)on välja töötatud kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem, milles ettenähtud nõudeid rakendatakse;

11)kiirgusallika kasutamisel rakendatakse hoone ümbruses mehitatud valve.

Arvestades kiirgusohutuse ja kiirgusallika turvalisuse tagamiseks rakendatud meetmeid, võib järeldada, et tagatud on töötajate ning ümberkaudsete elanike kaitse ülemäärase kiirituse eest, samuti on tagatud kiirgusallika ohutu kasutamine ning selle füüsiline kaitse.

slide23

1.6. Kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemi kirjeldus ja hädaolukorras tegutsemise plaan

AS-i Steri kiirgusohutuse kvaliteedisüsteem vastab kiirgusseaduses sätestatud nõuetele. Süsteemis ettenähtud protseduurid ja nõuded tagavad kiirgusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete ning kiirgustegevusloaga seatud tingimuste täitmise.

AS-i Steri esitas kiirgustegevusloa taotlemisel hädaolukorras tegutsemise plaani, mille koostamisele on AS Steri kaasanud Saue valla, Päästeameti ja Kiirguskeskuse ning vastavad asutused on nimetatud plaani võtnud teadmiseks. Plaan vastab hädaolukorras valmisoleku seaduse nõuetele ning tagab adekvaatse tegutsemise hädaolukorras.

slide24

AS-i Steri esitatud kiirgustegevusloa muutmise taotlusega on esitatud kõik seaduse kohaselt nõutavad dokumendid. Nimetatud dokumendid ning avatud menetluse käigus kogutud informatsioon on võimaldanud piisava põhjalikkusega hinnata AS-i Steri kavandatavat tegevust ja selle mõjusid. Kiirguskeskus, olles läbi vaadanud taotleja esitatud andmed ja dokumendid ning kontrollinud nende vastavust tegelikule olukorrale, on tuvastanud kavandatava kiirgustegevuse vastavuse kiirgusseaduses kehtestatud nõuetele.

slide25

Vastavalt kiirgusseaduse §-le 23 kehtib kiirgustegevusluba kuni viis (5) aastat. Kuna loa taotleja on esitanud kõik vajalikud dokumendid, tema kiirgustegevus on õigustatud ning vastab kiirgusseaduses kehtestatud nõuetele, väljastatakse luba kehtivusajaga viis (5) aastat.

Kiirgusseaduse §-s 22 loetletud asjaolude puudumisel ning arvestades Kiirguskeskuse ettepanekut ei ole Keskkonnaministeeriumil alust keelduda AS-ile Steri kiirgustegevusloa andmisest.

Kui käskkiri ja luba jõustub, võib selle peale esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päevajooksul selle teatavakstegemisest arvates halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.