marketingov mix kult rnej in tit cie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Marketingový mix kultúrnej inštitúcie“. PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Marketingový mix kultúrnej inštitúcie“.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

„Marketingový mix kultúrnej inštitúcie“. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

„Marketingový mix kultúrnej inštitúcie“. Ivona Fraňová. Marketingový mix kultúrnej inštitúcie. Nová ekonomická situácia núti kultúrne organizácie správať sa trhovým spôsobom a využívať rôzne systémy ekonomických nástrojov pre zefektívnenie ich činnosti...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Marketingový mix kultúrnej inštitúcie“.' - maleah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marketingov mix kult rnej in tit cie1
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie
 • Nová ekonomická situácia núti kultúrne organizácie správaťsa trhovým spôsobom a využívaťrôzne systémy ekonomických nástrojov pre zefektívnenie ich činnosti...
 • Aby boli kultúrne organizácie aspoňčiastočne ekonomicky efektívne, mali by vyhľadávaťa využívať nové trendy v riadení, pretože sa im inak nepodarí dosiahnuť ich životaschopnosť a udržať si postavenie na trhu...
 • Dnešné úspešné organizácie majú spoločné to, že ich úspech sa odvíja od výraznej orientácie na zákazníka a od silného marketingového zamerania...
 • Marketingové riadenie motivuje každého člena organizácie – zamestnanca, aby zákazníkom prinášal kvalitu a vysoké hodnoty, čo taktiež vedie k vysokej úrovni spokojnosti zákazníkov...
marketingov mix kult rnej in tit cie2
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie

Predpoklady marketingového riadenia a tvorby marketingového mixu kultúrnej organizácie:

 • vypracovanie podnikovej identity, kultúry a imidžu, pretože tieto tri zložky reflektujú poslanie a vízie podniku...
 • mať čo najpresnejšie definovaného zákazníka, t. j. jeho socioekonomickú charakteristiku a dôkladne zanalyzované jeho požiadavky a potreby...
 • mať jasne stanovenú stratégiu a z nej vyplývajúce ciele komunikácie so zákazníkom...
marketingov mix kult rnej in tit cie3
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie
 • ponukuprekonávajúcu požiadavky a predstavy zákazníka, a ktorá mu prináša viac než predpokladaný úžitok, vrátane výhod uznávanej značky...
 • vyhradenú pozíciu na trhu a porovnanie sa s konkurenciou...
 • cenu, ktorá je akceptovateľná zákazníkom...
 • distribučné cesty, ktoré umožnia zákazníkovi náležite sa s ponukou podniku oboznámiť a eventuálne si ju zakúpiť...
marketingov mix kult rnej in tit cie4
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie

Marketingový mix

 • predstavuje súbor taktických marketingových nástrojov, ktoré slúžia prispôsobeniu ponuky podľa cieľového trhu...

Do marketingového mixu sa zahŕňajú štyri základné nástroje – známe ako 4P:

 • produktová politika (product)
 • cenová politika (price)
 • komunikačná politika (promotion)
 • distribučná politika (place)...
 • ľudia(people)
 • tvorba balíčkov služieb(packaging)
 • tvorba programov (programming)
 • spolupráca, partnerstvo a koordinácia (partnership)
 • procesy (processes)
 • politická moc(politicalpower)...
marketingov mix kult rnej in tit cie 1p produkt
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 1P- PRODUKT

Produkt je to, čo sa dá ponúknuťna trhu a čo môže uspokojiťželania, túžby alebo potreby zákazníkov...

V kultúre rozlišujeme:

 • produkty hmotného charakteru (napr. pamiatky, budovy a ich interiery, múzeá, produkty ľudových remesiel, zbierky)
 • produkty nehmotného charakteru (napr. festival, odborne služby, programy, spoločenské a komerčné služby, prenájom priestorov a doplnkové služby )

Produkt v kultúre je možné analyzovať z rôznych hľadísk, pričom zahŕňa štyri rôzne úrovne:

marketingov mix kult rnej in tit cie 1p produkt1
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 1P - PRODUKT
 • Jadro produktu, tvorí úžitok, ktorý daný kultúrny statok alebo služba prináša spotrebiteľovi. Ide napr. o umelecký, estetický, emocionálny alebo spoločenský zážitok...
 • Vlastný produkt, predstavuje konkrétnu ponuku kultúrnej inštitúcie, tzn. čo primárne ponúka cieľovému trhu. Napr. vlastným produktom divadla je samotné divadelné predstavenie...
 • Očakávaný produkt zahŕňa bežné očakávania spotrebiteľov, ktoré sa vzťahujú k danému produktu. Napr. očakávaným produktom v divadle môže byť rezervácia lístkov cez internet alebo šatňa...
 • Rozšírený produkt pozostáva z iných produktov, služieb alebo výhod, ktoré spotrebiteľ za normálnych okolností neočakáva. Napr. môže ísť o kupóny na zľavy, darčekové poukážky, upomienkové predmety.

Rozšírený produkt má veľký význam pre zvyšovanie spokojnosti a lojálnosti

zákazníkov

marketingov mix kult rnej in tit cie 2p cena
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 2P - CENA
 • Pri určovaní cenyakéhokoľvek produktu vychádzame z predpokladu, že tento bude predmetom obchodovania na trhu ...
 • Faktoryovplyvňujúce tvorbu cien sa delia na vonkajšie (trh a dopyt, ekonomika, sociálne podmienky, konkurencia) a vnútorné ( marketingové ciele, stratégia, náklady)...
 • Náklady(náklady predstavujú spodnú hranicu ceny, ktoré organizácia môže za svoje produkty požadovať, pričom by mali pokrývaťvšetky náklady na výrobu, distribúciu, propagáciu a predaj produktu...
 • Každá organizácia rozlišuje fixné náklady – nájom, platby za energie, úroky, platy vedúcich pracovníkov a variabilné náklady, ktoré sa menia s úrovňou výroby alebo predaja)...
marketingov mix kult rnej in tit cie 3p distrib cia
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 3P - DISTRIBÚCIA
 • Hlavným cieľom distribúcie je priblížiť konečný produkt alebo službu zákazníkovi...
 • Jednotlivé distribučné kanály by mali byťnastavené takým spôsobom, aby vyhovovali jednak zákazníkovi, ale aj možnostiam organizácie...
 • V kultúre sa vyskytujú priame ako aj nepriame distribučné kanály.
 • Priamy distribučný kanál : múzeum, ktoré priamo komunikuje so zákazníkmi.
 • Nepriamy distribučný kanál : jeden alebo viacerí sprostredkovatelia, ktorých môžu predstavovaťumelecké agentúry, vydavateľstvá, produkčné domy, cestovné kancelárie, informačné centrá
marketingov mix kult rnej in tit cie 3p distrib cia1
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 3P - DISTRIBÚCIA
 • Podstatou distribúcie pamiatok, kde je ponuka spojená s konkrétnym miestom, je ich atraktivita, atmosféra, časová a fyzická dostupnosť :

- otváracia doba... ( inštitúcie s otváracou dobou experimentujú a snažia sa ponúknuťzákazníkom jedinečný zážitok napríklad vo forme tzv. múzejnej noci, počas ktorej je návštevníkom ponúknutý špeciálny program)

- dopravná dostupnosť,

- navigačný systém,

- parkovanie...

- označenie zariadenia...

- kultúra zariadenia...

marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia
 • Marketingová komunikácia je jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie rozvoja, buď v ukazovateľoch návštevnosti alebo v príjmoch...
 • Za základné komunikačné ciele v kultúre považujeme informovať, presviedčať, vzdelávať a vychovávať...
 • Celkový komunikačný mix organizácie sa skladá zo špecifického spojenia reklamy, podpory predaja, publicrelations, osobného predaja a nástrojov priameho marketingu, ktorú využíva na dosiahnutie svojich reklamných a marketingových cieľov...
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia1
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia

Reklama

 • Primárny cieľ reklamy je čisto komerčný, ale nepoužíva sa preto, aby presvedčila spotrebiteľa k nákupu niečoho, čo kúpiť chce, ale aby informovala o tom, že nejaký produkt alebo služba je na trhu...
 • Cieľ reklamy je možné klasifikovať podľa toho, či má reklama informovať, presviedčať alebo pripomínať...
 • Prvým krokom tohto plánovania by malo byť definovanie produktov alebo služieb, ktoré by mali byť predmetom reklamy...
 • Medzi najdôležitejšie kroky reklamnej kampane patrí výber médií, resp. nástrojov reklamy, ktoré je potrebné zvoliťtak, aby optimálnym spôsobom oslovili cieľovú skupinu, prenášali informácie a vyvolali emócie...
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia2
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia

Najčastejšie používané nástroje reklamy:

 • vlastnétlačené materiály (napr. brožúry, letáky, katalógy a
 • ďalšie materiály);
 • tlačové médiá (napr. noviny, časopisy);
 • televíznareklama (špecializované kanály o kultúre...)
 • rozhlasová reklama;
 • audiovizuálne a multimediálne prezentácie;
 • plagáty a billboardy;
 • reklama v kine;
 • internet (neplní iba úlohu reklamného nástroja, ale aj informačného zdroja a distribučného kanála)
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia3
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia

Publicrelations

 • PR je súbor programov na zlepšenie, udržanie a ochranu imidžu organizácie...
 • Napomáha vzájomnému prispôsobovaniu medzi organizáciou a verejnosťou,zaisťuje dôveru a posilňuje prestíž organizácie...
 • Zahŕňa napríklad články v tlači, výročné správy, vydávanie publikácií, prezentáciu v médiách, styk s verejnosťou a miestnymi komunitami, rozličné udalosti a podujatia a i. ...
 • Publicita je definovaná ako neplatená forma marketingovej komunikácie...
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia4
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia
 • PR najlacnejším a najúčinnejším nástrojom komunikačného mixu neziskových kultúrnych organizácií...

Rozlišujeme tri druhy PR:

 • Imidž PR (budovanie značky);
 • Rutinné PR (predstavovanie nových produktov, spolupráca s médiami, zvyšovanie viditeľnosti)...
 • Krízové PR...
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia5
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia

Osobný predaj

je jedným z najzávažnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech celej marketingovej aktivity a spoluvytvárajú imidž kultúrnej destinácie a postoj návštevníkov...

 • Jeho význam je ešte väčší, ak je expozícia alebo prehliadková trasa prístupná iba v prítomnosti sprievodcu poskytujúceho výklad...
 • Veľkú pozornosť treba venovať výberu personálu, jeho zaškoleniu, kontrole a motivácii k prístupu k návštevníkom...
marketingov mix kult rnej in tit cie 4p komunik cia6
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie 4P - komunikácia

Directmarketing

 • jeho cieľom je ovplyvniť čo najväčší počet čo najpresnejšie definovaných subjektov v danej cieľovej skupine...
 • K jeho výhodám patrí adresnosť vo vzťahu k danému segmentu, možnosť personalizácieobsahu správy a predovšetkým vybudovanie a udržiavanie osobného vzťahu s klientskou základňou s individuálnym prístupom k zákazníkovi – v tomto prípade návštevníkovi kultúrnej inštitúcie...
 • Veľký potenciál má predovšetkým rozvíjanie elektronického marketingu prostredníctvom e-mailu...
 • Týmto spôsobom sa dá efektívne budovať i členská základňa a stále populárnejšie kluby priateľov múzeí a pamiatok...
marketingov mix kult rnej in tit cie5
Marketingový mix kultúrnej inštitúcie
 • Prenikanie marketingu do kultúrneho sveta vyvolávalo spočiatku rôzne polemiky, obavy a odmietanie, vyplývalo to najmä z obavy o komercializáciu ponuky kultúrnych organizácií...
 • V súčasnosti sa väčšina odborníkov zhoduje v presvedčení, že úlohou marketingu v kultúre nie je prispôsobovať ponuku požiadavkám trhu, ale prilákať spotrebiteľov k existujúcemu kultúrnemu produktu...