1 / 52

RAZVOJNO RAZISKOVALNA NALOGA

NAROČNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Organizacijska enota: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana Pogodba št.: 4300-313/2010-3 z dne 10. avgust 2010. Izvajalec: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana.

malana
Download Presentation

RAZVOJNO RAZISKOVALNA NALOGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NAROČNIK: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana Organizacijska enota: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana Pogodba št.: 4300-313/2010-3 z dne 10. avgust 2010 Izvajalec: Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana RAZVOJNO RAZISKOVALNA NALOGA PRIPRAVA LITERATURE IN PROSOJNIC ZA TEMELJNE UČNE PROGRAME ZA PROSTOVOLJNE GASILCE

 2. INFORMATIKA TEČAJ ZA VODJE ENOTE Avtor: Bogomir Brvar, mag. kriminologije, VGČ org II

 3. Osnovni pojmi Vsebina Osnovni pojmi Splošno o gasilskem informacijskem sistemu Vsebina gasilskega informacijskega sistema Varstvo osebnih podatkov Informatika v gasilstvu

 4. Osnovni pojmi Informatika v gasilstvu

 5. Osnovni pojmi Upravljanje sistema Organiziranje gasilstva Načrtovanje gasilske dejavnosti Strategija povezovanja v okviru sistema ZR Zbiranje informacij o stanju sistema Upravljanje informacijskega sistema Izobraževanje gasilskih kadrov Analiziranje in ocenjevanje gasilskih dejavnosti Načrtovanje vsebine in oblike sodelovanja z drugimi organizacijami v državi in tujimi gasilskimi organizacijami Informatika v gasilstvu

 6. Osnovni pojmi Vodenje Funkcija posameznika z vodilnim položajem v skupini Usmerjanje in nadzor nad celotnim delovanjem skupine Motiviranje, spodbujanje Urejanje odnosov z okoljem Predstavljanje vrednot, ki veljajo za člane skupine Informatika v gasilstvu

 7. Osnovni pojmi Informacija Sporočilo, obvestilo Dinamična in subjektivna kategorija na relaciji vir - prejemnik Komunikacijski kanal Prejeta informacija Stvarnost Vir - posrednik Prejemnik Informatika v gasilstvu

 8. Osnovni pojmi Informacija je sporočilo v danem znakovnem sistemu, ki je: Sintaktično pravilno Ima nedvoumno vsebino (pomen) Je smiselno uporabna za izbiro smotrnega ukrepa Podatek je zapis na trajnejšem pomnilniku Statična kategorija Zbirka podatkov je urejen zapis medsebojno povezanih podatkov na nosilcu podatkov Informatika v gasilstvu

 9. Osnovni pojmi Kakovost informacije določajo: Dostopnost Točnost Popolnost Razumljivost Objektivnost Prava informacija ob pravem času na pravem mestu. Informatika v gasilstvu

 10. Osnovni pojmi Informacijski sistem je (pod)sistem, ki zbira, obdeluje,arhivira,izmenjuje in razširja podatke in informacije, potrebne za delovanje temeljnega sistema. Informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje. Informatika proučuje strukturo in delovanje informacijskih sistemov Informatika v gasilstvu

 11. Gasilski informacijski sistem - splošno Gasilski informacijski sistem je sistem, ki zbira, obdeluje, arhivira, izmenjuje in razširja informacije, potrebne za delovanje gasilstva. Informatika v gasilstvu

 12. Gasilski informacijski sistem Temelji sodobnega gasilskega informacijskega sistema v obdobju 1999 – 2003 Programski paket GAS2000 Podatki o članstvu (kadrovska evidenca) Podatki o izobraževanju Podatki o intervencijah Podatki o tekmovanjih Podatki o inventarju (osnovna sredstva) Informatika v gasilstvu

 13. Gasilski informacijski sistem Pravna podlaga Zakon o gasilstvu 21. člen, 3. odstavek Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter gasilske organizacije za svoje potrebe” 22. člen, 1. odstavek določa osebne podatke, ki se lahko vodijo v zbirkah osebnih podatkov Informatika v gasilstvu

 14. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Sestavine gasilskega informacijskega sistema Informatika v gasilstvu

 15. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Udeleženci gasilskega informacijskega sistema Uporabniki v gasilskih organizacijah Zunanji uporabniki Strokovnjaki z znanjem računalništva in informatike Naloge uporabnikov v gasilskih organizacijah Evidentiranje in zbiranje podatke Vnašanje v informacijski sistem Uporaba obdelanih podatkov in informacij Informatika v gasilstvu

 16. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Glavni deli računalnika Informatika v gasilstvu

 17. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Osebni računalnik Ohišje Centralna procesna enota Zunanji pomnilniki (osnovna enota: 1 byte) Disketna enota CD, DVD enota Grafična kartica Modem USB priključek Snopi električnih vodnikov Informatika v gasilstvu

 18. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Internet (Največji) porazdeljeni informacijski sistem na svetu Temelji na telekomunikacijskem omrežju Povezuje računalniška omrežja in posamezne računalnike v svetovno omrežje Omogoča Svetovni splet Internetni naslov, domena Elektronsko pošto Internetno televizijo Internetno telefonijo (Spletni) strežnik je računalnik, povezan v internet, na katerem se nahajajo spletne strani Informatika v gasilstvu

 19. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Funkcionalni model gasilskega informacijskega sistema Informatika v gasilstvu

 20. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Glavne (nosilne) zbirke podatkov v gasilskem informacijskem sistemu Informatika v gasilstvu

 21. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Članstvo v gasilskih organizacijah Informatika v gasilstvu

 22. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Segmenti podatkov v zbirki podatkov o članih Osnovni podatki Usposabljanje Čini Funkcije Specialnosti Usposabljanja s področij izven gasilske dejavnosti Opravljena dežurstva Opravljeno delo Zadolžitve za gasilsko opremo Informatika v gasilstvu

 23. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Osnovni podatki o članu gasilske organizacije identifikacijska številka člana, priimek in ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, naslov prebivališča (ulica, kraj pošta, občina), telefonska številka (domača, službena, mobilna), elektronski naslov, davčna številka enotna matična številka občana (EMŠO), vrsta člana, podatki o gasilski izkaznici, stopnja izobrazbe, poklic, naziv delodajalca, kategorija in številka vozniškega dovoljenja, podatek o razporeditvi v Slovensko vojsko oziroma v Civilno zaščito, številka pagerja, pozivni znak ZARE Informatika v gasilstvu

 24. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Segmenti podatkov v zbirki podatkov o gasilski opremi Osnovni podatki Dodatni podatki o osnovnem sredstvu (kartica osnovnega sredstva) Servisi in delo Informatika v gasilstvu

 25. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Pretok podatkov in informacij med IS URSRZ in gasilskim IS Informatika v gasilstvu

 26. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Naloge centrov za obveščanje Zbiranje in obdelava podatkov Posredovanje podatkov reševalnim službam, državnim organom in drugim Razglašanje nevarnosti Javno alarmiranje Posredovanje napotkov prebivalcem za ravnanje ob nevarnostih oziroma nesrečah Opravljanje dispečerske službe za gasilstvo, nujno medicinsko pomoč, gorsko, jamarsko, podvodno in druge reševalne službe Posredovanje pri zagotavljanju logistične podpore reševalnim službam Mednarodna izmenjava podatkov Informatika v gasilstvu

 27. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Dejavnosti informacijskega podsistema za podporo ukrepanju (SPU 112) Določanje lokacije klicatelja na 112 in lokacije nesreče Podpora operativcu pri aktiviranju in obveščanju Aktiviranje in obveščanje preko telefonskih linij Povezava posamičnih in skupinskih klicev na sprejemnike osebnega klica preko sistema radijskih zvez ZARE Izvajanje javnega alarmiranja Hitro in učinkovito iskanje podatkov o nevarnih snoveh Sprotno beleženje aktivnosti operativca Izdelava poročil ReCO o ukrepanju ob nesrečah Informatika v gasilstvu

 28. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Segmenti podatkov v zbirki podatkov o dogodkih in ukrepih Osnovni podatki o dogodku Opis dogodka Posledice Evakuacija Vplivi na okolje Potek aktiviranja Potek obveščanja Potek alarmiranja Udeležba zrakoplovov Potek intervencije Trajanje intervencije Vodenje intervencije Informatika v gasilstvu

 29. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Zbirka podatkov o nevarnih snoveh NevSnov Več kot tri tisoč podatkov o nevarnih snoveh Po kemijskem imenu Po sinonimu Po UN-številu Po nevarnosti Po transportnem razredu Program HazMat (Hazardous Materials) Interaktivni trening vsebuje področja: Potrebna zaščita operativca Nevarno območje za vsak razred nevarne snovi Radiološko-biološko-kemične nevarnosti Taktika operativnega posredovanja za vsak razred nevarnih snovi ob uhajanju in požaru Informatika v gasilstvu

 30. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Spletna aplikacija Vulkan Uporablja splet in operacijski sistem osebnega računalnika Vsak njen modul obravnava enega ali več segmentov podatkov v zbirki podatkov o članih in opremi Osnovno okno Informatika v gasilstvu

 31. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Spletna aplikacija Vulkan Osnovno načelo Nov zapis v zbirko podatkov lahko vnese organizacija, ki ima pravico zbiranja in evidentiranja teh podatkov Uporabniki Registrirani uporabniki, ki se na strežniku prijavijo z osebnim uporabniškim imenom in geslom Podeljevanje uporabniškim imen in gesel Glavni administrator GZS podeljuje regijskim administratorjem in administratorjem gasilskih zvez Administratorji gasilskih zvez podeljujejo gesla članom PGD na zahtevo upravnih odborov PGD Informatika v gasilstvu

 32. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Vulkan: Enostavno iskanje podatkov (primeri) Informatika v gasilstvu

 33. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Vulkan: postopek izdelave enostavnega seznama • Primer: postopek izdelave enostavnega seznama: • Ime, • Priimek, • Datum rojstva, • Aktivni čin (enako nižji gasilski častnik II. stopnje), • Datum vstopa (večje 1.1.1985) • Ime Dodaj Priimek Dodaj Datum rojstva Dodaj Aktivni čin enako nižji gasilski častnik II.stopnje Dodaj Datum vstopa večje1.1.1985  Izvedi • Pojasnilo: • znak  pomeni izbira podatka ali pogoja v izbirnem spustnem seznamu • s poševnim krepkim tiskom je napisan podatek, ki ga je treba vpisati) Informatika v gasilstvu

 34. Vsebina gasilskega informacijskega sistema PGD ima pravico do vpisa, dodajanja in spreminjanja podatkov: O matičnem društvu Članih društva Opremi PGD lahko predlaga: Napredovanje članov društva Priznanja in odlikovanja članov društva Informatika v gasilstvu

 35. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Spletna aplikacija Spin (Sistem za Poročanje o Intervencijah in Nesrečah) Uporablja splet in operacijski sistem osebnega računalnika Vsak njen modul obravnava enega ali več segmentov podatkov v zbirki podatkov o dogodkih in intervencijah Nahaja se na strežniku URSZR Osnovno okno Informatika v gasilstvu

 36. Vsebina gasilskega informacijskega sistema Spletna aplikacija Spin omogoča Izdelavo poročil o nesrečah javljenih centrom za obveščanje (112) Izdelavo poročil o nesrečah vodjem intervencij ter območnim enotam Zavoda za gozdove Izdelavo dnevnih poročil o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva prednaravnimi in drugimi nesrečami Grafične prikaze trenutnega stanja lokacij in podatkov o nesrečah v Sloveniji Izdelavo poročil o prevozih vode Izdelavo letnih statističnih poročil s področja sistema varstva pred naravnimi in drugiminesrečami Informatika v gasilstvu

 37. Vsebina gasilskega informacijskega sistema I. Faza izgradnje sistema za podporo ukrepanju Informatika v gasilstvu

 38. Vsebina gasilskega informacijskega sistema II. Faza izgradnje sistema za podporo ukrepanju Informatika v gasilstvu

 39. Smer razvoja gasilskega informacijskega sistema Strateški cilj gasilskega informacijskega sistema: pravočasno in celovito zagotavljanje vseh potrebnih podatkov in informacij v sistemu gasilstva z uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije Smer razvoja gasilskega informacijskega sistema: sistem za podporo odločanju Informatika v gasilstvu

 40. Smer razvoja gasilskega informacijskega sistema Vloga sistema za podporo odločanju pri izvajanju operativnih nalog gasilstva Informatika v gasilstvu

 41. Varstvo osebnih podatkov Tri sestavine zasebnosti Zasebnost v prostoru Zasebnost, ki se nanaša na svobodo misli, opredelitve in izražanja Informacijska zasebnost Bistvo: želja posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi To je mogoče uresničiti samo z varovanjem podatkov o posamezniku, to je osebnih podatkov, na način, da z njimi niso seznanjeni tisti, ki te pravice nimajo Cilj varstva osebnih podatkov ni varstvo podatkov samih, ampak varstvo posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo in s tem varstvo njegove informacijske zasebnosti Informatika v gasilstvu

 42. Varstvo osebnih podatkov Pravna ureditev varstva osebnih podatkov v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS, 86/2004 Začel veljati 1.1.2005 Zakon o informacijskem pooblaščencu Uradni list 113/2005 Začel veljati 15.12.2005 Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov Şvet Evrope, 1981 Slovenija ratificirala 1994 Informatika v gasilstvu

 43. Varstvo osebnih podatkov Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije Informatika v gasilstvu

 44. Varstvo osebnih podatkov Zakon o varstvu osebnih podatkov 1. člen: “S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov”. Prepoved diskriminacije: Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku. Informatika v gasilstvu

 45. Varstvo osebnih podatkov Pomen nekaterih izrazov Osebni podatek: je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik: je določena ali določljiva fizična oseba na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. Posameznik je vsak član prostovoljnega gasilskega društva ali delavec gasilske organizacije Informatika v gasilstvu

 46. Varstvo osebnih podatkov Osnovni izrazi Zbirka osebnih podatkov Obdelava osebnih podatkov Anonimiziranje Blokiranje Upravljalec osebnih podatkov Občutljivi osebni podatki Uporabnik osebnih podatkov Posredovanje osebnih podatkov Nosilec podatkov Pooblaščeni uporabnik Administrator Gasilske zveze Slovenije Administrator gasilske zveze Informatika v gasilstvu

 47. Varstvo osebnih podatkov Osebni podatki v zbirki podatkov o članih v gasilskih organizacijah Ime in priimek Spol Datum rojstva Kraj rojstva Davčna številka Ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država EU Stopnja izobrazbe Poklic Vrsta in številka vozniškega dovoljenja Informatika v gasilstvu

 48. Varstvo osebnih podatkov Osebni podatki v zbirki podatkov o članih v gasilskih organizacijah Leto vstopa v gasilsko društvo Funkcije v gasilstvu Čin Vrsta, način in periodičnost usposabljanja ai preizkusa na področju gasilstva Datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti Vrsta gasilskih odlikovanj Telefonska številka in številka mobilnega telefona Elektronski naslov Enotna matična številka občana Informatika v gasilstvu

 49. Varstvo osebnih podatkov Način pridobivanja osebnih podatkov neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence iz že obstoječih zbirk podatkov Pristopna izjava: “Izjavljam, da sem seznanjen(a), da se bodo moji osebni podatki uporabljali v skladu z Zakonom o gasilstvu in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Izjavljam, da so (spodaj, zgoraj) navedeni podatki točni”. Informatika v gasilstvu

 50. Varstvo osebnih podatkov Uporabniki osebnih podatkov o gasilcih Organi prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez za opravljanje svojih nalog v skladu s pravili gasilskih organizacij Občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe občin Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje inšpekcijskih nalog v skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za opravljanje nalog v skladu s tem zakonom in s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi državni organi, kadar je tako določeno z zakonom Informatika v gasilstvu

More Related