Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdraví PowerPoint Presentation

Zdraví

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Zdraví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

 2. Obr. 1: Vlajka WHO [2]. Zdraví Ústava světové zdravotnické organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti.“ [1]. „Zdraví je schopnost vést sociální a ekonomicky produktivní život.“[1]. Zdraví vyžaduje fyzickou, psychickou i sociální rovnováhu. Zdraví je ovlivněno životním stylem a podmíněno sociálními vztahy.

 3. Zdraví Fyzické, duševní a sociální zdraví je největší hodnotou našeho života. Být zdravý je prvním předpokladem ke štěstí a k úspěchu. Zdravý člověk má větší šanci uskutečňovat to, po čem v životě touží. Roste individuální zodpovědnostčlověka za své zdraví. S dobrým vztahem ke svému zdraví se člověk nerodí –postoj ke zdraví nezískává zcela automaticky.

 4. Zdraví Vztah ke zdraví si člověk vytváří postupně v průběhu života tím, jak si je schopen uvědomit  rozdíly mezi zdravím a nemocí, a posoudit výhody zdraví oproti nevýhodám nemoci. Čím dříve je schopen tuto souvislost pochopit: • tím je šance na prožitý život ve zdraví vyšší • tím se zvyšuje význam pocitu osobní spokojenosti a životní pohody • tím si člověk vytváří daleko větší prostor jak po profesní, tak osobní stránce

 5. Rizika pro zdraví Pro své zdraví je potřeba znát vlastní zdravotní stav a nevystavovat se rizikům, které zdraví ohrožují: • závislosti – kouření, alkohol, drogy • obezita - (BMI – hmotnost vyjádřená v kilogramech dělená druhou mocninou výšky udané v metrech = u žen by měla být nižší než 23, u mužů než 25; vyšší než 18) • vysoký krevní tlak - (normální 140/90) • vysoký stav cholesterolu a cukru v krvi • stres

 6. Zodpovědný postoj ke zdraví Řadě zdravotních rizik se nedá zcela spolehlivě vyhnout (genetické dispozice, nepříznivé sociální podmínky apod.) Některá rizika vedoucí k onemocnění můžeme omezit, snížit, potlačit; některá rizika naopak zvýšit. Nejúčinější, nejsnazší a nejlevnější způsob jak předcházet rizikům je: z d r a v ý ž i v o t n í s t y l

 7. Životní styl a zdraví Životní styl určuje a ovlivňuje naše zdraví až z 80%. Zbylých 20% je dáno dědičností, zdravotnickou péčí, případně jinými vlivy. Zdravý životní styl představuje péči o naše tělo: • po stránce tělesné (dostatek vhodných pohybových aktivit) • po stránce příjmu vyvážené stravy (aby tělo dostávalo dostatek vitamínů, bílkovin a vláknin) • po stránce psychické (psychika s onemocněním úzce souvisí) • po stránce sociální

 8. Péče o zdraví Nejdůležitější pro zdraví je správná životospráva, a to nejen fyzická, ale i psychická. Psychika s onemocněním úzce souvisí. Člověk, který se příliš nerozčiluje, žije bez strachu, věří sám sobě, nepropadá pocitůmbeznaděje má lepší zdravotní stav a i případné zdravotní komplikace zvládá snáze. Aktivní zájem o vlastní zdraví umožní člověku si uchovat co nejlepší zdravotní stav co nejdéle

 9. Péče o zdraví Neexistuje jednotný návod pro všechny lidi jak pečovat o své zdraví Kvalitu zdraví ovlivňuje: • psychický stav • fyzický stav • zdravotní stav • věk

 10. Prevence Proti nemocem se dá bojovat dvojím způsobem: a) jejich léčbou b) jejich předcházením – prevencí. Prevence = předcházení nemocem a jejich následkům

 11. Prevence D r u h y p r e v e n c e: 1) primární = opatření, která vedou k odvrácení nemoci (poruch). Je založena na aktivitách samotného jedince - na jeho životním stylu, tedy jeho chování a jeho volbách, rozhodnutích. 2) sekundární = opatření, kterými se předchází komplikacím nemoci a zhoršením projevů nemoci 3) terciální = předcházení následkům nemoci

 12. Otázky a úkoly 1. Co je pro vás zdraví? 2. Můžete ovlivnit své zdraví - jak? 3. Jaká existují rizika pro zdraví? 4. Lze rizikům ovlivňujících zdraví předcházet – jak? 5. Co je to prevence? 6. Jak dělíme prevenci?

 13. Použité zdroje [1]Světová zdravotnická oraganizace. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Světová zdravotnická organizace [online]. c2013 [citováno 7. 06. 2013]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace&oldid=10382926> [2] Vlajka WHO. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Světová zdravotnická organizace [online]. c2013 [citováno 7. 06. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:WHO.png#file