K t n i csdl sql server v i netbeans
Download
1 / 17

K?t n?i CSDL SQL Server v?i NetBeans - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Kết nối CSDL SQL Server với NetBeans. Group: SingleClubs GV Hướng dẫn: Vũ Giang Nam. Nội dung trình bày. Giới thiệu NetBeans IDE 6.5 Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server Liên kết ODBC với NetBeans Demo. Nội dung trình bày. Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K?t n?i CSDL SQL Server v?i NetBeans' - makoto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K t n i csdl sql server v i netbeans

Kết nối CSDL SQL Server với NetBeans

Group: SingleClubs

GV Hướng dẫn: Vũ Giang Nam

SingleClubs


N i dung tr nh b y
Nội dung trình bày

 • Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • Liên kết ODBC với NetBeans

 • Demo

SingleClubs


N i dung tr nh b y1
Nội dung trình bày

 • Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • Liên kết ODBC với NetBeans

 • Demo

SingleClubs


Gi i thi u netbeans ide 6 5
Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Download gói cài đặt tại: http://www.netbeans.org/

 • Download gói All, Free, 242MB

SingleClubs


Gi i thi u netbeans ide 6 51
Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Giao diện NetBeans IDE

SingleClubs


N i dung tr nh b y2
Nội dung trình bày

 • Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • Liên kết ODBC với NetBeans

 • Demo

SingleClubs


C u h nh li n k t odbc cho csdl sql server
Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • ODBC là gì?

  • ODBC (Open Database Connectivity).

  • ODBC là cách kết nối tổng quát nhất đến mọi hệ CSDL (SQL Server, MySQL, Oracle,…) thông qua trình quản lý ODBC của Windows.

SingleClubs


C u h nh li n k t odbc cho csdl sql server cont
Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server (cont)

 • Cách tạo liện kết ODBC:

  • Vào Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC)

SingleClubs


C u h nh li n k t odbc cho csdl sql server cont1
Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server (cont)

 • Demo tạo liên kết ODBC tới database MasterCard của SQL Server.

SingleClubs


N i dung tr nh b y3
Nội dung trình bày

 • Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • Liên kết ODBC với NetBeans

 • Demo

SingleClubs


Li n k t odbc v i netbeans
Liên kết ODBC với NetBeans

 • Trong ứng dụng NetBeans cần import (include) thư viện liên kết:

  • java.sql.*

SingleClubs


Li n k t odbc v i netbeans cont
Liên kết ODBC với NetBeans (cont)

 • Các bước liên kết ODBC với ứng dụng và truy vấn CSDL:

  • B1: Tạo trình điều khiển.

  • B2: Tạo kết nối.

  • B3: Thực thi câu lệnh truy vấn.

SingleClubs


Li n k t odbc v i netbeans cont1
Liên kết ODBC với NetBeans (cont)

 • B1: Tạo trình điều khiển :

  • Tạo chuỗi trình điều khiển:

   String drivername = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";

  • Tạo mới đối trình điều khiển:

   Class.forName(drivername).newInstance();

SingleClubs


Li n k t odbc v i netbeans cont2
Liên kết ODBC với NetBeans (cont)

 • B2: Tạo kết nối.

  • Tạo chuỗi kết nối:

   String connectionURL = "jdbc:odbc:MasterCard";

  • Thực hiện kết nối:

   Connection con = null;

   con = DriverManager.getConnection(connectionURL);

   (cung cấp nhiều cách gọi khách nhau)

SingleClubs


Li n k t odbc v i netbeans cont3
Liên kết ODBC với NetBeans (cont)

 • Thực thi câu lệnh truy vấn

  • Tạo chuỗi truy vấn:

   String sqlQuery = "Select * from KhachHang";

  • Thực hiện truy vấn:

   Statement stmt = null;

   ResultSet rs = null;

   stmt = con.createStatement();

   rs = stmt.executeQuery(sqlQuery);

   stmt.close();

   con.close();

Khai báo đối tượng nhận dữ liệu trả về

Khai báo đối tượng để thực hiện câu truy vấn

Tạo câu lệnh truy vấn ứng với dữ csdl đã liên kết

Thực thi câu truy vấn và nhận kết quả trả về (nếu cần)

Đóng phiên làm việc và đóng kết nối

SingleClubs


N i dung tr nh b y4
Nội dung trình bày

 • Giới thiệu NetBeans IDE 6.5

 • Cấu hình liên kết ODBC cho CSDL SQL Server

 • Liên kết ODBC với NetBeans

 • Demo

SingleClubs


K t n i csdl sql server v i netbeans
Demo

 • Trên form: Chương trình DemoKetNoiCSDL

 • Trên Web: Servlet hiển thị dữ liệu của một Table (Bảng KhachHang)

SingleClubs