HELLY HANSEN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HELLY HANSEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
HELLY HANSEN

play fullscreen
1 / 17
HELLY HANSEN
161 Views
Download Presentation
hallam
Download Presentation

HELLY HANSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HELLY HANSEN NAVIGARE CUP 2012

 2. NAVIGARE CUP 2012 / ANDRE AKTIVITETER Tema- aften Moss Seilforening Mars 2011

 3. TERMINLISTE TUR- OG HAVSEILERGRUPPEN Navigare Cup 2012 er planlagt med 14 regattadager, - hvor 8 er tellende Navigare Cup 2012: Onsdag den 09. mai kl. 18:30 Onsdag den 16. mai kl. 18:30 Onsdag den 23. mai kl. 18:30 Onsdag den 30. mai kl. 18:30 Onsdag den 6. juni kl. 18:30 Onsdag den 13. juni kl. 18:30 Onsdag den 20. juni kl. 18:30 FERIE

 4. TERMINLISTE TUR- OG HAVSEILERGRUPPEN Navigare Cup 2012 er planlagt med 14 regattadager, - hvor 8 er tellende FERIE Onsdag den 8. august kl. 18:30 Onsdag den 15. august kl. 18:30, - klubbmesterskap Onsdag den 22. august kl. 18:30 Onsdag den 29. august kl. 18:30 Onsdag den 5. september kl. 18:30 Onsdag den 12. september kl. 18:30 Onsdag den 19. september kl. 18:30, - reserve dag Onsdag den 21. september kl. 20:00, - Hard Days Night

 5. NAVIGARE CUP 2012, - DOKUMENTER • Dokumenter / påmelding / resultatlister • Følgende dokumenter er lagt ut / blir lagt ut på foreningens hjemmeside under: Regatta -> Navigare Cup -> Navigare Cup 2012 • Terminliste, - med forside NAVIGARE CUP 2012 • Påmelding 2012 • Banekart, - datert 2011, men uten endringer for 2012 • Seilingsbestemmelser 2012 (etter Navigaremøtet) • Respittabeller, - datert 2011, men uten endringer for 2012 • Deltagerlister: oppdateres etter påmeldinger • Resultatliste: oppdateres løpende etter gjennomførte regattaer • Startkontingenten er oppgitt i seilingsbestemmelsene. • Startkontingenten innbetales som opplyst i dokument • påmelding.

 6. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER Seilingsbestemmelsene gjelder for Moss Seilforening interne regattaer.   1 Regler Det seiles etter ISAF’s internasjonale kappseilingsregler, Skandinavisk Seilforbunds forskrifter og gjeldende NORLYS-regler. Klasseinndeling Det seiles i 3 klasser: LYS-Racing, med lystall i henhold til gyldig målebrev. LYS-klasse, med lystall i henhold til gyldig målebrev. Turklasse, med lystall, - eventuelt tildelt av regattakomiteen. Det seiles i denne klassen uten spinnaker. Endringer lystall Båter som seiler med et mannskap på 2 personer i den aktuelle regattaen får et «Navigarefratrekk» på 0,02. Dette er en «lokal beslutning» og gjelder alle klasser. Når det seiles uten spinnaker (gjelder alle klasser) gis fratrekk i lystallet i henhold til målebrev, eller opplysninger i Norlys for den aktuelle båttypen. Ved klassevis fellesstart gis fratrekket kun hvis båten har opplyst om seiling uten spinnaker senest 30 min før start på en utlagt liste. .

 7. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 1 Regler (fortsetter) En kan velge i hvilken klasse man vil starte, men regattakomitéen forbeholder seg retten til å foreta omplasseringer før sesongstart. Se også pkt. 16 angående skifte av klasse i løpet av sesongen. 2 Registrering Betingelser for å delta Alle startende båter skal ha minst ett medlem av Moss Seilforening ombord. En person skal ha ansvaret for båten som eier eller hans stedfortreder. Alle båter må ha nasjonalt nummer i storseilet, på spinnaker og overlappende seil. Båter uten kjennemerker i seilet vil etter en advarsel kunne nektes å starte. Seilasen er åpen kun for dekkede båter, med faste køyer og med manntau. Det må søkes om dispensasjon senest 1 døgn før regattaen starter, for båter som avviker fra disse betingelser. En slik søknad sendes til regattakomiteen v/ Erik Johannessen (papillon@hotmail.no) Ansvar Moss Seilforening er helt uten ansvar for skade på person, utstyr eller båt. Alle deltakere er ansvarlige for seg selv, sitt mannskap og sitt utstyr. Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret. Sikkerhet Deltakende båter skal være utstyrt etter ORC’s sikkerhetskategori 4. Alle båter skal ha minimum 2 personer om bord. Eventuelle dispensasjoner gis av regattakomitéen.

 8. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER Lanterner Lanterner av godkjent type skal være tent etter mørkets frembrudd. I dette tidsrom gjelder de internasjonale sjøveisregler, som skal finnes om bord, i stedet for de aktuelle bestemmelser i del 2 av seilreglementet. Båter som ikke fører forskriftsmessige lanterner kan bli diskvalifisert. Påmelding Påmelding skjer på eget skjema samlet for Navigare Cup. Dette skjemaet finnes på foreningens hjemmeside under REGATTA -> Navigare Cup 2012, og kan fylles ut og sendes elektronisk fra denne siden. For deltagelse på en enkel regatta kan dette gjøres manuelt, men senest ½ time før start. Båtens lystall oppgis som egen linje i påmeldingsskjemaet. Dokumentasjon av lystall (LYS målebrev) kan kreves av de som har, eller skal ha slikt. Båter uten målebrev får fastsatt sitt handicap av regattakomitéen. En slik fastsettelse kan det ikke protesteres på. Startkontingent for sesongen 2012 blir: Navigare Cup kr. 400.- Enkel seilas kr. 50.- 3 Beskjeder til deltagerne Det holdes skippermøte ca. 30 min. før start. Banevalgene og vindalternativ gjøres kjent ved oppslag på tavlen utenfor klubbhuset senest 20 min. før start.

 9. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 4 Endringer i seilingsbestemmelsene Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene gjøres kjent ved oppslag på tavlen utenfor klubbhuset senest en halv time før start. Det gis et lydsignal og på masten foran klubbhuset vises signalflagg L frem til første start. 5 Signaler på land Signal for utsettelse, annullering og endringer heises på flaggstang ved klubbhuset. 6 Tidsprogram for kappseilasene Terminliste gir datoene for de 14 regattaene som seiles i Navigare Cup 2012 Navigare Cup seiles på onsdager med varselsignal kl. 18:25 og første start kl. 18:30. For Hard Days Night, - som inngår i Navigare Cup, med varselsignal kl. 18:55 og første start kl. 19:00. 7 Klasseflagg Signalflagg C benyttes som felles klasseflagg. Dette heises ved første varselsignal (5 min.) 8 Baner Navigare Cup Ref. eget banekart

 10. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 9 Løpene Løpsbeskrivelse Start-, rundings- og målbøyer kan være faste sjømerker, staker, øyer, eller bøyer utlagt av arrangøren. Baner og rundingsmerker er nærmere beskrevet i Banebeskrivelser Navigare Cup 2012 og baner Navigare Cup 2012. Dett regnes som en del av disse seilingsbestemmelser. Onsdagsseilaser Banevalgene bestemmes før start og bekjentgjøres som nevnt i pkt. 3. De 3 klassene seiler samme bane. Under spesielle forhold kan regattakomitéen velge fellesstart, de øvrige regattaene startes etter Gunder-metoden. 10 Merker Start – mållinjer For Navigare er start og mållinje mellom signalmast på molo i Søly og utlagt bøye. Start og mållinje kan besluttes flyttet øst for fergeleden for å unngå en eventuell konflikt med fergetrafikken. Løpsbegrensninger (gjelder alle regattaer) Det må ikke seiles innenfor utlagte badebøyer / badeflåter. Det skal tas hensyn til Bastøfergene og annen nyttetrafikk i h.t. de internasjonale sjøveisregler. Regattakomitéen kan diskvalifisere båter de mener har vært til unødig hinder for nytte-trafikken.

 11. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 11 Starten Ved Gunder start gjelder: Første start som gjelder lystall 1,00 skjer etter kappseilingsreglenes pkt. 26, mens de etterfølgende båter starter i henhold til utdelt respitt-tabell. NB! Signal gis ikke etter at første start har gått! NB! Det er flaggene på startmasten som styrer starten, skuddene er bare en ekstra service! For onsdagsseilaser hvor det velges klassevis fellesstart opplyses start-tidspunkt for hver av klassene, - på skippermøte før hver regatta. Startprosedyre 5 min. varselsignal klasseflagg C heises 4 min. klarsignal flagg P heises 1 min. ett-minutts signal flagg P senkes Start startsignal første båt klasseflagg C senkes NB! For å gjøre starten så trygg som mulig skal de båtene som ikke skal starte i løpet av de nærmeste 5 minutter holde seg langt unna startlinjen, slik at alle startende båter får startområdet alene. Avvik fra dette vil gir rett til protest.

 12. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 12 Endring av løpet etter start Utsettelse og annullering Utsetting og annullering skjer i henhold til seilreglementet. Hvis det etter regattaleders skjønn ikke er sannsynlig at seilasen vil kunne fullføres innenfor maksimaltiden, kan den ”skytes av” (3 skudd eller lydsignaler eventuelt over VHF 08) og annulleres senere av regattakomitéen. Regattakomitéen kan avgjøre om en regatta skal annulleres, dersom vindforholdene endrer seg radikalt, slik at seilasen mister det sportslige preg den bør ha. Dette gjelder også om regattaen er fullført. Likeledes kan regattalederen ”skyte av” en allerede startet regatta, ut fra de samme forhold. Regattakomitéen avgjør om annullerte regattaer skal seiles om. 13 Straffesystem For tidlig start kan bli varslet med flagget X. En båt som da ikke snur og starter på nytt blir ført opp med OCS og løpet blir ikke tellende i serien. 14 Maksimaltid Dersom første båt (uansett klasse) ikke har passert mål innen følgende klokkeslett, vil regattaen bli annullert: Onsdager kl. 22:00 Hard Days Night Opplyses på skippermøtet Dersom regattaen ikke er annullert, skal den avsluttes 45 minutter etter ovennevnte tidspunkter. Båter som ikke fullfører innen 45 minutter etter maksimaltiden regnes som ikke fullført (DNF).

 13. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER 15 Protester Fristen for innlevering av protester utløper en halv time etter at siste båt har gått i mål. Protesten blir ikke nødvendigvis behandlet samme dag. 16 Poengberegning Poengberegningen skjer etter lavpoengsystemet for hver av klassene og for alle klassene samlet (over all). I sammendraget for Navigare Cup regnes de 8 beste plasseringer. 6 seilaser (2012) kan med andre ord strykes hvis alle planlagte seilaser blir gjennomført. Skifter man klasse i løpet av sesongen regnes seilasene i den tidligere klassen som DNS. Premiering og oppføring i resultatlisten etter endt sesong blir i den klassen man har oppnådd det beste resultat. Det innkreves ikke ny startkontingent ved skifte av klasse. 17 Premiering For Navigare Cup premieres min. 1/3 av alle deltagere i hver klasse sammenlagt for hele sesongen. I tillegg til dette premieres vinneren overall. Det utdeles bestemannspremie for alle klasser etter hver regatta. 18 Utstyr Det er tillatt å benytte autopilot i Navigare Cup. Vedlegg til disse bestemmelser Terminliste Påmeldingsskjema

 14. NAVIGARE CUP 2012,- SEILINGSBESTEMMELSER Appendiks Terminliste, banekart og respittabeller deles ut før første regatta og regnes som en del av seilingsbestemmelsene for Navigare Cup. Disse dokumentene kan også hentes ut på foreningens hjemmeside, under: REGATTA -> Navigare Cup -> Navigare Cup 2012

 15. NAVIGARE CUP 2012, - JELØYA RUNDT • Jeløya Rundt: • Denne regattaen ble på siste årsmøte foreslått som en del av Navigare Cup, - og dermed telle som gjennomført seilas. • Erfaringsmessig så er utvalget av deltager på en slik regatta • noe avvikende fra de vanlige onsdagsseilasene, og styret i T&H har derfor følgende forslag: • Jeløya Rundt arrangeres som en egen «sosial» regatta • Den planlegges gjennomført på lørdag den 16. juni / søndag den 17. juni • Egen invitasjon, - som forutsetter minimum 7 deltagerbåter. • Det vil bli foretatt egen premiering for denne regattaen.

 16. NAVIGARE CUP 2012, - TRENING • Trening på vannet • Det planlegges to onsdager med trening på vannet hvor instruktør følger deltagerne gjennom regattaen: • Instruksjon under seiling • Debrifing med taktiske og seilingstekniske kommentarer etter endt seiling • Det foreslåes en trenerkveld på hver side av sommerferien, og at disse kveldene planlegges og gjøres kjent blant Navigareseilerne i rimelig god tid før gjennomføring. • T&H oppfordrer til en sosial / sportslig samling • under gjennomgang / oppsummering av dagens • regatta, og vil bidra til dette ved en enkel • servering med kaffe og vafler.

 17. NAVIGARE CUP 2012, - KLUBBMESTERSKAP Klubbmesterkap for tur- og havseilere Det planlegges et klubbmesterskap for Navigaremiljøet på onsdag den 15. august. Dette mesterskapet gjennomføres som en vanlig Navigareseiling, men det seiles uten spinnaker i alle klasser. Dette vil være en åpen regatta hvor også båter som ikke seiler Navigare Cup er invitert til å delta. Det forutsettes at en av besetningen er medlem av Moss Seilforening. Det vil bli laget egen invitasjon og påmelding til dette klubbmesterskapet. Påmelding senest en time før start. Det vil bli egen premiering i dette klubbmesterskapet. Startkontingent settes som for enkeltseilaser i Navigare Cup til kr. 50,-