nuorten tapaturmat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nuorten tapaturmat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Nuorten tapaturmat - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Nuorten tapaturmat. NOPS-seminaari Laurea Hyvinkää, 27.11.2012 Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö. Esityksen punainen lanka. Tilastot miltä tilanne näyttää? miten, missä ja kenelle tapaturmat sattuvat? Entä sitten? ovatko tapaturmat estettävissä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuorten tapaturmat' - maitland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuorten tapaturmat

Nuorten tapaturmat

NOPS-seminaari

Laurea Hyvinkää, 27.11.2012

Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Markkula, THL

esityksen punainen lanka
Esityksen punainen lanka
 • Tilastot
  • miltä tilanne näyttää?
  • miten, missä ja kenelle tapaturmat sattuvat?
 • Entä sitten?
  • ovatko tapaturmat estettävissä?
  • miten nuorten tapaturmia voitaisiin ehkäistä?

Markkula, THL

tapaturmatilanne
Tapaturmatilanne

Markkula, THL

saavutetusta kehityksest huolimatta
Saavutetusta kehityksestä huolimatta …
 • Tapaturmat aiheuttavat alle 25-vuotiaille edelleenvuosittain keskimäärin (v. 2008–2010)
  • noin 150 kuolemaa
  • yli 15 000 sairaalahoitojaksoa

 Lisäksi näitä useampi saa polikliinista hoitoa

 • Terveyden menetysten lisäksi henkinen ja psyykkinen kärsimys itselle, läheisille ja lähiyhteisöille.

Markkula, THL

tapaturmien osuus eri ik isten terveyden menetyksist sukupuolittain v 2006 2010
Tapaturmien osuus eri-ikäisten terveyden menetyksistä sukupuolittain (v. 2006–2010)

Kuolemat

Sairaalahoitojaksot

Markkula, THL

alle 25 vuotiaiden tapaturmaiset terveyden menetykset sukupuolittain lkm ka v 2008 2010
Alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset terveyden menetykset sukupuolittain (lkm, ka. v. 2008–2010)

Kuolemat

Sairaalan vuodeosastohoitojaksot

Markkula, THL

sukupuolieron syist
Sukupuolieron syistä
 • Vaikka ero on laajalti tunnistettu, niin ei ole esittää tyhjentävää vastausta syistä.
 • Taustalla niin biologisia kuin sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, joiden merkitys vaihtelee iän myötä Esimerkiksi:
  • Fysiologinen ja kognitiivinen kehitys
  • Testosteronin erittyminen
  • Erilaiset ajanviettotavat: esim. poikien ajanvietto liikenteessä
  • Riskinotto
   • Maskuliinisuuteen yhdistetään toiminnallisuus ja uhkarohkeus, joiden avulla erityisesti nuoret miehet rakentavat omaa identiteettiään
   • Vanhempien ja kaverien odotukset
   • Median ja mainonnan herättämät mielikuvat
  • Suomalaiset juomatavat
  • Riskialttiimmat työympäristöt tietyillä miesvaltaisilla aloilla

Lapsuudessa ja nuoruudessa

Markkula, THL

nuoret kehitysvaiheensa vuoksi alttiita tapaturmille
Nuoret kehitysvaiheensa vuoksi alttiita tapaturmille
 • Tapahtuu fysiologisia muutoksia
  • Unen tarve kasvaa, mutta useasti nukutaan liian vähän
  • Pojilla testosteronin eritys lisääntyy, mikä näkyy riskinottona
  • Kehonhallinta vaikeutuu, mutta toisaalta myös liikkuvuus kehittyy parhaiten
 • Itsenäisyys lisääntyy
  • Eri ympäristöissä liikkuminen lisääntyy
  • Kavereiden merkitys kasvaa ja toimitaan alakulttuureissa (ryhmään kuuluminen ja ryhmän ”säännöt”)
  • Irtaannutaan vanhempien ja muiden auktoriteettien arvoista
 • Kokeillaan uutta & etsitään elämyksiä
  • Riskejä itse riskinoton vuoksi
  • Illuusio kuolemattomuudesta ja omista taidoista: ”Ei mulle voi sattuu” -ajattelu
  • Kokemattomuus tuntuu

Kuva: Heli Kumpula

Markkula, THL

15 24 vuotiaiden yleisimm t tapaturmaiset terveyden menetykset ik ryhmitt in lkm ka v 2008 2010
15–24-vuotiaiden yleisimmät tapaturmaiset terveyden menetykset ikäryhmittäin (lkm, ka. v. 2008–2010)

Kuolemat

Sairaalan vuodeosastohoitojaksot

Markkula, THL

tapaturmat kouluissa ja oppilaitoksissa
Tapaturmat kouluissa ja oppilaitoksissa
 • Vähintään yksi terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla käyntiä vaatinut tapaturma koulussa tai koulumatkalla sattui:
  • lähes 25 %:lle 8.- ja 9.-luokkalaiselle
  • 9 %:lle 1. ja 2. vuosikurssin lukiolaisista ja
  • 12 %:lle 1. ja 2. vuosikurssin toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista.
 • Sairaalan vuodeosastoilla hoidetaan vuosittain 580 7–19-vuotiaan koulutapaturmaa.
  • Suurimmillaan koulutapaturmien osuus on 7–12-vuotiailla (14 %), pienimmillään 16–18-vuotiailla (2 %).
 • Myös vapaa-ajan tapaturmat näkyvät kouluissa / oppilaitoksissa!

Kuvio. Vähintään kerran lukuvuoden aikana terveydenhuollon vastaanotolla käyntiä vaatineeseen koulutapaturmaan joutuneet koulu-asteittain (ka. v. 2010 /2011).

Markkula, THL

myrkytyksiss n kyy ymp r iv n maailmaan tutustuminen nuorilla nimenomaan sosiaaliseen ymp rist n
Myrkytyksissä näkyy ympäröivään maailmaan tutustuminen: nuorilla nimenomaan sosiaaliseen ympäristöön

Lääkkeet ja kodin kemikaalit

KUVIO. Sairaalan vuodeosastohoitoa vaatineet myrkytykset (1 / 100 000, v. 2009–2010)

Markkula, THL

p ihtymys yksi tekij ist joka lis riski niin tapaturmaan v kivaltaan kuin itsemurhaankin
Päihtymys yksi tekijöistä, joka lisää riskiä niin tapaturmaan, väkivaltaan kuin itsemurhaankin

KUVIO. Päihtyneiden osuus 15–24-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolemista

(Lähde: Tilastokeskuksen kuolemansyytilastot, v. 2006–2010)

Markkula, THL

huomiota heikommassa asemassa oleviin
Huomiota heikommassa asemassa oleviin
 • Tapaturmaisiin kuolemiin yhteydessä
  • Perheen rakenne
  • Vanhempien koulutus
  • Ammattiin perustuva sosiaaliryhmä
  • Tulot
  • Nuoren oma koulutus, pääasiallinen toiminta ja asumisjärjestelyt
  • Suurimmat erot varhaislapsuudessa ja varhaisaikuisuudessa

(Lähde: Remes H (2012). Social Determinants of Mortality from Childhood to Early Adulthood).

  • Vanhemman päihdeongelma heijastuu kodin turvallisuuteen, sillä se lisää alle 7-vuotiaan lapsen tapaturmariskiä

(Lähde: Raitasalo K & Holmila M (2012). Äidin päihteiden käytön yhteys lapsen kokemiin haittoihin – Rekisteritutkimuksen tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 1)

Markkula, THL

toimivia keinoja on mutta niiden k ytt ei riitt v n aktiivista
Toimivia keinoja on, mutta niiden käyttö ei riittävän aktiivista

KUVIO. Niiden osuus, jotka ilmoittavat yleensä aina käyttävänsä ko. turvalaitteita

(Lähde: Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimus, kevät 2011)

Markkula, THL

suuri osa olisi estett viss
Suuri osa olisi estettävissä
 • Eurooppalaisen arvion mukaan alle 20-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus puolittui 1990-luvun alusta 2000-luvun ensimmäiselle kymmenykselle, mutta on edelleen 2-kertaista Euroopan lapsiturvallisimpaan maahan Hollantiin verrattuna
 • Vuonna 2009 jopa 51 % näistä kuolemista olisi voitu välttää, jos tilanne Suomessa tapaturmien ja väkivallan osalta olisi yhtä hyvä kuin Hollannissa, yhdessä Euroopan matalimman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden maassa

(Lähde: MacKay M & Vincenten J. Child Safety Report Card 2012 – Finland. Birmingham: European Child Safety Alliance, Eurosafe)

 • MUTTA vaatii työtä, koska tapaturmiin ei ole rokotetta!

Markkula, THL

kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehk isyn ohjelma
Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma
 • Tavoitteena aiempaa suunnitelmallisempi ja pitkäjänteisempi tapaturmien ehkäisy
 • Periaatteita:
  • Kasvu- ja toimintaympäristöjen aktivointi
  • Rakenteiden vahvistaminen
  • Hyödynnetään toimiviksi todettuja käytäntöjä:
 • fyysisen ja sosiaalisen ympäristön turvallisuuden sekä kuluttajaturvallisuuden edistäminen,
 • lainsäädännön ja ohjeistusten kehittäminen ja toimeenpano,
 • turvallisuusasenteisiin ja -käyttäytymiseen vaikuttaminen kouluttamalla ja kasvattamalla.
 • Toimeenpanovaiheessa on tehtävä sovittamista paikallisiin tarpeisiin sekä universaalien toimien rinnalla räätälöitävä toimia väestöryhmittäin

Markkula, THL

ohjelman sis lt teemat ja visio
Ohjelman sisältöteemat ja visio

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Suomalaislapset ja -nuoret elävät virikkeellistä ja turvallista elämää.

Henkilövahinkojen aiheuttamat terveyden menetykset

ovat huomattavasti nykyistä vähäisempiä.

Markkula, THL

k ytt ytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen
Käyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen
 • Hyödynnetään lainsäädännön ja ohjeistusten mahdollisuudet mm.
  • Pelastusliivien käyttö
  • Päihteettömyys vesillä ja liikenteessä
  • Turvalaitteiden käytön tukeminen
 • Parannetaan lasten, nuorten, perheiden ja ammattilaisten valmiuksia  Turvallisuuskasvatus
  • Aloitettava varhain: asenteet alkavat muotoutua jo muutaman vuoden iässä (toimitaan itse esimerkkinä, karttuva tieto)
  • Sovitaan kasvatuskumppanuuksista: yhteinen viesti eri kasvuympäristöistä
  • Otetaan tapaturmat puheeksi esim. koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
  • Kehitetään keinoja yhteistyössä nuorten kanssa

Markkula, THL

muutokset kasvu ja toimintaymp rist iss
Muutokset kasvu- ja toimintaympäristöissä
 • Rakennetun ympäristön suunnittelun ja kehittämisen tavoitteeksi lasten ja nuorten tarpeet huomioiva turvallinen ja virikkeellinen ympäristö
 • Lapsivaikutusten arviointi ympäristön suunnitteluun
 • Leikki- ja liikuntapaikkojen turvallisuuden varmistaminen
 • Turvallisen jalankulun ja pyöräilyn edistäminen liikenneympäristön ratkaisuin (valaistus, risteyssuunnittelu, kevyen liikenteen väylät, nopeusrajoitukset, keskikaiteet)
 • Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen
 • Otetaan käyttöön turvallisuutta edistäviä toimintatapoja Turvallisuuskulttuuri

Markkula, THL

slide23
Esimerkki kasvuympäristöjen aktivoinnista: tapaturmien ehkäisy oppilaitoksissa Tavoitteeksi tietoinen pyrkimys kohti turvallisuutta ja nollaa tapaturmaa
 • Turvallisuus (ml. tapaturmat) mukaan oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja johtamiskäytäntöihin
  • Tunnettava tapaturmatilanne, raportoitava kouluyhteisöille ja hyödynnettävä tietoa tapaturmien ehkäisyssä
   • Suunnitelmallinen tapaturmaseuranta
   • Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus sekä puutteiden korjaamisen seuranta (VNA 338/2011)
   • Työsuojelun toimintaohjelman päivitys ja erilaiset kyselyt
  • Suunnitelmien, ohjeistusten ja järjestyssääntöjen tekeminen eläväksi
  • Fyysisen ympäristön suunnittelun ja ylläpidon huomioitava ihmisten tekemien virheiden mahdollisuus
  • Henkilöstön turvallisuusosaamisesta huolehdittava
  • Tapaturmat luonnolliseksi osaksi oppilaitoksen opetusta

Markkula, THL

esimerkki eri keinojen hy dynt misest terve urheilija ja terve koululainen mallit ukk instituutti
Esimerkki eri keinojen hyödyntämisestä: Terve Urheilija- ja Terve Koululainen -mallit (UKK-instituutti)

www.terveurheilija.fi

www.tervekoululainen.fi

Markkula, THL

nuorten tapaturmiin ei yht patentti ratkaisua
Nuorten tapaturmiin ei yhtä patentti-ratkaisua
 • Nuoret ei homogeeninen ryhmä: Yhteen nuoreen vaikuttava käytäntö ei toimi kaikille
 • Tapaturmien ehkäisyn näkökulmasta keskeistä:
  • Puuttua yhteistyössä ja ajoissa negatiiviseen riskinottoon (esim. päihteiden käyttö)
  • Tukea nuoren elämänhallintaa (ml. riittävä uni, työ- tai opiskelupaikka)
  • Lisätä nuoren valmiuksia tehdä turvallisuutta tukevia valintoja
  • Herätellä nuorta ymmärtämään oman elämänsä ainutlaatuisuus
  • Arvostaa ja huomioida nuoren näkemyksiä
 • Tunnistaa ja poistaa vapaa-ajan ympäristöjen vaaranpaikat
 • Tärkeitä keinot, jotka pienentävät mahdollisuuksia tehdä virheitä!
 • Yhdistelmä eri keinoja aina paras!

Markkula, THL

tapaturmat osa muuta hyvinvointia
Tapaturmat osa muuta hyvinvointia

KUVIO. 8.- ja 9.-luokkalaisten koulutapaturmaan joutumisen yhteys erilaisten ongelmien kokemiseen ja yksittäisiin elämäntapoihin. (Lähde: Kouluterveyskysely 2008/2009.)

Markkula, THL

nuoret itse saatava ymm rt m n tarve ehk ist tapaturmia voisiko osallistaminen olla keino
Nuoret itse saatava ymmärtämään tarve ehkäistä tapaturmia: voisiko osallistaminen olla keino?

‘Tell me and I’ll forget

Show me and I may remember

Involve me and I’ll understand’

Chinese Proverb

Markkula, THL

erityist tukea tarvitseville tarjottava tarvittava tuki varhain
Erityistä tukea tarvitseville tarjottava tarvittava tuki varhain
 • Pois yksin on pärjättävä -ajattelusta
 • Avun hakeminen ja ottaminen ei saa olla leima
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin tartuttava
 • Tuki vietävä lasten ja nuorten kasvuympäristöihin
 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Audit-C:n, mini-intervention ja motivoivan haastattelun käytön lisääminen päihteiden ongelmakäyttöön puuttumiseksi koulu-, opiskelija- ja työterveyshuollossa

Markkula, THL

ad