Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg - PowerPoint PPT Presentation

makya
pati ntenparticipatie in de gezondheidszorg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg
109 Views
Download Presentation

Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Patiëntenparticipatie in de gezondheidszorg Hester van de Bovenkamp Kor Grit

 2. Belang van patiëntenparticipatie

 3. Achtergrondpatiëntenparticipatie • Veel aandacht voor een actieve rol van burgers, met name patiënten, in de gezondheidszorg • Beleid dient twee doelen: • Democratisering van besluitvorming • Effectieve besluitvorming en zorg

 4. Actieve rol van de patient! • Kiezen zorgverzekeraar • Kiezen zorgaanbieder • Samen met arts beslissingen nemen over behandeling • Opstellen van zorgplan • Klachten indienen • Wisselen van verzekeraar en aanbieder • Meepraten over wetenschappelijk onderzoek • Meepraten over richtlijnontwikkeling • Meepraten over gemeentelijk, landelijk beleid • Zitting nemen in clientenraad • Etc, etc.

 5. Participatie in de praktijk • Alle partijen in zorgveld onderschrijven belang van participatie en brengen het in de praktijk • Verschillende voorbeelden van invloed • Tegelijk is er de roep om meer en intensievere participatie

 6. Participatie in de praktijk • Effect van participatie is vaak onduidelijk, onderzoek focust vooral op het proces en niet zozeer de uitkomst • Overvraging • Patiënten hebben vaak moeite inbreng te leveren • Agendavolgend • Reactie van en roep om professionalisering roept vragen op

 7. Oplossingstrategie 1: Focus • Het model van de grote besluiten Vs • Het model van de kleine kwaliteit

 8. Het model van de grote besluiten • Grote onderwerpen: fusies, jaarplannen, reorganisaties, auditsystemen etc. • Toekomstplannen • Cliëntenraden moeten professionaliseren • Hoge eisen aan raadsleden • Model is verleidelijk: meer is beter?

 9. Model van kleine kwaliteit • Onderwerpen uit het dagelijks leven • Leven in het hier en nu • Prioriteiten veranderen bij ziekte • Kleine dagelijkse dingen zijn bepalend • Het patiëntenperspectief komt tot uiting

 10. Oplossingsstrategie 2: taakverdeling • De patiënt is geen alleskunner • Andere zaakwaarnemers van de patiënt • De patiënt/cliëntenraad doet het niet alleen

 11. Conclusie • Patiëntenparticipatie zou de zorg democratischer en beter maken • In de praktijk worden doelen niet altijd behaald • Mogelijke verbeteringsstrategieën voor de cliëntenraad: • Keuze voor het model van kleine kwaliteit • Taakverdeling met andere zaakwaarnemers • Meer en intensievere participatie is niet noodzakelijkerwijs beter

 12. Voor meer informatie: Hester van de Bovenkamp: vandebovenkamp@bmg.eur.nl