Download
samfunnsutvikling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samfunnsutvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Samfunnsutvikling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samfunnsutvikling Folkevalgt rollen som sentral utvikler

 2. Samfunnsutvikling Presentasjon | 2003 • Folkevalgte har ansvar for utvikling av eget lokalsamfunn. • Kommuner kan tilby helhetlige løsninger. Det er en unik verdi i seg selv. Enkeltløsninger kan andre også levere. • Framtiden sikres gjennom å tenke helhet.

 3. Kommunens roller Presentasjon | 2003 Effektivisering/ fokusering Rollemodell: Næringsliv Vekt på rettigheter og kvalitet i saks- behandlingen. Rollemodell: Stat/rettsvesen/byråkrati Myndighets utøvelse Tjeneste produksjon Samfunns utvikling Utvikle lokalsamfunn med livskvalitet. Innovativt næringsliv Godt miljø – Lokal agenda 21. Rollemodell: Sivilt samfunn

 4. Trender Presentasjon | 2003 • Brukerfokus • Rettighetslover • Markedet overtar tjenesteproduksjon • Demokrati koster for mye ? • Fra ”tro på det folkelige skjønn” til ”tro på ekspertisen” • Partnerskap mellom offentlig/privat/tredje sektor

 5. Politikkområder i samfunnsutviklingen Sosial utvikling Tjenester til befolkningen, Helse, utdanning, omsorg Kulturell utvikling Etniske og religiøse forhold Levesett og bo preferanser Presentasjon | 2003 Regional utvikling Økonomisk utvikling Næringsliv og sysselsetting Bosetting, kommunikasjoner Miljømessig utvikling Landskap, kystsone, naturvern Utbyggingsmønster, arealbruk

 6. Samfunnsutvikling Borgerne Deltakelse Presentasjon | 2003 Representanter De folkevalgte Kommunesamfunnet Samfunnsutvikling Brukere Tjenesteproduksjon

 7. Samfunnsutvikling - utfordringer Presentasjon | 2003 • Hvilke lokale trender påvirker utviklingen i Dyrøy kommune de neste fire år? • Hvordan kan kommunestyret benytte mulighetene/ overvinne utfordringene som disse trendene medfører dersom de slår inn for fullt?

 8. Samfunnsutvikling Presentasjon | 2003 • Hva forstår du med utrykket ”En lærende kommune”

 9. Mulige samarbeidspartnere Presentasjon | 2003 • Fylkesmannen • Statlige etater • FOU • KS, NHO, LO, SND Bransje/næringsforeninger, • Same og fylkestinget • Regionale samarbeid – nasjonalt/ internasjonalt • organisasjoner

 10. Partnerskap Presentasjon | 2003 • Partnerskap er en organisasjonsform for aktører knyttet til en bestemt sak, saksfelt eller område. • Partnerskap gjør det mulig for partene i fellesskap å styre i samsvar med prinsipp som de selv utvikler. • Partnerskap kan beskrives som ”organisering av felles innsats for å nå mål og gjennomføre tiltak som en aktør ikke kan gjøre alene, og derfor betinger samarbeid med andre.

 11. Partnerskap er : formalisert samarbeid mellom uavhengige organisasjoner Organisasjons overskridende resultatorientert basert på samtale og forhandlinger Partnerskap gjelder : strategisk viktige oppgaver for en avgrenset tid Partnerskap krever åpen tilgang på informasjon og informasjonsutveksling. For å tydeliggjøre partnerskap kan man si Presentasjon | 2003

 12. Partnerskap Presentasjon | 2003 • For at partnerskap ikke skal bli en situasjon som er avhengig av enkeltpersoner må det utvikles • kjøreregler, • ansvarsrutiner • rollefordeling mellom partnerne. • Dette krever en betydelig innsats, og man må samarbeide tett med partnere for å • sette mål for hva man ønsker å oppnå med en partnerskapsavtale

 13. Regionalpolitikkens nye muligheter Presentasjon | 2003 • Regional utvikling er Politikk og politikken handler om samfunnsbygging • Arbeidsmetoden er Partnerskap • Arbeidsredskapet er Planlegging P P P

 14. Handlingsrommet B O R G E R E N Æ R I N G S L I V Plan Presentasjon | 2003 Prioritering Evaluering SAMFUNNSUTVIKLER Kontroll OMBUD STYRING i k. organ Resultat Tjenesteproduksjon Saksforbereder Administrasjon - utreder

 15. Planlegging Presentasjon | 2003 • Hvordan kan du være en aktiv deltaker i prosessen rundt planarbeid • Hvordan kan kommunestyret styre planprosessen?

 16. Problemstillinger Presentasjon | 2003 • Hva slags kommune ønsker vi oss og hvordan skape en arena for god og utviklende dialog? • Hvordan dra nytte av erfaring fra det private næringsliv i arbeidet med samfunnsutvikling? • Hvordan utvikle samarbeid med innbyggerne i kommunen?

 17. problemstillinger Presentasjon | 2003 • Er kultur viktig for samfunnsutvikling? • Hvordan utnytte kulturen som en viktig del av samfunnsutviklingsarbeidet? • Hvorfor er det viktig å problematisere rundt opposisjon og posisjon – sett i sammenheng med samfunnsutvikling i kommunen? • Hvordan vinkle politiske saker inn i spenningsfeltet mellom kommune og fylke?

 18. Etikk og holdninger Presentasjon | 2003 • Etiske områder og etiske dilemma • Holdninger • Oppførsel • Sosial atmosfære • Møteorden • Forhold til flertallsvedtak • Media

 19. Etiske fallgruver Presentasjon | 2003 • Myndighetsmisbruk • Inhabilitet • Korrupsjon • Handlefrihetens grenser • Gaver og fristelser i tjenesten • Vervskombinasjoner • Private bistillinger og verv • Taushetsplikt • Ledelsesetikk • Personaletikk • Lojalitetskonflikter • Ytringsfrihet • Grundighet og effektivitet

 20. Habilitet – folkevalgt og ansatt Koml. § 40 (3) bokstav b Presentasjon | 2003 • …ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. • UNNTAK: ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan…gjelder ikke første punktum

 21. Koml § 40 (3) bokstav b 2 begrunnelser for bestemmelsen i første punktum Den ansatte skal ikke overprøve sin egen og eventuelt overordnedes saksforberedelse (og undertiden vedtak) Prinsippet om i størst mulig grad å forebygge situasjoner hvor en og samme person kan ha avgjørende innflytelse på flere ledd i beslutningsprosessen (NOU 1990: 13 s 188) Habilitet – folkevalgt og ansatt Presentasjon | 2003

 22. Etikk og holdninger • Lover • Kommuneloven • Forvaltningsloven • Offentlighetsloven • Sær lover • Reglement • Reglement for kommunestyret • Etiske retningslinjer • Uskrevne regler Presentasjon | 2003

 23. Regler for fremme av gjensidig tillit Presentasjon | 2003

 24. Etiske områder De områder hvor lover, reglement og andre nedskrevne regler ikke strekker til når vi skal foreta valg eller gjennomføre vedtak Etiske dilemma Når to motstridende holdninger inngår i samme sak Etikk og holdninger Presentasjon | 2003

 25. Etikk / holdninger Presentasjon | 2003 • Skal bidra til å skape en etisk og moralsk bevissthet og varhet hos den enkelte folkevalgte.

 26. Etikk og holdninger • Du har med deg inn i politikerrollen: • Moral • Etikk • Livssyn • Folkeskikk • Lover som regulerer borgernes handlinger Presentasjon | 2003 • Du møter: • Styrings lover • Forskrifter • Reglement