ppp kwestie problemowe case studies
Download
Skip this Video
Download Presentation
PPP – kwestie problemowe case studies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

PPP – kwestie problemowe case studies - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

PPP – kwestie problemowe case studies. Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r. www.inves.pl. Główne problemy w projektach PPP. Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PPP – kwestie problemowe case studies' - mala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ppp kwestie problemowe case studies

PPP – kwestie problemowe casestudies

Targi PPP, Płock, 10 maja 2012 r.

www.inves.pl

g wne problemy w projektach ppp
Główne problemy w projektach PPP
 • Wybór modelu realizacji przedsięwzięcia (PPP czy inna forma realizacji przedsięwzięcia);
 • Ścieżka dojścia do realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, w tym konsultacje rynkowe;
 • Odpowiedni tryb wyboru partnera prywatnego, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania;
 • Ewaluacja partnera prywatnego;
 • Gospodarowanie majątkiem publicznym;
 • Zabezpieczenie interesów stron.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 1
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 1)
 • Trudności z pozyskaniem finansowania po stronie publicznej;
 • Konieczność podniesienia efektywności w zarządzaniu własnymi aktywami;
 • Brak know- how, brak elastyczności w jego pozyskiwaniu i wdrażaniu po stronie publicznej;
 • Skala projektu – konieczność pozyskania dodatkowych środków i brak możliwości dofinansowania;
 • Złożoność projektu – brak know- how po stronie publicznej;
 • Powtarzalność projektu po stronie prywatnej i jej brak po stronie konkretnego podmiotu publicznego;
 • „Moda” na PPP;
 • Presja rynku – wieloletnie strategie koncernów;
 • Pozycjonowanie i przewagi konkurencyjne: Miasto przyjazne inwestorom, miasto partnerskie;
 • Troska o dług publiczny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

co jest najwa niejsze dla podmiot w publicznych w ppp cz 2
Co jest najważniejsze dla podmiotów publicznych w PPP (cz. 2)

PPP a państwowy dług publiczny:

Które umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zaliczane do państwowego długu publicznego?

Odpowiedź wiceministra Finansów Ludwika Koteckiego z 18.03.2011

W odpowiedzi na pytanie wiceministra gospodarki Rafała Baniaka, wiceminister finansów Ludwik Kotecki sformułował następujące stanowisko:

„Sposób zaliczania zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno- prywatnego do długu sektora finansów publicznych określa decyzja Eurostat – u z dnia 11 lutego 2004 r.”

Rozwiązaniem problemów jest zatem właściwy podział ryzyka w projektach PPP.

Obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie nakazuje przeprowadzania analizy ryzyka (był to wymóg starej ustawy o PPP), ale:

 • Art. 1 ust. 2 UoPPP

„Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.”

 • Art. 6 ust. 2 UoPPP

„Kryteriami oceny ofert są: 1) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;”

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide5
Wybór modelu realizacji
 • Decyzje o formułach realizacji planowanych przedsięwzięć i postępowań były do tej pory w Polsce przede wszystkim podyktowane wymiarem politycznym projektów. Na to wskazują fiaska większości ogłoszonych dotąd postępowań.
 • Decyzje te powinny wynikać z przeprowadzonych działań przygotowawczych – z analiz oraz konsultacji z rynkiem i instytucjami finansowymi. W większości ogłoszonych dotąd postępowań w Polsce zabrakło dobrego przygotowania.
 • Dzięki przejściu „ścieżki dojścia” podmiot publiczny zyskuje argumenty na wypadek, kiedy instytucje kontrolne kwestionowałyby zasadność na podjętych decyzji. Każdy projekt będzie oceniany – przez społeczność, użytkowników, kontrolerów, inne podmioty publiczne, potencjalnych przyszłych partnerów prywatnych. Warto dobrze i w sposób partnerski przygotowywać projekty.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

ustawy o ppp i o koncesji a inne formu y wsp pracy publiczno prywatnej
Ustawy o PPP i o koncesji a inne formuły współpracy publiczno-prywatnej
 • Ustawa o PPP nie nakłada obowiązku na podmioty publiczne korzystania z niej;
 • Pozostałe podstawy prawne innych możliwych form współpracy sektora publicznego z podmiotami prywatnymi:
  • Ustawa o gospodarce komunalnej;
  • Kodeks spółek handlowych;
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych.

Jednak w przypadku gdy przedsięwzięcie wypełnia definicję „przedsięwzięcia” z ustawy o PPP zastosowanie ustawy o PPP jest obowiązkowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide7
Korzyści dla stron ze współpracy w ramach PPP (umowa o PPP) a inne formy realizacji wspólnych przedsięwzięć
 • Możliwość szerokiego zaangażowania partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia ≠ zamówienie publiczne;
 • Możliwość przeniesienia części ryzyka na partnera prywatnego;
 • Elastyczna formuła wyboru partnera prywatnego;
 • Podstawa prawna do dysponowania (np. przeniesienia własności) majątkiem publicznym;
 • Udogodnienia podatkowe dla stron partnerstwa.

7

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

sp ka publiczno prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym
Spółka publiczno-prywatna na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Partnera do spółki PPP podmiot publiczny wybiera w formalnej procedurze wyboru;
 • Brak jest reguł kolizyjnych – niejasny stosunek ustawy o PPP do:
  • ustawy o gospodarce komunalnej (zasady uczestnictwa gminy w spółce celowej, w tym poza sferą użyteczności publicznej);
  • ustawy o samorządzie gminnym (uczestnictwo w spółkach w celu realizacji zadań publicznych);
  • ustawy o kodeksie spółek handlowych
  • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Uzależnienie spółki PPP od obowiązywania umowy o PPP.

8

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

ppp najwa niejsze poj cia od kt rych nale y koncepcja przedsi wzi cia
PPP – najważniejsze pojęcia, od których należy koncepcja przedsięwzięcia
 • Podstawy zawarcia umowy spółki PPP;
 • Spółka PPP? Konieczność czy możliwość?
 • Czym się różni umowa o PPP od umowy spółki?
 • Czas trwania spółki PPP;
 • UWAGA: spółka PPP nie jest spółką celowa powołaną przez partnera/-ów prywatnych w celu ubiegania się o zawarcie umowy o PPP.

Podmiot Publiczny

Partner Prywatny

Spółka PPP

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 1
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 1)
 • To co przyjęło się nazywać „ścieżką” to nic innego jak schemat i harmonogram czynności, które trzeba podjąć aby efektywnie zrealizować dane przedsięwzięcie w modelach PPP i efektywniej niż w modelach tradycyjnych zrealizować planowane cele wraz z zaspokojeniem potrzeb.
 • Kluczem jest właściwe określenie, co w danym projekcie będzie postrzegane jako „efektywne” – a zatem jaki jest punkt odniesienia. Od czego zależy efektywność.
 • „Ścieżki” powstały w krajach realizujących przedsięwzięcia w PPP jako wynik prac nad zespołem „dobrych praktyk”, np.: UK, Indie, Australia, RPA, Korea Płd.
 • W Polsce swoje propozycje „ścieżek” przedstawiły dotąd: Fundacja Centrum PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Investment Support.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

czym jest cie ka doj cia podmiotu publicznego cz 2
Czym jest „Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ? (cz. 2)
 • Postępowanie zgodnie ze „ścieżką” przynosi korzyści:
 • Minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów;
 • Minimalizuje się ryzyko zawarcia umowy, w wyniku której nie realizuje się założonych celów;
 • Minimalizuje się ryzyko negatywnych skutków kontroli;
 • Patrzenie na projekt przez „okulary kontrolera NIK”, dzięki czemu:
 • Najpierw formułujemy cele, zadania;
 • Dostosowujemy mierniki efektu realizacji założonych celów – budujemy kryteria wyboru ofert – procesowo;
 • Formułujemy pytania, na które musimy poznać odpowiedź na poszczególnych etapach przygotowania projektu:
 • Czy koncesja lub PPP będą efektywniejsze niż tradycyjne zamówienie publiczne?
 • Czy tradycyjne zamówienie publiczne jest w ogóle dostępne?
 • Czy dany projekt można zrealizować nie sięgając po PPP i czy będzie to efektywniejsze niż PPP?
 • Czy przeanalizowaliśmy główne dostępne i możliwe do wdrożenia (wykonywalne) modele realizacji, czy nie zarzuci się nam zaniechania modelu zastosowanego gdzie indziej?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide12
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” Na jakie pytania podmiot publiczny powinien znaleźć odpowiedź zanim zdecyduje się na realizację danego projektu w modelach PPP i ogłosi postępowanie?
 • Jakie są cele podmiotu publicznego: jakie problemy chcemy rozwiązać, jakie potrzeby zaspokoić;
 • Jaki jest charakter inwestycji - czy wyłącznie publiczny, publiczny z elementami komercji – świadczeniem odpłatnych usług, publiczny z możliwością ulokowania obiektu komercyjnego w otoczeniu dzięki czemu uzyskiwane są efekty synergii;
 • Jaka jest skala projektu (nakłady, przychody, koszty), od czego zależy;
 • Kto jest odbiorcą usług;
 • Jakie jest zapotrzebowanie, popyt na usługi, jaki jest ten popyt i od czego zależy;
 • Jaki jest potencjał komercjalizacji usług, otoczenie, MPZP;
 • Czy podmiot publiczny jest zainteresowany zachowaniem zarządzania funkcjami publicznymi; Czy partner prywatny może być zainteresowany przejęciem zarządzania usługami publicznymi;
 • Jakie są możliwości i ograniczenia finansowania publicznego (wkład własny, wynagrodzenie, zabezpieczenia);

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide13
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 1)

Cele podmiotu publicznego w fazie konsultacji rynkowych:

 • Promocja Projektu.
 • Uzyskanie informacji zwrotnej o optymalnym sposobie realizacji projektu z punktu widzenia podmiotów prywatnych;
 • Pozyskanie prywatnego finansowania inwestycji publicznych w jak największym zakresie, określenie wstępnych warunków współpracy;
 • Otrzymanie informacji o najbardziej efektywnej drodze wyboru oczekiwanego partnera;
 • Uzyskanie efektu synergii na etapie eksploatacji przedsięwzięcia;
 • Pozyskanie i wdrożenie „prywatnego” know-howw celu stworzenia szans do generowania zysków w okresie operacyjnym projektu;
 • Określenie barier sektora prywatnego, urealnienie teoretycznych założeń co do planowania, wdrażania i zarządzania gotowym projektem;
 • Znalezienie lepszego niż planowe i analizowane rozwiązania.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide14
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 2)
 • Etap konsultacji z rynkiem:
 • Analiza interesariuszy,
 • Przygotowanie ankiety do badania zainteresowania podmiotów prywatnych oraz instytucji finansowych wskazanym w analizach jako optymalny modelem realizacji i jego najlepszą – dla podmiotu publicznego alternatywą;
 • Przygotowanie materiałów promocyjnych i biznesplanu;
 • Promocja projektu – roadshows, forum inwestycyjne, konsultacje z rynkiem – spotkania, raport rynkowy,
 • Ostateczna rekomendacja – PPP albo zaniechanie. Celem jest zapewnienie konkurencyjności, zbadanie który model jest akceptowany przez rynek
 • Zbudowania warunków udziału,
 • Zbudowania kryteriów wyboru oferty,
 • Zbudowania kryteriów analizy efektywności dla wybranego modelu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide15
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 3)

Założenia konsultacji rynkowych

 • Przejrzystość procesu;
 • Konkurencyjność – wiele ofert;
 • Poszukiwanie rozwiązań efektywnych;
 • Równy dostęp dla wszystkich partnerów prywatnych;
 • Usystematyzowanie działań;
 • Mierzalne efekty;
 • Zgodność wyniku postępowania z założonymi celami;
 • Informowanie w sposób kontrolowany opinii publicznej,
 • „Okulary kontrolera NIK”.

Narzędzia prowadzenia konsultacji rynkowych

 • Wstępne konsultacje z inwestorami – warsztaty;
 • Spotkania z inwestorami;
 • Forum inwestycyjne dla projektu;
 • Roadshows dla wielu projektów;
 • Wyjazdy studyjne;
 • Targi,
 • Konferencje,
 • Ankiety z rozwiązaniami;
 • Wstępne biznesplany.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide16
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” KONSULTACJE RYNKOWE (cz. 4)
 • Konsultacje rynkowe:
 • Prawidłowe przygotowanie przedsięwzięcia do ewentualnej realizacji w modelach PPP wymaga przeprowadzenia konsultacji rynkowych!
 • Konsultacje rynkowe, dają realną szanse podmiotom prywatnym na wyprowadzenie z błędu podmiotów publicznych zanim wydadzą pieniądze na postępowanie!
 • Konsultacje rynkowe to początek pracy podmiotu publicznego z rynkiem!
 • Początek pracy podmiotu publicznego w tej fazie powinien bazować na efektach pracy poprzednich etapów: wynikach analiz – prawnych, marketingowych, finansowych, technicznych;
 • Badane są uwarunkowania projektu na tle oczekiwań rynku i otoczenia rynkowego a jednocześnie wyniki analiz, założenia modeli, podlegają testowaniu przez rynek – i na odwrót, testujemy rynek na ile jest skłonny zrealizować przedsięwzięcie w korzystnych modelach dla podmiotu publicznego.
 • Analiza stakeholders;

PYTANIE: Czy rynek akceptuje proponowany model?

PYTANIE: Jak „sprzedać” projekt partnerom prywatnym?

PYTANIE: Kto się nie „zmieści” w proponowanym modelu?

PYTANIE: Kto się „zmieści”, ile będzie tych podmiotów?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide17
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego”

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

 • Przygotowanie do postępowania na wybór partnera prywatnego– przygotowanie dokumentacji:
 • Zatwierdzenie realizowanych celów,
 • Zatwierdzenie kryteriów wyboru,
 • Przygotowanie ogłoszenia,
 • opisu potrzeb,
 • Aktualizacja PPC,
 • Powołanie zespołu negocjacyjnego i jego przygotowanie
 • projektu umowy lub istotnych postanowień umowy w oparciu o przygotowane stanowisko negocjacyjne i przygotowaną matrycę podziału elementów ryzyka (alokacja ryzyka),

Kluczowa sprawa to przygotowanie stanowiska negocjacyjnego oraz harmonogramu negocjacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide18
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” PROWADZENIE POSTĘPOWANIA
 • Prowadzenie postępowania:
 • Ogłoszenie postępowania;
 • Ocena wniosków;
 • Zaproszenie do negocjacji;
 • Przekazanie projektu umowy kandydatom oraz matrycy podziału elementów ryzyka;
 • Proces negocjacji;
 • Umożliwienie kandydatom konsultacji projektu umowy i opisu warunków/ SIWZ z bankami i eliminacja punktów krytycznych;
 • Dokumentacja (np. PFU);
 • SIWZ/opis warunków, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
 • CELEM NEGOCJACJI JEST SKONSTRUOWANIE NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEGO MODELU KOŃCOWEGO I WYBÓR PARTNERA. DOKUMENTACJA, PRZED ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT POWINNA BYĆ PRZEDSTAWIONA KANDYDATOM.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide19
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego” ZAWARCIE UMOWY O PPP/ KONCESJI i zamknięcie finansowania

Zawarcie umowy o PPP;

 • Negocjacje i doprecyzowanie umowy,
 • Analiza PSC,
 • Aktualizacja modelu finansowego,
 • Zamknięcie finansowania przez partnera prywatnego,
 • Ewentualny wybór podwykonawców,
 • Koniec pracy doradców publicznych po zakończeniu monitorowania tej fazy.
 • DALEJ:
 • Realizacja projektu przez partnerów – monitoring umowy przez Administratorów Kontraktu/ komisję projektową, rozwiązywanie sporów – ewaluacja realizacji założonych celów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide20
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego”

Bankowalność i parametry projektów

 • Bankowalność: – oznacza takie ustrukturyzowanie projektu, w wyniku którego będzie możliwe uzyskanie kredytów na finansowanie przedsięwzięcia PPP, przy zapewnieniu wsparcia finansowego ze strony podmiotu publicznego na minimalnym niezbędnym poziomie.
 • W zależności od modelu PPP, sposobu wynagradzania partnera, ekspozycji partnera na ryzyko popytu/ frekwencji, inne będą oczekiwania partnerów prywatnych co do wysokości stóp zwrotu.
 • W zależności od modelu PPP inne będą oczekiwania banków i funduszy co poziomu zaangażowania finansowego podmiotu publicznego;

JEŻELI W PROCESIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYJĘTO BŁĘDNE ZAŁOŻENIA – STOPY ZWORTU, POZIOM ZABEZPIECZEŃ, UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO – CAŁY PROJEKT MA ZNIKOME SZANSE NA POWODZENIE LUB OSTATECZNIE, TRZEBA BĘDZIE GO PZEMODELOWAĆ I BĘDZIE ZMIENIĆ PROCEDURĘ.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

punkty krytyczne cie ki doj cia i post powania na wyb r partnera prywatnego
Punkty krytyczne „ścieżki dojścia” i postępowania na wybór partnera prywatnego

Opracowanie modelu realizacji przedsięwzięcia;

Ustalenie przez podmiot publiczny odpowiednich warunków udziału i kryteriów oceny ofert – uwzględniających formułę realizacji i przepisy unijne;

Publikacja ogłoszenia i jego treść;

Termin składania wniosków;

Mylenie pojęć: zainteresowany podmiot/kandydat/oferent, wniosek/oferta;

Pojęcia w ramach postępowania np. przy PPP w trybie koncesji nie występuje „koncesjodawca”;

Okoliczności odwołania postępowania – umożliwiające zakończenie postępowania przez podmiot publiczny w każdej chwili

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

ewaluacja partner w 1
Ewaluacja partnerów (1)
 • Niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu;
 • Proporcjonalność warunków udziału do zakresu przedsięwzięcia;
 • Warunki dopuszczające partnerów, którzy będą zdolni zrealizować projekt i zabezpieczą interesy podmiotu publicznego;
 • Identyfikacja podmiotów, które zaakceptują ryzyko projektu;
 • Rola konsultacji rynkowych;

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

ewaluacja partner w 2
Ewaluacja partnerów (2)
 • W przypadku koncesji można stosować kryteria podmiotowe;
 • Kryteria wyboru oferty mogą się zmieniać tylko do terminu składania wniosków o udział w postępowaniu;
 • Ostrożnie wyznaczać kryteria dotyczące osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 • Kwalifikacje ≠ doświadczenie – co ważniejsze w danym przedsięwzięciu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 1
Partnerstwo publiczno-prywatne

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa Prawo zamówień publicznych);

Odpowiednie stosowanie przepisów Pzp (m.in. środki ochrony prawnej);

Określenie w umowie o PPP skutków nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania (art. 7 ust. 3);

Określenie w umowie skutków niewłaściwego wykorzystania składnika majątkowego przekazanego przez podmiot publiczny (art. 9 ust. 2);

Kontrola realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny (art. 8);

Prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej wkład własny w przedsięwzięcie (art. 12);

Prawo zmian umowy o PPP (art. 13).

Konkluzja:

Większy nacisk został położony na ochronę interesu publicznego.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (1)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

zabezpieczenie interes w stron w procedurze wyboru 2
Koncesja

Ustawowo uregulowana procedura wyboru (ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi);

Procedura wyboru koncesjonariusza ma charakter negocjacyjny, oparty o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 5) z zastosowaniem rozwiązań występujących w ustawie Prawo zamówień publicznych;

Zasad jawności i konkurencyjności postępowania (np. art. 6, art. 20);

Możliwość negocjowania wszelkich aspektów umowy;

Dowolność kryteriów wyboru oferty, dopuszczalność kryteriów podmiotowych (art. 17);

Możliwość zawarcia umowy przez podmiot publicznych z drugim w kolejności oferentem w przypadku uchylania się wybranego oferenta od zawarcia umowy (art. 21 ust. 3);

Ograniczenie czasu trwania koncesji (art. 24).

Konkluzja:

Większa równowaga w traktowaniu interesów stron podczas określania zasad współpracy.

Zabezpieczenie interesów stron w procedurze wyboru (2)

25

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide26
„Ścieżka dojścia podmiotu publicznego”

Kluczowe analizy

Kluczowe analizy:

 • Analiza możliwości zaangażowania się finansowego podmiotu publicznego w przedsięwzięcie
 • Cel przeprowadzania analizy:
 • Badanie jakie są możliwości optymalnego wykorzystania zasobów majątkowych Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • Zbadanie wpływu realizacji Przedsięwzięcia na deficyt budżetu;
 • Wnioski z analizy powinny doprowadzić do zwiększenia efektywności finansów Miasta z tytułu zaangażowania w Projekt.
 • KAŻDY MODEL PPP POWODUJE INNY WPŁYW NA BUDŻET I NA WPF, przedsięwzięcia mają swoje typowe modele – sztuką jest znalezienie optymalnego rozwiązania z punktu widzenia budżetu i możliwości inwestycyjnych podmiotu publicznego oraz oczekiwań inwestorów.
 • Analiza ryzyka oraz PPC - Public-Private Comparator - komparatorpubliczno-prywatny - porównaniehipotetycznegomodelu PPP z modelemtradycyjnym;
 • PSC - Public Sector Comparator - komparatorsektorapublicznego - porównaniewybranej, najlepszejoferty PPP z modelemtradycyjnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

przyczyny niepowodzenia post powa prowadzonych na zasadach partnerstwa
Przyczyny niepowodzenia postępowań prowadzonych na zasadach partnerstwa
 • Niski poziom kapitału społecznego – zaufania;
 • Brak właściwego przygotowania przedsięwzięcia lub złe przygotowanie;
 • Brak przeprowadzenia fazy konsultacji rynkowych lub jej złe przeprowadzenie;
 • Nierealistyczne oczekiwania podmiotu publicznego;
 • Błędnie zastosowany tryb wyboru partnera prywatnego;
 • Błędy w ogłoszeniu;
 • Niewłaściwie sformułowane kryteria;
 • Brak elastyczności w negocjacjach wykazywany przez obie strony;
 • Niedostateczna znajomość przepisów przez partnerów prywatnych;
 • Brak zdolności finansowej podmiotu publicznego;
 • Brak przygotowania do prowadzenia negocjacji przez obie strony;
 • Kryzys finansowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

do wiadczenia ppp w polsce
Doświadczenia PPP w Polsce

Budownictwo komunalne

Szkoły – w Niepołomicach, Markach, Kępnie i Jaworznie- przedszkola, mieszkania komunalne – Łódź, Ruda Śląska, Gdańsk, Oława;

Rewitalizacja

Zagospodarowanie terenów przydworcowych w Sopocie, Rewitalizacja domów familijnych w Łodzi, Piotrków Trybunalski, Wyspa Spichrzów w Gdańsku;

Parkingi

Kraków, Ruda Śląska, Płock, Poznań, Gdańsk, Wrocław;

Sport i rekreacja

Stadiony - Szczecin, Radom, Olsztyn, Łódź;

Hale widowiskowo – sportowe - Olsztyn, Radom, Kraków, Opole;

Parki wodne - Szczecin, Katowice, Gdańsk;

Centra kongresowe – Katowice;

Centra funeralne, cmentarze, krematoria

Olsztyn, Kraków, Poznań, Wrocław.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty parkingowe 1
CaseStudy – projekty parkingowe (1)

Parkingu podziemny pod Placem Na Groblach w Krakowie

Pierwsza skuteczna koncesja na roboty budowlane w Polsce

Wartość inwestycji:62,7 mln zł brutto 

Koncesjonariusz - ASCAN EMPRESA Y DE GESTION (Hiszpania)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty parkingowe 2
CaseStudy – projekty parkingowe (2)

Opis inwestycji: 

 • Parking podziemny dwukondygnacyjny na 600 miejsc wraz z odbudową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz z wjazdem i wyjazdem, przy ul. Powiśle w Krakowie.
 • Wybudowany w systemie koncesji, gdzie wynagrodzeniem dla koncesjonariusza jest oddanie parkingu w użytkowanie na 70 lat.
 • Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 9 grudnia 2009 roku.
 • Rozliczenie transakcji w formie wystawienia dwóch faktur z tytułu wzajemnych świadczeń, wykonania robót budowlanych z jednej strony i sprzedaży prawa do korzystania z parkingu i pobierania pożytków, z drugiej strony. Obydwie faktury zostały wystawione

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty parkingowe 3
CaseStudy – projekty parkingowe (3)

Parkingu podziemny na placu Nowy Targ we Wrocławiu

Pojemność - 331 aut na trzech kondygnacjach

Wartość inwestycji – 38 mln zł

Parking wybuduje portugalska firma Mota-Engil, w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane (umowa 16.07.2010)

Budowę sfinansuje koncesjonariusz, w zamian za co przez 40 lat będzie czerpał zyski z opłat pobieranych na parkingu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty parkingowe 4
CaseStudy – projekty parkingowe (4)

Kraków - postępowania na koncesję na roboty budowlane:

1. Budowa parkingu podziemnego przy ul. Focha

 • I głoszenie III.2008 r. - unieważnione z powodu braku ofert
 • II ogłoszenie X.2008 r. - do negocjacji zgłosiły się 4 konsorcja, unieważnione z powodu braku ofert ostatecznych – I.2010
 • III ogłoszenie II.2010

2. Budowa trzech parkingów: 1) podziemny pod Pl. Biskupim, 2) podziemny pod placem przy ul. Dietla i Wielopole, 3) naziemny kubaturowy dla przy ul. Zamoyskiego i Warneńczyka

 • Ogłoszenie XI 2009 - prowadzone są negocjacje z 3 firmami

3. Budowa parkingu podziemnego pod pl. Nowy Kleparz

 • I Ogłoszenie 2009 - unieważnione z powodu braku ofert
 • II Ogłoszenie IX 2010 – zgłosiły się trzy firmy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty parkingowe 5
CaseStudy – projekty parkingowe (5)

Firmy nie są obecnie zainteresowane budową tak dużych obiektów w Krakowie, ze względów finansowych, opłat, problemów z późniejszym zarządzaniem itp.

Byłby bardziej zainteresowane tego typu inwestycjami, gdyby w rejonie ich lokalizacji miasto wprowadzało ograniczenia postoju dla samochodów oraz rozszerzało strefę płatnego parkowania i podwyższyłoby w niej ceny.

Opole - Budowa parkingu podziemnego pod placem Kopernika w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Miasto planowało wkład własny ok. 5 milionów zł – maks. do 30% planowanych kosztów.

Z ocen ekspertów i z przebiegu negocjacji wynika, że aby projekt mógł być komercyjny, miasto musiałoby wydać ok. 17 milionów zł.

W grudniu br. miasto poinformowało o rezygnacji z projektu. Projekt okazał się zbyt drogi, zamiast tego powstaną tradycyjne parkingi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 1
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (1)

Najgłośniejszy projekt:

Żywiec. Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu. – PPP, wybór partnera w trybie PZP, dialog konkurencyjny.

W ogłoszeniu przewidziano możliwość świadczenia usług medycznych. Do postępowania złożono 9 wniosków – firmy i konsorcja. Pierwotnie zakładano znaczną liczbę łóżek, pod wpływem negocjacji ograniczono ich liczbę. Problem projektu: bankowalność – konieczność polegania na zdolnościach podmiotu publicznego – powiatu, duże ryzyko popytowe. Podstawowe pytanie: czy poza powiatem możliwy jest udział finansowy innego podmiotu publicznego lub jego poręczenie a może dofinansowanie. Na jakich zasadach?

Ponadto:

Kobylnica - Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym. - Koncesja na roboty budowlane

Białystok – Białostockie Centrum Onkologii - Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej(CT). – Koncesja na usługi (ogłaszane w 2009 roku trzykrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

slide35
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (2)

Jaworzno – Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i

wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ

Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną. – koncesja na roboty budowlane

Jaworzno - Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na

oddział łóżkowy nefrologiczny. – Koncesja na roboty budowlane

Zabierzów - Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację w kompletnym stanie wykończeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Koncesja na roboty budowlane (powtarzane w 2010 dwukrotnie)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 3
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (3)

Karczew - Budowa i wyposażenie obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 przeznaczonego na działalność miejskiej przychodni zdrowia oraz na działalność komercyjną. – Koncesja na roboty budowlane (2010),

Projekty w przygotowaniu:

Nowatorska koncepcja i podejście:

Łańcut. - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Łańcucie.

Rozważane – PPP w trybie koncesji, PPP w trybie PZP, możliwość świadczenia usług medycznych, możliwość komercyjnego zagospodarowania nieruchomości.

Przeprowadzone: analiza potrzeb, analiza otoczenia, wstępny market testing,

Projekty zarzucone: Koncepcja hybrydowa – Września.

Września. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego we Wrześni

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony zdrowia polskie do wiadczenia 4
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony zdrowia – polskie doświadczenia (4)

Plany i koncepcje:

Bytom – budowa 3 szpitali,

Korfantów - Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,

Kraków – budowa szpitala,

Poznań – Budowa Szpitala,

Warszawa – budowa szpitala,

Wrocław – Rozbudowa Przychodni i Zakładu Brachyterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 1
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (1)
 • Będzin. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie - „Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego.” Koncesja na usługi.
 • Kieszkowo. Urząd Gminy Kiszkowo – „Świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 ze zm.) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi.” Koncesja na usługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 2
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (2)
 • Siemianowice Śląskie. Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich – ogłoszenie powtarzane – „Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie wraz z usługami utrzymania infrastruktury.” Koncesja na usługi.
 • Piecki. Urząd Gminy Piecki - Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatacja kotłowni na odnawialne źródła energii (OZE) usytuowanej w istniejącym budynku kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pieckach oraz zaprojektowanie i wykonanie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych w energię cieplną z kotłowni. Koncesja na roboty budowlane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 3
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (3)
 • Olsztyn. Fundacja Bałtycka Eko-Energetyka - przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, wykonanie i eksploatowanie biogazowni rolniczej wraz z blokiem kogeneracyjnym (zwanej dalej biogazownią). Koncesjodawca jest zainteresowany wspólną z Koncesjonariuszem realizacją inwestycji. Koncesjodawca dopuszcza możliwość realizacji kilku inwestycji równocześnie lub w ustalonej z Koncesjonariuszami kolejności. Każda z inwestycja ma być realizowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009.19.100), a szczególnie w trybie przewidzianym w rozdziale 4 ustawy. Koncesjodawca preferuje realizację inwestycji w ramach powoływanych dedykowanych spółek celowych (SPV) dla każdej inwestycji, w których wspólnie z Koncesjonariuszem będą prowadzone prace mające na celu przygotowanie, uruchomienie i eksploatację biogazowni. Koncesjodawca i Koncesjonariusz obejmą w SPV udziały na zasadach wynikających z niniejszej procedury przetargowej i negocjacji. O wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia związane z realizacją inwestycji oraz odpowiednie finansowanie ubiegać się będzie Koncesjonariusz lub SPV. PPP w trybie koncesji.

Przykład zasługuje na szczególną uwagę. Powyższy tekst pochodzi z ogłoszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze ochrony rodowiska 4
CaseStudy – projekty w sektorze ochrony środowiska (4)
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. - Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie inwestycją pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego”, realizowaną w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. PPP w trybie koncesji.

Projekty planowane do realizacji w ramach koncesji na roboty budowlane, jednakże nie podjęto w tej sprawie decyzji. Projekty te mają łączyć dofinansowanie z udziałem podmiotów prywatnych w realizacji przedsięwzięcia.

 • System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitarnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów – Górnośląski Związek Metropolitarny;
 • System gospodarki odpadami dla miasta Poznania - Poznań;
 • System gospodarki odpadami oraz budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – Gmina Miasta Koszalin;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 1
CaseStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (1)
 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. Zacisznej. Utrzymanie i zarządzanie obiektem przez okres 15 lat. (PPP w trybie PZP, ogłaszany w sierpniu 2009 a wcześniej w 2008 roku jako koncesję)
 • Oława - Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. (PPP w trybie PZP, ogłoszony w listopadzie2009).

Oba projekty ogłoszono w PPP w trybie PZP.

W obu zastosowano dialog konkurencyjny.

Problem z bankowalnością projektu – ograniczone możliwości podmiotu publicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 2
CaseStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (2)

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z listopada 2009:

Cena – 40%,

podział zadań i ryzyk – 20%,

Termin przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 15%,

Wysokość przewidywanych płatności podmiotu publicznego – 25%,

Kryteria w Oławie w ogłoszeniu z sierpnia 2009:

Cena oferty – 40%.

Podział zadań i ryzyk – 30%,

Termin i wysokość przewidywanych płatności – 20%,

Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego – 10%

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego 3
CaseStudy – projekty w sektorze budownictwa mieszkaniowego (3)

Projekty planowane:

 • Najbardziej zaawansowany:

Łódź - Program rewitalizacji domów familijnych. (etap koncepcyjny oraz wstępne market testing).

 • Poznań – infrastruktura związana z opieką nad osobami starszymi, (etap koncepcyjny)
 • Ruda Śląska - Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych.
 • Gdańsk – kontynuacja budowy mieszkań komunalnych, (etap koncepcyjny)
 • Sopot – budowa mieszkań komunalnych (etap koncepcyjny)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 1
CaseStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (1)

Radom – Budowa infrastruktury sportowej (stadion na 16.000 miejsc oraz hala widowiskowo-sportowa na 5.600 miejsc)

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i utrzymanie (model DBFM) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym w trybie prawa zamówień publicznych – VII 2010
 • Prowadzone są negocjacje z 5 konsorcjami
 • Wartość inwestycji – ok. 220 mln zł
 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia, w formie opłat za dostępność oraz prawa do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej
 • Wkład własny – nieodpłatne udostępnienie gruntu
 • Okres umowy – ok. 25-30 lat

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 2
CaseStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (2)

Olsztyn – Budowa stadionu na 10-12 tys. miejsc wraz z galerią handlowo-usługową i parkingami

 • Ogłoszenie na zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie (model DBFO) w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie koncesji na roboty budowlane –
 • Prowadzone są negocjacje z 4 konsorcjami
 • Wartość inwestycji (stadion wraz z parkingami) – ok. 78 mln zł
 • Przewidywane wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia opłaty za dostępność oraz prawo do czerpania pożytków z infrastruktury komercyjnej
 • Forma wniesienia wkładu własnego – nieodpłatne udostępnienie gruntu pod stadion i sprzedaż gruntu pod infrastrukturę komercyjną (po zakończeniu umowy pozostaje własnością partnera prywatnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

case study projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej 3
CaseStudy – projekty w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej (3)

Inne projekty:

 • Park Wodnego w Katowicach – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane - w trakcie negocjacji
 • Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim – PPP w trybie koncesji na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – postępowanie unieważnione
 • Termy Gostynińskie – Koncesja na roboty budowlane z wykorzystaniem środków unijnych – zawarta umowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

gdzie szuka przydatnych informacji na temat ppp
Gdzie szukać przydatnych informacji na temat PPP?
 • Platforma PPP przy MRR – www.ppp.gov.pl
 • Dobre Praktyki PPP – www.dobrepraktykippp.eu
 • Centrum PPP – www.centrum-ppp.pl
 • Strony Pulsu Biznesu: www.pb.pl
 • Strony Rzeczpospolitej: www.rp.pl
 • Strony Dziennika Gazety Prawnej: www.gazetaprawnna.pl
 • Strony Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Strony Ministerstwa Gospodarki;
 • Strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

Strony zagraniczne z najbogatszą bazą informacji o doświadczeniach w zakresie PPP:

http://www.localpartnerships.org.uk/

http://www.nao.org.uk

http://www.audit-commission.gov.uk

http://www.publicservice.co.uk

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie niniejszego materiału bez zgody Investment Support zabronione.

kontakt
KONTAKT

Agata Kozłowska

Prezes

W sprawie przedsięwzięć inwestycyjnych:

Kacper Kozłowski

Dyrektor ds. projektów inwestycyjnych

INVESTMENT SUPPORT

ul. Szpitalna 6 lok. 6/7

00-020 Warszawa

Tel. 48 22 627 47 15

Fax. 48 22 827 59 30

Email: [email protected]

www.inves.pl

ad