2mo301 mezin rodn obchod
Download
1 / 25

2MO301 „Mezinárodní obchod“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Katedra mezinárodního obchodu. 2MO301 „Mezinárodní obchod“. Cvičení č. 5 : Mezinárodní organizace v mezinárodním podnikání. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA. Vtip dne : Hlavní zákony organizací (Murphyho?):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2MO301 „Mezinárodní obchod“' - maja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2mo301 mezin rodn obchod

Katedra mezinárodního obchodu

2MO301 „Mezinárodní obchod“

Cvičení č. 5:Mezinárodní organizace v mezinárodním podnikání

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA


Vtip dne:

Hlavní zákony organizací (Murphyho?):

“Každáorganizacemápřidělenjistýpočetpracovníchmíst, kterájsouobsazovánanaprostonevyhovujícímiosobami.”

“Čímméněurčitáorganizaceprodukuje, tímčastěji se reorganizuje.”

Zdroj: http://vtipy123.cz/vtipy/


Program dne n ho cvi en
Program dnešního cvičení

 • Úvod do mezinárodních organizací

 • Týmová práce a následná diskuze

 • Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, OECD


Z kladn informace
Základníinformace

 • Mezinárodní organizace v MO – organizace, jejichž účelem je ovlivnit mezinárodní obchod prostřednictvím tvorby pravidel a podmínek pro uskutečnění mezinárodních obchodních operací.

 • Cíle organizací:

  • Podpora mezinárodního obchodu,

  • Usnadnění procedur mezinárodního obchodu,

  • Liberalizace obchodních toků.

 • Členy organzací:

  • Státy a nevládní subjekty.


Len n mezin rodn ch organizac
Členěnímezinárodníchorganizací

 • Podlecharakteru:

  • Mezivládníorganizace,

   • Spadající pod OSN, podřízenéVálnémushromážděníneboEkonomické a sociálníradě, ECOSOC

   • Stojícímimo OSN (čtyřivýjimky: WTO, WCO, OECD a BIS)

  • Nevládníorganizace.

 • Podlevlivunamezinárodníobchod:

  • Organizace s přímýma silnýmvlivempřímozaměřenénaobchod (WTO, UNCITRAL apod.),

  • Organizace s nepřímýmvlivem.


 • Mezivládní organizace

  • Světová obchodní organizace (www.wto.org)

  • Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (www.oecd.org)

  • Světová celní organizace (www.wcoomd.org)

  • Konference o obchodu a rozvoji (www.unctad.org)

  • Mezinárodní obchodní centrum (www.intracen.org)

  • Evropská hospodářská komise (www.unece.org)

  • Komise pro mezinárodní právo (www.uncitral.org)

  • Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (www.unidroit.org)

  • Banka pro mezinárodní platy (www.bis.org)

  • Brettonwoodské instituce

   • Mezinárodní měnový fond (www.imf.org)

   • Skupina světové banky (www.worldbank.org)

  • Regionální banky (CEB, EBRD, EIB, MIB, MBES...)

  • Další organizace (UNDP, UNIDO, OPEC…)

 • Nevládní organizace

  • Mezinárodní obchodní komora (www.iccwbo.org)

  • Světová federace obchodních míst (www.tradepoint.org)


Program dne n ho cvi en1
Program dnešního cvičení

 • Úvod do mezinárodních organizací

 • Týmová práce a následná diskuze

 • Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, OECD


T mov pr ce
Týmovápráce

 • 4 skupiny

 • Postup: Vezměte kus papíru, napište počáteční písmenko svého příjmení a zvedněte nad hlavou. Až objevíte další členy své skupiny, vyměňte si informace.

 • Příprava:10 - 15 min.

 • Prezentace každá skupina 10 min.

 • (Není potřeba připravovat ppt, stačí poznámkyna papíře. Kdo však zvládne a bude hezká +0,5 bodů).


T mov pr ce koly
Týmovápráce - úkoly

1. skupina

 • Zaměřte se na úlohu a výsledky činnosti Světové celní organizace (WCO), UNCTADu a Mezinárodního obchodního centra (ITC).

  2. skupina

 • Charakterizujte Banku pro mezinárodní platby (BIS) a Brettonwoodské instituce (IMF, WB). Zaměřte se zejména na jejich úlohu v MO, cíle, aktivity, výsledky a sdružené členy. Dále se zaměřte na Banku pro mezinárodní platy a to především z hlediska jejího významu pro MO.

  3. skupina

 • Charakterizujte stěžejní činnosti a výsledky Evropské hospodářské komise (UNECE), Komise pro mezinárodní právo(UNCITRAL)a Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) z hlediska jejich vlivu na MO.

  4. skupina

 • Charakterizujte klíčové aktivity Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Světové federace obchodních míst (WTPF). Dále rámcově popište sdružené subjekty a významné události či výsledky, o které se tyto dvě instituce zasadily.


Sv tov obchodn organizace wto vznikla v r 1995 p edt m gatt
Světová obchodní organizace (WTO) (vznikla v r. 1995, předtím GATT)

 • Má tři hlavní pilíře - oblasti:

  • GATT (obchod se zbožím), 1947 – na založení se podílelo i Československo.

  • GATS (obchod se službami), 1995.

  • TRIPS (práva duševního vlastnictví), 1994/1995.

   + Mechanismus prověrek obchodních politik.

   + Systém řešení obchodních sporů.

 • 159 členů (mimo část zemí SNS, Severní Koreu apod.), sídlo: Ženeva.

 • Které země přistoupily v r. 2013?

 • Hlavní orgány:Konference ministrů (schází se min. Jednouza 2 roky), dále Generální rada a Sekretariát (600 pracovníků).

 • Hlavní přínos:liberalizace obchodu a řešení obchodních sporů.


 • Světová celní organizace (WorldCustomsOrganization, WCO):

  • Vznikla z Celního výboru (1947) jako Rada pro celní spolupráci (Customs Co-operationCouncil, CCC) v Evropě v r. 1952, přejmenována na WCO v r. 1994.

  • 179 členů, sídlo: Brusel.

  • Cíl: zajištění efektivity a co nejvyšší účinnosti celní správy ve světovém měřítku (světové celní standardy, jednoduchý a účinný celní systém, harmonizace procedur, pomoc celním institucím rozvojových zemí). Pozor! WCO nevytváří celní sazebníky, pouzekódy zboží!

  • Hlavní přínos: Harmonizovaný systém (HS kódy) a celní datový model, systém ATA.

 • Konference OSN o obchodu a rozvoji (United NationsConference on Trade and Development, UNCTAD):

  • Vznikla institucionalizací konference OSN v r. 1964.

  • 194 členů, sídlo: Ženeva.

  • Cíl: pomoc v integraci rozvojových a zejména nejméně rozvinutých zemí do světové ekonomiky, především do mezinárodního obchodu a WTO.

  • Hlavní přínos: systém GSP a globální systém obchodních preferencí mezi rozvojovými zeměmi (GSTPDC), informační systém o překážkách obchodu (TRAINS), automatický systém celních dat (ASYCUDA), komoditní dohody v obchodu se surovinami, pomoc s obchodními jednáními a diplomacií, světová síť obchodních míst (GTPN) atd.

  • Publikace a statistiky:Trade and Development Report, WorldInvestment Report, UNCTAD Handbook ofStatistics, Least DevelopedCountriesReport a další.


 • Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre, ITC):

  • Vzniklo v r. 1964, sídlo: Ženeva.

  • Cíl: podpora rozvojových zemí a zemí s tranzitivní ekonomikou ve světovém obchodě prostřednictvím spolupráce s podnikatelskou sférou (působí v oblastech nepokrytýchWTO, UNCTADem a jinými organizacemi).

  • Hlavní přínos:agentura pro technickou spolupráci v konkrétních oblastech obchodu, hlavně pro malé a střední podniky.

  • Priorita: nejméně rozvinuté země (LDC).


 • Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements, BIS):

  • Vznikla v r. 1930 pro řízení německých reparací, později se zapojila do Brettonwoodského měnového systému, Evropské platební unie (EPU) do r. 1958 a evropské měnové integrace od r. 1973 do r. 1994 (při ní působil tzv. Evropský měnový institut, EMI).

  • 60 členů (centrálních bank),sídlo: Basilej, Švýcarsko(pobočky – Hong Kong a Mexiko City).

  • Cíl: podpora měnové a finanční spolupráce a stability ve světě, role bankypro centrální banky a shromáždění statistik.

  • Hlavní přínos:pravidla BASEL (I, II, III), bankovní dohled, bankovní služby pro centrální banky a mezinárodní organizace, krizová pomoc centrální bankám, uložení devizových rezerv (centrální banka centrálních bank) a výzkum finančních trhů.

  • Publikace a statistiky: Zprávy o světovém finančním trhu, čtvrtletní a výroční zprávy.

 • Mezinárodní měnový fond (International MonetaryFund, IMF):

  • 188 členů, sídlo: Washington D.C.

  • Podrobněji viz Kalínská a kol. (2010, kapitola 6)a Štěrbová a kol. (2013, kapitola 8.2).

  • Publikace a statistiky:WorldEconomic Outlook, International FinancialStatistics.

 • Skupina světové banky (World Bank Group, WB, WBG):

  • Počet členů se liší podle organizace, sídlo: Washington D. C.

  • Organizace skupiny: IBRD, IDA, IFC, MIGA a ICSID.Podrobněji viz Kalínská a kol. (2010, kapitola 6) a Štěrbová a kol. (2013, kapitola 8.2).

  • Publikace a statistiky:WorldDevelopmentIndicators, GlobalDevelopment Finance a další.


 • Evropská hospodářská komise OSN (UN EconomicComissionforEurope, UNECE):

  • Vznikla v r. 1947 s cílem podpory povalečné obnovy, spolupráce a integrace v Evropě.

  • 56 členů (země Evropy + USA a Kanada), sídlo: Ženeva.

  • Cíl:ekonomická spolupráce a integrace obecně, zejména spolupráce v energetice, oblasti životního prostředí, bytové politice, statistikách, obchodě, lesním hospodářství a dopravě (spolupracuje s podnikatelským sektorem, mezinárodními profesními a nevládními organizacemi)

  • Hlavní přínos: Středisko OSN pro usnadňování obchodu a elektronický obchod (UN/CEFACT), systém pravidel pro elektronickou výměnu dat (EDIFACT), kvalitativní standardy pro ovoce a zeleninu, technická standardizace a harmonizace (Recommendation „L“), standardizace v dopravě (silnice „E“), teď, mj. boj s padělky.

 • Komise pro mezinárodní právo UNCITRAL (UN Commission on International TradeLaw, UNCITRAL)

  • Vznikla v r. 1966.

  • 60 členů, sídlo: Vídeň.

  • Cíl: harmonizace a unifikace národních právních předpisů (z oblasti MO: vládní zakázky, mezinárodní arbitráž, elektronický obchod, doprava, insolvence, bezpečnost transakcí a práva duševního vlastnictví).

  • Hlavní přínos: Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG, 1980), Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží, Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, doporučuje ke světovému využití Incoterms, UCP 600 a další pravidel.


 • Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva, UNIDROIT (International Institute fortheUnificationofPrivateLaw)

  • Vznikl v r. 1926 jako pomocný orgány Ligy národů.

  • 63 členů, sídlo: Řím.

  • Cíl: harmonizace a unifikace soukromoprávních vztahů v mezinárodním styku.

  • Hlavní přínos: úprava mezinárodní koupě zboží (z 60. let), nově mezinárodního finančního leasingu, mezinárodního faktoringu a franchizingu, aktualizace předpisů (v r. 2004 –Principlesof International CommercialContracts).


 • Mezinárodní obchodní komora (International ChamberofCommerce, ICC):

  • Vznikla v r. 1919.

  • Členové (podnikatelské subjekty a jejich asociace) z více než 120 zemí, sídlo: Paříž.

  • Cíl: usnadňovat a podporovat otevřený mezinárodní obchod, investice a tržní ekonomiky prostřednictvím jednotných pravidel v obchodních a finančních operacích, standardních mechanismů a harmonizace.

  • Hlavní přínos: Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek Incoterms, Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (UCP 600), pravidla pro dluhopisy, mezinárodní kodex pro přímý marketing.

  • Mezinárodní rozhodčí soud(cca 500 případů ročně) – Pozor!Řeší spory podnikatelské sféry, nikoli států.

 • Světová federace obchodních míst (WorldTrade Point Federation, WTPF):

  • Vznikla v r. 2000 na základě sítě obchodních míst UNCTADu.

  • Sdružuje více jak 100 míst ze 70 zemí světa. Sídlo: Ženeva.

  • Cíl:celosvětová podpora malých a středních podniků v oblasti obchodu, zejména při vstupu na světové trhy, mj. při využití elektronických obchodních technologií.

  • Hlavní přínos: databáze obchodních příležitostí, zdarma přístup pro malé a střední podniky.

  • Obchodní místo– centrum pro informace a usnadnění obchodu.


Program dne n ho cvi en2
Program dnešního cvičení

 • Úvod do mezinárodních organizací

 • Týmová práce a následná diskuze

 • Diskuze o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, OECD


Diskuze k oecd
Diskuze k OECD

Časový rozvrh: 15-20 min.

Otázky:

1. Co je hlavním cílem OECD?

2. Jaké jsou dle Vašeho názoru nejvýznamnější činnosti OECD v souvislosti s obchodem?

3. Co patří k nejdůležitějším nástrojům OECD?

4. Kolik členských zemí OECD sdružuje? Která/é země se v současné době uchází o členství?


Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganisationforEconomic Co-operationandDevelopment (br. angl. OECD, fr. OCDE)

 • Vznikla v r. 1961 z Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OrganisationforEuropeanEconomic Co-operation, OEEC), která vznikla r. 1947v rámci Marshallova plánu.

  • Sídlo: Paříž.

 • 34 členů v r. 2012:Austrálie, Belgie, Česká Republika, Čile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (Velká Británie), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA.

 • Uchází o vstup:Rusko.

 • Užší spolupráce sBrazílií, Čínou, Indií, Indonésií a Jižní Afrikou.

 • OECD dále spolupracujes více než 70 jinými zeměmi v / na Evropě, Kavkazu a Střední Asii, Asii, Latinské Americe, Blízkém Východě a severní Africe.


Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganisationforEconomic Co-operationandDevelopment (br. angl. OECD, fr. OCDE)

 • Cíl: dosažení udržitelného ekonomického růstu a zaměstnanosti, zvýšení životních standardů při zachování finanční stability, podpora rozvoje světové ekonomiky (mj. snížení chudoby ve světě) prostřednictvím liberalizace mezinárodního obchodu, investic a financí.

 • Zaměření:široké, vstupuje téměř do všech oblastí hospodářství (zemědělství, boj s korupcí, pohyby kapitálu, soutěžní právo a politika, spotřebitelská politika, vedení společnosti, rozvojová pomoc, vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí, věda a technika apod.).

 • Struktura: Rada a cca 200 výborů (sekretariát má 2500 pracovníků), zasedání se ročně účastní cca 40 000 úředníků z členských zemí.

 • Opatření OECD: rozhodnutí Rady, rozhodnutí-doporučení Rady, doporučení Rady, dohoda, konsenzus, úmluva, doporučení výborů, deklarace, směrnice, principy a ujednání (jsou povinná, ale de facto těžko prosaditelná na národní úrovni).


Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganisation for Economic Co-operation and Development (br. angl. OECD, fr. OCDE)

 • Hlavní přínos:Konsenzus OECD(konsenzus k oficiálně podporovaným exportním úvěrům) z r. 2005 *, doporučení společného postupu v oblasti životního prostředí a oficiálně podporovaných exportních úvěrů z r. 2007, zprostředkování jednání, technická pomoc vládám a statistická činnost, mj. studie zaměřené na konkrétní členské a nečlenské země.

 • Publikace: OECD Economic Outlook, OECD Factbook, OECD Economic Surveys a Going for Growth.

  * Konsenzus OECD upravuje exportní financování ve členských zemích, je gentlemanskou (nezávaznou) dohodou pro země OECD, v EU je však povinný na základě práva EU (Acquiscommunautaire).


Z v r
Závěr

 • Členem kterých z probraných organizací je ČR?

  => všech

 • Které organizace spadají pod OSN?http://www.unsystem.org/Default.htm


Co je t eba odn st z hodiny
Co je třebaodnést z hodiny?

 • Názevorganizace a jejízkratku.

 • Charakter: mezivládní x nevládní.

 • Počet a složeníčlenů (u WTO a OECD).

 • Cíle / účely.

 • Přínos pro MO: co vytvořili?

  PSpozornaneprobranéorganizace (!)


Děkuji za pozornost!

Otázky?



 ? 




Zdroje
Zdroje

 • KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století.Grada, Praha 2010. ISBN 978-80-247-3396-8, kapitola 6.

 • ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodníobchodvesvětovékrizi 21. století.Grada Publishing, Praha 2013. ISBN:978-80-247-4694-4, kapitola 8.2.

 • Webové stránky příslušných organizací, přístup 21.10.2013


ad